Υπηρεσίες

Οργανόγραμμα των Υπηρεσιών του Δήμου.

 • Υπηρεσίες υπαγόμενες στον Δήμαρχο
  • Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
  • Νομική Υπηρεσία
  • Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
  • Τμήμα Συντονισμού και Εξυπηρέτησης του Δημότη
  • Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας
  • Γραφείο Επικοινωνίας, Τύπου, Δημοσίων Σχέσεων και Διαφάνειας
 • Δημοτικό Συμβούλιο
Διεύθυνση Προγραμματισμού, Πληροφορικής & Περιβαλλοντικών Πολιτικών
  Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Απασχόλησης
  Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
  Τμήμα Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού και Ανανεώσιμων Πηγών
Διεύθυνση Ανάπτυξης
  Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης
  Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
  Τμήμα Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης
Διεύθυνση Πολεοδομίας και Χωροταξίας
  Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης
  Τμήμα Πολεοδομικών Εφαμογών και Ελέγχου Κατασκευών
Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Πρασίνου
  Τμήμα Αποκομιδής, Διαχείρισης Απορριμμάτων & Ανακυκλώσιμων υλικών
  Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων
  Τμήμα Πρασίνου
Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας, Παιδείας και Αθλητισμού
  Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας και Εθελοντισμού
  Τμήμα Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
  Τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου
  Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών
  Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας
  Τμήμα Ταμείου
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
  Τμήμα Μισθοδοσίας
  Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης - Ληξιαρχείου
  Τμήμα Διοίκησης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
  Τμήμα Συγκοινωνιακών - Κτιριακών Έργων και Μελετών
  Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων, Ηλεκτροφωτισμού και Εξοικονόμησης Ενέργειας
  Τμήμα Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Τοπογραφήσεων
  Τμήμα Πολιτικής Προστασίας
Διεύθυνση Κ.Ε.Π.
  Κέντρο (Πρώην Ψαροπλιά)
  Πλατεία Κρυστάλλη
  Δ.Ε. Αμβρακικού
  Δ.Ε. Βλαχέρνας
  ΔΕ. Ξηροβουνίου
  Δ.Ε. Φιλοθέης