ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4Η/2018 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Στις 29 Μαΐου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ συνεδρίασε  η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, Περιφερειακή οδός και Αυξεντίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης,

 

 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

  1. Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για ένα έτος για το κατάστημα με ΚΑΔ δραστηριότητας: «ΚΑΔ1: 56.10 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης και ΚΑΔ2: 56.30. Δραστηριότητες παροχής  ποτών» με διακριτικό τίτλο «ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΑ» του Υφαντή Θωμά, που βρίσκεται στην Τ.Κ. Καμπής, του Δήμου Αρταίων.

 

  1. Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για ένα έτος για το κατάστημα με ΚΑΔ δραστηριότητας: «ΚΑΔ1: 56.30. Δραστηριότητες παροχής  ποτών και ΚΑΔ2: 56.10 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης» του Καγιά Ιωάννη, που βρίσκεται στην Τ.Κ. Λιμίνης, του Δήμου Αρταίων.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ PDF – ΔΙΑΥΓΕΙΑ

14η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018 (αποφάσεις από 232 έως 268 )

14η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018 (αποφάσεις από 232 έως 268 )

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Τετάρτη 2-5-2018 και ώρα 18,30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στην αριθμ. 9582/27-4-2018 πρόσκληση:

ΘΕΜΑΤΑ

232   Έγκριση αποδέσμευσης πιστώσεων (αντιλογισμοί)
233   Αναμόρφωση προϋπολογισμού (αριθμ. 228/2018 Α.Ο.Ε
234 Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Οδοποιία νέου οικισμού Κορωνησίας»
235   Χορήγηση άδειας για «Δημιουργία ράμπας έμπροσθεν του καταστήματος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΡΤΑΣ (316) στην πλατεία Κιλκίς»
236 Αδυναμία «Συμβουλευτικής υποστήριξης για τη συγκέντρωση και τεκμηρίωση προτάσεωνβελτίωσης της ποιότητας ζωής στους κοινόχρηστους χώρους της ΔΕ Αρταίων» από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Περιβαλλοντικών Πολιτικών του Δήμου.
237 Έγκριση της «Εκπόνησης Εργασίας Συμβουλευτικής Υποστήριξης για την προώθηση τηςΑπασχόλησης στο Δήμο Αρταίων»
238 Επιστροφή ποσού που προέρχεται από λάθος χρέωση τετρ. μέτρων
239 Διαγραφή χρεώσεων από βεβαιωτικούς καταλόγους και επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού
240 Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήματος Προμηθειών & Αποθηκών
241 Επιχορήγηση Αθλητικών και Πολιτιστικών Συλλόγων για το έτος 2018
242 Επικαιροποίηση Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου Αρταίων (άρθρο 70 παρ. 1του Ν.3852/21010)
243 Συμμετοχή του Δήμου Αρταίων στο περίπτερο της Περιφέρειας Ηπείρου στην ΈκθεσηΤουρισμού Greek Travel Show 2018»
244 Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αρταίων στην Έκθεση «Ελλάδος Γεύση».
245 Επιχορήγηση Ιεράς Μητρόπολης Άρτης για την κοινωνική δομή «Τράπεζα Τροφίμων Καταφυγή».
246 Επιχορήγηση Ιεράς Μητρόπολης Νικοπόλεως και Πρεβέζης για την κοινωνική δομή«Κοινωνικό Παντοπωλείο».
247 Έγκριση συνδιοργάνωσης από το Δήμο Αρταίων ημερίδας από κοινού με την Εταιρεία Προστασίας Πασχόντων από Μεσογειακή Αναιμία (ΕΠΠΑΜΑ) Ν. Άρτας και τον Ιατρικό Σύλλογο, Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης της αναγκαίας πίστωσης
248 Τροποποίηση της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (Α/Α:2) «Δομή Κοινωνικού Φαρμακείου» της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002201
249 Τροποποίηση της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (Α/Α:1) «Δομή Κοινωνικού Παντοπωλείου και παροχής συσσιτίου » της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο»με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002201
