Οικονομικές Επιτροπές 2021

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

67η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

30 Δεκεμβρίου 2021

67η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (αποφάσεις από 514-545)

Στην Άρτα, σήμερα την 27η Δεκεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, σύμφωνα διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν. 4635/2019 του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α’/ 11-3-2020), τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την 28274/23-12-2021 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

514 1 Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας δύο(2) μηνών, στη Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πρασίνου( Τμήμα Καθαριότητας), σύμφωνα με τις διατάξεις το άρθρο 206 του Ν. 3584/07, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 6ΗΘΡΩΨΑ-ΖΔΣ
515 2 Εκ νέου Επικαιροποίηση μελέτης Υποέργου 1 και Υποέργου 2 σε συνέχεια της αριθμ. 378/2020 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για την υποβολής της πρότασης «Δράσεις για τη Διαχείριση Βιοαποβλήτων στο Δήμο Αρταίων 9ΙΖ4ΩΨΑ-Φ6Τ
516 3 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την “Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων συλλογής βιοαποβλήτων ΨΥ6ΞΩΨΑ-ΨΧΕ
517 4 Επί αιτήσεως του Ααθανασίου Χαράλαμπου για παράταση προθεσμίας της εργασίας “Συντήρηση πρασίνου αθλητικών γηπέδων ΔΕ Ξηροβουνίου” Ψ9Ρ5ΩΨΑ-ΕΔ0
518 5 Επί αιτήσεως του Ααθανασίου Χαράλαμπου για παράταση προθεσμίας της εργασίας “Συντήρηση πρασίνου αθλητικών γηπέδων ΔΕ Αμβρακικού” ΨΗΖΗΩΨΑ-96Ξ
519 6 Επί αιτήσεως του Ααθανασίου Χαράλαμπου για παράταση προθεσμίας της εργασίας “Συντήρηση παραποτάμιου πάρκου και αλσυλλόυ Αγίων Αναργύρων” ΩΤ2ΒΩΨΑ-6Φ9
520 7 Επί αιτήσεως του Ααθανασίου Χαράλαμπου για παράταση προθεσμίας της εργασίας “Εργασίες κλάδευσης υψηλών δένδρων και δενδροστοιχιών” ΡΩΠ4ΩΨΑ-Ε7Σ
521 8 Έγκριση των όρων διακήρυξης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου “Κατασκευή πράσινου σημείου Δήμου Αρταίων” ΡΥΩ9ΩΨΑ-ΚΗ0
522 9 “Παράταση ισχύος προσφορών οικονομικών φορέων του διαγωνισμού για την προμήθεια
τροφίμων για το ΚΚΜΠΑΠ και φρέσκου γάλακτος για τους δικαιούχους υπαλλήλους του
ΚΚΜΠΑΠ και του Δήμου για δυο (2) έτη και προαίρεση για τον Δήμο Αρταίων
” 6ΟΑΓΩΨΑ-Σ05
523 10 Παράταση ισχύος προσφορών αναδόχου του διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ενεργειακής αναβάθμισης του Δημαρχείου και του 1ου Γυμνασίου /Λυκείου Άρτας στο πλαίσιο της πράξης GOAL nZEBs Ω3ΙΧΩΨΑ-ΓΡ9
524 11 Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κλειτσού Γυμναστηρίου Τ9 τους Κωστακιούς Άρτας 9ΚΠΚΩΨΑ-Λ1Ο
525 12 Εισήγηση για παράταση συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 176 του ν.4876/23.12.2021 (ΦΕΚ 251, Α), ένδεκα (11) ενεργών συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), που έχουν συναφθεί σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 (Α’ 214), όπως η παρ. 2 αντικαταστάθηκε από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της από το άρθρο 175 του Ν. 4764/20 (ΦΕΚ 256/23.12.2020 τεύχος Α’), μέχρι 31-03-2022 στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αρταίων για την αποτροπή διάδοσης του κορωνοϊού covid-19 90Υ7ΩΨΑ-Ε61
