29Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 14-12-2017 αποφάσεις από 739-740

Έκτακτη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης διαπραγμάτευσης για την
προμήθεια: Προμήθεια εξοπλισμού για την ανάπτυξη κοινωνικών δομών
(Ομάδες ΣΤ,Ζ,Η,Θ & Ι) ’’
ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης διαπραγμάτευσης για την
προμήθεια: Προμήθεια εξοπλισμού για την ανάπτυξη κοινωνικών δομών
(Ομάδες Ε και μέρος της Κ ‘’κ2,κ3,κ4 και κ5’’)

29Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14-12-2017 (2)

28Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 4-12-2017 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ 690 – 743

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 4-12-2017

ΕΚΤΑΚΤΑ
1ο Ανάκληση και συμπλήρωση της αριθμ. 642/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (αναγνώριση οφειλής από την μη χορήγηση ειδών ατομικής προστασίας
2ο Εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στις θέσεις «Χειμαδιά» και «Μαραθιά» Τ.Κ. Λιμίνης, για λειτουργία σταβλικών εγκαταστάσεων
3ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού (αριθμ. 619/2017 Α.Ο.Ε.)
4ο Μερική τροποίηση των αριθμ. 548/2017 και 573/2017 Α.Ο.Ε. λόγω λάθους τίτλου ομάδας Ε στα συγκεκριμένα πρακτικά με τις ανωτέρω αποφάσεις
5ο Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 514/2016 Α.Δ.Σ.
6ο Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την πραγματοποίηση «γεύματος αγάπης»
ΤΑΚΤΙΚΑ
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος
1. Έγκριση της αριθμ. 78/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΑ η οποία αφορά «Σύσταση θέσεων τακτικού προσωπικού»
2. Υποβολή πρότασης «Ολοκληρωμένα έργα αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων στις θέσεις,πλατεία Αγ. Θεοδώρας στην πόλη της Άρτας και πλατεία Ροδαυγής του Δήμου Αρταίων» στα πλαίσια της με αριθ. Πρωτ. 5182/9-10-2017 πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας»
3. Κάλυψη από ίδιους πόρους του επιπλέον ποσού για το έργο «Ολοκληρωμένα έργα αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων στις θέσεις, πλατεία Αγίας Θεοδώρας στην πόλη της Άρτας και πλατεία Ροδαυγής του Δήμου Αρταίων» σταπλαίσια της με αριθμ. Πρωτ. 5182/9-10-2017 πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
4. Διόρθωση κτηματολογικού πίνακα και διαγράμματος για την κήρυξη απαλλοτρίωσης για την κατασκευή του έργου «Γεφύρωση του ποταμού Αράχθου στο ύψος του Τριγώνου με τις απαιτούμενες προσβάσεις».
Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος Οικ/κών & Παιδείας
5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού χρήσης 2017 (αριθμ. 618/2017 Α.Ο.Ε.)
6. Κατατομή πίστωσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Α΄ Κατανομή 2017 Σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου Αρταίων
7. Ανασυγκρότηση σχολικής επιτροπής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Αρταίων
8. Επιστροφή ποσού που προέρχεται από λάθος χρέωση τετρ. μέτρων
9. Διαγραφή ποσών από λάθος χρέωση και επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων
10. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις
11. Παράταση σύμβασης της εργασίας Τακτικού ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή- λογιστή των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου χρήσης 2016
12. Διενέργεια διαγωνισμού τροφίμων και φρέσκου γάλακτος 2018-2019 Δήμου Αρταίων και Νομικών Προσώπων σύμφωνα με τον Ν.4111/2013
13. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών στο ΚΔΑΥ Ιωαννίνων
14. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήματος Προμηθειών & Αποθηκών

Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος ΤΥΔ
15. Έγκριση μελέτης εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και υποδομών αναψυχής εντός οικισμού Ροδαυγής της Τ.Κ. Ροδαυγής της ΔΕ Ξηροβουνίου»
16. Έγκριση μελέτης του έργου « Μελέτη διαμόρφωσης Πλατείας Αγ. Θεοδώρας
17. Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών για αντιμετώπιση προβλημάτων φυσικής καταστροφής
18. Επί αιτήσεως του Ιωάννη Γαλάνη ΕΔΕ για παράταση συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή τσιμεντοστρώσεων και αυλάκων Δ.Ε, Ξηροβουνίου – Φιλοθέης – Βλαχέρνας και Αμβρακικού».
19. Επί αιτήσεως του Γεωργίου Μπαλαούρα για παράταση συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου « Στεγανοποίηση αρδευτικών και αποστραγγιστικών αυλάκων»
20. Επί αιτήσεως της Μαριάνθης Κωστούλα για παράταση συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου Βελτίωση αρδευτικού δικτύου από Νερόμυλο προς περιοχή Παράγκες Τ.Κ. Καμπής»
21. Επί αιτήσεως της Κ/Ξ Κων/νος Μ. Ζάγκος – Πέτρος Στ. Γερογιάννης για παράταση συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή ΚΕΠ στα Ψαροπλιά»
22. Έγκριση του 1ου Αν. Πίνακα εκτέλεσης του έργου «Επέκταση δημοτικού φωτισμού σε διάφορα σημεία του Δήμου»
23. Έγκριση του 1ου Αν. Πίνακα εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή ΚΕΠ στα Ψαροπλιά»
24. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδας του έργου «Στεγανοποίηση αρδευτικών και αποστραγγιστικών αυλάκων»
25. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις στη ΔΕ Ξηροβουνίου – Φιλοθέης – Βλαχέρνας και Αμβρακικού».
26. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Επισκευή ασφαλτικών οδοστρωμάτων»
27. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Καθαρισμός αρδευτικών & αποστραγγιστικών αυλάκων ΔΕ Βλαχερνών & ΔΕ Αρταίων και καθαρισμός χειμάρρων».
28. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση παιδικών χαρών ΔΕ Αμβρακικού»
29. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση παιδικών χαρών ΔΕ Ξηροβουνίου»
30. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Στρώσιμο χόρτου γηπέδου στο Δ.Δ. Ανέζας»
31. Έγκριση ή μη χορήγησης αποκλειστικής θέσης στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου με αρ. Κυκλοφορίας ηνβ 3358 του κ. Τσακίρη Δημητρίου έμπροσθεν της κατοικίας του στην οδό τζουμέρκων 28 στην Άρτα του Δήμου Αρταίων
32. Έγκριση δαπάνης για επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού
Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Τουρισμού & Απασχόλησης
33. Έγκριση πραγματοποίησης εκδήλωσης από το Δήμο Αρταίων για την ανάδειξη των αρχοντικών της Άρτας. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εν λόγω εκδήλωση.
34. Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων για την περίοδο των Χριστουγέννων και συνδιοργάνωσης του Santa Bike 2017. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης.
Εισηγητής κ. Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π.
35. Έγκριση της αριθμ. 100/2017 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του «Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας – Παιδείας – Αθλητισμού – Πολιτισμού Δήμου Αρταίων» Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2018.
36. Έγκριση της αριθμ. 106/2017 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του «Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας – Παιδείας – Αθλητισμού – Πολιτισμού Δήμου Αρταίων» Αναμόρφωση προϋπολογισμού
Εισηγητής κ. Πρόεδρος Λιμενικού Ταμείου
37. Έγκριση της αριθμ. Απόφασης του Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου η οποία αφορά έγκριση προϋπολογισμού
Εισηγητής: κ. Γενικός Γραμματέας
38. Ακύρωση της υπ’αρ. 684/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
39. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 488/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου α) ως προς την οριστικοποίηση του πίνακα των έργων/δράσεων του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας και β) ως προς τον προσδιορισμό των έργων/δράσεων που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων»
40. Έγκριση της υπ’ αρίθμ. 4/2017 πράξης του Δ.Σ. του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος «ΕΛΕΗ ΑΡΤΑΣ» «Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2018»
41. Επί αιτήσεως του ΟΤΕ ΑΕ για παράταση συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου Μετεγκατάσταση του υφιστάμενου χρήστη ΜΑΝ Δήμου Αρταίων σε κτίριο επί της οδού Καραϊσκάκη (Ψαροπλιά)
42. Συμμετοχή στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

 

27Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 28-11-2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 689

Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 28-11-2017 με μοναδικό θέμα

Πραγματοποίηση συνεδρίασης της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας και του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Ε. στην Άρτα.

27Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 28-11-2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 689

26Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 8-11-2017 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ 662 – 688

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 8-11-2017

ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
1) Στήριξη των καθαριστριών
ΤΑΚΤΙΚΑ
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος
1. Συζήτηση σχετικά με τη λειτουργία του Κέντρου Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων
(ΚΕΝ) στην Άρτα
2. Αποδοχή παραχώρησης έκτασης 2.365,05m2 και 140,90 m2 εντός οικισμού Ροδαυγής
κατά χρήση από το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Ροδαυγής
στο Δήμο Αρταίων, για ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου επ’ ωφελείας των Δημοτών»
3. Κατάθεση προτάσεων του Δήμου Αρταίων στα πλαίσια της Διαβούλευσης του
Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών Υδατικού
Διαμερίσματος Ηπείρου»
Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος Οικ/κών & Παιδείας
4. Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας & Διαχείρισης των Δημοτικών
Κοιμητηρίων (αριθμ. 39/2017 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
5. Μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης σχολικού έτους 2018-2019
6. Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2018-2019
7. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού (αριθμ. 571/2017 Α.Ο.Ε.)
8. Έγκριση αποτελεσμάτων χρήσης Γ’ Τριμήνου 2017 (αριθμ. 552/2017 Α.Ο.Ε.)
9. Έγκριση της αριθμ. 548/2017 ΑΟΕ η οποία αφορά «Έγκριση ή μη πρακτικού
διαπραγμάτευσης για την προμήθεια: Προμήθεια εξοπλισμού για την ανάπτυξη
των κοινωνικών δομών του Δήμου Αρταίων (ομάδες ΣΤ,Ζ,Η,Θ,Ι, Κ1 και Κ6)»
10. Διενέργεια διαγωνισμού καυσίμων ετών 2018-2019 Δήμου Αρταίων και
Νομικών του Προσώπων σύμφωνα με τον Ν.4111/2013
11. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών
12. Επιστροφή ποσού που προέρχεται από λάθος χρέωση τετρ. μέτρων
13. Διαγραφή ποσών από λάθος χρέωση.
14. Διαγραφή ποσών από λάθος χρέωση και επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων.
15. Λύση μίσθωσης παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου
16. Κατάργηση νεκροταφείου Αμμοτόπου και μεταφορά οστών με ίδια μέσα
17. Έγκριση της υπ’ αρίθμ. 5/2017 πράξης του Δ.Σ. του Ιδρύματος
«Γηροκομείο Γεωργίου & Σοφίας Μάτσου» «Έγκριση Κοινωνικού Προϋπολογισμού έτους 2018
18. Έγκριση πρωτοκόλλων ποιοτικής και ποσοτικής εργασίας για την
συντήρηση του παραποτάμιου πάρκου και του αλσυλλίου Αγίων Αναργύρων
19. Έγκριση πρωτοκόλλων ποιοτικής και ποσοτικής εργασίας για την ανακατασκευή
χλοοτάπητα στο γήπεδο Κωστακιών
20. Αναγνώριση οφειλής από την μη χορήγηση ειδών ατομικής προστασίας έτους 2013
και γάλακτος έτους 2014 και πρώτου τριμήνου 2015 στους δικαιούχους υπαλλήλους
του Δήμου και τρόπος καταβολής αυτής
21. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής για ασφάλιστρα οχημάτων – μηχανημάτων-
χορτοκοπτικών μηχανημάτων του Δήμου Αρταίων 2017
22. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών επισκευής και συντήρησης
σηματοδοτούμενων κόμβων Δήμου Αρταίων 2017
23. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών συντήρησης ασύρματου
δικτύου Δήμου Αρταίων 2017
24. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής Υπηρεσίες ταχυμεταφορών courier 2017
25. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής Εργασίες κάλυψης δράσεων
πυροπροστασίας ΔΕ Αμβρακικού & ΔΕ Φιλοθέης
26. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής «Εργασίες καθαρισμού και αποψίλωσης
οικοπέδου ιδιωτών (2η πιστοποίηση)
27. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής «Εργασίες συντήρησης δικτύου
ηλεκτροφωτισμού ΔΕ Φιλοθέης»
28. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής «Εργασίες συντήρησης δικτύου
ηλεκτροφωτισμού ΔΕ Ξηροβουνίου»
29. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής «Υπηρεσίες επιμόρφωσης προσωπικού»,
Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Πρασίνου
30. Αδυναμία εκτέλεσης με ιδία μέσα του Δήμου Αρταίων, της εργασίας «Εργασίες
ανάπλασης σε νησίδες πρασίνου»
31. Επί αιτήσεως Γεωργίου Ψαρογιάννη για παράταση συμβατικής προθεσμίας εργασίας
με τίτλο «Επανασπορά Γηπέδου Γραμμενίτσας»
Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Τουρισμού & Απασχόλησης
32. Συμμετοχή του Δήμου Αρταίων στο περίπτερο της Περιφέρειας Ηπείρου στην Έκθεση
Τουρισμού GREEK EXPO TOURISM 2017. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση δαπάνης
Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος ΤΥΔ
33. Τροποποίηση της αριθμ. 308/2015 προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου η οποία αφορά «Προμήθεια οχημάτων του Δήμου Αρταίων από το ελεύθερο εμπόριο»
34. Έγκριση ή μη απαγόρευσης στάθμευσης οχημάτων έμπροσθεν τμήματος του
συνεργείου μοτοποδηλάτων του κ. Κάτσινου Άγγελου επί της οδού Μαξίμου Γραικού
για την είσοδο – έξοδο των προς έλεγχο τροχοφόρων
35. Επί αιτήσεως του Κικιώνη Βλαδίμηρου για παράταση συμβατικής προθεσμίας
υπηρεσίας «Ανάδειξη ιδιαιτεροτήτων (Αρχιτεκτονικών –Αρχαιολογικών – Περιβαλλοντικών –
Προσβασιμότητας) για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής Ροδιάς».
36. Επί αιτήσεως του Σωτηρίου Σφήκα για παράταση συμβατικής προθεσμίας έργου
«Επισκευές αυλάκων και επεκτάσεις τεχνικών δημοτικών οδών»
37. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή τσιμεντοστρώσεων και αυλάκων
ΔΕ Ξηροβουνίου – Φιλοθέης- Βλαχέρνας και Αμβρακικού».
38. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Επεκτάσεις δικτύου Δημοτικού Φωτισμού»
39. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου
«Επισκευή και συντήρηση Δημοτικών οδών (επισκευή τσιμεντοστρώσεων,
πεζοδρομίων, τοίχοι αντιστήριξης βραχοπαγίδες, ασφάλιση κλπ»)
40. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής της εργασίας «Καθαρισμός
αρδευτικών & αποστραγγιστικών αυλάκων ΔΕ Ξηροβουνίου»
41. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής της εργασίας «Καθαρισμός
αρδευτικών & αποστραγγιστικών αυλάκων ΔΕ Αμβρακικού
42. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση
Στέγης κτηρίου Δήμου Αρταίων επί της οδού Σκουφά (πρώην ΣΕΣ)»
43. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής για την «Συντήρηση παιδικών
χαρών ΔΕ Φιλοθέης»
44. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής για την «Συντήρηση παιδικών
χαρών ΔΕ Βλαχερνών»
45. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής για τον «Καθαρισμό ακτών Κορωνησίας»
46. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου Οριζόντια σήμανση
δημοτικών οδών
47. Έγκριση δαπάνης για επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού
48. Σύσταση επιτροπών οριστικής και προσωρινής παραλαβής έργων
Εισηγητής κ. Πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.
49. Έγκριση της αριθμ.23/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΚΕΔΑ η οποία αφορά «Κατάρτιση και ψήφιση Εσωτερικών Κανονισμών ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.»

