35η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ(241-249)

35η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 4η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 π.μ με τα εξής θέματα:
241.-Έγκριση 1ου Πρακτικού του διαγωνισμού που αφορά το έργο «Αποκατάσταση οδικού δικτύου Τ.Κ. Γραμμενίτσας»
242.-Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή κιβωτοειδών οχετών, χανδάκαων από οπλισμένο σκυρόδεμα, σωληνωτών και επισκευές αυλάκων»
243.-Αποδοχή δωρεάς βιβλίων
244.-Ανάκληση της αριθμ. 227/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αρταίων
245.-Έγκριση της συμμετοχής, και της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης, εκπροσώπων του Δήμου Αρταίων στην Έκθεση Τουρισμού PHILOXENIA 2019 και έγκριση αιτήματος εξειδίκευσης πίστωσης στους κάτωθι κωδικούς του προϋπολογισμού 2019:
α) στον Κ.Α. 00-6421 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών για
μετακίνηση εκτός έδρας στο εσωτερικό»,
β) στον Κ.Α. 70-6422 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση υπαλλήλων για μετακίνηση
εκτός έδρας στο εσωτερικό»
γ) στον Κ.Α. 00-6423 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων»
246.-Ορισμός υπόλογου και έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την μετακίνηση εκπροσώπων του Δήμου Αρταίων στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να συμμετάσχουν στην Έκθεση Τουρισμού PHILOXENIA 2019 (Θεσσαλονίκη, 8-10/11/2019).
247.-Έγκριση αιτήματος εξειδίκευσης πίστωσης για την συμμετοχή εκπροσώπου του Δήμου Αρταίων στο διήμερο Συνέδριο του Δικτύου Ποιότητας για τον Αειφόρο Τουρισμό το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Πούλα της Κροατίας, κατά το διάστημα 15/11/2019 έως 16/11/2019 (QNEST – Quality Network for Sustainable Tourism, 15-16/11/2019, Pula, Croatia).
248.-Αντικατάσταση υπαλλήλου από την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης αποτελεσμάτων Προμηθειών του Δήμου (πλην Τεχνικής Υπηρεσίας) για το έτος 2019
249.-Ορισμός υπόλογου και έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την συμμετοχή εκπροσώπου του Δήμου Αρταίων στο διήμερο Συνέδριο του Δικτύου Ποιότητας για τον Αειφόρο Τουρισμό το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Πούλα της Κροατίας, κατά το διάστημα 15/11/2019 έως 16/11/2019 (QNEST – Quality Network for Sustainable Tourism, 15-16/11/2019, Pula, Croatia)

35η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 4η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2019

34η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ(225-240)