250 Έγκριση Εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της «Δομής Κοινωνικού Φαρμακείου» της Πράξης «Δομή παροχής βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, παροχή Συσσιτίου,Κοινωνικό Φαρμακείο» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002201
251 Έγκριση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της «Δομής Κοινωνικού Παντοπωλείου και Παροχής Συσσιτίου» της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο»
252 Συγκρότηση επιτροπής ισότητας των δύο φύλων δήμου Αρταίων
253 Συμπλήρωση του άρθρου 1 του Κανονισμού Λειτουργίας υπαίθριων αγορών θρησκευτικών εορτών Δήμου Αρταίων (αρ. 183/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου)
254 Αδυναμία εκτέλεσης των εργασιών «Συντήρησης παραποτάμιου πάρκου, αλσυλλίου Αγίων Αναργύρων και αθλοπαιδιών Καρδάμου Σκούπας» έτους 2018
255 Αδυναμία εκτέλεσης με ίδια μέσα του Δήμου Αρταίων της εργασίας με τίτλο «Εργασία συντήρησης αρδευτικού δικτύου και ελέγχου αυτοματισμών των συστημάτων άρδευσης στους χώρους πρασίνου του Δήμου Αρταίων»
256 Αδυναμία εκτέλεσης, με ιδία μέσα, της εργασίας: «Απολύμανση κάδων απορριμμάτων»
257 Αδυναμία εκτέλεσης, με ιδία μέσα, της εργασίας: «Εργασίες καθαρισμού και αποψίλωσης οικοπέδων ιδιωτών
258 Αδυναμία ή μη της παροχής υπηρεσιών μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών στο ΚΔΑΥ Ιωαννίνων με ίδια μέσα για το έτος 2018 (νέο)
259 Παράταση προθεσμίας περάτωσης της υπηρεσίας «Υπηρεσίες έκδοσης πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης και ενεργειακού ελέγχου για το κολυμβητήριο Άρτας»
260 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο «Καταγραφή της κατάστασης διατήρησης και προτάσεις συντήρησης των οροφογραφιών και λοιπών διακοσμητικών στοιχείων του διατηρητέου κτιρίου του Παλαιού Δημαρχείου Άρτας»
261 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή ρείθρων και τοιχίου για την αποφυγή διάβρωσης οδού στην Τ.Κ. Αμμοτόπου»
262 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Διάνοιξη οδού Πελασγών και ολοκλήρωση διάνοιξης οδού Βαρδακουλά»
263 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Επισκευές αυλάκων και επεκτάσεις τεχνικών Δημοτικών οδών»
264 Έγκριση δαπάνης για επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού
265 Σύσταση επιτροπών οριστικής και προσωρινής παραλαβής έργων
266 Έγκριση της αριθμ. 38/2018 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του «Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας – Παιδείας – Αθλητισμού – Πολιτισμού Δήμου Αρταίων» Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018
267 Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας με ιδία μέσα και προσωπικό του Δήμου και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης αυτών
268 Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, για τη κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.

2-5-2018

13η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018 (αποφάσεις από 228 έως 231 )

13η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018 (αποφάσεις από 228 έως 231 )

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Πέμπτη 19-4-2018 και ώρα 15,30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στην αριθμ. 8969/19-4-2018 πρόσκληση:

ΘΕΜΑΤΑ

228 Έγκριση μελέτης “Έργα αστικής ανάπλασης σε κοινόχρηστους χώρους στην πόλη της Άρτας”
229 Υποβολή Πρότασης «Ανάπτυξη Πολιτιστικής Διαδρομής στην πόλη της Άρτας με βελτίωση της λειτουργικότητας του αστικού χώρου»
230 Έγκριση μελέτης «Προμήθεια φωτιστικών Led αστικού φωτισμού (ΦΑΣΗ 2)
231 Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αρταίων στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγειών Πόλεων και διάθεση δαπάνης για μετακίνηση εκπροσώπου.