Εισηγητής κ. Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π.
50. Έγκριση της αριθμ. 99/2017 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του «Κέντρου
Κοινωνικής Μέριμνας – Παιδείας – Αθλητισμού – Πολιτισμού Δήμου Αρταίων» Έγκριση
διενέργειας προμηθειών του Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π» με διαγωνισμό από τον Δήμο Αρταίων
και έγκριση σχετικής δαπάνης 410.522,00 ευρώ ως πολυετή δαπάνη ετών 2018-2019
Εισηγητής: κ. Γενικός Γραμματέας
51. Υπογραφή διακήρυξης για την προώθηση του θεσμού της Ολυμπιακής Εκεχειρίας
52. Ανάκληση της αριθμ. 503/2017 προηγούμενης απόφασης Δημ. Συμβουλίου
η οποία αφορά «Παραχώρηση δημοτικού ακινήτου για τις ανάγκες της Ειδικής
Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους»
53. Έγκριση των αριθμ. 82 & 83/2017 αποφάσεων του Συμβουλίου της Δημοτικής
Κοινότητας Αρταίων οι οποίες αφορούν παραχώρηση χώρου για στέγαση συλλόγων
54. Διόρθωση της αριθμ. 167/2017 προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
55. Έγκριση της αριθμ.18/2017 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής η οποία
αφορά 11η Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος 2017

