67η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (624-625)

67η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 15η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2020, ημέρα Τρίτη ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα:
624. Εγκριση πρακτικού για την «Προμήθεια υλικού, παροχή μέσων προστασίας εργαζομένων για μέτρα αποφυγής και διάδοσης του κορονοιού COVID 19
625.Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021

67η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (624-625)

66η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (607-623)

66η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 14η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα:
607.Έγκριση για την προμήθεια εξοπλισμού τηλεργασίας και τηλεδιασκέψεων λόγω της πανδημίας Covid-19 με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τους όρους της περίπτωσης Γ της ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 2 του άρθου 32 του Ν.4412/2016
608.Έγκριση 2ου ΑΠΕ για το έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»
609.Εξειδίκευση του Κ.Α.: 20-7325.001 με τίτλο « Δαπάνες για Επεκτάσεις δικτύου Ηλεκτροφωτισμού» συνολικού ποσού 2.317,83 €
610.Έγκριση υποβολής αιτήματος για την παροχή «Δαπάνες για Επεκτάσεις δικτύου Ηλεκτροφωτισμού».
611.Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ενός ΠΕ Κοινωνιολόγων/Κοινωνικών Επιστημών της Πράξης «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας-Συμβουλευτικό Κέντρο Δήμου Αρταίων» χρηματοδοτούμενη από Ε.Π «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5000569
612Αποδοχή δωρεών Κοινωνικού Παντοπωλείου/ Παροχής Συσσιτίου.
613.Έγκριση απόφασης 8/2020 για την «Αναμόρφωση προϋπολογισμού» πρακτικού 4/2020 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Άρτας
614.Έγκριση απόφασης 9/2020 για την «Ψήφιση Ισολογισμού και κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως και απολογισμού του 2019 »πρακτικού 4/2020 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Άρτας
615.Αναμόρφωση προϋπολογισμού
616.Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας – Παιδείας – Αθλητισμού – Πολιτισμού Δήμου Αρταίων» Αριθμός απόφασης: 66/2020
617.Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Αρταίων με το Δίκτυο ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ, για την “Τεχνική και συμβουλευτική Υποστήριξη στην εκπόνηση μελετών για ένταξή τους στο ΕΠ Ήπειρος 2014-2020” και έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής»
618.Έγκριση παράτασης Σύμβασης παροχής υπηρεσιών συμβούλου για την ωρίμανση του φακέλου του Επιχειρηματικού Πάρκου Άρτας».
619.Αποδοχή Απόφασης ένταξης και σχετικής πίστωσης για την πράξη: ‘Αναβάθμιση στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού στο Δήμο Αρταίων’, από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
620.Αποδοχή Απόφασης ένταξης και σχετικής πίστωσης για την πράξη: ‘Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Αρταίων’, από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»
621.Αποδοχή Απόφασης ένταξης και σχετικής πίστωσης για την πράξη: ‘Χρηματοδότηση διεξαγωγής αρχιτεκτονικών διαγωνισμών έτους 2019-2020’ από το Πράσινο Ταμείο Ν.Π.Δ.Δ.
622.Εγκριση πρακτικού ΙΙΙ για «Προμήθεια λυόμενων αιθουσών για κάλυψη αναγκών σχολικών μονάδων στο Δήμο Αρταίων (ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ)
623.Λήψη απόφασης για την μίσθωση χώρου για το Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας.