19-4-2018

12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018 (αποφάσεις από 200 έως 227 )

12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018 (αποφάσεις από 200 έως 227 )
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Δευτέρα 16-4-2018 και ώρα 18,30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στην αριθμ. 8495/12-4-2018 πρόσκληση:

ΘΕΜΑΤΑ
200 Πρόσληψη πέντε (5) υπαλλήλων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) δίμηνης διάρκειας, στην ανταποδοτικού χαρακτήρα Υπηρεσία Καθαριότητας της Διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Πρασίνου»
201   Έγκριση αποδέσμευσης πιστώσεων αντιλογισμοί
202 Αναμόρφωση προϋπολογισμού (αριθμ. 191/2018 Α.Ο.Ε.)
203 Συμμετοχή του Δήμου Αρταίων στην Έκθεση FRESKON και μετακίνηση εκπροσώπων.
204    Καθορισμός ημερομηνίας εορταστικών εκδηλώσεων των Ιστορικών μαχών Γριμπόβου 1897 και 1912-1913 για το έτος 2018. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης.
205   Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες στεγανοποίησης Δημοτικών κτιρίων»
206 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας Καταγραφής της κατάστασης διατήρησης &προτάσεις συντήρησης των οροφογραφιών & λοιπών διακοσμητικών στοιχείων του διατηρητέου κτηρίου του Παλαιού Δημαρχείου
207    Ορισμός ελεγκτών νέας διαχειριστικής περιόδου 2018 για τη ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α. και  καθορισμός αμοιβής αυτών
208 Αποδοχή Ένταξης της Πράξης με Τίτλο: «IDEA – Investment Development and Empowerment Action” στο Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG IPA CBC CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME “GREECE –ALBANIA 2014-2020 και σχετικής πίστωσης προϋπολογισμού 99.443,00 €
209 Υποβολή Πρότασης “Έργα αστικής ανάπλασης σε κοινόχρηστους χώρους στην πόλη της Άρτας” στα πλαίσια της πρόκλησης α/α ΟΠΣ:2421/21-12-2017 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘ΉΠΕΙΡΟΣ 2014-2020’
210 Λήψη απόφασης – δέσμευσης του Δημοτικού Συμβουλίου για ένταξη πράξεων στο Επιχειρησιακό Σχεδιασμό του Δήμου Αρταίων 2014-2019
211 Έγκριση Σχεδίου Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτιρίων Δήμου Αρταίων
212   Λύση και εκκαθάριση αμιγούς Δημοτικής επιχείρησης του πρώην Δήμου Αμβρακικού
213 Διενέργεια διαγωνισμών για προμήθειες Δήμου Αρταίων και Νομικών του Προσώπων σύμφωνα με τον Ν.4111/2013
214 Έγκριση διάθεσης πίστωσης για υλικά καθαριότητας και ευπρεπισμού καθώς και ευπρεπισμού καθώς και για τους σάκους απορριμμάτων, για τις ανάγκες του Δήμου (και προαίρεση 30%) και των νομικών του προσώπων (Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π και ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.).
215 Συμπλήρωση της αριθμ. 34/2018 προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά «Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα για το έτος 2018»
216 Συμπλήρωση της αριθμ.141/2018 απόφασης Δ.Σ.
217 Λήψη απόφασης για παράταση μίσθωσης ακινήτου
218 Έγκριση της υπ’ αριθμ. 2/2018 πράξης του Δ.Σ. του Ιδρύματος «Γηροκομείο  Γεωργίου & Σοφίας Μάτσου» Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού οικ. Έτους 2017 
219 Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήματος Προμηθειών & Αποθηκών
220 Συμμετοχή του Δήμου Αρταίων στο περίπτερο της Περιφέρειας Ηπείρου στην Έκθεση Τουρισμού ΤΑΞΙΔΙ 2018 στην Κύπρο
221 Συμμετοχή του Δήμου Αρταίων στο 5ο Αντάμωμα Ηπειρωτών Ευρώπης
222 Ακύρωση της αριθμ. 157/2018 προηγούμενης απόφασης και λήψη νέας για «Διοργάνωση εκδήλωσης προς τιμή του Κώστα Κρυστάλλη. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης»
223 Παράταση της σύμβασης για εργασίες ανάπλασης σε νησίδες πρασίνου
224 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Ανάδειξη ιδιαιτεροτήτων (Αρχιτεκτονικών – Αρχαιολογικών – Περιβαλλοντικών – Προσβασιμότητας) για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής της Ροδιάς»
225 Έγκριση της αριθμ. 29/2018 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του «Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας – Παιδείας – Αθλητισμού – Πολιτισμού Δήμου Αρταίων» Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018
226 Έγκριση της αριθμ. 5/2018 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αρταίων (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.) η οποία αφορά «Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως της Δημοτικής Κοινωφελούς επιχείρησης Δήμου Αρταίων για την διαχειριστική χρήση 2017 (01/01/2017 έως 31/12/2017)
227 Έγκριση της αριθμ. 6/2018 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αρταίων (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.) η οποία αφορά «Αναλυτική έκθεση πεπραγμένων του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης που συνοδεύει τον ισολογισμό της 31-12-2017»

