ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

«Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) ,την ΚΥΑ 429/2020 ΦΕΚ 850/Β/13-3-2020 την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 – άρθρο 10 «κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του Κορωνοιού COVID-19») και την αριθ. πρωτ. 18318/13.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών σας καλούμε να συμμετάσχετε ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ με τηλεδιάσκεψη ή εκ περιφοράς την 31η Μαρτίου 2020 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13,00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στον παρακάτω πίνακα θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κων/νος Τράμπας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 31-3-2020 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 6194/30-3-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος
1. Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού για την στήριξη του Νοσοκομείου Άρτας
2. Έγκριση πρόσληψης δέκα (10) ατόμων, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου δύο (2) μηνών, στην ανταποδοτικού χαρακτήρα υπηρεσία Καθαριότητας της Δ/νσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Πρασίνου (αριθμ.100/2020 Α.Ο.Ε.)
3. Διόρθωση της αριθμ. 343/2019 Απόφασης ΔΣ σχετικά με την παράταση Σύμβασης υπηρεσίας «Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης Σχολικών Κτιρίων στην ΔΕ Αμβρακικού
4. Σχετικά με αίτημα παράτασης της σύμβασης «Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης Σχολικών Κτιρίων στην ΔΕ Αμβρακικού» για λόγους ανωτέρας βίας και την παραλαβή της υπηρεσίας
5. Χορήγηση άδειας τοποθέτησης κεραίας στο κτίριο του Δημαρχείου (αριθμ.9/2020 αποφ. ΕΠΖ)

Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος
Οικονομικών και Αξιοποίησης Δημοτικής
Περιουσίας, Ληξιαρχείου & Δημοτικής Κατάστασης

6. Έγκριση ανάθεσης προμηθειών και υπηρεσιών για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 με αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2020 (αριθμ.94/2020 Α.Ο.Ε.)
7. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020 (αριθμ.102/2020 Α.Ο.Ε.)
8. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020
9. Έγκριση επιμέρους μέτρων για την στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας σύμφωνα με την ΠΝΠ (πράξη νομοθετικού περιεχομένου) ΦΕΚ 68Α 20-3-2020.
10. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής Υπηρεσιών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου

Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας, Πρασίνου, Ανακύκλωσης, Κομποστοποίησης &
Προστασίας Περιβάλλοντος

11. Σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών σε συνεργαζόμενο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων υλικών (ΚΔΑΥ) του συστήματος ΕΕΑΑ για τα έτη 2020 και 2021»

Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος
Αγροτικής Ανάπτυξης, Επιχειρηματικότητας και Καθημερινότητας

12. Απομάκρυνση κλειστών περιπτέρων που βρίσκονται στην Κοινότητα Κωστακιών στην Κοινότητα Κιρκιζατών (αριθμ.7,8/2020) αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος
Έργων, Ενέργειας, Αστικής Κινητικότητας, Πολιτικής Προστασίας
και Χωροταξίας

13. 2Η Τροποποίηση προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2020 (ΑΡΙΘΜ. 4/2020 απόφ. Εκτελεστικής Επιτροπής)
14. Δημιουργία θέσης φορτοεκφόρτωσης στη θέση Ελ. Βενιζέλου & Μαξ. Γραικού αριθ. 6/2020 αποφΕ.Π.Ζ
15. Κήρυξη αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για το OPEN MALL και ορισμός ενός κριτή εκ προσωπικοτήτων και ενός κριτή εκπροσώπου της διοργανώτριας αρχής βάσει του αρ 12 της αριθ,26804/16-6-11 ΦΕΚ β 1427/11 έτσι όπως ισχύει.
16. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ «Εγκαταστάσεις φωτισμού στο Δήμο Αρταίων»
17. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Βελτίωση ασφάλειας και άρση επικινδυνότητας στο οδικό δίκτυο (κάθετη και οριζόντια σήμανση, διαγραμμίσεις, στηθαία ασφαλείας κάγκελα κλπ»

12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (100-105)

12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 23η του μηνός Μαρτίου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ με τα εξής θέματα:
100.Έγκριση πρόσληψης δέκα (10) ατόμων, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου δύο (2) μηνών,
101.Έγκριση μελέτης με τίτλο Κατασκευή Ιερού Ναού στο Νέο Δημοτικό Κοιμητήριο Άρτας (Α’ φάση – φέρων οργανισμός).
102.Αναμόρφωση προϋπολογισμού,
103.Έγκριση πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Ασφάλιση οχημάτων-μηχανημάτων, χορτοκοπτικών μηχανημάτων και ακινήτων του Δήμου Αρταίων ».
104.Ακύρωση διαδικασίας της αρίθμ. πρωτ. 18118/2019 δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση σχολικών χώρων.
105.Aποδοχή και χρήση του απορριμματοφόρου οχήματος από το Δήμο Γεωργίου Καραισκάκη που αφορά το αρ. ΚΗΟ-4746 όχημα ωσότου συνταχθεί η συμβολαιογραφική πράξη μεταβίβασής.

