Η ιστοσελίδα βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία.
Αποφάσεις
Έγκριση μελέτης με τίτλο «Ενέργειες Δημοσιότητας, Προβολής και Ενημέρωσης Τμήματος Κοινωνικής Μέριμνας & Εθελοντισμού, Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών και Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Αρταίων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΑΤΘΩΨΑ-ΤΓΩ 30/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 303/2022 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της αριθμ.27/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας Παιδείας Αθλητισμού – Πολιτισμού Δήμου Αρταίων που αφορά «Αναμόρφωση προϋπολογισμού
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9Ε1ΓΩΨΑ-Η35 30/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 306/2022 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την «Προμήθεια ηλεκτροφωτισμού ΔΕ Αρταίων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ64ΚΩΨΑ-ΚΧΓ 30/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 305/2022 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αποδοχή και συμμόρφωση με την αρ. 4/2022 Πράξη της υπηρεσίας Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Π.Ε. Άρτας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9ΣΓΛΩΨΑ-Θ84 30/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 304/2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αρταίων» στην Π.Ε. Άρτας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΟΨΜΩΨΑ-ΛΑΧ 30/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 302/2022 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Παράταση προθεσμίας περάτωσης της Πράξης «Βελτίωση – Εκσυγχρονισμός Αλιευτικού Καταφυγίου Κορωνησίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5052234(Προέγκριση τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης για το παραπάνω Υποέργο)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Υ67ΩΨΑ-ΟΑ2 30/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 301/2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών, ιστών και φωτιστικών σωμάτων για τη Δ.Ε. Αμβρακικού
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9ΥΣΡΩΨΑ-39Ω 30/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 300/2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αναμόρφωση προϋπολογισμού αριθμ. 286/2022 απόφαση ΟΕ
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου ΑΔΑ: ΩΜΡ4ΩΨΑ-ΘΨΛ 30/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 109/2022 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης προσφορών της προμήθειας «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΑΘΦΩΨΑ-ΥΥ1 30/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 299/2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρακτικού Νο1 της προμήθειας «Αναβάθμιση στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού στο Δήμο Αρταίων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΡΛΝΩΨΑ-84Ν 30/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 298/2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απαλλαγή υπολόγου Αθανασίου Αρκουμάνη για χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που αφορά μετακινήσεις υπαλλήλου , αιρετών και μέλους επιτροπής τουριστικής προβολής Δήμου στην έκθεση ΙΜΤΜ 2022 στο ΤΕΛ ΑΒΙΒ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ841ΩΨΑ-ΖΞΖ 30/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 297/2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Άσκηση ή μη ένδικων μέσων – βοηθημάτων κατά της υπ’ αριθμ. 58/2022 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Άρτας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΥΘ5ΩΨΑ-17Ψ 30/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 296/2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση τροποποιημένης μελέτης με τίτλο «Δράσεις για τη διαχείριση βιοαποβλήτων στο Δήμο Αρταίων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 67ΧΙΩΨΑ-ΚΕΑ 30/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 295/2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αποδοχή ένταξης και όρων χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Αρταίων» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΙΣ9ΩΨΑ-Μ9Χ 30/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 294/2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Επί αιτήσεως του αναδόχου ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ για παράταση συμβατικής προθεσμίας έργου ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΉ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΤΑΙΩΝ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΥ2ΘΩΨΑ-ΜΙΞ 30/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 292/2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Επί αιτήσεως της εταιρείας ΤΕΚΑΤ ΟΕ για παράταση προθεσμίας του έργου "Ασφαλτοστρώσεις τσιμεντροστρώσεις και τεχνικά έργα στο Δήμο Αρταίων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΓΦΩΩΨΑ-Ο9Λ 30/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 291/2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης περί έγκρισης του σχεδίου σύνταξης των όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκποίηση κινητών πραγμάτων (σιδερικά, μηχανήματα έργου, διάφορα παιδικών χαρών και διάφορα τραπεζοκαθίσματα), κυριότητας Δήμου Αρταίων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΤΤ0ΩΨΑ-6Χ1 30/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 290/2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
α)Συνδιοργάνωση της εκδήλωσης «Δρόμος του τυριού» με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων β) Εξειδίκευση εγγεγραμμένης πίστωσης του Κ.Α. 00-6443 «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών» γ) έγκριση της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης για την κάλυψη των δαπανών της εκδήλωσης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ7ΘΟΩΨΑ-ΜΥΦ 30/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 293/2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αναμόρφωση προϋπολογισμού
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ2ΘΖΩΨΑ-ΩΥΟ 29/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 286/2022 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Διαγραφή ποσών από λάθος χρέωση
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9ΓΦ4ΩΨΑ-ΛΣΝ 29/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 289/2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 569