44η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (433)

44η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 14η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα ώρα 13:00 μ.μ με τα εξής θέματα:
433. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την σίτιση μαθητών μουσικού σχολείου 2020 – 2021

44η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (433)

43η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (407-432)

43η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 10η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2020, ημέρα Παρασκευή ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα:
407. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για εκμίσθωση χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης
408. Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής εργασιών καθαρισμού Τ1 Βόσσας με περιστρεφόμενο εκσκαφέα στη ΔΕ Ξηροβουνίου
409. Έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης πράξης: «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας-Συμβουλευτικό Κέντρο Δήμου Αρταίων»
410. Έγκριση μερικώς ακύρωσης της διαδικασίας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων για εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών – αγροτικών εκμεταλλεύσεων σε Τ.Κ. Καλογερικού και Τ.Κ. Ανέζας Δ.Ε. Αμβρακικού» και να επαναληφθεί από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ήτοι πριν τη πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών σύμφωνα με τη παρ. 3 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016 .
411.Έγκριση μερικώς ακύρωσης της διαδικασίας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Βελτιώσεις συντηρήσεις δημοτικής οδοποιίας Δ.Ε. Φιλοθέης Δήμου Αρταίων» και να επαναληφθεί από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ήτοι πριν τη πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών σύμφωνα με τη παρ. 3 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016 .
412.Έγκριση μερικώς ακύρωσης της διαδικασίας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Υπόγεια δίκτυα δημοτικού φωτισμού στο Δήμο Αρταίω» και να επαναληφθεί από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ήτοι πριν τη πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών σύμφωνα με τη παρ. 3 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016 .
413. Αποδοχή δωρεάς από την Dragon Clean
414. Αποδοχή δωρεάς από την Εταιρεία Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
415. Έγκριση πρακτικού Ι Διαγωνισμού του έργου « Κατασκευή γηπέδων 5Χ5 και γηπέδου αντισφαίρισης στον οικισμό Ροδαυγής του Δήμου Αρταίων »
416. Αποδοχή δωρεάς από την ΚΕΔΕ
417. Έγκριση πρακτικού για την ανάδειξη των μελών που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΑΠΕ ΣΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ»,
418. Έγκριση πρακτικού για την προμήθεια ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ,ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2020.
419.Έγκριση της Έκθεσης Πεπραγμένων και τον Διαχειριστικό Απολογισμό της Δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου/Παροχής Συσσιτίου του Δήμου Αρταίων όπως παρουσιάζεται στις συνημμένες σχετικές καταστάσεις της Επιτροπής Διαχείρισης για το χρονικό διάστημα από 01/01/2020 έως 30/06/2020
420. Έγκριση αιτήματος εξειδίκευσης πίστωσης στον Κ.Α. 00-6443 «Δαπάνες Δεξιώσεων και
Εθνικών και Τοπικών Εορτών» του προϋπολογισμού έτους 2020 του Δήμου Αρταίων, για τις εκδηλώσεις του Δήμου Αρταίων στο πλαίσιο της «Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας» (16-22/09/2020)
421. Έγκριση πρακτικού για τη Διενέργεια Διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση υποδομών οδοποιίας εντός οικισμών Δήμου Αρταίων (CLLD/LEADER)»
422. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εγγυημένης λειτουργίας προμήθειας κάδων απορριμμάτων και κομποστοποίησης
423. Τροποποίηση – παράταση συμβάσεων προμήθειας εξοπλισμού (ομάδες Α’ και Ε’) για τη δημιουργία Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών στο Δήμο Αρταίων
424. Έγκριση υποβολής Πρότασης για την «Δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών σύνδεσης αρχαιολογικών χώρων στην πόλη της Άρτας» στα πλαίσια της αριθμ.102/2020 πρόσκλησης του Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΣ και έγκριση του προς υποβολή φακέλου»
425.Έγκριση πρακτικού ΙΙ για την προμήθεια εξοπλισμού για την «Δημιουργία προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών στο Δήμο Αρταίων (Ομάδα Β΄ και Δ΄) »
426Έγκριση της αρ.20/2020 μελέτης του έργου «Επισκευές – συντηρήσεις σχολικών συγκροτημάτων (κτίρια, αύλειοι χώροι, αποχέτευση)
427.Έγκριση πρακτικού Νο 3 για την εκτέλεση του έργου Ασφαλτοστρώσεις για τη βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στο Δήμο Αρταίων».
428.Συνέχιση διαγωνιστικής διαδικασίας για την εκτέλεση του έργου Ασφαλτοστρώσεις τσιμεντοστρώσεις και τεχνικά έργα στο Δήμο Αρταίων.
429.Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «προσθήκα κατ’ επέκταση και αναδιαρρύθμιση χώρου στο ισόγειο του Δημαρχείου»
430.Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο Γήπεδο ποδοσφαίρου Τ.Κ. Κεραματών».
431.Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΔΕ Αρταίων»
432.Επί αιτήσεως του Σωτηρίου Σφήκα για παράταση προθεσμίας συμβατικής προθεσμίας του έργου «Αποκατάσταση τεχνικών τοιχίων και σωληνωτών στο Δήμο Αρταίων από τις ζημιές που προκλήθηκαν από έκτακτα καιρικά φαινόμενα στο διάστημα 01-03/12/2017

