Οικονομικές Επιτροπές 2021

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

55η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Αποφάσεις από 411 έως 412

18 Νοεμβρίου 2021

55η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Στην Άρτα, σήμερα την 2α Νοεμβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 συνήλθε σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, σύμφωνα διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν. 4635/2019 του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α’/ 11-3-2020), την υπ αριθμ. 61 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την 23511/1-11-2021 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικώνγια συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

411 Αναμόρφωση προϋπολογισμού 6ΤΚΖΩΨΑ-ΜΒΚ
412 Παροχή διόδου δουλείας κατά τον Αστικό Κώδικα (αρ 1012 με 1017) ΩΚΑΠΩΨΑ-1ΒΛ

55)2-11-2021