Η ιστοσελίδα βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία.
Αποφάσεις
Έγκριση της αριθμ. 35/2022 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου ΚΚΜΠΑΠ που αφορά «Αναμόρφωση προϋπολογισμού
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΣΜΛΩΨΑ-Θ4Υ 07/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 377/2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αποδοχή δωρεάς βιβλίων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9Λ68ΩΨΑ-Μ57 07/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 376/2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Έγκριση πρακτικών κλήρωσης Επιτροπής για τα έργα Αποκατάσταση τεχνικών έργων από θεομηνίες στις Τ.Κ. Αρταίων - Λιμίνης - Καμπής του Δήμου Αρταίων Βελτίωση προσβασιμότητας σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Αρταίων (Υποέργο 2)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΤΕΒΩΨΑ-Λ9Ξ 07/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 375/2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Πρακτικό Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Προσφορών Ανοιχτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια με Τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 8m3)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΓΛΣΩΨΑ-ΨΦΞ 07/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 372/2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρακτικού του ανοικτού διαγωνισμού «Εκδηλώσεις δημοσιότητας προβολής και ενημέρωσης του τμήματος Κοινωνικής Μέριμνας και Εθελοντισμού του Δήμου Αρταίων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΗΛΒΩΨΑ-Ξ3Ε 07/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 371/2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υλικού συντήρησης αγροτικών δρόμων Δήμου Αρταίων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 644ΒΩΨΑ-ΤΑΧ 07/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 370/2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρακτικού ΙΙ κατακύρωσης προμήθειας με τίτλο «Αναβάθμιση στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού στο Δήμο Αρταίων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω5Ε3ΩΨΑ-Ξ3Υ 07/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 369/2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Επί αιτήσεως του Τάσιου Αναστάσιου για παράταση συμβατικής προθεσμίας έργου Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες τους μήνες Νοέμβριο – Δεκέμβριο 2017
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΔΩΝΩΨΑ-ΟΓΩ 07/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 368/2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Επί αιτήσεως του ΦΟΥΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ για παράταση συμβατικής προθεσμίας έργου Βελτιώσεις συντηρήσεις δημοτικής οδοποιίας Δ.Ε. Φιλοθέης Δήμου Αρταίων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Ε7ΝΩΨΑ-Φ5Δ 07/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 367/2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου «Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δήμου Αρταίων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9143ΩΨΑ-ΟΛΦ 07/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 366/2022 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση περικοπής τιμής της αντιολισθηρής ασφαλτικής στρώσης του έργου «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9ΛΓΨΩΨΑ-ΥΣΧ 07/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 365/2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση του με αριθμ. 4/8-7-2022 πρακτικού της επιτροπής Διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου που αφορά την έκθεση πεπραγμένων & Οικονομικό Απολογισμό Κοινωνικού Παντοπωλείου για το εξάμηνο από 1-7-2021 έως 31-12-2021
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9ΤΖΡΩΨΑ-Φ3Ε 07/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 359/2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Επί αιτήσεως της αναδόχου εταιρείας ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ για παράταση συμβατικής προθεσμίας έργου ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΉ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΤΑΙΩΝ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 91Μ6ΩΨΑ-ΣΚΘ 07/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 358/2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Επί αιτήσεως της εταιρείας LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A." για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου Ανέγερση κτιρίου 1ου ειδικού δημοτικού σχολείου και 1ου ειδικού Νηπιαγωγείου"
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9ΟΚΓΩΨΑ-0ΥΟ 05/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 357/2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στην πρόσκληση με κωδικό 14.6i.26.2-4.12 (Α/Α ΟΠΣ: 5957) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για την Πράξη με τίτλο: «Πιλοτικές δράσεις διαχείρισης της χωριστής συλλογής αστικών αποβλήτων στο Δήμο Αρταίων»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΛΥ0ΩΨΑ-0ΦΡ 05/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 355/2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατανομή των ανθρωποωρών απασχόλησης του προσλαμβανόμενου προσωπικού για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων σε θέσεις προσωπικού μερικής και πλήρους, τηρώντας το μέγιστο αριθμό προσωπικού προσλαμβανομένων ατόμων (80) αλλά αυξάνοντας τον αριθμό των ανθρωποωρών της ΠΥΣ κατά είκοσι μία (21) ώρες, με κάλυψη της δαπάνης από ίδιους πόρους
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Ρ1ΧΩΨΑ-9Δ5 05/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 363/2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Διαγραφή ποσών από λανθασμένη χρέωση
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΨΥΡΩΨΑ-Σ50 05/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 361/2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Διαγραφή βεβαιωμένου ποσού είσπραξης εσόδου από μηνιαία μισθώματα-ενοίκια καταστήματος (αριθ. 7) Δημοτικής (Λαϊκής) Αγοράς, υπόχρεου «ΣΤΡΕΒΙΝΑ ΜΑΡΙΑ-ΣΤΡΕΒΙΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ» με ΑΦΜ 028940648, λόγω οικειοθελούς αποχώρησης και λήξης της σχετικής σύμβασης μίσθωσης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΠΩΚΩΨΑ-ΞΒ4 05/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 360/2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας δύο(2) μηνών, στη Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πρασίνου( Τμήμα Πρασίνου), σύμφωνα με τις διατάξεις το άρθρο 206 του Ν. 3584/07, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΡΒΔΩΨΑ-Μ4Τ 05/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 362/2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου Βελτιώσεις συντηρήσεις δημοτικής οδοποιίας Δ.Ε. Φιλοθέης Δήμου Αρταίων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΟΚΟΩΨΑ-ΣΗΕ 05/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 374/2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 574