16-4-2018

11η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018 (αποφάσεις από 197 έως 199)

11η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018 (αποφάσεις από 197 έως 199)
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Τετάρτη 28-3-2018 και ώρα 15,30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στην αριθμ. 7623/28-3-2018 πρόσκληση:

ΘΕΜΑΤΑ
197 Κατάρτιση κατάστασης γεύματος αγάπης εν όψει των εορτών του Πάσχα (αριθμ. 157/2018 Α.Ο.Ε.)
198 » Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης του έργου «Αποκατάσταση τεχνικών , τοιχίων και σωληνωτών στο Δήμο Αρταίων από τις ζημιές που προκλήθηκαν από τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα στο διάστημα 01-03/12/2017″
199 Διενέργεια δημοπρασίας για εκμίσθωση των δημοτικών – σχολικών εκτάσεων της Δημοτικής Ενότητας Φιλοθέης
28-3-2018

10η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018 (αποφάσεις από 156 έως 196)

10η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018 (αποφάσεις από 156 έως 196)
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Δευτέρα 26-3-2018 και ώρα 19,30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στην αριθμ. 7124/22-3-2018 πρόσκληση:

ΘΕΜΑΤΑ
156    Τροποποίηση της με αριθμ. 527/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου «Έγκριση πίνακα κατηγοριοποίησης υπαίθριων και κλειστών αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Αρταίων
157   Διοργάνωση εκδήλωσης προς τιμή του Κώστα Κρυστάλλη. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης
158   Επικαιροποίηση της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου Αρταίων (άρθρο 70, παρ. 1 του Ν. 3852/2010)
159   Επί αιτήσεως της Κ/Ξ ΜΠΟΥΖΑΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ – ΛΙΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ για παράταση συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Προσθήκη κατ’ επέκταση και αναδιαρρύθμιση χώρου στο ισόγειο του Δημαρχείου»
160   Έγκριση μελέτης του έργου «Αποκατάσταση τεχνικών, τοιχίων και σωληνωτών στο Δήμο Αρταίων από τις ζημιές που προκλήθηκαν από τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα στο διάστημα 01-03/12/2017»
161 Αδυναμία εκτέλεσης με ιδία μέσα των εργασιών «Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού (αντλιών γεωτρήσεων άρδευσης)» έτους 2018.
162 Ανάγκη δημιουργίας αποχετευτικού δικτύου στις περιοχές Γλυκοριζου Λιμίνης Αγ. Τριάδας Κεραματών Γραμμενίτσας Βλαχέρνας Ελεούσας
163 Επιτακτική ανάγκη για αναβάθμιση δικτύου ΔΕΔΔΗΕ στην Άρτα και αξιοποίηση ΑΠΕ για παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος στο Δήμο Αρταίων
164 Στήριξη του Δήμου Αρταίων στις σχολικές καθαρίστριες λόγω μη καταβολής δεδουλευμένων από το Υπουργείο Παιδείας
165 Αναμόρφωση προϋπολογισμού (αριθμ.120/2018 Α.Ο.Ε.)
166   Καθορισμός τιμής ζώνης για τον προσδιορισμό της αξίας των ακινήτων, το συντελεστή αξιοποίησης οικοπέδου (ΣΑΟ) και το συντελεστή οικοπέδου (ΣΟ), για τον υπολογισμό ΤΑΠ (αριθμ.133/2018 Α.Ο.Ε.)
167 Παράταση μίσθωσης ακινήτου και έγκριση νέου αξιόχρεου εγγυητή.
168 Διενέργεια μίσθωσης από το Δήμο ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης του εξεταστηρίου ασθενών του Αγροτικού Ιατρείου στην Τ.Κ. Αμπέλια Αμμότοπου Δ.Ε. Ξηροβουνίου Δήμου Αρταίων
169 Έγκριση ή μη πρακτικού κατακύρωσης της προμήθειας: Προμήθεια οχημάτων ( τρακτέρ με καταστροφέα-τμήμα 2) Δήμου Αρταίων ’ (αριθμ. 79/2018 Α.Ο.Ε.)
