Αποφάσεις
Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για οριστική παραλαβή έργων
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου ΑΔΑ: ΨΔ85ΩΨΑ-3ΔΘ 28/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 94/2023 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρωτοκόλλου Παράδοσης παραλαβής Δημοτικών Λατομικών Εκτάσεων στη θέση Διχάλη Τ.Κ. Βλαχερνών του Δήμου Αρταίων
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου ΑΔΑ: 6ΛΥΕΩΨΑ-Α21 28/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 67/2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εισήγηση της επιτροπής παραλαβής για την επιστροφή των εγγυητικών επιστολών αποκατάστασης της Δημοτικής Λατομικής Έκτασης στη θέση Διχάλη Τ.Κ. Βλαχερνών του Δήμου Αρταίων
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου ΑΔΑ: 6761ΩΨΑ-Δ67 28/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 66/2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμός μελών επιτροπών χαρακτηρισμού και παραλαβής φυσικού εδάφους του έγου με τίτλο : «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ– ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ (OPEN MALL)» 2023
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου ΑΔΑ: 90ΡΔΩΨΑ-ΔΛΙ 27/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 68/2023 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επί αιτήματος του Φοιτητικού Συλλόγου Τμήματος Γεωπονίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για στήριξη αιτημάτων τους
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου ΑΔΑ: 613ΖΩΨΑ-88Ψ 27/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 97/2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Έγκριση πρωτοκόλλου Παράδοσης παραλαβής Δημοτικών Λατομικών Εκτάσεων στη θέση Διχάλη Τ.Κ. Βλαχερνών του Δήμου Αρταίων
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου ΑΔΑ: 65Ι9ΩΨΑ-7Φ5 27/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 65/2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εισήγηση της επιτροπής παραλαβής για την επιστροφή των εγγυητικών επιστολών αποκατάστασης της Δημοτικής Λατομικής Έκτασης στη θέση Διχάλη Τ.Κ. Βλαχερνών του Δήμου Αρταίων
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου ΑΔΑ: 6ΗΥ7ΩΨΑ-2ΞΗ 27/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 64/2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συγκρότηση επιτροπής καταστροφής άχρηστου υλικού
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου ΑΔΑ: ΨΜ6ΔΩΨΑ-ΔΩΞ 27/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 79/2023 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση πρωτοκόλλου Διοικητικής Παραλαβής για χρήση του έργου "Εγκατάσταση γεωθερμικής αντλίας θερμότητας του 1ου Δημοτικού Σχολείου Άρτας στο πλαίσιο της δράσης GOAL NZEB"»
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου ΑΔΑ: ΨΞ78ΩΨΑ-2ΟΘ 27/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 69/2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Γνωμοδότηση για έγκριση εισόδου εξόδου σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του κ. Τσάγκα Δημήτριου και μισθώνει η Π. Τσάγκας & Σία Ο.Ε. στην θέση «Τσιλιπέικα» Κτηματικής Περιφέρειας Άρτας Δήμου Αρταίων, ΠΕ Άρτας
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου ΑΔΑ: Ψ7ΞΓΩΨΑ-ΦΟΧ 27/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 96/2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Γνωμοδότηση για έγκριση εισόδου εξόδου σε οικόπεδο ιδιοκτησίας της ΤΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΛΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ και το οποίο εκμισθώνει η Π. ΣΠΕΝΤΖΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ στην θέση «Μουσιάς» Κτηματικής Περιφέρειας Καλόβατου ΔΕ Φιλοθέης του Δήμου Αρταίων
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου ΑΔΑ: 6ΣΖΤΩΨΑ-9ΛΧ 27/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 95/2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Διόρθωση ορίων κτηματολογίου
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου ΑΔΑ: ΨΨΖΑΩΨΑ-ΞΞΟ 27/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 93/2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρωτοκόλλου Διοικητικής Παραλαβής τμήματος του έργου για χρήση του έργου «Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση κεντρικών σημείων αστικού ιστού της πόλης της Άρτας
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου ΑΔΑ: 6Φ24ΩΨΑ-050 27/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 92/2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Επί αιτήσεως του αναδόχου ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ για παράταση συμβατικής προθεσμίας έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΉ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΤΑΙΩΝ
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου ΑΔΑ: 6Τ0ΜΩΨΑ-ΥΒ9 27/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 90/2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Επί αιτήσεως της ένωσης «ΒΕΤΑΠΛΑΝ Α.Ε.Μ. – ΛΙΟΝΤΟΣ &ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Π.Ε. – ΤΕΤΡΑΣ Η/Μ Α.Ε.Μ”» για παράταση συμβατικής προθεσμίας μελέτης «Μελέτη κατασκευής μόνιμου στεγασμένου Εκθεσιακού κέντρου
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου ΑΔΑ: Ψ6Γ4ΩΨΑ-ΩΜ4 27/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 89/2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Επί αιτήσεως Της εταιρείας «ΓΙΓΕΚΑΤ Α.Τ.Ε.Ε.» για παράταση συμβατικής προθεσμίας έργου Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση κεντρικών σημείων αστικού ιστού της πόλης της Άρτας
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου ΑΔΑ: 6Ν6ΔΩΨΑ-ΙΥΔ 27/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 88/2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Επί αιτήσεως του αναδόχου ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗ & ΣΙΑ ΟΕ για παράταση συμβατικής προθεσμίας έργου Επισκευές - συντηρήσεις σχολικών συγκροτημάτων (κτίρια, αύλειοι χώροι, αποχέτευση)
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου ΑΔΑ: Ψ4ΞΖΩΨΑ-ΑΔΦ 27/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 87/2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση κάλυψης δαπανών ταφής θανόντων οικονομικά αδυνάτων προσώπων
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου ΑΔΑ: Ψ3ΒΓΩΨΑ-ΤΣΥ 27/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 86/2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Έγκριση κάλυψης δαπανών ταφής θανόντων οικονομικά αδυνάτων προσώπων
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου ΑΔΑ: ΨΒΣ7ΩΨΑ-Ρ0Κ 27/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 85/2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και επανακαθορισμός της Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου και Παροχής Συσσιτίου του Δήμου Αρταίων
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου ΑΔΑ: 6ΙΧ3ΩΨΑ-ΦΗ1 27/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 84/2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1 2 3 605
Dromos2023a