EKTAKTA
1. Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου Αρταίων κ. Χρήστου Τσιρογιάννη στην
Γερμανία για λάβει μέρος στην 7η συνδιάσκεψη της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης
από 9 Νοεμβρίου έως το Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2017 στο Sindelfingen
2.- Τροποποίηση της αριθμ. 512/2017 προηγούμενης απόφασης η οποία αφορά
«Έγκριση μελέτης με τίτλο «Διάνοιξη και κατασκευή τμήματος οδού Δρυάδων και
πεζοδρόμηση οδού Αμβρακιώτη» όσον αφορά το συνολικό ποσό της δαπάνης.
3.- Υπογραφή προγραμματικών συμβάσεων με το δήμο Γ. Καραΐσκάκη και
το δήμο Νικολάου Σκουφά για τη σύνταξη μελετών και την εκτέλεση των έργων :
Α) Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Αρταίων με το
Δήμο Γ. Καραΐσκάκη για τη σύνταξη μελέτης και την εκτέλεση
του έργου : ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ
ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 Β ΦΑΣΗ
4 .-Υπογραφή προγραμματικών συμβάσεων με το δήμο Γ. Καραΐσκάκη και το
Δήμο Νικολάου Σκουφά για τη σύνταξη μελετών και την εκτέλεση των έργων
Β) Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Γ. Καραΐσκάκη
και το Δήμο Αρταίων για τη σύνταξη μελέτης και την εκτέλεση του έργου :
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ
5.- Συνδιοργάνωση Αγώνα με Όμιλο Αντισφαίρισης Άρτας, έγκριση πραγματοποίησης
δαπάνης και διάθεση ς ποσού.
6.- Εισήγηση με θέμα: «Διόρθωση της υπ.αρ. 606/2017 απόφασης Δ.Σ. που
αφορά στη συνδιοργάνωση 4ης Γιορτής Πορτοκαλιού, Μανταρινιού, Ακτινιδίου και Ελιάς
7.- Τροποποίηση της αρ.488/2016 Απόφασης Δημ. Συμβουλίου.
8.- Τροποποίηση της αριθμ. 425/2017 προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου η οποία αφορά «Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής
εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος- Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ, Μαθητεία
ΕΠΑ.Σ Μαθητεία ΙΕΚ) για απασχόληση στο Δήμο Αρταίων κατά το σχολικό έτος 2017-18
9.- Γνωμοδότηση για τα ετήσια προγράμματα έργων της Διεύθυνσης Δασών Άρτας
Επί αιτήσεως του Ηλία Σκαμνέλου για παράταση προθεσμίας της σύμβασης για την
«Προμήθεια αντλιών»
10.- Έγκριση δαπανών και δέσμευση πίστωσης για τη διεξαγωγή δράσεων- ενημερωτικών,
καλλιτεχνικών, δημοσιότητας-με θέμα την ανάδειξη του φαινομένου της βίας κατά
των γυναικών και τη Λειτουργία του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών
θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο

26Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 8-11-2017 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ 662-688

25Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 8-11-2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 621

Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης :
Ψήφιση Προϋπολογισμού & Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Αρταίων για το
οικ. έτος 2018 (αριθμ. 553/2017 Α.Ο.Ε.).

25Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 8-11-2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 621

24η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 27-10-2017 (ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ 618-620