526 1 Αναδιάρθωση τιμολόγησης υπηρεσιών ΔΕΥΑΑ (αριθμ.146/2021 απόφ. Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΥΑΑ ΨΞΣ7ΩΨΑ-36Ζ
527 2 Διαγραφή βεβαιωμένου ποσού από τον υπόχρεα Μασκαντούρη Λάμπρο του Γεωργίου με ΑΦΜ 105165161, λόγω οικειοθελούς αποχώρησης- παραίτησης από την σύμβαση μίσθωση του δημοτικού ακινήτου (κατ-μα αριθμ.1,2,3,4) που βρίσκεται στην πλατεία του οικισμού των Αγίων Αναργύρων του Δήμου Αρταίων 9ΟΞ4ΩΨΑ-ΦΜΗ
528 3 Διαγραφή βεβαιωμένου ποσού είσπραξης εσόδου (οφειλή) από μηνιαία μισθώματα-ενοίκια Καταστημάτων (αρ. Κ1-Κ2, Κ3, Κ4, Κ5, Κ8-Κ9) -πρώην ψαροπλιά- , υπόχρεου της «ΑΝΟΣΤΡΟ ΑΕ» με ΑΦΜ 999040237, λόγω υποχρεωτικής απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μηνιαίου μισθώματος (100% απαλλαγή) για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο έτους 2021, στα πλαίσια εφαρμογής των ειδικών και έκτακτων μέτρων που σχετίζονται με τον κορωνοϊό covid-19. ΩΥΚΓΩΨΑ-0Λ0
529 4 Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση των ισόγειων δημοτικών καταστημάτων με αρ. 2, 4, 5, 7, συνολικού εμβαδού 13,90 τ.μ. (έκαστο κατ-μα) που βρίσκονται εντός του χώρου της Δημοτικής (Λαϊκής) Αγοράς του Δήμου Αρταίων για τη λειτουργία επιχειρήσεων με δραστηριότητες υγειονομικού ενδιαφέροντος ΨΥΧΙΩΨΑ-ΨΗΘ
530 5 Διαγραφή βεβαιωμένου ποσού είσπραξης εσόδου (οφειλή) από μηνιαία μισθώματα-ενοίκια κυλικείου εντός Δημαρχείου, υπόχρεης ΜΠΑΣΙΟΥΚΑ ΞΑΝΘΗ ΤΟΥ ΝΑΠΟΛΕΩΝ με ΑΦΜ 064966827, λόγω υποχρεωτικής απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μηνιαίου μισθώματος (100% απαλλαγή) για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο έτους 2021, στα πλαίσια εφαρμογής των ειδικών και έκτακτων μέτρων που σχετίζονται με τον κορωνοϊό covid-19. Ψ12ΛΩΨΑ-Γ51
531 6 ΜΕΙΩΣΗ ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ(σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 4688/2020) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 60 του Ν 4795/21 και από το άρθρο 83 του Ν 4850/21 Ω3ΦΟΩΨΑ-ΝΤΔ
532 7 Απάντηση στην υπ’ αριθμ. 21084/29.9.2021 αίτηση του Αθανασίου Ντόκορου, για εξωδικαστικό συμβιβασμό επί τροχαίου ατυχήματος που φέρεται να προκλήθηκε από πτώση σε λακκούβα του οδοστρώματος, που βρίσκεται επί της Εθνικής οδού, στο σημείο μεταξύ του αγάλματος αγνώστου στρατιώτη και ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ 9ΠΙ0ΩΨΑ-Κ3Ε
533 8 Λήψη απόφασης επί του σχεδίου σύνταξης όρων διακήρυξης φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας και τον καθορισμό κατώτατου ορίου μισθώματος για την ενιαία εκμίσθωση των δημοτικών κατ-των με αριθμ. (1, 2, 3 και 4) που βρίσκονται στον οικισμό των Αγίων Αναργύρων του δήμου Αρταίων 69ΠΦΩΨΑ-Ζ2Λ
