Αποφάσεις
Έγκριση της αριθμ. 53/2022 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας Παιδείας Αθλητισμού – Πολιτισμού του Δήμου Αρταίων ΚΚΜΠΑΠ που αφορά αναμόρφωση προϋπολογισμού
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ρ93ΓΩΨΑ-Ν6Ρ 07/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 605/2022 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εξειδίκευση πίστωσης για την στ’ δόση της τακτικής επιχορήγησης του Δήμου Αρταίων προς το ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΡΛΑΑΩΨΑ-ΔΝ3 07/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 604/2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αναμόρφωση προϋπολογισμού (αριθμ. 603/2022 αποφ Οικ. Επιτροπής
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου ΑΔΑ: 9ΥΓΖΩΨΑ-ΓΧ7 07/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 175/2022 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αναμόρφωση προϋπολογισμού
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΖΑ6ΩΨΑ-7ΙΜ 07/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 603/2022 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Διατύπωση απόψεων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Μεταφορά Φυσικού αερίου easmed- Ελληνικό τμήμα
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: Ω2ΨΕΩΨΑ-6Υ2 30/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 22/2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Αναμόρφωση προϋπολογισμού
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ7ΤΤΩΨΑ-614 25/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 595/2022 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
« Λήψη απόφασης για την έγκριση υποβολής από τη σχολική επιτροπή Α΄/ Βαθμιας εκπαίδευσης, αίτησης για τη σύνδεση φωτοβολταϊκου σταθμού σχύος 10kw στο 7ο δημοτικό σχολείο Άρτας, με το ΔΕΔΔΗΕ με τη μέθοδο του NET-METERING
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου ΑΔΑ: Ψ3ΟΦΩΨΑ-2ΒΣ 25/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 174/2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού ΕΤΟΥΣ 2023-2024
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου ΑΔΑ: ΨΘΟΚΩΨΑ-ΤΑ1 25/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 173/2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Τροποποίηση-Διόρθωση της αριθμ. 574/2022 Απόφασης ΟΕ 1. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αρταίων στις συναντήσεις που διοργανώνει το ‘Ελληνικό Δίκτυο με ποτάμια’ στις Βρυξέλλες 2. Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου και υπαλλήλου του Δήμου Αρταίων στο εξωτερικό 3. Εξειδίκευση του Κ.Α. 00.6421 και Κ.Α. 70-6422
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΒΥΚΩΨΑ-ΠΡΝ 24/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 593/2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Χωροθέτηση Επιχειρηματικού Πάρκου Άρτας (Το θέμα συζητείται ύστερα από γραπτό αίτημα δεκαέξι (16) δημοτικών Συμβούλων)
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου ΑΔΑ: 6ΒΧΩΩΨΑ-3ΗΨ 24/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 167/2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της αριθμ. 49/2022 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας Παιδείας Αθλητισμού – Πολιτισμού του Δήμου Αρταίων ΚΚΜΠΑΠ που αφορά αναμόρφωση προϋπολογισμού
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ3Γ4ΩΨΑ-1ΓΜ 24/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 594/2022 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προσφορών Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια με Τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2022 ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 685ΜΩΨΑ-ΕΒΖ 24/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 585/2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση 5ου πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για το έργου «Κατασκευή κυκλικού κόμβου επί της Ε.Ο. Αθηνών – Ιωαννίνων στο ύψος της οδού Ελ. Βενιζέλου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 696ΣΩΨΑ-ΜΛΑ 24/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 602/2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση γνωμοδότησης για απευθείας ανάθεση της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού - Για τις Ετήσιες Πολιτιστικές Εκδηλώσεις του Δήμου Αρταίων(ομάδες 4,5,7,8,9,και 11
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΡΞ9ΩΨΑ-ΠΦΣ 24/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 601/2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρακτικού της επιτροπής Διαπραγμάτευσης για <<την επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) του Δήμου Αρταίων ετών 2021-2022-2023 με συμφωνία – πλαίσιο για την ομάδα Α
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΗΩΞΩΨΑ-ΩΨΘ 24/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 600/2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση δαπάνης και την απευθείας ανάθεση για την μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών στις 05/11/2022 λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν στις 05/11/2022 στις Τ.Κ. Δαφνωτής, Φανερωμένης, Αμμότοπου και Καλαμιάς
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΜΞΑΩΨΑ-Ω9Υ 24/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 599/2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εξειδίκευση της πίστωσης για κάλυψη δαπάνης συμμετοχής του υπαλλήλου Κατσαδωράκη Αλέξανδρου του Τμήματος Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών στο σεμινάριο με θέμα «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ» που θα υλοποιηθεί (ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ) στις 28 και 29 Νοεμβρίου 2022
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 62ΧΧΩΨΑ-0ΑΤ 24/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 599/2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
2Η Τροποποίηση της αριθμ. 606/2020 Απόφασης Ο.Ε.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Ο1ΟΩΨΑ-Ξ6Χ 24/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 597/2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμός υπόλογου και έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την συμμετοχή του Δήμου Αρταίων στην επίσκεψη του ‘Ελληνικού Δικτύου με ποτάμια’ στις Βρυξέλλες από 29/11/2022 έως 02/12/2022
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Θ5ΔΩΨΑ-ΙΣΚ 24/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 596/2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την προμήθεια οχήματος περισυλλογής ζώων συντροφιάς
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 69Φ6ΩΨΑ-1Ξ7 24/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 592/2022 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 588