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 16-10-2017 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ
ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 39051/12-10-2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΑ
1. Ακύρωση της αριθ.523/2017 προηγούμενης απόφασης Δημ. Συμβούλιου η οποία αφορά «Έγκριση της αριθμ. 14 /2017 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αρταίων.
2. Έγκριση Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Αρταίων και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Άρτας για την υποβολή πρότασης για την «Ολοκλήρωση λιμένα Κορωνησίας» στα πλαίσια της πρόσκλησης Αρ. 43 παρ 1.3 του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 με τίτλο «Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια για έργα με προπαρασκευαστικές ενέργειες»
3. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την Δημιουργία οπτικοακοστικού υλικού (Βίντεο) για την Τουριστική Προβολή του Δήμου Αρταίων .
4. Τροποποίηση της αριθμ. 527/2017 προηγούμενης απόφασης του Δημ. Συμβουλίου η οποία αφορά «Έγκριση πίνακα Κατηγοριοποίησης υπαίθριων και κλειστών αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Αρταίων»
5. Παραχώρηση του γηπέδου Βλαχέρνας της Τ.Κ. Βλαχέρνας στο Αθλητικό Σωματείο Α.Ε. Καραϊσκάκης για αθλητικές δραστηριότητες (Αριθ. 7/2017 Απόφαση Συμβουλίου Τοπ. Κοινότητας Βλαχέρνας)
6. Επί αιτήσεως της κας Γκαρτζώνη Λαμπρινής η οποία αφορά παράταση συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού σε διάφορα σημεία του Δήμου
7. Προμήθεια τροφίμων ΚΚΜΠΑΠ έτους 2017 αριθμ. 542/2017 Α.Ο.Ε.
8. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Εργασίες συντήρησης μονοπατιού Βίδρας»
9. Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για αναβάθμιση και ενδυνάμωση υων τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου που εδρεύουν στην Άρτα.
10. Έγκριση πρωτοκόλλου διοικητικής παραλαβής για χρήση του αγωνιστικού χώρου του έργου «Κλειστο γυμναστήριο Τ9 1200 θέσεων»
11. Παραχώρηση χώρου στο Μύτικα για τη στέγαση του Συλλόγου Γυναικών Άρτας «ΘΕΑ ΔΗΜΗΤΡΑ»
ΤΑΚΤΙΚΑ
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος
1. Αδυναμία εκτέλεσης της υπηρεσίας «Σύνταξη ολοκληρωμένου σχεδίου αξιοποίησης Ξενία»
2. Κατ’ αρχή έγκριση συμμετοχής στην «Αναπτυξιακή Σύμπραξη Αξιοποίησης Αμβρακικού Κόλπου»
3. Λήψη απόφασης για μείωση της τιμής των διοδίων της Ιονίας οδού, της Εγνατίας Οδού, της Ολυμπίας Οδού και της γέφυρας Ρίου Αντιρίου .
4. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Αρταίων και Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για την υλοποίηση του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΤΕΝΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΤΑΙΩΝ.
5. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Αρταίων, Νομικού Προσώπου Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. και Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για την υλοποίηση του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΤΑΣ.

Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος Οικ/κών & Παιδείας,
6. Έγκριση της αριθμ. 489/2017 Α.Ο.Ε η οποία αφορά «Καθορισμό τελών και δικαιωμάτων έτους 2018»
7. Έγκριση αποτελεσμάτων Β’ Τριμήνου 2017 (αριθμ. 497/2017 Α.Ο.Ε.)
8. Αναμόρφωση προϋπολογισμού αριθμ.533/2017 Α.Ο.Ε
9. Έγκριση της αριθμ. 508/2017 απόφασης Οικ. Επιτροπής η οποία αφορά «Κατάρτιση κατάστασης απόρων δημοτών που χρήζουν βοήθειας εκτάκτου επιδόματος ένδειας από το ταμείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου»
10. Επιστροφή ποσού που προέρχεται από λάθος χρέωση τετρ. μέτρων
11. Διαγραφή ποσών από λάθος χρέωση και επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων
12. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τμήματος εργασιών συντήρησης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΔΕ Αμβρακικού
13. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών προληπτικής συντήρησης υποσταθμού Δημαρχιακού Μεγάρου Άρτας
14. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών συντήρησης ψευδοροφής αίθουσας Δ.Σ. Δημαρχείου Άρτας με ορυκτές ίνες.
15. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών στο ΚΔΑΥ Ιωαννίνων
16. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής «Υπηρεσίες περίθαλψής των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
17. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής «Υπηρεσίες πρόσβασης στην διαδικτυακή πλατφόρμα παρουσιάσεων e-prostirixis»
18. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής «Υπηρεσίες ταχυμεταφορών (courier)»
19. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής «Εργασίες καθαρισμού & αποψίλωσης οικοπέδων ιδιωτών»
20. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής «Υπηρεσίες ταφών – εκταφών στο Δημοτικό Κοιμητήριο Αγίων Αναργύρων»
21. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής «Υπηρεσίες καταπολέμησης τρωκτικών σε κτίρια & κοινόχρηστους χώρους»
22. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής «Υπηρεσίες καταπολέμησης επιβλαβών εντόμων σε σχολικά κτίρια»
23. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής «Εργασίες διάνοιξης αντιπυρικών ζωνών ΔΕ Ξηροβουνίου & ΔΕ Βλαχερνών»
24. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής « Εργασίες αντιμετώπισης προβλημάτων φυσικής καταστροφής (πυρκαγιά ΤΚ Ψαθοτοπίου)

