Οικονομικές Επιτροπές 2021

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

62η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

22 Δεκεμβρίου 2021

62η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Αποφάσεις από 479 έως 493)

Στην Άρτα, σήμερα την 7η Δεκεμβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, σύμφωνα διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν. 4635/2019 του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α’/ 11-3-2020), τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την 26526/3-12-2021 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
479 1 Αναμόρφωση προϋπολογισμού 674ΓΩΨΑ-Χ3Ζ
480 2 Κατεπείγον Μακροσκοπικός έλεγχος επάρκειας 9ου Δημοτικού Σχολείου ΨΤΓΔΩΨΑ-Ι5Ε
481 3 Διαγραφή ποσών από λάθος χρέωση 686ΕΩΨΑ-ΨΕΠ
482 4 Έγκριση ή μη πρακτικού ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για σύναψη σύμβασης για τη διαχείριση οχημάτων τέλος κύκου ζωής. ΩΙΤΘΩΨΑ-Ζ4Η
483 5 Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας – Παιδείας – Αθλητισμού – Πολιτισμού (Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π.) και Δήμου Αρταίων για την υλοποίηση του έργου: «Συντήρηση χλοοτάπητα γηπέδων Αθλητικού Κέντρου Άρτας – Δημοτικής Ενότητας Αρταίων, 2021-2022». ΩΗΠΛΩΨΑ-Ξ8Β
484 1 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για κατάθεση σχετικής αγωγής ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου κατά του ΑΣΔΑ ΨΜΤ1ΩΨΑ-3ΡΩ
485 2 Έγκριση όρων διακήρυξης μελέτης με τίτλο “Εργασίες υποδομής για την εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικών χαρών και ηλεκτροφωτισμού στην ΔΕ Αμβρακικού” 6ΧΚΙΩΨΑ-ΥΥΝ
486 3 Επί αιτήσεως της εταιρείας ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ για παράταση της προθεσμίας περάτωσης της Υπηρεσίας “Μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών σε συνεργαζόμενο ΚΔΑΥ του Συστήματος ΕΕΑΑ” 6Α1ΟΩΨΑ-ΖΡ7
487 4 Έγκριση παράτασης του έργου «Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίτου Τ.Κ. Κεραματών» 6ΥΚ9ΩΨΑ-ΝΣΤ
488 5 Παράταση σύμβασης παροχής υπηρεσιών με θέμα: “Εξωτερικός συνεργάτης για διαχείριση του έργου, των δράσεων διάχυσης – επικοινωνίας – εκδηλώσεων και εξόδων ταξιδίων για το έργο GOALnZEBs (INTERREG)” 9Θ8ΠΩΨΑ-ΝΤΖ
489 6 Έγκριση του 1ου Αν. Πίνακα του έργου “Επισκευές – Συντηρήσεις Σχολικών συγκροτημάτων (κτίρια, αύλιοι χώροι, αποχέτευση)” Ω0Π8ΩΨΑ-8ΕΞ
490 7 Έγκριση πρωτοκόλλου Διοικητικής Παραλαβής τμήματος του έργου “Επισκευές – Συντηρήσεις Σχολικών συγκροτημάτων (κτίρια, αύλιοι χώροι, αποχέτευση)” 9ΘΑΩΩΨΑ-ΖΓΔ
491 8 Ορισμός επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών έργων 6Υ4ΩΩΨΑ-ΔΘΜ
492 9 Ορισμός επιτροπών φυσικού εδάφους δημοτικών έργων 6Ν2ΑΩΨΑ-Μ6Α
493 10 Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για τη σύσταση επιτροπών Οριστικής και Προσωρινής παραλαβής έργων ΨΜΣΗΩΨΑ-ΕΕΧ

62)7-12-2021 (2)
62)7-12-2021 (2)62) 7-12-2021 (3)
482
483 ΟΕ