43η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (407-432)

42η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (406)

42η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 10η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2020, ημέρα Πέμπτη ώρα 19:30 μ.μ με τα εξής θέματα:
406.Αναμόρφωση προϋπολογισμού και Έγκριση πρόσληψης προσωπικού στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, τη Διεύθυνση Οικονομικών και την Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας Παιδείας και Αθλητισμού, με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων, απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών που προέκυψαν από την εμφάνιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19

42η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (406)

41η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (404-405)

41η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 8η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2020, ημέρα Τρίτη ώρα 09:30 π.μ με τα εξής θέματα:
404.Αναμόρφωση προϋπολογισμού και Έγκριση πρόσληψης προσωπικού στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και τη Διεύθυνση Ανάπτυξης, με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων, απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών που προέκυψαν από την εμφάνιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
405.Έγκριση πρακτικού Νο3 (Κατακύρωσης Οριστικού Αναδόχου) της επιτροπής για την προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών Δήμου Αρταίων και Νομικών Προσώπων ετών 2019-2020-2021

41η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (404-405)

40η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (402-403)

40η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 4η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2020, ημέρα Παρασκευή ώρα 13:30 μ.μ με τα εξής θέματα:
402.Τροποποίηση της αριθμ. 372/2020 προηγούμενης απόφασης η οποία αφορά: «Έγκριση για την πρόσληψη ενός (1) Χειριστή Μηχανήματος έργου που θα προσληφθεί με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών»
403. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων, απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών που προέκυψαν από την εμφάνιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19

40η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (402-403)

39η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (391-401)

39η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 31η του μηνός Αυγούστου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα:
391.Αναμόρφωση προϋπολογισμού
392.Υποβολή πρότασης για Ωρίμανση Έργων στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΑΤ09 του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ για τον Δήμο Αρταίων
393.Περί κατάθεσης αίτησης για τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης από απαλλοτρίωση
394.Ορισμός της δικηγόρου του Πρωτοδικείου Αθηνών Αρετής Οικονόμου του Σταύρου, που εδρεύει στην Αθήνα ως πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 23.9.2020
395.Εξειδίκευση πίστωσης στον Κ.Α. Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων» του προϋπολογισμού 2020 για την πραγματοποίηση αθλητικής εκδήλωσης «Πανελληνιο πρωτάθλημα ποδηλασίας Ανδρών – Γυναικών 2020 στις 4 -5 και 6/9/2020
396.Έγκριση της αρ.2/2020 απόφ. ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Άρτας.
397.Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και Δήμου Αρταίων για την υλοποίηση του έργου: «Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις με ανακατασκευή πεζοδρομίων στον οικισμό Ανέζας»..
398.Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και Δήμου Αρταίων για την υλοποίηση του έργου: «Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στο εντός οικισμού τμήμα της επαρχιακής οδού Άρτας – Κωστακιών».
399.Έγκριση διαγραφής ποσών από βεβαιωμένες οφειλές από φόρους και τέλη προς τους ΟΤΑ α΄ βαθμού, που αντιστοιχούν σε διαφορές ως προς την επιφάνεια ενός ακινήτου ή τη χρήση αυτού.
400Έγκριση για εξειδίκευση του Κ.Α.: 20-7325.001 με τίτλο «Επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού» συνολικού ποσού 1.160,42 €».
401.Έγκριση δαπάνης ποσού 1.160,42 € για συμμετοχή του Δήμου σε δαπάνες επεκτάσεως ηλεκτροφωτισμού, με Κ.Α:20/7325.001 του προϋπολογισμού του Δήμου Αρταίων για το οικονομικό έτος 2020.