170   Επιστροφή ποσού από λάθος χρέωση τ.μ.
171 Τακτική επιχορήγηση του Δήμου Αρταίων έτους 2018 προς το ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. »
172 Κατάθεση πάγιας προκαταβολής των Προέδρων Τ.Σ. σε λογαριασμού του Δήμου και ορισμός υπεύθυνων κίνησης λογαριασμού
173 Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
174 Λήψη απόφασης για αδυναμία εκτέλεσης της εργασίας ‘Εργασίες ταφής εκταφής στο Δημοτικό Κοιμητήριο Άρτας και στο νεκροταφείο Αγίων Αναργύρων’
175 Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήματος Προμηθειών & Αποθηκών
176 2η Τροποποίηση Προγράμματος Εκτελεστέων έργων έτους 2018 (αριθμ. 4/2018 Α.Ε.Ε.)
177 Δωρεάν φιλοξενία της διαδικτυακής εφαρμογής πρωτοκόλλησης και ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων στο G-Cloud της ΚτΠ Α.Ε
178 Έγκριση της αριθμ. 2/2018 πράξης του Δ.Σ. του Φιλανθρωπικού ιδρύματος «ΕΛΕΗ ΑΡΤΑΣ» η οποία αφορά Έγκριση απολογισμού έτους 2017 του Ιδρύματος
179 Διόρθωση της αριθμ. 145/2018 απόφασης Δημ. Συμβουλίου που αφορά στην ετήσια τουριστική προβολή του Δήμου Αρταίων
180 Διόρθωση της αριθμ. 146/2018 απόφασης Δημ. Συμβουλίου που αφορά στις ετήσιες πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Αρταίων
181 Διόρθωση της αριθμ. 142/2018 απόφασης Δημ. Συμβουλίου για «Συνδιοργάνωση του 4ου δρόμου του Γιοφυριού με την ΑΔΑΕ ΟΤΑ. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη διοργάνωση της εκδήλωσης
182 Διατήρηση ή απομάκρυνση κενωθέντος περιπτέρου εντός της τοπικής Κοινότητας Κορωνησίας της ΔΕ Αμβρακικού (Αριθμ. 1/2018 Α.Π.Ζ.)
183 Έγκριση ή μη σχεδίου «Κανονισμού λειτουργίας υπαίθριων αγορών θρησκευτικών εορτών Δήμου Αρταίων (Αριθμ. 5/2018 Α.Π.Ζ.)
184 Έγκριση ή μη σχεδίου «Κανονισμού Περιπτέρων Δήμου Αρταίων (Αριθμ. 6/2018 Α.Π.Ζ.)
185 Παραχώρηση θέσης στάθμευσης (Αριθμ. 3/2018 Α.Π.Ζ.)
186 Παραχώρηση ή Μη Θέσης Στάθμευσης επί της Οδού Σολωμού κατά τις ώρες λειτουργίας του Ειρηνοδικείου Άρτας (Αριθμ. 4/2018 Α.Π.Ζ.)
187 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης του έργου με τίτλο «Ανέγερση κτιρίου 1ου Ειδικού Δημοτικού σχολείου και του 1ου Ειδικού νηπιαγωγείου»
188 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης του έργου με τίτλο «Έργα οδοποιίας (ασφαλτοστρώσεις, τσιμεντοστρώσεις) &τεχνικών έργων (αυλάκια, τοιχία κ.α.)»
189 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την «Συντήρηση παιδικών χαρών ΔΕ Αρταίων»
190 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την «Συντήρηση Παιδικών Χαρών Δ.Ε. Βλαχερνών»
191 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την «Συντήρηση Παιδικών Χαρών Δ.Ε. Φιλοθέης»
192 Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Επέκταση δημοτικού φωτισμού σε διάφορα σημεία του Δήμου»
193 Έγκριση δαπάνης για επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού «Συμμετοχή επαύξησης σε Νο4 παροχής ρεύματος στο κτίριο του «Κοινωνικού Παντοπωλείου» του Δήμου Αρταίων
194 Έγκριση δαπάνης για επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού «Συμμετοχή επέκτασης δικτύου ΦΟΠ στην οδό Κρυστάλλη (όπισθεν Βρεφονηπιακού σταθμού)
195 Σύσταση επιτροπών οριστικής και προσωρινής παραλαβής έργων
196 Έγκριση της αριθμ.10/2018 Απόφασης του Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου η οποία αφορά «Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Άρτας οικ. Έτους 2018»

