Αποφάσεις
Τροποποίηση/συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 319/2023 απόφασης του Δημ. Συμβουλίου (αρ. πρωτ. 25248/15-09-2023) με θέμα: «Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο, ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και των επαναληπτικών της 15ης Οκτωβρίου 2023, στις Περιφερειακές και Δημοτικές Παρατάξεις για την προεκλογική προβολή τους
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου ΑΔΑ: 68ΓΛΩΨΑ-ΩΚ4 03/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 329/2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση πρακτικού ΙΙ Ηλεκτρονικού διαγωνισμού σίτισης Μαθητών Μουσικού Σχολείου για το Σχολικό έτος 2023-2024
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 621ΔΩΨΑ-ΚΔ3 03/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 414/2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας, διενεργήσας την 02η Οκτωβρίου 2023, για την εκμίσθωση της δημοτικής (δασικής) έκτασης εμβαδού 1.095,47τ.μ στη θέση «ΚΑΚΟΠΕΤΡΙΙ» της Κοινότητα Λιμίνης Δ.Ε. Άρτας του Δήμου Αρταίων, για τη λειτουργία προσωρινής σταβλικής εγκατάστασης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΘ4ΤΩΨΑ-Ο4Π 03/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 413/2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εξειδίκευση του κωδικού Κ.Α. 30-6737.002 με το ποσό των 10.200,00€ σχετικά με την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας – Παιδείας – Αθλητισμού – Πολιτισμού (Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π.) και του Δήμου Αρταίων για την υλοποίηση του έργου: «Προγραμματική σύμβαση για τη λειτουργία και συντήρηση του Κολυμβητηρίου, των κλειστών γυμναστηρίων και των δημοτικών γηπέδων του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΩ99ΩΨΑ-Γ8Λ 03/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 412/2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση ή μη πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας, διενεργήσας την 20-09-2023, για την μακροχρόνια (πολυετή) εκμίσθωση καλλιεργήσιμων δημοτικών εκτάσεων των κοινοτήτων Καλαμιάς, Κιρκιζατών, Γαβριάς, Πολύδροσου, Ψαθοτοπίου, Καλογερικού και Γριμπόβου του Δήμου Αρταίων, για τύπο καλλιέργειας τη δενδροκομία και για χρονικό διάστημα έως τριάντα (30) έτη
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΑΔΞΩΨΑ-ΠΒΞ 28/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 411/2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας, διενεργήσας την 19η Σεπτεμβρίου 2023 για την εκμίσθωση δύο (2) δημοτικών εκτάσεων Κοινότητας Καμπής της Δ.Ε. Ξηροβουνίου του Δήμου Αρταίων για λειτουργία πρόχειρων σταβλικών εγκαταστάσεων ΦΠΑ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ58ΥΩΨΑ-52Ε 28/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 410/2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Αρταίων και υποβολή πρότασης στο ΕΠ ΗΠΕΙΡΟΣ 2021-2027
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου ΑΔΑ: 66ΔΤΩΨΑ-ΚΡΚ 28/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 327/2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Παραχώρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου για την αγωνιστική περίοδο 2023-24
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου ΑΔΑ: Ψ0ΥΠΩΨΑ-ΜΛΙ 27/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 328/2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Έγκριση 4ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: ‘’ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΞΕΝΙΑ ΑΡΤΑΣ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9ΔΗΤΩΨΑ-Μ1Ψ 27/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 405/2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση για τη σύναψη και ανάθεση Δημόσιας Σύμβασης για την εκτέλεση υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση πρασίνου παραποτάμιου πάρκου, αλσυλλίου Αγ. Αναργύρων», για το έτος 2023 και ποσού 5.000,00 ευρώ με ΦΠΑ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Ν26ΩΨΑ-ΔΕΨ 27/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 409/2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση για τη σύναψη και ανάθεση Δημόσιας Σύμβασης για την εκτέλεση υπηρεσίας με τίτλο «Μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών σε συνεργαζόμενο ΚΔΑΥ του συστήματος ΕΕΑΑ».»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΒ6ΕΩΨΑ-ΕΛΨ 27/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 408/2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αρταίων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9084ΩΨΑ-Ι52 27/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 407/2023 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για τις ετήσιες πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Αρταίων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΟΚΟΩΨΑ-Χ5Χ 27/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 406/2023 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Επιτροπής Αξιολόγησης Δικαιολογητικών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ – ΥΠΟΕΡΓΟ 1 : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΥΡΗΝΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΓΝΔΩΨΑ-Ξ5Λ 27/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 404/2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρακτικού V που αφορά "Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστημάτων Έξυπνης Πόλης και Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας"
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΤΞ5ΩΨΑ-ΙΣ6 27/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 403/2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εξώδικη επίλυση διαφοράς, ήτοι αποζημίωση στου Νικολάου Γκαρτζώνη, για βλάβη στο πίσω αριστερό ελαστικό του με στοιχεία ΑΤΗ 5974 ΙΧΕ αυτοκινήτου του, λόγω κακοτεχνίας του οδοστρώματος (λακούβα) στον Αμμότοπο Άρτας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΩΗΨΩΨΑ-ΩΔΗ 27/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 402/2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εξώδικη επίλυση διαφοράς, ήτοι αποζημίωση στον Βασίλειο Γεωργιάδη, για βλάβη στο πίσω αριστερό ελαστικό του με στοιχεία ΙΚΤ 7340 ΙΧΕ αυτοκινήτου του, λόγω κακοτεχνίας του οδοστρώματος επί της οδού Δρυόπων 4 στην Άρτα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΟΚΚΩΨΑ-ΧΣΤ 27/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 401/2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση μελέτης και επιλογή του τρόπου δημοπράτησης του έργου «Διάνοιξη γεώτρησης στην περιοχή κολυμβητηρίου Δ.Ε. Άρτας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9ΑΦΑΩΨΑ-Μ0Ο 27/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 400/2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση ή μη της από 25/9/2023 γνωμοδότησης του Δικηγόρου κ. Κων/νου Ρίζου και ορισμός του για τις περεταίρω ενέργειες για Επίλυση Ενδοδικαστικής Διαφοράς για λογαριασμό του Δήμου Αρταίων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΞΙΒΩΨΑ-Ξ1Λ 27/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 399/2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση για τη δημιουργία εισόδου εξόδου σε οικόπεδο ιδιοκτησίας της ΑΦΟΙ ΖΩΡΗ Ο.Ε. στην θέση «Οικόπεδο ή Οικόπεδα» Τ.Κ. Γραμμενίτσας του Δήμου Αρταίων
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου ΑΔΑ: 68ΔΥΩΨΑ-1ΡΙ 25/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 326/2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
1 2 3 632