39η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (391-401)

38η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (382-390)

38η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 25η του μηνός Αυγούστου έτους 2020, ημέρα Τρίτη ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα:
382.Έγκριση πρακτικού για την εργασία : «Δαπάνες ετήσιων πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Αρταίων
383.’Εγκριση πρακτικού ΙΙΙ για την Προμήθεια εξοπλισμού για την«Δημιουργία προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών στο Δήμο Αρταίων ( για την ομάδα Γ΄)
384.Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αρταίων στις κάτωθι εκδηλώσεις, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία με τον Μουσικοφιλολογικό Σύλλογο Άρτας «Ο Σκουφάς»: α) Απονομή Αγραφιώτειων & Μπαρμπαστάθειων Βραβείων (στις 02/09/2020) β) Θεατρική παράσταση «ΑΝΤΙΓΟΝΗ»¨του Σοφοκλή, από τη θεατρική ομάδα «Σημείο Μηδέν»ν (στις 03/09/2020) και εξειδίκευση εγγεγραμμένης πίστωσης του Κ.Α. 00-6443 «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών
385.Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
386.Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
387.Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για επιτροπές Οριστικής παραλαβής έργων.
388.Έγκριση υποβολής 3ης Τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Αρταίων και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Άρτας για την υλοποίηση του έργου: «Υπηρεσίες αδειοδότησης Υδατοδρομίου στην Κορωνησία».
388.Έγκριση διακήρυξης και όρων διακήρυξης για το έργο «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΑΠΕ ΣΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ».
389.Αποδοχή δωρεών Κοινωνικού Παντοπωλείου.
390. Αποδοχή δωρεών Κοινωνικού Φαρμακείου.
38η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (382-390)

37η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (370-381)

37η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 18η του μηνός Αυγούστου έτους 2020, ημέρα Τρίτη ώρα 08:30 π.μ με τα εξής θέματα:
370.Έγκριση πρακτικού ΙΙ για «Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)
371.Έγκριση πρόσληψης ενός (1) υπαλλήλου Ι.Δ.Ο.Χ., διάρκειας οκτώ (8) μηνών, ειδικότητας ΥΕ-Εργατών Καθαριότητας για τις ανάγκες του καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς-Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
372.Έγκριση για την πρόσληψη ενός (1) Χειριστή Μηχανήματος έργου που θα προσληφθεί με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών.
373.Έγκριση πρόσληψης τεχνικών υπαλλήλων με συμβάσεις.
374.Έγκριση Ισολογισμού έτους 2018 ΔΗΚΕΔΑ (Ν.Π.ΙΔ).
375.Έγκριση Ισολογισμού έτους 2019 ΔΗΚΕΔΑ (Ν.Π.ΙΔ).
376.Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2020 ΔΗΚΕΔΑ (Ν.Π.ΙΔ).
377.Έγκριση ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Δήμου Αρταίων έτους 2021.
378.Έγκριση υποβολής πρότασης για «Δράσεις για τη Διαχείρηση Βιοαποβλήτων στο δήμο Αρταίων»στα πλαίσια της με α/α ΟΠΣ 4369/2020 πρόσκλησης του Ε.Π. Ήπειρος.
379.Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης Συνεργασίας του Α.Σ.Δ.Σ.Α Π. Ηπείρου με τον Δήμο Αρταίων.
380.Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΔΟ ΠΙΝΔΟΥ».
381.Έγκριση πρακτικού Ι για «Προμήθεια εξοπλισμού για την «Δημιουργία προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών στο Δήμο Αρταίων ( για την ομάδα Β και Δ΄,

37η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (370-381)

36η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (358-369)

36η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 11η του μηνός Αυγούστου έτους 2020, ημέρα Τρίτη ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα:
358.Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
359.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού, λοιπών ειδών υγιεινής και σάκων απορριμμάτων ετών 2020-2021
360.Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
361.Έγκριση πρακτικού για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό που αφορά την «Μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών σε συνεργαζόμενο ΚΔΑΥ του συστήματος ΕΕΑΑ)» για το έτος 2020.
362.Επικύρωση απόφασης για ορισμό δικηγόρου.
363.Έγκριση πρακτικού για την ανάδειξη των μελών που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο «ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ.
364.Έγκριση πρακτικού 2 για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου:«Κατασκευή Ιερού Ναού στο Νέο Δημοτικό Κοιμητήριο Άρτας (Α’ φάση – φέρων οργανισμός).
364.Έγκριση πρακτικού 1 για τον συνοπτικό διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ,ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ,ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ,ΔΕ ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ,ΔΕ ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ,ΔΕ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ,ΔΕ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ»
365.Έγκριση πρακτικού 1 για τον συνοπτικό διαγωνισμό για την «ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ,ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2020.»
366.Εγκριση παράτασης του έργου «Ολοκλήρωση διαμόρφωσης παιδικών χαρών Δήμου Αρταίων.»
367.Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Εξωραϊσμος πλατείας Καραϊσκάκη»
368.Έγκριση συμμετοχή του Δήμου Αρταίων στο πρόγραμμα προληπτικού μαστογραφικού ελέγχου και εξειδίκευση εγγεγραμμένης πίστωσης του Κ.Α. 15-6473.001 «Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων»
36η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (358-369)

