Δημοτικά Συμβούλια 2021

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

27η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ αποφάσεις από 152-161

07 Οκτωβρίου 2021

27η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Στην Άρτα σήμερα την 29η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30 το Δημ. Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) τις αριθμ. 60249/22-9-2020 (ΑΔΑ:Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) και αριθμ. 61η εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, και ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 20800/24-9-2021 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

152 Συζήτηση για το μέλλον των σχολών του Πανεπιστημίου στην Άρτα
153 Τροποποίηση της αριθμ. 6/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά τη συγκρότηση α) Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού του άρθρου 1 του ΠΔ 270/81 & β) Επιτροπής Καταμέτρησης & Εκτίμησης εκποιούμενων, εκμισθούμενων και μισθούμενων, κινητών και ακινήτων πραγμάτων του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81
154 Λήψη απόφαση περί έγκρισης οικειοθελούς παραίτησης της ΝΑΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ από μισθωτική σχέση και συναινετική λύση της σχετικής σύμβασης μίσθωσης δημοτικού καταστήματος αριθ. (5) που βρίσκεται στην πλατεία Σκουφά του Δήμου Αρταίων, λόγω οικονομικής αδυναμίας της μισθώτριας.
155 Λήψη απόφαση περί έγκρισης οικειοθελούς παραίτησης από μισθωτική σχέση και λύση της σχετικής σύμβασης μίσθωσης , λόγω οικονομικής αδυναμίας του μισθωτή, της παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης περιπτέρου που βρίσκεται στον Τ.Κ. Αμμοτόπου
156 Λήψη απόφασης για την εκ νέου διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Δημοτικού ακινήτου (υδρόμυλου- νεροτριβής) που βρίσκεται στην Κοινότητα Καμπής της Δ.Ε. Ξηροβουνίου του Δήμου Αρταίων λόγω προηγούμενου ασύμφορου (άκαρπου) αποτελέσματος
157 Γνωμοδότηση για έγκριση εισόδου εξόδου σε Αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας κ. Λιόντου Χρήστου στην θέση «Σκαμνιές» στην Τ.Κ. Γραμμενίτσα, Δήμου Αρταίων, Π.Ε. Άρτας για την ανέγερση ισόγειων αποθηκών
158 Αναμόρφωση προϋπολογισμού αριθμ. 336/2021 αποφ. Οικ. Επιτροπής
159 «Διενέργεια διεξαγωγής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων του Δήμου Αρταίων»
160 Γνωμοδότηση για έγκριση εισόδου εξόδου σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας Παπαχρήστου Κων/νου στη θέση «Τοπ Αλτι – Αγιος Νικόλαος» στην ΔΕ Άρτας για ανέγερση αποθήκης
161 Ονοματοδοσία οδών στην Τοπική Κοινότητα Κωστακιών (αριθμ. 7/2021 αποφ. Συμβουλίου Τοπ. Κοινότητας).

27)29-9-2021