25η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (189-200)

25η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 2α του μηνός Ιουνίου έτους 2020, ημέρα Τρίτη ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα:
189 Έγκριση πρακτικού για την Προμήθεια εξοπλισμού για την «Δημιουργία προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών στο Δήμο Αρταίων (για την ομάδα Γ΄)
190 Έγκριση για παράταση συμβατικής προθεσμίας έργου επί αιτήσεως του αναδόχου ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΔΕ»
191 Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για προμήθεια εξοπλισμού δημιουργίας θαλάσσιων προορισμών (ομάδες Β’ και Δ΄)
192.Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
193.. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ολοκληρωμένα έργα αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων στις θέσεις, πλατεία Αγ. Θεοδώρας στην πόλη της Άρτας και πλατεία Ροδαυγής του Δήμου Αρταίων
194. Έγκριση 1ος Α.Π.Ε και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες του έτους 2015 και έργα πρόληψης νέων ( Β΄ φάση) »
195. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις»
196. Έγκριση 2ος Α.Π.Ε και του 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Εργα οδοποιίας (ασφαλτοστρώσεις,τσιμεντοστρώσεις)& τεχνικών έργων( αυλάκια,τοιχεία κ.α)
197. Έγκριση 2ος Α.Π.Ε και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου 187.Έγκριση παράτασης του έργου του έργου «Αποκατάσταση τεχνικών, τοιχίων και σωληνωτών στο Δήμο Αρταίων από τις ζημιές που προκλήθηκαν από τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα στο διάστημα 01-03/12/2017»
198. Έγκριση 1ος Α.Π.Ε και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ολοκλήρωση διαμόρφωσης παιδικών χαρών Δήμου Αρταίων»
199.Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για το έργο : ‘‘Συντήρηση- Υποστήριξη- Αναβάθμιση Υφιστάμενων Εφαρμογών Λογισμικού».
200.Έγκριση πρακτικού επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης αποτελεσμάτων προμηθειών του Δήμου (πλην Τεχνικής Υπηρεσίας) για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων

25η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (189-200)

24η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (170-188)

24η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 2`6η του μηνός Μαϊου έτους 2020, ημέρα Τρίτη ώρα 13:00 μ.μ με τα εξής θέματα:
170.Σύναψη Δημοσίας Συμβάσης παροχής υπηρεσιών για το Πλύσιμο κοινοχρήστων χώρων.
171.Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για το έργο««Βελτιώσεις συντηρήσεις δημοτικής οδοποιίας Δ.Ε. Φιλοθέης Δήμου Αρταίων
172.Ακύρωση της υπ΄αριθμ. 166/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και έγκριση εκ νέου διακήρυξης και κατάρτιση όρων για το έργο «Κατασκευή Ιερού Ναού στο Νέο Δημοτικό Κοιμητήριο Άρτας (Α’ φάση – φέρων οργανισμός)
173.Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για το έργο«Έργα οδοποιίας (ασφαλτοστρώσεις τσιμεντοστρώσεις τεχνικά)
174.Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
175.Έγκριση μελέτης και σύνταξη όρων διακήρυξης για το έργο πρακτικού για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις, τσιμεντοστρώσεις και τεχνικά έργα στο Δήμο Αρταίων»».
176. Έγκριση πρακτικού για το έργο «Αποκατάσταση δημοτικής οδού εντός του οικισμού Ροδαυγής »
177. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για το έργο«Υπόγεια δίκτυα δημοτικού φωτισμού στο Δήμο Αρταίων»
178.Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για του έργου«Ασφαλτοστρώσεις δρόμων για εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών –αγροτικών εκμεταλλεύσεων σε Τ.Κ. Καλογερικού και Τ.Κ. Ανέζας Δ.Ε. Αμβρακικού»
179. Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Δ’ τριμήνου 2019
180. Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Α’ τριμήνου 2020
181.Έγκριση Τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για «Προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε Αρταίων».
182. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού του έργου «Έργο προσαρμογής λειτουργούντων παιδικών, βρεφονηπιακών σταθμών του Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. Δήμου Αρταίων σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017»
183. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού του έργου «Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση κεντρικών σημείων αστικού ιστού της πόλης της Άρτας»
184.Ορισμός Επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβης έργων.
185.Έγκριση παράτασης του έργου «Ολοκλήρωση διαμόρφωσης παιδικών χαρών Δήμου Αρταίων»
186. Έγκριση παράτασης του έργου “Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις»
187. Έγκριση παράτασης του έργου του έργου «Αποκατάσταση τεχνικών, τοιχίων και σωληνωτών στο Δήμο Αρταίων από τις ζημιές που προκλήθηκαν από τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα στο διάστημα 01-03/12/2017»
188. Έγκριση παράτασης του έργου του έργου «Έργα οδοποιίας (ασφαλτοστρώσεις, τσιμεντοστρώσεις) & τεχνικών έργων (αυλάκια, τοιχία κ.α.)»