35η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (328-357)

35η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 3η του μηνός Αυγούστου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα:
328.’Εγκριση πρακτικού για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό που αφορά την «Μεταφορά Ανακυκλώσιμων υλικών σε συνεργαζόμενο ΚΔΑΥ του συστήματος ΕΕΑΑ
329.Εγκριση πρακτικού κλήρωσης για την ανάδειξη των μελών που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΚΟΡΩΝΗΣΙΑΣ
330.Ορισμός δικηγόρου για λογαριασμό της Δ.Ε.Υ.Α.Α, , για το έργο « ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΗΣ ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΕΛ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
331.Έγκριση πρακτικού 3 για τον ανοικτό Διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΩΝ 2019-2020-2021 (ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ)
332.Έγκριση πρακτικού 3 για τον ανοικτό Διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΩΝ 2019-2020-2021 (ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ)
333.Εγκριση παράτασης σύμβασης της εταιρείας ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΕ (STRATIS)
334.Εγκριση παράτασης σύμβασης της Βασιλικής Καινούργιου
335.Εγκριση παράτασης σύμβασης του Παναγιώτη Μπαρμπαλιά & ΣΙΑ ΕΕ
336.Προτάσεις για επιτροπές του ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
337.Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
338.Έγκριση πρακτικού ΙΙ του έργου «Βελτιώσεις συντηρήσεις δημοτικής οδοποιίας Δ.Ε. Φιλοθέης Δήμου Αρταίων».
339.Έγκριση πρακτικού ΙΙ του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ»
340.Ορισμός μελών που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών (εκτός μηχανολογικού εξοπλισμού) για την Προμήθεια στολών Δημοτικής Αστυνομίας έτους 2020.
341.Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την Επιτροπή διενέργειας Διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ (CLLD/LEADER)»
342.Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την Επιτροπή διενέργειας Διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή γηπέδων 5Χ5 και γηπέδου αντισφαίρισης στον οικισμό Ροδαυγής του Δήμου Αρταίων»
343.Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την Επιτροπή διενέργειας Διαγωνισμού του έργου «Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο Γήπεδο Ποδοσφαίρου Τ.Κ. Κεραματών»
344.Ορισμός μελών της κριτικής επιτροπής για τη διενέργεια του ανοιχτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού προσχεδίων, με τίτλο «Ανάπλαση – διαμόρφωση πεζοδρομίων και πλατειών του κέντρου της Άρτας στα πλαίσια του OPEN MALL»
345.΄Εγκριση παράτασης του έργου «Αποκατάσταση τεχνικών,τοιχίων και σωληνωτών στο Δήμο Αρταίων από τις ζημίες που προκλήθηκαν από τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα στο διαστημα 01-03/12/2017.
346.Έγκριση πρακτικού ΙΙ διαγωνισμού για «Προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αρταίων».
347.Έγκριση πρακτικού Ι διαγωνισμού για «Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)»
348.Έγκριση πρακτικού Ι για την ανάθεση του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ,ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΤΑΙΩΝ»
349.Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για την εργασία «Περισυλλογή και περίθαλψη αδέσποτων ζώων συντροφιάς».
350.Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο«Δημιουργία Πολιτιστικών Διαδρομών Σύνδεσης Αρχαιολογικών Χώρων στην πόλη της Άρτας» μεταξύ της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρτας και του Δήμου Αρταίων
351.Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο«Δημιουργία Πολιτιστικών Διαδρομών Σύνδεσης Αρχαιολογικών Χώρων στην πόλη της Άρτας» μεταξύ της Περιφέρεια Ηπείρου και του Δήμου Αρταίων.
352.Έγκριση πρακτικού 3/2020 Διαδημοτικής Επιχείρησης Χονδρεμπορίου γεωργικών προϊόντων και αποθηκών πρακτορείων μεταφορών.
353.Διακήρυξη και έγκριση όρων διακήρυξης για για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:«ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ– ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ »
354.Ακύρωση της υπ΄αριθμ. 236/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και έγκριση εκ νέου τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για «Καινοτόμες δράσεις του Δήμου Αρταίων για τον τουρισμό και τον πολιτισμό.
355.Εγκριση όρων διακήρυξης για «Προμήθεια οχημάτων (επιβατικού οχήματος Δημοτικής Αστυνομίας και οχήματος για τις ανάγκες ΚΔΑΠ ΜΕΑ της ΔΗΚΕΔΑ)» και μελέτης για την προμήθεια οχήματος για τις ανάγκες του ΚΔΑΠ ΜΕΑ της ΔΗΚΕΔΑ Άρτας.
356.΄Εγκριση μελέτης για την προμήθεια οχήματος για τις ανάγκες επιβατικού οχήματος Δημοτικής Αστυνομίας.
357.Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης Συνεργασίας του Α.Σ.Δ.Σ.Α Π. Ηπείρου με τον Δήμο Αρταίων.
1 35
2 35