Εισηγητής: κ. Γενικός Γραμματέας
25. Αίτημα Πρόσληψης Προσωπικού σε Ανταποδοτικές Υπηρεσίες Καθαριότητας (σύμφωνα με τις εξαιρετικές προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν.4479/2017
26. Τροποποίηση της αριθμ. 242/2017 προηγούμενης απόφασης ΔΣ

Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Τουρισμού & Απασχόλησης
27. Ακύρωση της υπ.αρ. 552/2017 απόφασης Δ.Σ. και λήψη νέας: «Συμμετοχή του Δήμου Αρταίων στο περίπτερο της Περιφέρειας Ηπείρου στην Έκθεση Τουρισμού PHILOXENIA 2017. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση δαπάνης
28. Διόρθωση της υπ. αρ. 555/2017 απόφασης Δ.Σ. Αποδοχή επιχορήγησης από την Περιφέρεια Ηπείρου και έγκριση συνδιοργάνωσης της εκδήλωσης «Μάνα – Ήπειρος». Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση δαπάνης για τη συγκεκριμένη εκδήλωση
29. Διοργάνωση εκδήλωσης για την Ισραηλιτική Κοινότητα Άρτας
30. Συνδιοργάνωση 4ης Γιορτής πορτοκαλιού, μανταρινιού, ακτινιδίου και ελιάς

Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Πρασίνου
31. Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων.
Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος ΤΥΔ
32. Επί αιτήσεως του ΟΤΕ η οποία αφορά παράταση συμβατικής προθεσμίας περαίωσης έργου «Μετεγκατάσταση του υφιστάμενου χρήστη ΜΑΝ ΚΕΠ δήμου Αρταίων σε κτίριο επί της οδού Καραϊσκάκη (ψαροπλιά) Άρτα»
33. Επί αιτήσεως του κ. Γκαρτζώνη Βασιλείου η οποία αφορά παράταση συμβατικής προθεσμίας περαίωσης έργου
34. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση προσβασιμότητας πεδινού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Δήμου Αρταίων
35. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής της εργασίας «Καθαρισμός αρδευτικών & αποστραγγιστικών αυλάκων ΔΕ Βλαχερνών & ΔΕ Αρταίων και καθαρισμός χειμάρρων»
36. Αδυναμία εκτέλεσης υπηρεσίας για την «Πρόταση έκθεσης και μοντελοποίησης εκθεμάτων στο Μουσείο Βίδρας στην Τ.Κ. Σκούπας»
37. Σύσταση επιτροπών οριστικής και προσωρινής παραλαβής έργων.

Εισηγητής Πρόεδρος N.Π.Δ.Δ. ΚΚΜΠΑΠ
38. Έγκριση της αριθμ. 87/2017 του N.Π.Δ.Δ. ΚΚΜΠΑΠ η οποία αφορά Κατάταξη Αθλητικών χώρων ΝΠΔΔ σε κατηγορίες βάσει του Ν. 4479/17

Εισηγητής κ. Πρόεδρος ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
39. Έγκριση της αριθμ. 18/2017 απόφασης του Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου η οποία αφορά «Αναμόρφωση προϋπολογισμού»
40. Έγκριση της αριθμ. 19/2017 απόφασης του Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου η οποία αφορά α) Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και β) έγκριση διάθεσης πίστωσης για «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» για το έτος 2017
41. Έγκριση της αριθμ. 20/2017 απόφασης ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου η οποία αφορά
α) Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και β) έγκριση διάθεσης πίστωσηςγια «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου» για το έτος 2017

24η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 27-10-2017 (ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ 618-620

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (685-686)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 61η 29 – 12 -2017
685 Απαλλαγή Πετσιμέρη Άγγελου υπολόγου υπαλλήλου πάγιας προκαταβολής έτους 2017
686 Έγκριση ανατροπής των αποφάσεων, της Οικονομικής Επιτροπής, ανάληψης υποχρέωσης- δέσμευσης πίστωσης
2017-61

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (682-684)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 60η 27 – 12 -2017
682 1.   Έγκριση ή μη πρακτικού Ι διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της μελέτης : Μελέτη Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας για το Δήμο Αρταίων

683 2.  Απαλλαγή υπολόγων ενταλμάτων προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων Δ΄ διμήνου 2017 και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.