24η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (170-188)

23η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (168-169)

23η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 19η του μηνός Μαϊου έτους 2020, ημέρα Τρίτη ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα:

168. Έγκριση αιτήματος εξειδίκευσης πίστωσης στον Κ.Α. 00-6443 «Δαπάνες Δεξιώσεων και Εθνικών και Τοπικών Εορτών» του προϋπολογισμού έτους 2019 του Δήμου Αρταίων, για τις εορταστικές εκδηλώσεις για το έτος 2020 των ιστορικών μαχών Γριμπόβου 1897 & 1912-1913.
169.Έγκριση πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο: «Καταπολέμηση κουνουπιών, τρωκτικών σε κτίρια και κοινόχρηστους χώρους, επιβλαβών εντόμων σε σχολικά κτίρια και κοινόχρηστους χώρους ».το έργο “ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ”,

23η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (168-169)

22η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (149-167)

22η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 11η του μηνός Μαϊου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα:
149 Σύσταση Πάγιας Προκαταβολής έτους 2020 και ορισμός υπολόγων προέδρων
150 Σύσταση Πάγιας Προκαταβολής έτους 2020 και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου για τη διαχείριση αυτής
151 ΄Εγκριση πρακτικού Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα «Πρόταση κατατομής πίστωσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Β΄ Κατανομή 2020 Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αρταίων
152 Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης για τον κωδικό Κ.A. 64.6117.001 “Δράσεις για την υλοποίηση του διακρατικού έργου Greece Collaborates with Albania fon nZEBs από το Δήμο Αρταίων (INTERREG)
153 Εξειδίκευση του κωδικού K.A. 64.6117.001 “Δράσεις για την υλοποίηση του διακρατικού έργου Greece Collaborates with Albania fon nZEBs από το Δήμο Αρταίων (INTERREG)
154 Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τις «ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ » – ΑΝΟΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
155 Έγκριση πρακτικού για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό που αφορά την <<Μεταφορά Ανακυκλώσιμων υλικών σε συνεργαζόμενο ΚΔΑΥ του συστήματος ΕΕΑΑ
156 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διακήρυξή και καθορισμός όρων διακήρυξης για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων, για την κάλυψη αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Αρταίων για το έτος 2020
157 Έγκριση μελέτης για το έργο «Επένδυση κεντρικού αρδευτικού αύλακα Βλαχέρνα – Γραμμενίτσα – Ρόκα"
158 Έγκριση μελέτης για το έργο“Βελτίωση υποδομών οδοποιίας εντός οικισμών του Δήμου Αρταίων (CLLD/LEADER)” στα πλαίσια ΠΑΑ 2014-2020
159 Αποδοχή δωρεάς από την Εταιρεία COCA COLA Α.Ε
160 Αποδοχή δωρεάς από την ΑΝΩΝΥΜH ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ RAFARM.
161 Έγκριση πρακτικού Απολογισμού-Ισολογισμού 2019 Φιλαθρωπικού Ιδρύματας “ΕΛΕΗ ΑΡΤΗΣ ¨
162 Έγκριση σχεδίου σύνταξης όρων διακήρυξης φανερής, προφορικής,πλειοδοτικής δημοπρασίας και τον καθορισμό κατώτατου ορίου μισθώματος για την ενιαία εκμίσθωση των δημοτικών κατ-των με αριθ. (11 & 12) που βρίσκονται στη πλατεία των Αγίων Αναργύρων του Δήμου Αρταίων.
163 Έγκριση σχεδίου σύνταξης όρων διακήρυξης φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας και τον καθορισμό κατώτατου ορίου μισθώματος για την εκμίσθωση του Δημοτικού ακινήτου (υδρόμυλος-νεροτριβή) εμβαδού 102 τ.μ. που βρίσκεται στην Κοινότητα Καμπής της Δ.Ε Ξηροβουνίου του Δήμου Αρταίων
164 Έγκριση σχεδίου σύνταξης όρων διακήρυξης φανερής προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας και τον καθορισμό κατώτατου ορίου μισθώματος για την εκμίσθωση Δημοτικής έκτασης (Δασική) στη θέση «Χειμαδιά» στην Τ.Κ Λιμίνη για λειτουργία σταυλικής εγκατάστασης
165 Έγκριση σχεδίου σύνταξης όρων διακήρυξης φανερής, προφορικής,πλειοδοτικής δημοπρασίας και τον καθορισμό κατώτατου ορίου μισθώματος για την εκμίσθωση του κατ-τος με αριθ. 3 εντός της Δημοτικής Λαϊκής Αγοράς του Δήμου Αρταίων
166 Έγκριση διακήρυξης και κατάρτιση όρων για το έργο «Κατασκευή Ιερού Ναού στο Νέο Δημοτικό Κοιμητήριο Άρτας (Α’ φάση – φέρων οργανισμός)
167 Έγκριση για διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτικών (σχολικών-δημοτικών) εκτάσεων της Δ.Ε.Αμβρακικού,της Δ.Ε.Ξηροβουνίου( Καμπή) και της Δ.Ε.Φιλοθεης του Δήμου Αρταίων