26-3-2018

9η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018 (Αποφάσεις από 103 έως 155)

9η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Δευτέρα 12-3-2018 και ώρα 18,30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στην αριθμ. 5845/8-3-2018 πρόσκληση:

103 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το μέλλον του Στρατοπέδου Άρτας
104 Υποβολή Πρότασης “Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Κολυμβητηρίου Άρτας” στα πλαίσια της
πρόκλησης a/a ΟΠΣ:2451/23-11-2017 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘Υποδομές μεταφορών,
Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020’
105 Υποβολή πρότασης «Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση κεντρικών σημείων αστικού ιστού της
πόλης της Άρτας» στα πλαίσια της πρόσκλησης α/α ΟΠΣ:2421/21-12-2017 του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020»
106 Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Αρταίων και Νομικού Προσώπου Δημοσίου
Δικαίου ‘Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού (ΚΚΜΠΑΠ)’ για την
υποβολή πρότασης για τη «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Κολυμβητηρίου Άρτας» στα πλαίσια
της πρόσκλησης a/a ΟΠΣ:2451/23-11-2017 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘Υποδομές μεταφορών,
Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020’
107 Έγκριση μελέτης «Προμήθεια φωτιστικών led αστικού φωτισμού για το κέντρο της πόλης της
Άρτας»
108 Έγκριση μελέτης «Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση κεντρικών σημείων αστικού ιστού της
πόλης της Άρτας
109 Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
διάρκειας 8 μηνών έτους 2018
110 Αδυναμία εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασία διερεύνησης απόψεων των πολιτών του
Δήμου μας για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Δήμου & αξιολόγηση αυτών»
111 Ανάκληση της αριθμ. 66/2018 προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
112 Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αρταίων (αριθμ. 3/2018 Α.Ε.Ε.)
113 Αναμόρφωση προϋπολογισμού (αριθμ.101/2018 Α.Ο.Ε.)
114 Διαγραφή ποσών από λάθος χρέωση και επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων
115 Λύση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου (υδρόμυλου – νεροτριβής) που βρίσκεται στην Τ.Κ. Καμπής
της ΔΕ Ξηροβουνίου του Δήμου Αρταίων
116 Διενέργεια διαγωνισμού για προμήθεια οχημάτων
117 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης προμήθειας οχημάτων
118 Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
119 Έγκριση απολογισμού σχολικής επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης οικ. Έτους 2017
120 Έγκριση απολογισμού σχολικής επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οικ. Έτους 2017
121 Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήματος
Προμηθειών & Αποθ
122 Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών «Συντήρηση πρασίνου αθλητικών γηπέδων Δ. Αρταίων (νέες
εργασίες)»
123 Παράταση σύμβασης για την «Συντήρηση πρασίνου παραποτάμιου πάρκου και αλσυλλίου Αγίων
Αναργύρων Δήμου Αρταίων»
124 Παράταση της σύμβασης για την εκτέλεση της εργασίας «Επανασπορές και βελτιώσεις αρδευτικών
εγκαταστάσεων σε γήπεδα του Δήμου Αρταίων»
125 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης των εργασιών «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και
μηχανημάτων έργου του Δήμου Αρταίων» για το έτος 2018
126 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης εργασιών «Συντήρηση πρασίνου αθλητικών γηπέδων Δ. Αρταίων
(νέες εργασίες)» για το έτος 2018
127 Αδυναμία εκτέλεσης των εργασιών εκκένωσης βόθρου καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς με
ιδία μέσα (προσωπικό και εξοπλισμό)
128 Καθορισμός αρδευτικής περιόδου έτους 2018
129 Αδυναμία εκτέλεσης των εργασιών καταπολέμησης κουνουπιών, τρωκτικών σε κτίρια και
κοινόχρηστους χώρους, με ιδία μέσα (προσωπικό και εξοπλισμό)
130 Αδυναμία εκτέλεσης με ιδία μέσα (προσωπικό και εξοπλισμό)της εργασίας με τίτλο «Περισυλλογή