534 9 Εισήγηση σχετικά με την αίτηση για εξώδικη αποζημίωση του με αρ. κυκλοφορίας ΑΤΚ 2150 οχήματος ιδιοκτησίας Ευάγγελου Σμύρη λόγω σύγκρουσης με αδέσποτο σκύλο και με οδηγό το Θωμά Σμύρη 9ΖΙ2ΩΨΑ-Τ1Ι
535 10 Εισήγηση για την λήψη απόφασης περί ορισμού Δικηγόρουπροκειμένου αυτός να παραταθεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο Αρταίων κατά την εκδίκαση των δύο ως άνω υποθέσεων ενώπιον της Α’ Τακτικής Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, την 20.1.2022, ή σε όποια μετ’ αναβολή δικάσιμο, να καταθέσει υπόμνημα – προτάσεις εντός της νόμιμης προθεσμίας και να ενεργήσει κάθε τυχόν άλλη ενέργεια απαιτηθεί, στα πλαίσια της ανωτέρω δίκης Ω2Φ8ΩΨΑ-9ΜΦ
536 11 Απαλλαγή υπολόγου Γεωργούλα Γεώργιο για χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που αφορά πληρωμή διοδίων λόγω μετακίνησης απορριμματοφόρων στην ΜΕΑ Ηπείρου(Δωδώνη Ιωαννίνων). Ω8ΔΧΩΨΑ-ΠΘΗ
537 12 ”
Επί αιτήσεως Της εταιρείας «ΙΣΤΩΡ Α.Τ.Ε.Ε.» για παράταση συμβατικής προθεσμίας έργου Έργα οδοποιίας ( Ασφαλτοστρώσεις Τσιμεντοστρώσεις Τεχνικά)
” ΩΥΠΖΩΨΑ-4ΘΖ
538 13 “Επί αιτήσεως της εταιρείας «ΤΕΚΑΤ Ο.Ε.» για παράταση συμβατικής προθεσμίας έργου Ασφαλτοστρώσεις, τσιμεντοστρώσεις και τεχνικά έργα στο Δήμο Αρταίων
” 6ΒΧ4ΩΨΑ-ΖΑΕ
539 14 “Επί αιτήσεως Της εταιρείας «ΙΣΤΩΡ Α.Τ.Ε.Ε.» για παράταση συμβατικής προθεσμία έργου Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Αντιρίου – Ιωαννίνων στην πόλη της Άρτας
” 60ΥΘΩΨΑ-ΦΦΡ
540 15 “Επί αιτήσεως του ΦΟΥΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ για παράταση συμβατικής προθεσμίας έργου Βελτιώσεις συντηρήσεις δημοτικής οδοποιίας Δ.Ε. Φιλοθέης Δήμου Αρταίων
” ΨΠΓΧΩΨΑ-Θ9Β
541 16 “Επί αιτήσεως της εργοληπτικής επιχείρησης «ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ ΑΕ για παράταση συμβατικής προθεσμίας έργου Επεμβάσεις Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ενσωμάτωσης ΑΠΕ στο ανοιχτό Κολυμβητήριο Δήμου Αρταίων
” ΩΖΟ6ΩΨΑ-Ξ7Ξ
542 17 “Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης διαγωνισμού α)Περισυλλογή και περίθαλψη αδέσπωτων ζώων συντροφιάς και β) Σίτιση επανενταγμένων ζώων συντροφιάς του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων του Δήμου Αρταίων
” Ψ220ΩΨΑ-ΙΧΦ
543 18 “Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης διαγωνισμού για επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) του Δήμου Αρταίων
” ΩΞΒΘΩΨΑ-0ΘΚ
544 19 “Λήψη απόφασης περί αποδοχής δωρεάς κινητών πραγμάτων (ενός επαγγελματικού καρδιογράφου) από τα τέκνα του Χρήστου Χουλιάρα στην κοινότητα Ροδαυγής του Δήμου Αρταίων για χρήση από τον ιατρό του Περιφερειακού Ιατρείου
” ΨΟΞΙΩΨΑ-7ΩΛ
545 20 Επικαιροποίηση μελέτης Υποέργου 2 σε συνέχεια της αριθμ. 378/2020 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για την υποβολής της πρότασης «Δράσεις για τη Διαχείριση Βιοαποβλήτων στο Δήμο Αρταίων 6ΜΑΜΩΨΑ-4ΑΗ

67) 27-12-2021 (1)
67)27-12-2021 (3)67)27-12-2021 (4)67)27-12-2021 (5)67)27-12-2021 (6)67)27-12-2021 (2)524