Δημοτικά Συμβούλια 2021

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

26η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (απόφαση αριθμ 151)

24 Σεπτεμβρίου 2021

26η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
Στην Άρτα σήμερα την 16η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ. το Δημ. Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) τις αριθμ. 60249/22-9-2020 (ΑΔΑ:Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) και αριθμ. 60η εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, και ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 20140/16-9-2021 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

151 «Συνδιοργάνωση εκδήλωσης Αγώνων με τον ΣΒΑ ΠΟΛΥΔΑΜΑ του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Πυγμαχίας»
151