Οικονομικές Επιτροπές 2021

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

65η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

22 Δεκεμβρίου 2021

65η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στην Άρτα, σήμερα την 20η Δεκεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 συνήλθε σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, σύμφωνα διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν. 4635/2019 του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α’/ 11-3-2020), τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την 27917/20-12-2021 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

507 1 “Έγκριση του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Αρταίων οικονομικού έτους 2022
” ΨΜ4ΞΩΨΑ-5ΔΛ
508 2 “Εξειδίκευση της πίστωσης για κάλυψη δαπάνης για την προμήθεια ημερολογίων Έτους 2022.
” 62ΔΙΩΨΑ-ΨΥΙ
509 3 “Επικαιροποίηση μελέτης Υποέργου 1 σε συνέχεια της αριθμ. 378/2020 απόφασης Οικ. Επιτροπής για την υποβολή της πρότασης «Δράσεις για τη Διαχείριση Βιοαποβλήτων στο Δήμο Αρταίων
” ΨΦ2ΑΩΨΑ-Σ73
510 4 “Έγκριση πρακτικού της επιτροπής που αφορά την ανάδειξη οριστικού αναδόχου του διαγωνισμού για την «Περισυλλογή και περίθαλψή αδέσποτων ζώων συντροφιάς»
” ΩΣΛΩΩΨΑ-Ψ0Π
511 5 Έγκριση πρακτικού της επιτροπής που αφορά την ανάδειξη οριστικού αναδόχου του διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αρταίων (2021) 6Μ0ΓΩΨΑ-ΕΗΩ

65)20-12-2021