12

11η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (91-99)

11η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 18η του μηνός Μαρτίου έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00 π.μ με τα εξής θέματα:
91.Προγραμματισμός πρόσληψης Ι.Δ.Ο.Χ., διάρκειας οκτώ (8) μηνών
92.Έγκριση πρακτικού για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο«Σίτιση επανενταγμένων ζώων συντροφιάς του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων
93.Προγραμματισμός πρόσληψης ενός (1) υπαλλήλου Ι.Δ.Ο.Χ., διάρκειας οκτώ (8) μηνών, ειδικότητας ΥΕ-Εργατών Καθαριότητας για τις ανάγκες του καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
94.Έγκριση ανάθεσης προμηθειών και υπηρεσιών για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 με αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2020
95Έγκριση του υπ΄αριθμ. 3/28-2-2020 πρακτικού για τον Απολογισμό-Ισολογισμό Οικ. Έτους 2019 του Γηροκομείου Γεωργίου & Σοφίας Μάτσου.
96.Έγκριση πρακτικού για το έργο «Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση κεντρικών σημείων αστικού ιστού της πόλης της Άρτας».
97. Έγκριση πρακτικού για το «Έργο προσαρμογής λειτουργούντων παιδικών, βρεφονηπιακών σταθμών του Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. Δήμου Αρταίων σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017 »
98.Έγκριση για εξειδίκευση του Κ.Α.: 20-7325.001 με τίτλο «Επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού» συνολικού ποσού 13.468,11 €»
99.Ορισμός υπαλλήλου για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.

11

10η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (86-90)

10η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 9η του μηνός Μαρτίου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 π.μ με τα εξής θέματα:
86.86 Άσκηση ή μη παρέμβασης του Δήμου Αρταίων στην Αίτηση Αναθεώρησης της ΚΞ ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ κατά της υπ’ αριθμ. 1262020 απόφασης
87.Έγκριση πρακτικού του διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΩΝ 2019-2020-2021(ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ)
88.Συμπλήρωση της αρ. 83 2020 Α.Ο.Ε.
89.1η υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020 και διαμόρφωση του πίνακα στοχοθεσίας.
90.Κατάρτιση κατάστασης απόρων δημοτών που χρήζουν βοήθειας, χορήγηση εκτάκτου επιδόματος ένδειας από ταμείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δήμου και εξειδίκευση πίστωσης.

10

9η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (77-85)

9η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 4η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 π.μ με τα εξής θέματα:
77.»Έγκριση αιτήματος εξειδίκευσης πίστωσης στον Κ.Α.00-6443 «Δαπάνες Δεξιώσεων και Εθνικών και Τοπικών Εορτών» του προϋπολο- γισμού έτους 2020 του Δήμου Αρταίων, για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της πολιούχου της Άρτας Αγίας Θεοδώρας «»
78.Παραχώρηση τροφίμων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Αρταίων»
79.Έγκριση για την νομική συνδρομή του τέως Αντιδημάρχου Γεωργίου Καραγεώργου, σε ποινική υπόθεση που ανέκυψε κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του.
80.Σύνταξη όρων διακήρυξης για το έργο «Βελτιώσεις συντηρήσεις δημοτικής οδοποιίας Δ.Ε. Φιλοθέης Δήμου Αρταίων
81.Έγκριση πρακτικού ΙV για προμήθεια εξοπλισμού για την«Δημιουργία προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών στο Δήμο Αρταίων ( για την ομάδα Γ΄)»
82.Έγκριση πρακτικού για την Εργασία: «Συντήρηση παραποτάμιου πάρκου και αλσυλίου Αγ. Αναργύρων»
83. Έγκριση για να συνταχθεί συμβολαιογραφική πράξη για αποδοχή της δωρεάς.
84.Έγκριση πρακτικού για την ασφάλιση οχημάτων μηχανημάτων,χορτοκοπτικών και ακινήτων του Δήμου Αρταίων.
85.Αποδοχή δωρεάς από την ΑΝΩΝΥΜH ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ FREZYDERM

9

8η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (67-76)

