Η ιστοσελίδα βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία.
Αποφάσεις
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (ισόποσος – τακτοποιητικός) και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Έργο προσαρμογής λειτουργούντων παιδικών, βρεφονηπιακών σταθμών του Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. Δήμου Αρταίων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΖΖΒΩΨΑ-ΣΗΨ 05/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 356/2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας κι ενσωμάτωσης ΑΠΕ στο ανοιχτό κολυμβητήριο Δήμου Αρταίων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 99Ν1ΩΨΑ-ΧΑΥ 05/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 373/2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
α) διοργάνωση της εκδήλωσης «αντάμωμα ετεροδημοτών» β)Εξειδίκευση εγγεγραμμένης πίστωσης του Κ.Α. 00-6443 «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών» γ)έγκριση της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης για την κάλυψη των δαπανών των εκδηλώσεων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 90ΨΕΩΨΑ-4Ψ3 05/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 364/2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Eπικύρωση απόφασης Δημάρχου περί ορισμού Δικηγόρου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9ΑΩΛΩΨΑ-ΟΤΠ 22/07/2022 Αρ. Πρωτ.: 354/2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αποδοχή των όρων του σχεδίου δανειστικού συμβολαίου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την πράξη «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων και σχολικών μονάδων του Δήμου Αρταίων» που εντάχθηκε στα πλαίσια του Προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ για το Δήμο Αρταίων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9ΙΑΝΩΨΑ-Θ5Ι 22/07/2022 Αρ. Πρωτ.: 353/2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στην Πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών για το Πρόγραμμα «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΦΘΥΩΨΑ-ΧΗΖ 22/07/2022 Αρ. Πρωτ.: 352/2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου «Ανάπλαση κεντρικού πυρήνα της πόλης της Άρτας» για χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΖ3ΗΩΨΑ-7ΜΩ 22/07/2022 Αρ. Πρωτ.: 351/2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Χρηματοδότηση της πράξης «Ανάπλαση και ανάδειξη του αστικού ιστού της πόλης της Άρτας» από το Ταμείο Ανάκαμψης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9ΞΟ7ΩΨΑ-ΛΗ8 22/07/2022 Αρ. Πρωτ.: 350/2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Επί αιτήσεως πολιτών σχετικά με την παύση μέτρων και λήψεως αποφάσεων, κλείσιμο των εμβολιαστικών κέντρων, παύσης των μοριακών ή άλλων τεστ, σβήσιμο όλων των βιολογικών γενετικών στοιχείων των Πολιτών και ακύρωσης οιασδήποτε στρατηγικής λόγω μη ύπαρξης ταυτοποιήσεως του αναφερόμενου ως «ΦΟΝΙΚΟΥ ΙΟΥ» με τον κωδικό αναγνωρίσεως «SARS-COV-2» και της εξ αυτού προκληθείσης αναφερόμενης ως «Πανδημίας» με κωδικό αναγνωρισιμότητας «COVID -19» κοκ»
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου ΑΔΑ: ΨΡΞΖΩΨΑ-ΠΤ5 22/07/2022 Αρ. Πρωτ.: 111/2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Επί αιτήσεως ομάδας κατοίκων Δ.Δ. Ράχης Άρτας με θέμα "Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον επικίνδυνο ερειπώνα και της πέριξ αυτού έκτασης που γειτνιάζει με την πλατεία της Ράχης
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου ΑΔΑ: 6Κ8ΖΩΨΑ-4ΔΚ 22/07/2022 Αρ. Πρωτ.: 115/2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και επανακαθορισμός της Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου και Παροχής Συσσιτίου του Δήμου Αρταίων
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου ΑΔΑ: ΨΤ3ΙΩΨΑ-ΜΗΟ 22/07/2022 Αρ. Πρωτ.: 121/2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και Συμπλήρωση της Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Αρταίων
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου ΑΔΑ: 9ΩΑΞΩΨΑ-ΘΙΠ 22/07/2022 Αρ. Πρωτ.: 120/2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Παραχώρηση χρήσης ακινήτου στην φωτογραφική ομάδα art.A’ s –ΦΟΑ
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου ΑΔΑ: ΩΔΠ5ΩΨΑ-46Ο 22/07/2022 Αρ. Πρωτ.: 119/2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Παραχώρηση χρήσης ακινήτου στην ΛΕΣΧΗ ΜΟΝΤΕΛΙΣΤΩΝ ΑΡΤΑΣ
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου ΑΔΑ: Ψ3Θ1ΩΨΑ-ΨΒ1 22/07/2022 Αρ. Πρωτ.: 118/2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ψήφιση πινάκων στοχοθεσίας Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου (αριθμ. 346/2022 αποφ. Οικ. Επιτροπής
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου ΑΔΑ: 6ΘΞΚΩΨΑ-9ΘΠ 22/07/2022 Αρ. Πρωτ.: 114/2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση παράτασης συμβάσεων μίσθωσης δημοτικών αγροτικών εκτάσεων του Δήμου Αρταίων για δύο (2) έτη
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου ΑΔΑ: 9Ψ8ΣΩΨΑ-Ω3Λ 22/07/2022 Αρ. Πρωτ.: 116/2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Επικαιροποίηση των αριθ 50-2011 και 94-2011 αποφάσεων Οικονομικής επιτροπής που αφορά την δωρεά οικοπέδου από τον Δήμο Αθανάσιο
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου ΑΔΑ: ΨΓΦΥΩΨΑ-3ΗΡ 22/07/2022 Αρ. Πρωτ.: 117/2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
-Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με την κατασκευή κόμβου κυκλικής κίνησης στη Δημοτική Ενότητα Φιλοθέης του Δήμου Αρταίων αριθμ. 19-2022 αποφ ΕΠΖ
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου ΑΔΑ: ΩΑ9ΡΩΨΑ-ΚΧΛ 21/07/2022 Αρ. Πρωτ.: 113/2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στο εντός οικισμού τμήμα της επαρχιακής οδού Άρτας Κωστακιών αριθμ. 18-2022 απόφαση ΕΠΖ
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου ΑΔΑ: 9Ο5ΡΩΨΑ-Μ61 21/07/2022 Αρ. Πρωτ.: 112/2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Έγκριση προγράμματος τουριστικής προβολής Δήμου Αρταίων. Εξειδίκευση του Κ.Α. 00 – 6431
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΧΠ4ΩΨΑ-7ΥΠ 20/07/2022 Αρ. Πρωτ.: 348/2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 4 574