684 3.  Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου του Δήμου Τούση Αικατερίνης για χρηματικά εντάλματα προπληρωμής που αφορούν σε δαπάνες επεκτάσεως ηλεκτροφωτισμού.
2017-60

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (672-681)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 59η 21 – 12 -2017 ΕΚΤΑΚΤΗ
672 1. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια οχημάτων(επιβατικά,ελαφρύ ημιφορτηγό, τρακτέρ με καταστροφέα και γερανοφόρο φορτηγό).
673 2. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος Δ.Ε. Αρταίων.
674 3. Απαλλαγή υπολόγων Προέδρων Τ.Κ. και Δ.Ε. από πάγια προκαταβολή έτους 2017
675 4. Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης διαγωνισμού για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου 2017-2018
676 5. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Δαπάνη Χριστουγεννιάτικου γεύματος απόρων δημοτών Δήμου Αρταίων.
677 6. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια και τοποθέτηση επιγραφής με τους διατελέσαντες Δημάρχους του Δήμου Αρταίων
678 7. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Εργασίες διερεύνησης απόψεων των πολιτών του Δήμου μας για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Δήμου & αξιολόγηση αυτών.
679 8. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
680 9. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια οχημάτων(τρακτέρ με καταστροφέα).
681 10. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια οχημάτων Δήμου Αρταίων.
2017-59

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (657-671)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 58η 20 – 12 -2017
657 Ορισμός δικηγόρου για καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδος για την Γεφύρωση του ποταμού Αράχθου
658 Εξουσιοδότηση Δημάρχου για κατάθεση μήνυσης για κλοπή ανακυκλώσιμων υλικών
659 Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια: Προμήθεια υλικού συντήρησης αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Αμβρακικού, Δ.Ε. Φιλοθέης και Δ.Ε. Ξηροβουνίου
660 Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού Προμηθειών του Δήμου ( πλήν Τεχνικής Υπηρεσίας ) για το έτος 2018
661 Αναμόρφωση προϋπολογισμού
662 1.   Κατάρτιση κατάστασης γεύματος αγάπης απόρων Δημοτών εν όψει των εορτών των Χριστουγέννων
663 2.  Κατάρτιση κατάστασης απόρων δημοτών που χρήζουν βοήθειας εκτάκτου επιδόματος ένδειας από ταμείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου .
664 3.  Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής και αναπλήρωση αυτής
665 4.  Απαλλαγή υπολόγων υπαλλήλων του Δήμου Κ. Πολύζου και Ε. Γιαμούρη για χρηματικά εντάλματα προπληρωμής που αφορούν σε δαπάνες επεκτάσεως Ηλ/σμού.
666 5.  Απαλλαγή υπολόγων υπαλλήλων του Δήμου Μ. Νούτση και Θ. Μπαλατσούκα για χρηματικά εντάλματα προπληρωμής που αφορούν σε δαπάνες επεκτάσεως Ηλ/σμού.
667 6.  Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου του Δήμου Α. Αρκουμάνη για χρηματικό εντάλματα προπληρωμής που αφορά συμμετοχή του Δήμου σε περίπτερο της Περιφέρειας Ηπείρου σε έκθεση τουρισμού TOURNATUR 2017.
668 7.  Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης διαγωνισμού: Μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών στο ΚΔΑΥ Ιωαννίνων (νέο)
669 8.  Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού υποβολής δικαιολογητικών για την εργασία: Εργασίες κλάδευσης υψηλών δέντρων και δενδροστοιχιών (νέο)
670 9.  Παραλαβή της μελέτης: Γεωτεχνική μελέτη Κλειστού Εκθεσιακού Κέντρου
671 10. Έγκριση πραγματοποίηση δαπάνης με τίτλο: Τεχνική υποστήριξη του λογισμικού οδοποιίας anadelta Tessera ( ASA professional )

2017-58