Δημοτικά Συμβούλια 2021

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

35η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

22 Δεκεμβρίου 2021

35η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Αποφάσεις αριθμ. 201 έως 212)

Στην Άρτα σήμερα την 1η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30 πμ το Δημ. Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με φυσική παρουσία αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21 και σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 61910/07.10.2021 και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων και με τηλεδιάσκεψη για τους λοιπούς, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 25874/26-11-2021 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
201 1 Χαρακτηρισμός του έργου: Διαμόρφωση πλατείας Βίγλας, ως μη αξιόλογο τεχνικό έργο. ΨΕ4ΗΩΨΑ-ΔΓΝ
202 2 Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και επανακαθορισμός της Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου και Παροχής Συσσιτίου του Δήμου Αρταίων 6ΩΠΘΩΨΑ-ΝΕΩ
203 1 Απόφαση Δημ. Συμβουλίου Δήμου Αρταίων σχετικά με την Άδεια εκτέλεσης δειγματοληπτικών γεωτρήσεων πενετρομετρήσεων και ερευνητικών φρεάτων στα όρια του Δήμου Αρταίων ΨΞΝΚΩΨΑ-Ξ2Τ
204 2 Αναμόρφωση προϋπολογισμού αριθμ. 449/2021 αποφ. Οικ. Επιτροπής 6Υ1ΖΩΨΑ-ΛΣΥ
205 3 Έγκριση ή μη της υποχρεωτικής απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο 2021, από την Μπασιούκα Ξανθή του Ναπολέων με ΑΦΜ 064966827 ιδιοκτήτρια της επιχείρησης με ΚΑΔ 56.10.19.04 –Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης «ΚΥΛΙΚΕΙΟ» και μισθώτρια του δημοτικού ακινήτου (κυλικείο) που βρίσκεται στο ισόγειο και εντός του Δημαρχιακού Καταστήματος, λόγω COVID-19. ΨΔΣΩΩΨΑ-9Φ1
206 4 Κατανομή πίστωσης για κάλυψη δαπανών Δ’ Κατανομή 2021 Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αρταίων. ΨΝ5ΓΩΨΑ-Α2Γ
207 5 Μεταβολές σχολικών μονάδων Α/βάθμιας εκπαίδευσης σχολικού έτους 2022-23 6ΠΜΨΩΨΑ-0Ρ7
208 6 Μεταβολές σχολικών μονάδων Β/βάθμιας εκπαίδευσης σχολικού έτους 2022-23 ΩΥΣ8ΩΨΑ-ΔΓΜ
209 7 Γνωμοδότηση για έγκριση εισόδου εξόδου σε Αγροτεμάχιο επί της αγροτικής οδού και προς τη δουλεία διόδου για το οικόπεδο ιδιοκτησίας του κ. Ευγενίου Ντάλια και εκμισθώνει ο κ. Ρίζος Νικόλαος στη θέση ΛΟΥΡΙΑ ΤΚ Καλαμιάς Δήμου Αρταίων ΨΡΞΤΩΨΑ-ΥΓΖ
210 8 Γνωμοδότηση για έγκριση εισόδου εξόδου σε οικόπεδο ιδιοκτησίας των κ.κ. Φώτη Ανασίου και Φώτη Φώτιου και εκμισθώνει η Α.Φώτης – Φ.Φώτης ΟΕ στη θέση ΠΛΑΚΕΣ ΤΚ ΚΑΛΑΜΙΑΣ 9ΨΛΡΩΨΑ-Σ8Ρ
211 9 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 232/2020 απόφασης περί περαχώρησης προσωπικής θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος 6Β40ΩΨΑ-ΞΔΤ
212 10 Ίδρυση δύο (2) γενικών θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ και θέση στάθμευσης ποδηλάτων στον Αγ. Σπυρίδωνα ΩΣΩΦΩΨΑ-4ΔΤ

35)1-12-2021