22η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (149-167)

12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Αποφάσεις αριθμ. 126 έως 127)

12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Αποφάσεις αριθμ. 126 έως 127)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) ,την ΚΥΑ 429/2020 ΦΕΚ 850/Β/13-3-2020 την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 – άρθρο 10 «κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του Κορωνοιού COVID-19») και την αριθ. πρωτ. 18318/13.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών σας καλούμε να συμμετάσχετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ εκ περιφοράς την 11η Μαίου 2020 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 15,15 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

126 Έγκριση πρακτικού Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα «Πρόταση κατατομής πίστωσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Β΄ Κατανομή 2020 Σχολικών Μονάδων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αρταίων(αριθμ. 151/2020 Α.Ο.Ε.)

127 Κατάθεση πάγιας προκαταβολής σε λογαριασμούς του Δήμου και ορισμός υπευθύνων κίνησης λογαριασμών

11-5-2020

11η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Απόφαση αριθμ. 125)

11η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Απόφαση αριθμ. 125)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) ,την ΚΥΑ 429/2020 ΦΕΚ 850/Β/13-3-2020 την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 – άρθρο 10 «κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του Κορωνοιού COVID-19») και την αριθ. πρωτ. 18318/13.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών σας καλούμε να συμμετάσχετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ εκ περιφοράς την 7η Μαίου 2020 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 15,15 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

125 Αναμόρφωση προϋπολογισμού (αριθμ. 148/2020 Α.Ο.Ε.)

7-5-2020

10η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Αποφάσεις από 102 έως 124)

10η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 4-5-2020 (Αποφάσεις από 102 έως 124)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) ,την ΚΥΑ 429/2020 ΦΕΚ 850/Β/13-3-2020 την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 – άρθρο 10 «κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του Κορωνοιού COVID-19») και την αριθ. πρωτ. 18318/13.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών σας καλούμε να συμμετάσχετε σε TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής CISCO WEBEX (θα σας αποσταλεί σχετικό mail με οδηγίες) την 4η Μαίου 2020 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18.00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στον παρακάτω πίνακα θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