και περίθαλψη αδέσποτων ζώων συντροφιάς για τα έτη 2018 και 2019» και έγκριση διενέργειας
ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού
131 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Περισυλλογή και περίθαλψη αδέσποτων ζώων
συντροφιάς για τα έτη 2018 και 2019
132 Αδυναμία εκτέλεσης των εργασιών διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων (αιγοπροβάτων και
βοοειδών) με ιδία μέσα (προσωπικό εγκαταστάσεις και εξοπλισμός) του Δήμου Αρταίων
133 Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών «Συντήρησης αγροτικών δρόμων από υπάλληλο Δήμου με μηχάνημα
έργου ισοπεδωτή – διαμορφωτή γης (γκρέιντερ) ιδιοκτησίας του Δήμου»
134 Αδυναμία εκτέλεσης της υπηρεσίας «Εργασίες στεγανοποίησης Δημοτικών κτιρίων»
135 Αδυναμία εκτέλεσης της εργασίας «Καθαρισμός ακτών Κορωνησίας»
136 Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας «Σύνταξη ολοκληρωμένου σχεδίου
αξιοποίησης ΞΕΝΙΑ»
137 Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή τμήματος δημοτικής οδού
έμπροσθεν του παιδικού σταθμού στην Τ.Κ. Χαλκιάδων»
138 Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Επέκταση γέφυρας στη συμβολή της
Επαρχιακής οδού Πασά με αγροτική οδό της Τ.Κ. Καλοβάτου»
139 Έγκριση της αριθμ.2/2018 Απόφασης του Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου η οποία αφορά «Αναμόρφωση
προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Άρτας οικ.
Έτους 2018» 140 38 Έγκριση της αριθμ. 12/2018 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του
«Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας – Παιδείας – Αθλητισμού – Πολιτισμού Δήμου Αρταίων»
Αναμόρφωση προϋπολογισμού & στοχοθεσίας έτους 2018
141 Κατάθεση πάγιας προκαταβολής σε λογαριασμό του Δήμου και ορισμός υπεύθυνου κίνησης
λογαριασμού
142 Διόρθωση της υπ.αρ. 82/2018 απόφασης ΔΣ. για «συνδιοργάνωση του 4ου Δρόμου του Γιοφυριού με
την ΑΔΑΕ ΟΤΑ. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη διοργάνωση της
εκδήλωσης»
143 Έγκριση συνδιοργάνωσης της εκδήλωσης «Βυζαντινή Εβδομάδα» με την ΑΔΑΕ ΟΤΑ. Έγκριση
πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη των δαπανών για τη «Βυζαντινή
Εβδομάδα».
144 Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με τον Σύλλογο «Αστρονομίας και Διαστήματος Αστρολάβος
Αστρονομίας Άρτας» στις 31/3/2018. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για
την εν λόγω εκδήλωση.
145 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ετήσια τουριστική προβολή του
Δήμου Αρταίων
146 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις ετήσιες πολιτιστικές εκδηλώσεις
του Δήμου Αρταίων
147 Έγκριση 6ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εκτέλεσης του έργου «Κλειστό Γυμναστήριο Τ9 1200
θέσεων»
148 Έγκριση μελέτης του έργου «Έργα οδοποιίας (ασφαλτοστρώσεις, τσιμεντοστρώσεις) & τεχνικών
έργων (αυλάκια, τοιχία κ.α.)»
149 Έγκριση δαπάνης για επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού
150 Αδυναμία εκτέλεσης με ίδια μέσα της εργασίας: «Πλύσιμο κοινοχρήστων χώρων»
151 Έγκριση επιπλέον Υπηρεσιών για τους Δημότες μας από το Κέντρο Πρόληψης για την Υγεία του
Δήμου (ΚΕΠ Υγείας)
152 Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης κατά κυριότητα απορριμματοφόρου οχήματος ανακύκλωσης με αριθμ.
Κυκλοφορίας ΚΗΗ2144 από το Δήμο Θερμης
153 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από
θεομηνίες του έτους 2015 και έργα πρόληψης νέων (β’ Φάση)»
154 Τροποποίηση της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (Α/Α/:1) «Δομή κοινωνικού
Παντοπωλείου και παροχής συσσιτίου» της πράξης «Δομή παροχής βασικών Αγαθών: Κοινωνικό
Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείομε κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002201
155 Τροποποίηση της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (Α/Α/:2) «Δομή κοινωνικού
Φαρμακείου» της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή
Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002201
12-3-2018

