Αποφάσεις
Επί αιτήσεως του Γεωργίου Θωμά για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Ασφαλτοστρώσεις τμημάτων οδικού δικτύου
Δημοτική Επιτροπή ΑΔΑ: 61Ν4ΩΨΑ-ΚΝ9 20/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 41/2024 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση 1ης παράτασης του έργου <<Επισκευές και παρεμβάσεις στα σχολεία του Δήμου
Δημοτική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Μ27ΩΨΑ-Χ51 20/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 40/2024 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση παράτασης του έργου <<Ολοκληρωμένη Παρέμβαση στο Δίκτυο Οδοφωτισμού της Περιφερειακής Οδού στον Αστικό Ιστό της Πόλης της Άρτας
Δημοτική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΟΝΧΩΨΑ-246 20/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 39/2024 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση του 2ου πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για το έργο «Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δήμου Αρταίων
Δημοτική Επιτροπή ΑΔΑ: 62ΤΣΩΨΑ-ΒΥΘ 19/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 38/2024 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρακτικού Κατακύρωσης του μειοδοτικού διαγωνισμού <<Ενημέρωση και προβολή δραστηριοτήτων του Δήμου για την προστασία και ευζωία των Ζώων Συντροφιάς, για την υπεύθυνη ιδιοκτησία και την προαγωγή της Φιλοζωίας
Δημοτική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ5ΙΦΩΨΑ-ΞΡ8 19/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 37/2024 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έγκριση πρακτικού Κατακύρωσης του ανοικτού Διαγωνισμού για τις <<Δαπάνες Ετησίων Αθλητικών Εκδηλώσεων του Δήμου Αρταίων>>»
Δημοτική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΚΔΜΩΨΑ-ΝΨΤ 19/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 35/2024 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Α) Συνδιοργάνωση έκτακτης εκδήλωσης με την Εταιρία Ελληνικών θεμάτων.Β) Εξειδίκευση εγγεγραμμένης πίστωσης του ΚΑ 00-6443 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών
Δημοτική Επιτροπή ΑΔΑ: 9ΑΒ0ΩΨΑ-ΖΒ9 19/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 35/2024 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Μεταφορά ταμειακών υπολοίπων και υπολοίπων τραπεζικών λογαριασμών του καταργούμενου προσώπου Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π στο Δήμο Αρταίων
Δημοτική Επιτροπή ΑΔΑ: 63Φ5ΩΨΑ-76Θ 19/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 34/2024 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Μεταφορά ταμειακών υπολοίπων τραπεζικών λογαριασμών του καταργούμενου προσώπου ΔΗΚΕΔΑ στο Δήμο Αρταίων
Δημοτική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Υ13ΩΨΑ-Ω48 19/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 33/2024 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμός δικηγόρου για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με αποζημίωση υλικών ζημιών οχήματος κας Ζαχαριά Αναστασίας
Δημοτική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΜΥΝΩΨΑ-Ψ3Δ 19/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 30/2024 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΚΑΙΟ
Διαγραφή χρεώσεων από βεβαιωτικούς καταλόγους
Δημοτική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΘΑΖΩΨΑ-62Ο 19/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 32/2024 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Διαγραφή ποσών από λανθασμένη χρέωση
Δημοτική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΘ6ΝΩΨΑ-ΛΙΑ 19/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 31/2024 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμός Δικηγόρου, για την διερεύνηση του νομικού καθεστώτος και γνωμοδότηση νομικού συμβούλου σχετικά με την δυνατότητα του Δήμου να επιδοτεί γραμμές του Αστικού ΚΤΕΛ
Δημοτική Επιτροπή ΑΔΑ: 9Χ18ΩΨΑ-7ΕΨ 19/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 29/2024 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΚΑΙΟ
Ορισμός Δικηγόρου για άσκηση ή μη ενδίκων μέσων επί απόφασης του Εφετείου Ιωαννίνων σε υπόθεση του Χαράλαμπου Αθανασίου
Δημοτική Επιτροπή ΑΔΑ: ΡΠ8ΑΩΨΑ-ΛΛ4 19/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 28/2024 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΚΑΙΟ
Ορισμός Δικηγόρου για άσκηση ή μη ενδίκων μέσων επί απόφασης του Εφετείου Ιωαννίνων σε υπόθεση του Ιωάννη Λάμπρη
Δημοτική Επιτροπή ΑΔΑ: 9ΨΖΒΩΨΑ-3ΘΘ 19/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 27/2024 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΚΑΙΟ
Έγκριση του 2ου Πρακτικού Επιτροπής Αποσφράγισης δικαιολογητικών προσωρινού μειοδότη και κατακύρωσής του για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου «Βελτίωση Αγροτικών οδών Δήμου Αρταίων
Δημοτική Επιτροπή ΑΔΑ: 9Ρ3ΔΩΨΑ-Ψ96 19/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 26/2024 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Επί αιτήσεως του Γεωργίου Θωμά για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Ασφαλτοστρώσεις τμημάτων οδικού δικτύου
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου ΑΔΑ: ΨΨ7ΓΩΨΑ-ΧΓΚ 16/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 42/2024 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση επί των προβλημάτων των αγροτών
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου ΑΔΑ: 684ΙΩΨΑ-0ΜΡ 14/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 47/2024 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Καθορισμός χώρων τοποθέτησης διαφημιστικών πλαισίων
Γραμματεία Δημοτικής Κοινότητας Αρταίων ΑΔΑ: ΨΓΓΥΩΨΑ-Τ4Δ 14/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 41-2024 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απομάκρυνση κλειστού περιπτέρου με διατήρηση ή μη της θέσης
Γραμματεία Δημοτικής Κοινότητας Αρταίων ΑΔΑ: Ψ1ΔΦΩΨΑ-ΝΞΔ 14/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 40-2024 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 649