8η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 26η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ με τα εξής θέματα:
67.Έγκριση εξειδίκευσης του Κ.Α. 20-7325.001 με τίτλο «Επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού» συνολικού ποσού 8.138,50 €
68.Ορισμός υπόλογου υπαλλήλου και έκδοση εντάλματος προπληρωμής για συμμετοχή του Δήμου σε δαπάνες επεκτάσεως ηλεκτροφωτισμού.
69.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την σίτιση επανενταγμένων ζώων συντροφιάς του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων του Δήμου Αρταίων
70.Εξειδίκευση της πίστωσης Κ.Α 706473.001, με τίτλο Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων σε θέματα αγροτικής ανάπτυξης»
71.Έγκριση πρακτικού για την εργασία «Περισυλλογή και περίθαλψη αδέσποτων ζώων συντροφιάς»
72.Έγκριση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Άρτας για το οικονομικό έτος 2020
73.Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών για αντιμετώπιση προβλημάτων φυσικής καταστροφής και έγκριση ανάθεσης σε ιδιώτες με μηχανήματα έργου λόγω πυρκαγιάς.
74.Έγκριση μελέτης,σύνταξη και έγκριση όρων διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων για εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών-αγροτικών εκμεταλλεύσεων σε ΤΚ Καλογερικού και ΤΚ Ανέζας ΔΕ Αμβρακικού .
75.Έγκριση διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Αποκατάσταση Διατηρητέου Ιστορικού Δημαρχείου Άρτας» Εκτιμώμενης αξίας 2.016.129,03 Ευρώ(πλέον Φ.Π.Α. 24% ),
76.Έγκριση μελέτης του έργου «Βελτιώσεις συντηρήσεις Δημοτικής οδοποιίας Δ.Ε. Φιλοθέης Δήμου Αρταίων»

7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (61-66)

7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 24η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 π.μ με τα εξής θέματα:
61.Έγκριση συμμετοχής,και αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης,Εκπροσώπων του Δήμου Αρταίων στην Έκθεση Τουρισμού ITB 2020 και έγκριση αιτήματος εξειδίκευσης πίστωσης στους κάτωθι κωδικούς του προϋπολογισμού 2020:
1.στον Κ.Α. 00-6421«Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών»,
2.στον Κ.Α. 00-6423 «Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης τρίτων»
3.στον Κ.Α. 70-6422 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση υπαλλήλων»
62.Ορισμός υπόλογου και έκδοση εντάλματος προπληρωμής για τη συμμετοχή του Δήμου Αρταίων στην Έκθεση Τουρισμού ITB 2020 (Βερολίνο, 4 – 832020)
63.Έγκριση 1ου Πρακτικού του διαγωνισμού που αφορά το έργο «Αποκατάσταση δημοτικής οδού εντός του οικισμού Ροδαυγής»
64.Έγκριση Πρακτικού του διαγωνισμού που αφορά το έργο «Διανοίξεις εσοχών σε πεζοδρόμια για τοποθέτηση κάδων»
65.Έγκριση Πρακτικού για το συνοπτικό διαγωνισμό που αφορά την «Ασφάλιση οχημάτων-μηχανημάτων,χορτοκοπτικών μηχανημάτων και ακινήτων Δήμου Αρταίων» προϋπολογισμού 22.200,00 €
66.Έγκριση Πρακτικού για την εργασία «Τουριστική προβολή του Δήμου Αρταίων ετους 2020.

7

6η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (60)

6η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 20η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 π.μ με το εξής θέμα:
60.Έγκριση αιτήματος εξειδίκευσης πίστωσης στον Κ.Α. 00-6443 «Δαπάνες Δεξιώσεων και
Εθνικών και Τοπικών Εορτών» του προϋπολογισμού έτους 2020 του Δήμου Αρταίων, για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων την περίοδο των Απόκρεω και της Καθαράς Δευτέρας
6 η

5η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (55-59)

5η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 17η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 π.μ με τα εξής θέματα:
55.Επαναυποβολή για έγκριση του πινακα στοχοθεσίας του ΚΈΝΤΡΟΥ Κοινωνικής Μέριμνας-Παιδείας-Αθλητισμού-Πολιτισμού Δήμου Αρταίων»Ν.Π.Δ.Δ έτους 2020.
56.Επαναυποβολή για έγκριση του προϋπολογισμού του ΚΈΝΤΡΟΥ Κοινωνικής Μέριμνας-Παιδείας-Αθλητισμού-Πολιτισμού Δήμου Αρταίων»Ν.Π.Δ.Δ έτους 2020.
57.Αποδοχή δωρεάς από την Οργάνωση «Magic Mission»
58.Έγκριση Πρακτικού του διαγωνισμού που αφορά το έργο «Έργα οδοποιίας (ασφαλτοστρώσεις-τσιμεντοστρώσεις-τεχνικά)»
59.Τροποποίηση της αρ 45/2020 (ΑΔΑ :ΩΤ1ΨΩΨΑ-ΖΡΣ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,με θέμα την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΩΝ 2019-2020-2021 (ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ).

