Οικονομικές Επιτροπές 2021

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

63η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

22 Δεκεμβρίου 2021

63η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Αποφάσεις από 494 έως 505)
Στην Άρτα, σήμερα την 13η Δεκεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, σύμφωνα διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν. 4635/2019 του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α’/ 11-3-2020), τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την 27091/9-12-2021 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

494 1 Αποδοχή Απόφασης πίστωσης του Δήμου Αρταίων για το θέμα: ‘Ασφαλτόστρωση κεντρικών οδών Τ.Κ. Ανέζας’ από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ΨΛΦ4ΩΨΑ-ΦΚΨ
495 2 Αποδοχή Απόφασης πίστωσης του Δήμου Αρταίων για το θέμα: ‘Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της χώρας’ από το Υπουργείο Εσωτερικών ΨΙΝΜΩΨΑ-ΦΛΩ
496 3 Παράταση εκπόνησης σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) ΨΕ2ΝΩΨΑ-2Ε7
497 4 Εξειδίκευση πίστωσης στον Κ.Α. 00-6443 «Δαπάνες Δεξιώσεων και Εθνικών και Τοπικών Εορτών» του προϋπολογισμού έτους 2021 του Δήμου Αρταίων, για την προμήθεια υλικών για τα Χριστούγεννα (αγορά υλικών για τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις, εργαστήρια κλπ) 6ΡΠΝΩΨΑ-20Ω
498 1 Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 ΨΔΨ6ΩΨΑ-Π9Υ
499 2 Παραίτηση από δικόγραφο τριτανακοπής και άσκηση νέας ΩΤ7ΘΩΨΑ-3Η9
500 3 Έγκριση μελέτης του έργου Επέκταση δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Δήμου Αρταίων Ψ7ΔΝΩΨΑ-Ζ1Χ
501 4 Επί αιτήσεως του Γεωργίου Ψυλάκη για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Εγκατάσταση γεωθερμικής αντλίας θερμότητας του 1ου Δημοτικού Σχολείου Άρτας στο πλαίσιο της δράσης GOAL nZEBs» Ψ3ΕΘΩΨΑ-46Δ
502 5 Έγκριση του 1ου Αν. Πίνακα του έργου «Αποκατάσταση Ιστοικού διατηρητέου Δημαρχείου Άρτας» 63ΞΥΩΨΑ-ΨΞΩ
503 6 Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Έργα οδοποιίας (ασφαλτροστρώσεις , τσιμεντοστρώσεις & τεχνικών έργων (αυλάκια τοιχία κ.α.) 9Ζ11ΩΨΑ-ΖΡ4
504 7 Έγκριση δαπάνης και την απ’ ευθείας ανάθεση για τη μίσθωση μηχανημάτων λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν στις 26 – 28/11/2021 στην ΤΚ Πιστιανών & Τ.Κ. Φανερωμένης. ΩΓΑΣΩΨΑ-7ΒΖ
505 8 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων για την προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού 6ΞΕ6ΩΨΑ-ΨΜΧ

63)13-12-2021 (1)
63)13-12-2021 (3)497