102 Αναμόρφωση προϋπολογισμού (αριθμ.142/2020απόφ. Οικ. Επιτροπής)
103 Έγκριση εξειδίκευσης του ΚΑ 00-6715.003 με τίτλο ‘Επιχορήγηση Δήμου σε Σχολικές Επιτροπές για την προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως διδασκαλίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων’
104 Γνωμοδότηση για έγκριση εισόδου-εξόδου πτηνοτροφικής μονάδας της Κατσινίκα Ελευθερίας
105 Γνωμοδότηση για έγκριση εισόδου-εξόδου πτηνοτροφικής μονάδας του ΚΟΣΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.
106 Γνωμοδότηση για έγκριση εισόδου-εξόδου πτηνοτροφικής μονάδας της ΦΑΡΜΑ ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε
107   Μέτρα οικονομικής ελάφρυνσης ων τοπικών επιχειρήσεων
108 Κορωνοιός COVID-19: α) Ενημέρωση για τις μέχρι τώρα ενέργειες του Δήμου Αρταίων.β) Συζήτηση για το χρονοδιάγραμμα της σταδιακής χαλάρωσης – άρσης των περιοριστικών μέτρων. Η επόμενη μέρα για τους Δήμους
109 «Αποδοχή απόφασης ένταξης της Πράξης «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων» στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και αποδοχή της πίστωσης»
110 «Αποδοχή απόφασης ένταξης της Πράξης «Βελτίωση – Εκσυγχρονισμός αλιευτικού καταφυγίου Κορωνησίας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020 και αποδοχή πίστωσης»
111 Έγκριση επέμβασης σε δασική έκταση για δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων.
112 Ορθή επανάληψη της αριθμ. 84/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά «Χορήγηση άδειας τοποθέτησης κεραίας στο κτίριο του Δημαρχείου (αριθμ.9/2020 αποφ. ΕΠΖ)»
113 Αναμόρφωση προϋπολογισμού (αριθ.135/2020 απόφαση Οικ. Επιτροπής)
114 Έγκριση της αριθμ. 55/2020 απόφασης Οικον. Επιτροπής η οποία αφορά την «εκ νέου έγκριση του πίνακα στοχοθεσίας του Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας-Παιδείας-Αθλητισμού-Πολιτισμού Δήμου Αρταίων» Ν.Π.Δ.Δ έτους 2020.
115 Λήψη απόφασης για διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτικών σχολικών – δημοτικών εκτάσεων της ΔΕ Αμβρακικού, της ΔΕ Ξηροβουνίου (Καμπή) και της ΔΕ Φιλοθέης του Δήμου Αρταίων
116   Λήψη απόφασης για διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση του καταστήματος αρ. 3 της Δημοτικής Λαϊκής Αγοράς.
117 Λήψη απόφασης για διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση των καταστημάτων με αριθ.(11 & 12) της πλατείας Αγίων Αναργύρων
118 Λήψη απόφασης για διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Δημοτικού ακινήτου (υδρόμυλου- νεροτριβής) που βρίσκεται στην Κοινότητα Καμπής της Δ.Ε. Ξηροβουνίου του Δήμου Αρταίων
119 Διόρθωση της αριθμ. 242/2019 προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, περί τροποποίησης της αρ. 181/2019 απόφασης του Δ.Σ. για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης Τ.Κ. Λιμίνης στη θέση «ΧΕΙΜΑΔΙΑ»
120 Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής Υπηρεσιών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.
121 Καθορισμός Αρδευτικής περιόδου έτους 2020
122 Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εγγυημένης λειτουργίας προμηθειών για το Κοινωνικό Παντοπωλείο-Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αρταίων.
123 Συμπλήρωση της αριθμ. 69/2020 προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά «Χορήγηση θέσης στάθμευσης Ειδικού οχήματος μεταφοράς ατόμων ΑΜΕΑ αριθμ. 5/2020 αποφ. ΕΠΖ».
124 Συμπλήρωση της αριθμ. 435/2019 προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (αριθμ.29/2019 απόφαση Ε.Π.Ζ.)».

4-5-2020

9η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Αποφάσεις από αριθμ. 100 έως 101)

9η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Αποφάσεις από αριθμ. 100 έως 101)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) ,την ΚΥΑ 429/2020 ΦΕΚ 850/Β/13-3-2020 την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 – άρθρο 10 «κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του Κορωνοιού COVID-19») και την αριθ. πρωτ. 18318/13.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών σας καλούμε να συμμετάσχετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ με τηλεδιάσκεψη ή εκ περιφοράς την 16η Απριλίου 2020 ημέρα της εβδομάδας Μ.Πέμπτη και ώρα 12,15 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
100 Αναμόρφωση προϋπολογισμού (αριθμ. 127/2020 Α.Ο.Ε.
101 Έγκριση παράτασης Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Αρταίων Νομικού προσώπου ΚΚΜΠΑΠ και Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για την υλοποίηση του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ, ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΤΑΣ

16-4-2020

8η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2020 (Απόφαση αριθμ.99)

8η Έκτακτη Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (15-4-2020)
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) ,την ΚΥΑ 429/2020 ΦΕΚ 850/Β/13-3-2020 την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 – άρθρο 10 «κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του Κορωνοιού COVID-19») και την αριθ. πρωτ. 18318/13.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών σας καλούμε να συμμετάσχετε σε ΈΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΊΑΣΗ με τηλεδιάσκεψη ή εκ περιφοράς την 15η Απριλίου 2020 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 14,00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

99 Αναμόρφωση προϋπολογισμού (αριθμ.120/2020 Α.Ο.Ε.)
15-4-2020

7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2020 (Αποφάσεις από αριθμ. 81 έως 98)

7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2020

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) ,την ΚΥΑ 429/2020 ΦΕΚ 850/Β/13-3-2020 την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 – άρθρο 10 «κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του Κορωνοιού COVID-19») και την αριθ. πρωτ. 18318/13.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών σας καλούμε να συμμετάσχετε ΣΥΝΕΔΡΊΑΣΗ με τηλεδιάσκεψη ή εκ περιφοράς την 31η Μαρτίου 2020 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13,00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

81 Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού για την στήριξη του Νοσοκομείου Άρτας

82 Διόρθωση της αριθμ. 343/2019 Απόφασης ΔΣ σχετικά με την παράταση Σύμβασης υπηρεσίας «Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης Σχολικών Κτιρίων στην ΔΕ Αμβρακικού
83 Σχετικά με αίτημα παράτασης της σύμβασης «Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης Σχολικών Κτιρίων στην ΔΕ Αμβρακικού» για λόγους ανωτέρας βίας και την παραλαβή της υπηρεσίας
84 Χορήγηση άδειας τοποθέτησης κεραίας στο κτίριο του Δημαρχείου (αριθμ.9/2020 αποφ. ΕΠΖ)
85 Έγκριση ανάθεσης προμηθειών και υπηρεσιών για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 με αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2020 (αριθμ.94/2020 Α.Ο.Ε.)
86 Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020 (αριθμ.102/2020 Α.Ο.Ε.)
87 Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020(αριθμ.106/2020 Α.Ο.Ε.)
88 Έγκριση επιμέρους μέτρων για την στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας σύμφωνα με την ΠΝΠ (πράξη νομοθετικού περιεχομένου) ΦΕΚ 68Α 20-3-2020.
89 Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής Υπηρεσιών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου
90 Σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών σε συνεργαζόμενο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων υλικών (ΚΔΑΥ) του συστήματος ΕΕΑΑ για τα έτη 2020 και 2021»
91 Απομάκρυνση κλειστών περιπτέρων που βρίσκονται στην Κοινότητα Κωστακιών στην Κοινότητα Κιρκιζατών (αριθμ.7,8/2020) αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
92 2Η Τροποποίηση προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2020 (ΑΡΙΘΜ. 4/2020 απόφ. Εκτελεστικής Επιτροπής)
93 Δημιουργία θέσης φορτοεκφόρτωσης στη θέση Ελ. Βενιζέλου & Μαξ. Γραικού αριθ. 6/2020 αποφΕ.Π.Ζ
94 Κήρυξη αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για το OPEN MALL και ορισμός ενός κριτή εκ προσωπικοτήτων και ενός κριτή εκπροσώπου της διοργανώτριας αρχής βάσει του αρ 12 της αριθ,26804/16-6-11 ΦΕΚ β 1427/11 έτσι όπως ισχύει.
95 Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ «Εγκαταστάσεις φωτισμού στο Δήμο Αρταίων»
96 Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Βελτίωση ασφάλειας και άρση επικινδυνότητας στο οδικό δίκτυο (κάθετη και οριζόντια σήμανση, διαγραμμίσεις, στηθαία ασφαλείας κάγκελα κλπ»
97 Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και επανακαθορισμός της Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου και Παροχής Συσσιτίου του Δήμου Αρταίων
98    Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και συμπλήρωση Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Αρταίων

31-3-2020

6η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2020 (Αποφάσεις από αριθμ. 56 έως 80)

