Δημοτικά Συμβούλια 2021

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

37η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

22 Δεκεμβρίου 2021

37η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στην Άρτα σήμερα την 8η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30 το Δημ. Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με φυσική παρουσία αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21 και σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 61910/07.10.2021 και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων και με τηλεδιάσκεψη για τους λοιπούς, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 25874/3-12-2021 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

214 1 Αναμόρφωση προϋπολογισού (αριθμ. 479/2021 αποφ. ΟΕ) 6ΒΟΛΩΨΑ-ΔΗ0
215 2 Ορθή επανάληψη της αριθμ. 270/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου 6ΗΤΝΩΨΑ-ΥΚΛ
216 3 Έγκριση μιάς μονάδας ηλεκτρονικού υπολογιστή στο Περιφερειακό Ιατρείο Κωστακιών 6ΕΔΡΩΨΑ-4ΓΔ
217 4 Κατάρτιση σύμβασης χρησιδανείου μεταξύ του Δήμου Αρταίων και της Ιεράς Μητρόπολης Άρτας. 6ΤΙΧΩΨΑ-Η5Γ
218 5 6η Τροποποίηση Προγράμματος Εκτελεστέων έργων έτους 2021 (αριθμ. 11/2021 Αποφ. Εκτελ. Επιτροπής) Ω5Ξ9ΩΨΑ-Γ8Π
219 1 “Ανάκληση της αριθμ. 212/2015 απόφασης ΔΣ κατά το σκέλος Β’ όπου αποφασίζεται πως στο παλαιό κοιμητήριο δεν θα γίνεται πλέον καμιά νέα ταφή, εκτός των ταφών σε οικογενειακούς ταφους. 62ΙΓΩΨΑ-6Ω2
220 2 Λήψη απόφασης περί οικιοθελούς παραίτησης του Μασκαντούρη Λάμπου από την μισθωτική σχέση και συναινετική λύση της σχετικής σύμβασης μίσθωσξς δημοτικού κατ/τος αριθμ.1,2,3,4 που βρίσκεται στην πλατεία του οικισμού Αγ. Αναργύρων του Δήμου Αρταίων. 6Μ86ΩΨΑ-1ΜΧ
221 3 Αύξηση του ωραρίου εργασίας προσωπικού ΙΔΑΧ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 87 του Ν.4483/2017 Ψ3ΥΑΩΨΑ-ΖΓΝ
37)8-12-2021