34η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (309-327)

34η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 28η του μηνός Ιουλίου έτους 2020, ημέρα Τρίτη ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα:
309.Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την επιτροπή οριστικής παραλαβής του Δημοτικού έργου << ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ
310.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τσιμεντοστρώσεων και αυλάκων Δ.Ε. Ξηροβουνίου-Φιλοθέης-Βλαχέρνας και Αμβρακικού
311.Έγκριση συνδιοργάνωσης της εκδήλωσης «4η Έκθεση Κλασικών οχημάτων» με τη Λέσχη Κλασικών Οχημάτων Άρτας και εξειδίκευση εγγεγραμμένης πίστωσης του Κ.Α. 00-6443 «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών
312.Επικαιροποίηση της υπ.αρ. 271 απόφασης της Ο.Ε. που αφορά στην:1. επιχορήγηση Ιεράς Μητρόπολης Άρτης για την κοινωνική δομή «Τράπεζα Τροφίμων Καταφυγή».2. Εξειδίκευση πίστωσης στον Κ.Α. 00-6736: «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία
313.Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αρταίων στο 3ο Διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ της Ηπείρου “West Side Mountains Doc Fest” και εξειδίκευση εγγεγραμμένης πίστωσης του Κ.Α. 00-6443 «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών
314.Λήψη απόφασης περί ορισμού Δικηγόρου
315.Έγκριση πρακτικού Ι για τον ανοικτό Διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΩΝ 2019-2020-2021 (ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ
316.Έγκριση πρακτικού 3Β για ανοικτό Διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΩΝ 2019-2020-2021 (ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ)
317.Αναμόρφωση προϋπολογισμού
318.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τους δικαιούχους υπαλλήλους (μόνιμοι, ιδαχ και ιδοχ) Δήμου Αρταίων.»
319.Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου:«ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΚΟΡΩΝΗΣΙΑΣ»
320.Έγκριση πρακτικού ΙΙ για προμήθεια εξοπλισμού για την «Δημιουργία προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών στο Δήμο Αρταίων (για την ομάδα Γ΄)»
321.Τροποποίηση της αριθμ. 153/2020 απόφασης Ο.Ε. για την εξειδίκευση του κωδικού Κ.Α 64.6117.001 ¨Δράσεις για την υλοποίηση του διακρατικού έργου Greece Collaboratew with Albania fon zZEBs από το Δήμο Αρταίων(INTERREG)
322.Έγκριση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου«Αντιμετώπιση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες του έτους 2015 και έργα πρόληψης νέων (Β΄φάση).
323.Έγκριση μελέτης με αριθμ. 18/2020 «ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ.»
324.Έγκριση απολογισμού, χρήσεως έτους 2015 του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας – Παιδείας – Αθλητισμού – Πολιτισμού Δήμου Αρταίων»
325.Έγκριση απολογισμού, χρήσεως έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας – Παιδείας – Αθλητισμού – Πολιτισμού Δήμου Αρταίων»
326.Έγκριση απολογισμού, χρήσεως έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας – Παιδείας – Αθλητισμού – Πολιτισμού Δήμου Αρταίων»
327.Έγκριση απολογισμού, χρήσεως έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας – Παιδείας – Αθλητισμού – Πολιτισμού Δήμου Αρταίων»
34η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (309-327)