5

4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (43-54)

4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 4η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 π.μ με τα εξής θέματα:
43.Συγκρότηση Επιτροπών:Α) Παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών του Δήμου Αρταίων σε εφαρμογή του άρθρου 221 Ν.4412/2016 Β) Παραλαβής συμβάσεων παροχής υπηρεσιών του Δήμου Αρταίων σε εφαρμογή του άρθρου 221 του Ν.4412/2016
44. Έγκριση πρακτικού για ανοικτό Διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΩΝ»
45.Έγκριση πρακτικού για ανοικτό Διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΩΝ 2019-2020-2021 (ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ).
46.Έγκριση πρακτικού για την προμήθεια υλικού συντήρησης αγροτικών δρόμων Δήμου Αρταίων.
47.Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση παραποτάμιου πάρκου και αλσυλίου Αγ. Αναργύρων» με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη μειοδότη.
48.Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση παραποτάμιου πάρκου και αλσυλίου Αγ. Αναργύρων» με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη μειοδότη.
49.Έγκριση τροποποίησης των 298/2019 (ΑΔΑ: 6Y98ΩΨΑ-ΠΤΜ) και 330/2019 (ΑΔΑ:7Ν7ΡΩΨΑ-3Ν5) αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αρταίων.
50.Αποδοχή δωρεάς απορριματοφόρου οχήματος από το Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη.
51.Αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία «Αλφα-Βήτα Βασιλόπουλος ΑΕ».
52.Αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία Μάρκετ Κρεάτων Ι.Κ.Ε «Τσιτουρίδης»
53.Αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία ΠΑΥΛΙΔΗΣ μέσω MONDELEZ A.E.
54.Ανάκληση της υπ ΄αριθμ. 22/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ :Ψ34ΒΩΨΑ-ΔΟΚ)

4

3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (31-42)

3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 4η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 π.μ με τα εξής θέματα:
31.Εγκριση πρακτικού αφορά «Επισκευή και συντήρηση των οχηματων και μηχανηματων εργου (Μ.Ε.) ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ 2019 – 2020 – 2021».
32.Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την Επιτροπή διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο «Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση κεντρικών σημείων αστικού ιστού της πόλης της Άρτας»,
33.Έγκριση πρακτικού κλήρωσης την Επιτροπή διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο «Έργα οδοποιίας (ασφαλτοστρώσεις-τσιμεντοστρώσεις-τεχνικά)»»
34.Έγκριση παράτασης της εταιρείας ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. για την προμήθεια Μηχανημάτων Έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού για το Δ. Αρταίων.
35.Απαλλαγή υπολόγου Αποστολόπουλου Νικόλαου για χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που αφορά συμμετοχή του Δήμου στo διήμερο Συνέδριο του Δικτύου Ποιότητας για τον αειφόρο τουρισμό στην Πούλα της Κροατίας.
36.Απαλλαγή υπολόγου Αποστολόπουλου Νικόλαου για χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που αφορά συμμετοχή του Δήμου στην Διεθνή έκθεση τουρισμού “FHILOXENIA 2019” στη Θεσσαλονίκη.
37.Απαλλαγή υπολόγου Αντωνίου Άγγελου για χρηματικό ένταλμα προπληρωμής
38.Απαλλαγή υπόλογου Χρήστου Λάμπρη για χρηματικό ένταλμα προπληρωμής
39.Απαλλαγή υπολόγου Νικολάου Νικόλαου για χρηματικό ένταλμα προπληρωμής.
40.Απαλλαγή υπολόγου Τσιατσούλη Αθανάσιου για χρηματικό ένταλμα προπληρωμής.
41.Απαλλαγή υπολόγου Αρκουμάνη Αθανάσιου για χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που αφορά συμμετοχή του Δήμου στην Διεθνή έκθεση τουρισμού “ΑTHENS INTERNATIONAL TOURISM EXPO 2019” στη Αθήνα.
42.Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμού Υπηρεσιών των Υπηρεσιών Καθαριότητας – Πρασίνου, Ανάπτυξης και Κοινωνικών Δομών.

3