Η ιστοσελίδα βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία.
Αποφάσεις
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με την κατασκευή ισόπεδου κόμβου κυκλικής κίνησης στη Δημοτική Ενότητα Φιλοθέης του Δήμου Αρταίων
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 91Ε0ΩΨΑ-ΗΥΩ 20/07/2022 Αρ. Πρωτ.: 19/2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στο εντός οικισμού τμήμα της επαρχιακής οδού Άρτας - Κωστακιών
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 6Κ04ΩΨΑ-Β25 20/07/2022 Αρ. Πρωτ.: 18/2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προσφορών ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο "Προμήθεια φρέσκου γάλακτος δικαιούχων υπαλλήλων Δήμου Αρταίων (για δύο έτη και δικαίωμα προαίρεσης)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΗΕΓΩΨΑ-ΓΒΑ 20/07/2022 Αρ. Πρωτ.: 329/2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου Αποκατάσταση τεχνικών και φθορών δικτύου που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΜΓΟΩΨΑ-ΑΥΝ 20/07/2022 Αρ. Πρωτ.: 342/2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εξειδίκευση πίστωσης του ΚΑ 00-6715.007 με τίτλο «Επιχορήγηση στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αρταίων αποκλειστικά για την κάλυψη δαπανών που αντιστοιχούν στο αυξημένο ενεργειακό κόστος
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ7Θ3ΩΨΑ-8ΕΛ 20/07/2022 Αρ. Πρωτ.: 319/2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εξειδίκευση πίστωσης του ΚΑ 00-6715.008 με τίτλο «Επιχορήγηση στη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αρταίων αποκλειστικά για την κάλυψη δαπανών που αντιστοιχούν στο αυξημένο ενεργειακό κόστος
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΦ0ΙΩΨΑ-Φ1Λ 20/07/2022 Αρ. Πρωτ.: 318/2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση του 3ου Αν. Πίνακα έργου Αποκατάσταση διατηρητέου Ιστορικού Δημαρχείου Άρτας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΖΝ7ΩΨΑ-Ω96 20/07/2022 Αρ. Πρωτ.: 317/2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Επί αιτήσεως της εργοληπτικής επιχείρησης «ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε.», αναδόχου του έργου: «Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ενσωμάτωσης ΑΠΕ στο ανοιχτό Κολυμβητήριο Δήμου Αρταίων», για παράταση της προθεσμίας περατώσεως των εργασιών.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω36ΦΩΨΑ-ΜΚΝ 20/07/2022 Αρ. Πρωτ.: 316/2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εξειδίκευση του Κ.Α.: 20-7325.001 με τίτλο « Δαπάνες για Επεκτάσεις δικτύου Ηλεκτροφωτισμού» συνολικού ποσού 5.841,44 €»»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω3ΙΟΩΨΑ-ΦΨΝ 20/07/2022 Αρ. Πρωτ.: 315/2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προσφορών ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο :"Προμήθεια φρέσκου γάλακτος δικαιούχων υπαλλήλων Δήμου Αρταίων (για δύο έτη και δικαίωμα προαίρεσης)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Κ2ΣΩΨΑ-ΦΟΓ 20/07/2022 Αρ. Πρωτ.: 314/2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για «Βελτίωση προσβασιμότητας σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Αρταίων (Υποέργο 2)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΤΕ4ΩΨΑ-ΕΤΟ 20/07/2022 Αρ. Πρωτ.: 330/2022 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για «Αποκατάσταση τεχνικών έργων από θεομηνίες στις ΤΚ Αρταίων – Λιμίνης – Καμπής του Δήμου Αρταίων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9493ΩΨΑ-ΒΧΒ 20/07/2022 Αρ. Πρωτ.: 328/2022 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για «Ολοκληρωμένη παρέμβαση στο δίκτυο οδοφωτισμού της περιφερειακής οδού στον αστικό ιστό της πόλης της Άρτας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΧ3ΣΩΨΑ-Ν0Θ 20/07/2022 Αρ. Πρωτ.: 327/2022 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου «Αποκαταστάσεις ζημιών από θεομηνία στο Δήμο Αρταίων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Ω2ΣΩΨΑ-ΑΗΗ 20/07/2022 Αρ. Πρωτ.: 326/2022 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αποδοχή δωρεών Κοινωνικού Φαρμακείου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9ΠΕΤΩΨΑ-ΗΤ6 20/07/2022 Αρ. Πρωτ.: 349/2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
α)Συνδιοργάνωση έκτακτων εκδηλώσεων με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αμμότοπου, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ροδαυγής, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Φιλοθέης, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σκοπευτηρίου β) Εξειδίκευση εγγεγραμμένης πίστωσης του Κ.Α. 00-6443 «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών» γ) έγκριση της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης για την κάλυψη των δαπανών των εκδηλώσεων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΥΙΔΩΨΑ-8ΔΡ 20/07/2022 Αρ. Πρωτ.: 347/2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της αριθμ. 3/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Άρτας που αφορά «Ψήφιση πινάκων στοχοθεσίας έτους 2022
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ3ΦΜΩΨΑ-Γ48 20/07/2022 Αρ. Πρωτ.: 346/2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της αριθμ. 2/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Άρτας που αφορά «Έγκριση προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Άρτας για το έτος 2022
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9ΩΞ6ΩΨΑ-9ΞΥ 20/07/2022 Αρ. Πρωτ.: 345/2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρακτικού κλήρωσης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για τη μελέτη «Μελέτες πυρασφάλειας σε σχολικές μονάδες του Δήμου Αρταίων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΔΝΚΩΨΑ-ΙΝ5 20/07/2022 Αρ. Πρωτ.: 344/2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής-οριστικής παραλαβής του έργου Αντικατάσταση στέγης , εγκατάσταση φωτισμού και εργασίες συντήρησης Αθλητικού Κέντρου Άρτας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΠΑΜΩΨΑ-Δ55 20/07/2022 Αρ. Πρωτ.: 343/2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 4 5 574