6η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2020

Την (9η) του μηνός Μαρτίου του έτους 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 4937/5-3-2020 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 74 του Ν.4555/18 ΦΕΚ.133/19.07.2018), για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

56 Ανανέωση παραχώρησης χρήσης ακινήτου άνευ ανταλλάγματος στο ΚΕΘΕΑ
57 Παραχώρηση αίθουσας στο ισόγειο του παλιού Δημοτικού Γραμμενίτσας (πρώην Μουσικό) στο Σύλλογο Τυφλών και φίλων «ΕΛΠΙΔΑ»
58 Επί αιτήσεως του Γεωργίου Μπαλαούρα για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν
από θεομηνιες του έτους 2015 και έργα πρόληψης νέων (Β’ Φάση)
59 Ορθή επανάληψη της αριθμ.53/2020 απόφασης ΔΣ η οποία αφορά «Συγκρότηση επιτροπής ισότητας των δύο φύλων Δήμου
Αρταίων»
60 Στήριξη του Δημοτικού Συμβουλίου στο δικαστικό αγώνα 6 (έξι) συμβασιούχων για μετατροπή των συμβάσεών τους σε
αορίστου χρόνου
61 Στήριξη του Δημοτικού Συμβουλίου στο δικαστικό αγώνα των συμβασιούχων ΕΣΠΑ για μετατροπή των συμβάσεών τους σε
αορίστου χρόνου
62 1η υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020
63 Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής Υπηρεσιών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου
64 Έγκριση απολογισμού έτους 2019 Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αρταίων
65 Έγκριση απολογισμού έτους 2019 Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αρταίων
66 Έγκριση διοργάνωσης του «6ου Δρόμου του Γιοφυριού» από τον Δήμο Αρταίων και συνδιοργάνωσής του με την Α.Δ.Α.Ε. – ΟΤΑ.
67 Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και επανακαθορισμός της Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου
και Παροχής Συσσιτίου του Δήμου Αρταίων
68    Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και συμπλήρωση Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου
Αρταίων
69 Χορήγηση θέσης στάθμευσης Ειδικού οχήματος μεταφοράς ατόμων ΑΜΕΑ
70 Λήψη απόφασης για σύσταση ενεργειακής Κοινότητας του Δήμου Αρταίων
71 Σύναψη δημόσιας σύμβασης εργασιών αντιμετώπισης προβλημάτων φυσικής καταστροφής
72 Σύναψη Δημόσιας Σύμβασης εργασιών συντήρησης και επισκευής φωτεινών σηματοδοτούμενων κόμβων
73 Σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών εργασιών συντήρησης –επισκευής και αναβάθμισης των αντλιοστασίων του Δήμου
Αρταίων και λοιπών ειδικών η/μ εγκαταστάσεων Δήμου Αρταίων
74 Σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών εργασιών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού στις δημοτικές ενότητες από
συνεργείο ηλεκτροφωτισμού Δήμου Αρταίων
75 Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων
76   Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αρταίων και της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης
ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α. για την υλοποίηση του έργου:«Προμήθεια οχήματος για τις ανάγκες του ΚΔΑΠ ΜΕΑ της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α. Άρτας»
77 Συγκρότηση επίτροπών α)Παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών του Δήμου Αρταίων σε εφαρμογή του άρθρου 221
του Ν.4412/2016 β) Παραλαβής συμβάσεων παροχής υπηρεσιών του Δήμου Αρταίων σε εφαρμογή του άρθρου 221 του Ν.4412/2016
78 Επί αιτήσεως της Βασιλικής Καινούριου για παράταση υλοποίησης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών που αφορά την υλοποίηση
διήμερου συνεδρίου δικτύωσης
79 Επί αιτήσεως Παν. Μπαρμπαλια & ΣΙΑ ΕΕ για την παράταση υλοποίησης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών που αφορά την
παραγωγή και προώθηση επικοινωνιακού υλικού και εργαλείων
80 Επί αιτήσεως ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΕ (STRATIS) για παράταση υλοποίησης της σύμβασης για παροχή
υπηρεσιών εξωτερικού εμπειρογνώμονα στο πλαίσιο του έργου Investment Development and Empowerment Action “IDEA”

9-3-2020