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 3Η/2018 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Συνεδρίασε κατεπειγόντως η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, Περιφερειακή οδός και Αυξεντίου, στις 22 Μαΐου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00μ.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο κατεπείγον χαρακτήρας του οποίου ανάγεται στον κίνδυνο αλλοίωσης προϊόντων από ενδιαφερόμενους για τις καθοριζόμενες θέσεις υποψήφιους εμπόρους.

 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 Καθορισμός Θέσεων Άσκησης Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου.ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ PDF – ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2ΗΣ/2018 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Συνεδρίασε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, Περιφερειακή οδός και Αυξεντίου, στις 30 Απριλίου του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00μ.μ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 1. Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για ένα έτος για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφέ-ουζερί) του Δελικούρα Διονυσίου που βρίσκεται στην ΤΚ Καλαμιάς της ΔΕ Φιλοθέης του Δήμου Αρταίων.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ PDF – ΔΙΑΥΓΕΙΑ

8η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018

8η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Δευτέρα 23-2-2018 και ώρα 15,30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στην αριθμ. 4624/23-2-2018 πρόσκληση

ΘΕΜΑΤΑ
95 Έγκριση οφειλών δαπανών παρελθούσης χρήσης (αριθμ.45 /2018 Α.Ο.Ε)
96 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης του έργου «Διάνοιξη και κατασκευή τμήματος οδού Δρυάδων και πεζοδρόμηση οδού Αμβρακιώτη».
97 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης του έργου «Γεωτρήσεις στα Δημοτικά Γήπεδα Κορφοβουνίου & Πλησιών»
98 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης του έργου «Βελτίωση προσβασιμότητας και κατασκευή πεζοδρομίων στην Άνω Πόλη»
99 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης του έργου «Βελτίωση ασφάλειας και άρση επικινδυνότητας στο οδικό δίκτυο (κάθετη και οριζόντια
σήμανση, διαγραμμίσεις, στηθαία ασφαλείας, κάγκελα κ.α)»
100 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης του έργου «Αντικατάσταση συνθετικών δαπέδων και επισκευή περίφραξης στα γήπεδα τένις στο Δήμο Αρταίων»
101 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης του έργου «Αντικατάσταση στέγης, εγκατάσταση φωτισμού και εργασίες συντήρησης αθλητικού κέντρου Άρτας»
102 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης Καθαρισμός αρδευτικών & αποστραγγιστικών αυλάκων ΔΕ Βλαχερνών, ΔΕ Αρταίων & ΔΕ Ξηροβουνίου και
καθαρισμός χειμάρρων
23-2-2018