Δημοτικά Συμβούλια 2021

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

38η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

30 Δεκεμβρίου 2021

38η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (αποφάσεις αριθμ. 222-223)

Στην Άρτα σήμερα την 22η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.30 μ. το Δημ. Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 25874/3-12-2021 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

222 1 Αναμόρφωση προϋπολογισού (αριθμ. 512/2021 αποφ. ΟΕ) 91ΞΛΩΨΑ-ΒΟ7
223 2 7η τροποποίηση Προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2021 αριθμ. 14/2021 αποφ. Ε.Ε 978ΟΩΨΑ-ΟΧΣ

228

229