34η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 29η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 π.μ με τα εξής θέματα:
225.-Αναμόρφωση προϋπολογισμου.
226.-Εξειδίκευση του Κ.Α. 00 – 6443 «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών».
227.-‘Έγκριση αιτήματος εξειδίκευσης πίστωσης στους κάτωθι κωδικούς του προϋπολογισμού 2019 για την μετακίνηση εκπροσώπων του Δήμου Αρταίων στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να συμμετάσχουν στην Έκθεση Τουρισμού PHILOXENIA 2019)
228.-“Έγκριση αιτήματος εξειδίκευσης πίστωσης στον Κ.Α. 00-6443 «Δαπάνες Δεξιώσεων Εθνικών και Τοπικών Εορτών» του προϋπολογισμού έτους 2019 του Δήμου Αρταίων, για την διοργάνωση του «Φεστιβάλ Γαστρονομίας Δήμου Αρταίων 2019» (πρώην «Γιορτή Πορτοκαλιού, Μανταρινιού, Ακτινιδίου & Ελιάς»)”
229.-Έγκριση πρακτικού Ι διαγωνισμού για:’’Προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμου Δ.Ε. Αρταίων.
230.-Έγκριση πρακτικού ΙΙ της προμήθειας εξοπλισμού για την :’’ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΤΑΙΩΝ΄΄(για την ομαδα Γ΄)
231.-Απαλλαγή υπολόγoυ υπαλλήλου του Δήμου Πατσιούρα Κων/νας για χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που αφορά δαπάνες επεκτάσεως ηλεκτροφωτισμού.
232.-Απαλλαγή υπόλογου Χρήστου Λάμπρη για χρηματικό ένταλμα προπληρωμής
233.-Απαλλαγή υπολόγου Αντωνίου Άγγελου για χρηματικό ένταλμα προπληρωμής
234.-Απαλλαγή υπόλογου Ζιώβα Παναγιώτη για χρηματικό ένταλμα προπληρωμής.
235.-Απαλλαγή υπόλογου Ζιώβα Παναγιώτη για χρηματικό ένταλμα προπληρωμής.
236.-Αποδοχή δωρεάς από την ΑΝΩΝΥΜH ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ FREZYDERM
237.-Ορισμός Δικηγόρου στην σε ποινική υπόθεση,που ανέκυψε κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του,κατά του υπαλλήλου του Δήμου Αρταίων Θεοδώρου Μπαλατσούκα.
238.-Άσκηση ή μη κάθε ένδικου μέσου κατά της υπ’ αριθμ.127/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Άρτας, προκειμένου να εξοφληθούν οφειλόμενα από το Δήμο ποσά.
239.-Επικύρωση της υπ’ αριθμ. 7835/2018 Απόφασης του κ. Δημάρχου και την εξόφληση του γραμματίου προείσπραξης του δικηγόρου Ιωάννη Φλούδα.
240.-Άσκηση ή μη κάθε ένδικου μέσου κατά της υπ’ αριθμ.131/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Άρτας, προκειμένου να εξοφληθούν οφειλόμενα από το Δήμο ποσά.
34η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 29η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2019

33η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ(224)

33η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 22α του μηνός Οκτωβρίου έτους 2019, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 11:00 μ.μ με το εξής θέμα:
224.-Εγκριση πρακτικού ΙΙΙ και οριστική κατακύρωση αναδόχου για την ¨ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020
33η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22-10- 2019

31η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ(204-216)

31η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 7η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 π.μ.,με τα παρακάτω θέματα:
204.-Ακύρωση του προηγούμενου διαγωνισμού με αριθμ. Διακήρυξης 16466/2019 και σύνταξη όρων νέας Διακήρυξης Δημοπρασίας και τεχνικών προδιαγραφών ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού συντήρησης πρασίνου αθλητικών γηπέδων Δ. Αρταίων
205.-Αναμόρφωση προϋπολογισμού
206.-Υποβολή αιτήματος για ορισμό υπαλλήλου για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής
207.-Έγκριση για εξειδίκευση πίστωσης για τακτική επιχορήγηση του Δήμου Αρταίων προς το ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
208.-Διαγραφή χρεώσεων από βεβαιωτικούς καταλόγους από πράξεις βεβαίωσης ΚΟΚ.
209.-Διαγραφή χρεώσεων από βεβαιωτικούς καταλόγους από πράξεις βεβαίωσης χρέη προς το Δήμο
210.-Αποζημίωση ή μη του με αρ. κυκλοφορίας ΑΤΗ 6253 οχήματος του Αγροτικού Αλιευτικού Συνεταιρισμού Κορωνησίας Καλογερικού Άρτας «Η ΛΟΓΑΡΟΥ» λόγω σύγκρουσης με ανεπιτήρητο βοοειδές.
211.-Έγκριση γνωμοδότησης της νομικού του Δήμου για άσκηση ή μη ένδικων μέσων – βοηθημάτων κατά του υπ’ αριθμ. 423/2019 α’ απογράφου της με αριθμό 373197/2019 τελεσίδικης απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης .
212.-Έγκριση γνωμοδότησης της νομικού του Δήμου για άσκηση ή μη ένδικων μέσων – βοηθημάτων κατά του υπ’ αριθμ. 50/2019 απογράφου της με αριθμό 37/2019 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Άρτας.
213.-Έγκριση γνωμοδότησης της νομικού του Δήμου για απάντηση στην υπ’ αριθμ. 15732/17.7.2019 αίτηση του Άγγελου Χρήστου, για εξωδικαστικό συμβιβασμό επί τροχαίου ατυχήματος που φέρεται να προκλήθηκε από πρόσκρουση του οχήματός του σε σιδερένιο κολωνάκι παρεμπόδισης παράνομης στάθμευσης, που κατά δήλωση του αιτούντος βρισκόταν πεσμένο επί του οδοστρώματος και συγκεκριμένα επί της οδού Μανέγα, εντός της πόλης της Άρτας.
214.-Έγκριση πρακτικού Ι που αφορά την προμήθεια εξοπλισμού για την «Δημιουργία προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών στο Δήμο
Αρταίων » ( για την ομάδα Γ΄)
215.-Έγκριση πρακτικού Ι που αφορά «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ».
216.-Έγκριση δαπάνης και την απ ευθείας ανάθεση για την μίσθωση μηχανημάτων λόγω έντονων και ισχυρών βροχοπτώσεων που εκδηλώθηκαν στις 24/9/2019 στην ΤΚ Καμπής, ΤΚ Ροδαυγής,ΤΚ Γριμπόβου,ΤΚ ΚΑΛΑΜΙΆΣ

31η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 7-10- 2019

30η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ(175-203)

30η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 25η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2019, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 9:00 π.μ.,στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
175.-Εκλογή Αντιπροέδρου.
176.-Έγκριση συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων, λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (χαρτί φωτοτυπικό), υλικών μηχ/σης και πολλαπλών εκτυπώσεων.
177.-Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου Αρταίων 2019(με 8μηνες συμβάσεις).
178.-Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
179.-Ορισμός του Ευάγγελου Σακιέλλιου και Φώτιου Μπούκα,πληρεξούσιων δικηγόρων, προκειμένου να παραστούν στη δίκη που ανοίχθηκε ενώπιον του Αρείου Πάγου με αριθμό κατάθεσης 54/21.12.2018
180.-Ορισμός της δικηγορικής εταιρίας με την επωνυμία <>,πληρεξούσιων δικηγόρων, προκειμένου να παραστούν στη δίκη που ανοίχθηκε ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων με αριθμό κατάθεσης 30631/14.3.2019.
181.-Παράταση Αποσφράγισης διαγωνισμών των έργων :
Α)Επισκευή Δημοτικών Καταστημάτων επί της οδού Σκουφά έμπροσθεν
Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου
Β)Αποκατάσταση οδικού δικτύου Τ.Κ. Γραμμενίτσας
182.-Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού των έργων:
Α)Επισκευή Δημοτικών Καταστημάτων επί της οδού Σκουφά έμπροσθεν
Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου
Β)Αποκατάσταση οδικού δικτύου Τ.Κ. Γραμμενίτσας
183.-Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου:«Κατασκευή κιβωτοειδών οχετών χανδάκων από οπλισμένο σκυρόδεμα, σωληνωτών και επισκευές αυλάκων»
184.-Άσκηση ή μη ένδικων μέσων – βοηθημάτων κατά του υπ’ αριθμ. 48/2019 απογράφου της με αριθμό 9/2018 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Άρτας.
185.-Προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων κτλ Δ.Ε. Αρταίων και αρδευτικού υλικού, ελαστικών ποτίσματος, φρεατίων ΔΕ Αρταίων.
186.-Διακήρυξη νέου συνοπτικού διαγωνισμού για την τουριστική προβολή του Δήμου Αρταίων έτους 2019.
187.-Προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αρταίων.
188.-΄Aσκηση ή μη ένδικων μέσων – βοηθημάτων κατά του υπ’ αριθμ. 50/2019 απογράφου της με αριθμό 37/2019 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Άρτας.
189.-Σίτιση μαθητών του Μουσικού Σχολείου για το σχολικό έτος 2019-2020
190.-Αποδοχή δωρεάς βιβλίων στη δημοτική βιβλιοθήκη.
191.-Αποδοχή δωρεάς από την Dragon Clean.
192.-Αποδοχή δωρεάς από την ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ NOVARTIS(HELLAS)A.E.B.E.
193.-Αποδοχή δωρεάς από την ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ INNOVIS RHARMA A.E.
194.-Κατακύρωση οριστικού αναδόχου της Συνεδρίασης Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και αξιολόγησης αποτελεσµάτων προµηθειας του ∆ήµου (πλην Τεχνικής Υπηρεσίας), για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό µε α/α 72183/2019 αριθµό ΕΣΗ∆ΗΣ για την « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ 2018».
195.-Κατακύρωση οριστικού αναδόχου της Συνεδρίασης Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και αξιολόγησης αποτελεσµάτων προµηθειών του ∆ήµου (πλην Τεχνικής Υπηρεσίας), για τον συνοπτικό διαγωνισµό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ∆ΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΕΣ Υ∆ΡΟΛΗΨΙΕΣ» του ∆ήµου Αρταίων.
196.-Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλων σε σεμινάριο.
197.-Έγκριση ή μη του από 08-08-2019 Πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών ,που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 42/2019.
198.-Αποδοχή δωρεάς από την ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. υπ΄αριθμ. 631 δελτίο αποστολής.
199.-Αποδοχή δωρεάς από την ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. υπ΄αριθμ. 631 δελτιο αποστολης.
200.-Αποδοχή δωρεάς από την ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ.
201.-Αποδοχή δωρεάς από την Dragon Clean.
202.-Αποδοχή δωρεάς από την PUBLIC-Ιωάννινα.
203.-Λήψη απόφασης για υπογραφή σύμβασης κινητής τηλεφωνίας.
30η Συνεδριαση Οικονομικής Επιτροπής 25-9-2019 1ο μερος
30η Συνεδριαση Οικονομικής Επιτροπής 25-9-2019 2ο μερος

29η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ(174)

29η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 30η Αυγούστου 2019 και ώρα 13:00 μ.μ στo παρακάτω θέμα:
174.-Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή των προέδρων τοπικών κοινοτήτων έτους 2019
29η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 30-8- 2019

28η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ(172-173)

28η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 9ην Αυγούστου 2019 και ώρα 13:00 μ.μ.στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
172.-Ορισμός υπολόγου για έκδοση εντάλματος προπληρωμής για τη μετακίνηση του απορριμματοφόρου οχήματος(ΚΗΙ 7990) από την Άρτα στην Θεσσαλονίκη και επιστροφή στην Άρτα στις 26-08-2019.
173.-Σύσταση πάγιας προκαταβολής και ορισμός υπολόγων προέδρων τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων έτους 2019

28η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 9-8- 2019

27η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ(170-171)

27η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 7η του μηνός Αυγούστου έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00 π.μ στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
170.-Σύνταξη όρων για τη μίσθωση ακινήτων με σκοπό τη στέγαση των 1ο Νηπιαγωγείου Άρτας, 6ο Νηπιαγωγείου Άρτας, 9ο Νηπιαγωγείου Άρτας και 10ο Νηπιαγωγείου Άρτας»
171.-Αποδοχή δωρεάς από την Εταιρεία Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε
27η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 7-8-2019

26η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ(156-169)

