Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΕΠΙΛΟΓΉ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΆΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΌΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

09 Απριλίου 2024

ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΕΠΙΛΟΓΉ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΆΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΌΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

             ΑΠΟΦΑΣΗ

 Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  1. Το άρθρο 77 του Ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί (με το άρθρο 58 παρ. 2 του Ν.3966/2011, το άρθρο 7 του Ν.4623/2019, το άρθρο 66 του Ν.4795/2021, το άρθρο 51 του Ν.4873/2021 και το άρθρο 10 του Ν.5056/2023) και ισχύει.
  2. Την Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθ. 1 και αρ. πρωτ. 661/07-01- 2020 (ΑΔΑ: Ω82Μ46ΜΤΛ6-ΩΤ2) για τον Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης, καθώς και κατ’ αναλογική εφαρμογή, την Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθ. 91 και αρ. πρωτ. 7579/25-1-2024 (ΑΔΑ: ΨΡΤΒ46ΜΤΛ6-ΘΥΟ) για τον Περιφερειακό Συμπαραστάτη, όπου αποτυπώνεται ρητώς η επικαιροποιημένη -κατόπιν των τροποποιήσεων της νομοθεσίας για την διαδικασία επιλογής που ισχύει και για την περίπτωση του Συμπαραστάτη του Δημότη.
  3. Το άρθρο 10 «Κωλύματα εκλογιμότητας και ασυμβίβαστα» του Ν.4804/2021 (ΦΕΚ 90/05.06.2021 τεύχος Α’) «Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

                                                Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Α. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Προσόντα Συμπαραστάτη: Ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης (στο εξής «συμπαραστάτης») επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας. Προηγούμενη διοικητική εμπειρία στην τοπική αυτοδιοίκηση ή στον ιδιωτικό ή στον δημόσιο τομέα θα συνεκτιμηθεί.

 

Β. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Αρμοδιότητες Συμπαραστάτη: Ο Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης αποτελεί ένα θεσμό διαμεσολάβησης μεταξύ πολιτών, επιχειρήσεων και Δήμου και αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στον έγκαιρο εντοπισμό και την αποτελεσματική αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης, ορθής εφαρμογής των νόμων, στη διασφάλιση της αμεροληψίας των δημοτικών αρχών και στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής και διαφανούς διοίκησης. Ο συμπαραστάτης δέχεται και διερευνά ενυπόγραφες καταγγελίες άμεσα θιγόμενων φυσικών ή νομικών προσώπων για κακοδιοίκηση εκ μέρους των υπηρεσιών του δήμου, των νομικών του προσώπων και των επιχειρήσεών του. Στις περιπτώσεις αυτές, έργο και αποστολή του συμπαραστάτη είναι η διαμεσολάβηση μεταξύ του θιγόμενου φυσικού ή νομικού προσώπου και της αρμόδιας υπηρεσίας καθώς και η λήψη όλων των απαραίτητων πρωτοβουλιών, προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερόμενους ως προς τις ενέργειες στις οποίες ο ίδιος προέβη μετά τη λήψη της καταγγελίας τους. Ο συμπαραστάτης υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες του δήμου, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να παρέχουν κάθε δυνατή συνδρομή.

Κατά την εξέταση των καταγγελιών, ο συμπαραστάτης μπορεί να αιτηθεί και να λάβει στοιχεία από το αρχείο των υπηρεσιών του Δήμου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του π.δ. 28/2015 (Α΄ 34) για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία.

Εφόσον, ύστερα από εξέταση καταγγελίας, προκύψουν φαινόμενα κακοδιοίκησης, ο συμπαραστάτης δύναται να υποβάλλει συστάσεις προς τις υπηρεσίας του δήμου, για την αποτροπή επανάληψής τους.

Η υποβολή καταγγελίας ή αναφοράς στον συμπαραστάτη δεν αναιρεί τη σχετική αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη, ως ανεξάρτητης αρχής, ούτε τις αρμοδιότητες άλλων ελεγκτικών οργάνων και αρχών.

 

Γ. ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ

Ιδιότητες που αποτελούν κώλυμα ή είναι ασυμβίβαστες με την ιδιότητα του Συμπαραστάτη: Ως προς το αξίωμα του συμπαραστάτη, έχει εφαρμογή το άρθρο 10 του ν.4804/2021 περί κωλυμάτων εκλογιμότητας και ασυμβιβάστων των δημοτικών συμβούλων, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει [σχετική η αριθ. 518/2023 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών (υπ’ αριθ. πρωτ. 38218/02-05-2023, ΑΔΑ: 99Ν146ΜΤΛ6-ΟΩΛ) «Ενημέρωση επί των κωλυμάτων εκλογιμότητας για τις δημοτικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023»].

Ως συμπαραστάτης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός δήμου ή περιφέρειας ή βουλευτής. Η ανάκληση του συμπαραστάτη για πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του είναι επιτρεπτή, μετά από ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβούλιου, με την ίδια πλειοψηφία και την αυτή διαδικασία που περιγράφεται για την επιλογή του.

 

Δ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Χρόνος υποβολής της δήλωσης υποψηφιότητας: Υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση που κατατίθεται στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου, αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου δικηγόρου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής.

Η ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων θα προσδιοριστεί με την έκδοση σχετικής Πρόσκλησης του Πρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα την επιλογή του Συμπαραστάτη, στην οποία θα αναγράφεται η ημερομηνία και η ώρα συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την επιλογή.

Η αίτηση-δήλωση πρέπει να συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση του αιτούντος θα ενισχύσει την υποψηφιότητά του για την πλήρωση της θέσης και από υπεύθυνη δήλωση που θα αναγράφει ότι τα αναφερόμενα στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή και δεν υφίστανται τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα του άρθρου 10 του ν.4804/2021.

Η θητεία του συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών.

 

Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης, επιλέγεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Πριν την έναρξη της μυστικής ψηφοφορίας, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δίνει το λόγο στους υποψήφιους που το επιθυμούν, προκειμένου να τοποθετηθούν σχετικά με την υποψηφιότητά τους.

Αν δεν επιτευχθεί η επιλογή, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται κατά την ίδια ή μεταγενέστερη συνεδρίαση με την ίδια πλειοψηφία.

 

ΣΤ. ΘΗΤΕΙΑ

Προβλεπόμενη θητεία και αντιμισθία του Συμπαραστάτη: Η θητεία του Συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών. Ωστόσο, είναι επιτρεπτή η ανάκληση του Συμπαραστάτη για πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του, μετά από ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την ίδια πλειοψηφία και την ίδια διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω.

Ο Συμπαραστάτης λαμβάνει Αντιμισθία ισόποση με την Αντιμισθία του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Ζ. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Ως προς τους κανόνες δημοσιότητας και σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, ισχύουν για την παρούσα τα εξής:

α) δημοσιεύεται υποχρεωτικά, με αναγραφή ολόκληρου του κειμένου, στο δημοτικό κατάστημα.

β) αναρτάται στην ιστοσελίδα του δήμου.

γ) αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος «Διαύγεια»

Η ισχύς της παρούσας προκήρυξης καταλαμβάνει και τις δύο ψηφοφορίες που προβλέπει ο νομοθέτης για την επιλογή του Συμπαραστάτη στην παρ.2 του άρθρου 77 του ν. 3852/2010.

Πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Δημάρχου και το Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων, στα τηλέφωνα 2681362101,201,265   και 2681362155 όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

 

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αρταίων και στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

 

                                                                            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

                                                     

                                                                         ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΣΙΑΦΑΚΑΣ