Οικονομικές Επιτροπές 2021

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

54η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Αποφάσεις από 387 έως 410

18 Νοεμβρίου 2021

54η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Αποφάσεις από 387 έως 410

Στην Άρτα, σήμερα την 18η Οκτωβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με φυσική παρουσία αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων και δια περιφοράς για τους λοιπούς η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, σύμφωνα διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν. 4635/2019 του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α’/ 11-3-2020), την υπ αριθμ. 61 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, και τηλεφωνικά οι λοιποί σύμβουλοι, ύστερα από την 22246/14-10-2021 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
386 Επί αιτήσεως του Μοσχοβίτη Παναγιώτη αναδόχου του έργου Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου ΤΚ Κεραματών για παράταση συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου 9Χ6ΠΩΨΑ-40Ζ
387 Επί αιτήσεως της εργοληπτικής επιχείησης ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αναδόχου του έργου Εγκαταστάσεις φωτισμού στο Δήμο Αρταίων για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου. Ρ8ΡΗΩΨΑ-2ΟΗ
388 Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου Ασφαλτοστρώσεις για τη βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλεύσεις στο Δήμο Αρταίων. ΨΞ1ΖΩΨΑ-4ΙΚ
389 Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΨΡΥΗΩΨΑ-ΘΤΓ
390 Καθορισμός τελών 2022 ΨΤΑΗΩΨΑ-Θ0Ρ
391 Λήψη απόφασης επί του σχεδίου σύνταξης όρων διακήρυξης φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας και τον καθορισμό κατώτατου ορίου μισθώματος για την ξεχωριστή εκμίσθωση των δημοτικών κατ-των με αριθ. (2, 4, 5, 7) που βρίσκονται εντός του χώρου της Δημοτικής Αγοράς του Δήμου Αρταίων 6ΧΞΛΩΨΑ-1Σ0
392 Εξειδίκευση πίστωσης για τη β’ δόση της τακτικής επιχορήγησης του Δήμου Αρταίων προς το ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 67ΣΕΩΨΑ-ΒΘ4
393 Εξειδίκευση της πίστωσης για κάλυψη δαπάνης συμμετοχής υπαλλήλου σε διήμερο διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα «ΕΣΟΔΑ Ο.Τ.Α. – Α ΜΕΡΟΣ», το οποίο θα διεξαχθεί on line στις 19 & 20 Οκτωβρίου 2021 Ω58ΦΩΨΑ-ΛΘΩ
394 Εξειδίκευση της πίστωσης για κάλυψη δαπάνης συμμετοχής υπαλλήλου σε διήμερο διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα «ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ – Β ΜΕΡΟΣ», το οποίο θα διεξαχθεί on line στις 25 & 26 Οκτωβρίου 2021 6ΜΡΕΩΨΑ-02Α
395 Διαγραφή ποσών από λαθος χρέωση 68ΔΚΩΨΑ-Λ6Κ
396 Σύνταξη όρων για διεξαγωγή πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκποίηση εγκαταλελειμένων οχημάτων του Δήμου Αρταίων 9ΡΞΠΩΨΑ-Χ69
397 Έγκριση Διαχειριστικού απολογισμού του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Αρταίων 6ΣΜΥΩΨΑ-ΗΞ0
398 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την περισυλλογή και περίθαλψη αδέσποτων ζώων συντροφιάς 6ΒΘΙΩΨΑ-69Β
399 Έγκριση του πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης αποτελεσμάτων προμηθειών του Δήμου Αρταίων πλην Τεχνικής Υπηρεσίας ΨΩ4ΩΩΨΑ-Χ5Γ
400 Έγκριση γνωμοδότησης της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών των υπηρεσιών Καθαριότητας Πρασίνου Ανάπτυξης και Κοινωνικών δομών ΩΑΛ6ΩΨΑ-09Ζ
401 Έγκριση μελέτης του έργου “Κατασευή βάσεων κερκίδων” 651ΣΩΨΑ-ΝΗΒ
402 Έγκριση παράτασης του έργου Αντιμετώπση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες τους μήνες Νοέμβριο – Δεκέμβριο 2017 6Τ7ΟΩΨΑ-1Χ2
403 Επί αιτήσεως της εταιρείας ΙΣΤΩΡ Α.Τ.Ε.Ε. για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου “Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Αντιρίου – Ιωαννίνων στην πόλη της Άρτας” 68ΜΛΩΨΑ-Θ7Η
404 Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και της 1ης τροποποίησης Σύμβασης & του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου “Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρες βροχοπτώσεις) ΩΤ9ΙΩΨΑ-ΩΣΧ
405 Έγκριση του 1ου ΑΠΕ μαζί με το 1ο ΠΚΤΜΝΕ της αρχικής σύμβασης του έργου “Ασφαλτοστρώσεις τσιμεντοστρώσεις και τεχνικά έργα στο Δήμο Αρταίων Ψ560ΩΨΑ-Ο15
406 Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής – Οριστικής παραλαβής του έργου “Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων & αυλείων χώρων και λοιπές δράσεις 6ΠΑ4ΩΨΑ-ΥΒΥ
407 Ακύρωση της αριθμ. 324/2021 απόφασης Οικ. Επιτροπής ΡΨ6ΩΩΨΑ-ΞΘΗ
408 Έγκριση δαπάνης ποσού 13.425,63€ για συμμετοχή του Δήμου σε «Δαπάνες για Επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού» ΡΙΒΡΩΨΑ-ΣΧ2
409 Εξειδίκευση του ΚΑ 20-7325.001 με τίτλο «Δαπάνες για Επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού συνολικού ποσού 13.425,63€ 9ΧΧΑΩΨΑ-4ΗΧ
410 Αποδοχή δωρεάς από την Ελληνική εταιρεία ΜΕΓΑ- Προϊόντα Ατομικής Υγιεινής AE MEGA DISPOSABLES S.A. ΨΚΞ3ΩΨΑ-ΠΚΥ
54)18-10-2021 (1)
54)18-10-2021 (2)