26η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 2α του μηνός Αυγούστου έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 π.μ., στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
156.-Σύνταξη όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας, ανοιχτή Διαδικασία για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: »Αποκατάσταση οδικού δικτύου Τ.Κ. Γραμμενίτσας΄΄
157.-Σύνταξη όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας, ανοιχτή Διαδικασία για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: Επισκευή δημοτικών καταστημάτων επί της οδού Σκουφά έμπροσθεν Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου
158.-Ορισμός υπολόγου και έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την συμμετοχή του Δήμου Αρταίων στην έκθεση TOURNATUR 2019
159.-Αναμόρφωση προϋπολογισμού (ακύρωση της αριθμ. 148/2019 προηγούμενης απόφασης Ο.Ε
160.-Αδυναμία εκτέλεσης από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου της εργασίας εφαρμογή της διπλογραφικής λογιστικής στο ΝΝΔΔ Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας-Παιδείας-Αθλητισμού-Πολιτισμού Δήμου Αρταιων.
161.-Έγκριση γνωμοδότησης για την ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς, που ανοίχθηκε με τη με αρ. κατάθεση δικογράφου ΑΓ51/2019 αγωγή του Δημητρίου Παππά κατά του Δήμου Αρταίων
162.-Αποδοχή δωρεών από τις εταιρείες α) ΜΕΓΑ ΑΕ Προϊόντα ατομικής υγιεινής Babylino) β) COCA COLA Α.Ε. και γ) την Οργάνωση «Magic Mission»
163.-Έγκριση ή μη πρακτικού ΙΙ επιτροπής διαγωνισμού για τον για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με τίτλο: Προμήθεια εξοπλισμού για την «Δημιουργία προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών στο Δήμο Αρταίων»
164.-Έγκριση ή μη πρακτικού ΙΙ επιτροπής διαγωνισμού για τον συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων, δοχείων απορριμμάτων & κάδων κομποστοποίησης έτους 2019»
165.-Έγκριση ή μη επαναληπτικού πρακτικού ανοικτού φανερού προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού για τη παραχώρηση δικαιώματος χρήσης 2ης θέσης περιπτέρου που βρίσκεται στην T.K. Κορωνησία, του Δήμου Αρταίων
166.-Έγκριση ή μη επαναληπτικού πρακτικού ανοικτού φανερού προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού για τη παραχώρηση δικαιώματος χρήσης 1ης θέσης περιπτέρου που βρίσκεται στην T.K. Αμπέλια Αμμότοπο, του Δήμου Αρταίων
167.-Έγκριση ή μη πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτικών (σχολικών- Δημοτικών) εκτάσεων της Δ.Ε. Αμβρακικού (Τ.Κ. Καλογερικό, Γαβριά, Ψαθοτόπι, Ράχη), της Δ.Ε. Ξηροβουνίου ( Τ.Κ. Καμπή) και της Δ.Ε. Βλαχέρνας (Τ.Κ. Γρίμποβο) του Δήμου Αρταίων
168.-Σύνταξη όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την σίτιση μαθητών μουσικού σχολείου 2019 – 2020.
169.-Έγκριση ή μη πρακτικού ΙΙ επιτροπής διαγωνισμού για τον συνοπτικό διαγωνισμό υπηρεσιών με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΥΤΤΟΣΤΗΡΙΞΗ-ΑΝΑΒΑΟΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΡΤΑΙΩΝ»
26 Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2-8-2019

25η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ(152-155)

25η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 24η του μηνός Ιουλίου έτους 2019, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 9:30 π.μ., στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
152.-Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για τον συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο: Τουριστική Προβολή του Δήμου Αρταίων έτους 2019
153.-Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για τον συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο: Προμήθεια υδρομέτρων για τοποθέτηση σε δημοτικές αρδευτικές υδροληψίες
154.-Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για τον συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο:Ειδών ατομικής προστασίας δικαιούχων υπαλλήλων Δήμου Αρταίων
155.-Σύνταξη όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για την παραχώρηση του Δικαιώματος Χρήσης μίας (1) Θέσης Περιπτέρου μετά του κουβουκλίου αυτού που βρίσκεται στην Τ.Κ. Αμμοτόπου της Δ.Ε. Ξηροβουνίου του Δήμου Αρταίων.
25η Συνεδριαση Οικ. Επιτροπης 24-7-2019

24η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (146-151)

24η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 15η του μηνός Ιουλίου έτους 2019, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 9:00 στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

146.- Έγκριση 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις για τη βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στο Δήμο Αρταίων
147.- Έγκριση 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου: «Διευθέτηση Ρέματος Αμμοτόπου
148.- Έγκριση 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου: «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κλειστού γυμναστηρίου Τ9 στους Κωστακιούς Άρτας»
149.- Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για τον συνοπτικό διαγωνισμό του
έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΡΤΑΙΩΝ
150.- Ορισμός υπολόγου για έκδοση εντάλματος προπληρωμής για τη μετακίνηση του
απορριμματοφόρου οχήματος (ΚΗΙ 7983) από την Άρτα στην Πάτρα και
επιστροφή στην Άρτα στις 25-07-2019
151.- Τροποποίηση της αριθμ. 73/2019 ΑΟΕ (Ορισμός υπολόγων Διαχείρισης
Πάγιας Προκαταβολής Δημοτικής Κοινότητας Αρταίων και Τοπικής
Κοινότητας Γαβριάς έτους 2019)

24η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 15-7-2019