66η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (607-623)

65η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (606)

65η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 11η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2020, ημέρα Παρασκευή ώρα 10:00 π.μ με το εξής θέμα:
606.Τροποποίηση – Διόρθωση της αριθμ. 232/2020 Απόφασης Ο.Ε. με θέμα έγκριση υποβολής προτάσεων για «Διαμόρφωση πλατείας Μάξιμου Γραικού» και «Διαμόρφωση πλατείας Κεραματών» στα πλαίσια της πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2019-2020»

65η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (606)

64η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (603-605)

64η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 9η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2020, ημέρα Τετάρτη ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα :
603.Αναμόρφωση προϋπολογισμού
604.- Ακύρωση της υπ΄αριθμ. 601/2020 αποόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και έγκριση για Διοργάνωση χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων για το έτος 2020 και εξειδίκευση εγγεγραμμένης πίστωσης του Κ.Α. 00-6443 «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών».
605.Έγκριση για την προμήθεια τεστ γρήγορου ελέγχου λόγω COVID 19 (RAPID TESTS)με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τους όρους της περίπτωσης Γ της ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 2 του άρθου 32 του Ν.4412/2016.».

64η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (603-605)

63η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (602)

63η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 8η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2020, ημέρα Τρίτη ώρα 12:00 μ.μ με το εξής θέμα:
602.-Εγκριση πρακτικών Κριτικής Επιτροπής για τον Ανοικτό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων με τίτλο:«ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ (OPEN MALL)»

61η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (591)

62η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (592-601)

62η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 30η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα :
592.Εγκριση πρακτικού για τον συνοπτικό διαγωνισμό για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΧΕΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020».
593.Άσκηση ή μη ένδικων μέσων – βοηθημάτων κατά της υπ’ αριθμ. 11635/2020 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών».
594.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφων και όρων διακήρυξης για «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας καθαριστριών Δήμου Αρταίων»
595.Έγκριση πρακτικού ΙΙ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ε.Τ.Τ.) «Προμήθεια οχημάτων (επιβατικού οχήματος Δημοτικής Αστυνομίας και οχήματος για τις ανάγκες ΚΔΑΠ ΜΕΑ της ΔΗΚΕΔΑ)».
596.Παράταση ισχύος προσφορών αναδόχων διαγωνισμού για τις ετήσιες δαπάνες πολιτιστικών εκδηλώσεων.
597.Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων για εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών αγροτικών εκμεταλλεύσεων από ΤΚ Γαβριάς σε ΔΚ Κωστακιών στο Δήμο Αρταίων».
598.Έγκριση παράτασης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων για εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών – αγροτικών εκμεταλλεύσεων από Τ.Κ. Γαβριάς σε Δ.κ. Κωστακιών στο Δήμο Αρταίων»
599.Έγκριση πρακτικού ΙΙ για το έργο «Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση αγροτικών οδών στην Τ.Κ. Γραμμενίτσας».
600.Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ για το έργο « Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο Γήπεδο Ποδοσφαίρου Τ.Κ. Κεραματών ».
601. Εγκριση για Διοργάνωση χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων για το έτος 2020 και εξειδίκευση εγγεγραμμένης πίστωσης του Κ.Α. 00-6443 «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών»

62η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (592-601)

61η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (591)

61η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 3η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2020, ημέρα Πέμπτη ώρα 11:00 π.μ με το εξής θέμα :
Εγκριση πρακτικού Συνεδρίασης Επιτροπής διαπραγμάτευσης για την «Προμήθεια υλικού, παροχή μέσων προστασίας εργαζομένων για μέτρα αποφυγής και διάδοσης του κορονοιού COVID 19»

61η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (591)

60η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (571-590)

60η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 30η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα :
571.Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
572. Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή των Προέδρων τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων έτους 2020.
573. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας – Παιδείας – Αθλητισμού – Πολιτισμού Δήμου Αρταίων» Αριθμός απόφασης: 26/2020
574. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας – Παιδείας – Αθλητισμού – Πολιτισμού Δήμου Αρταίων» Αριθμός απόφασης: 63/2020
575. Εξειδίκευση του Κ.Α.: 20-7325.001 με τίτλο«Δαπάνες για Επεκτάσεις δικτύου Ηλεκτροφωτισμού» συνολικού ποσού 2.317,83 €».
576. Υποβολή αιτήματος για την παροχή «Δαπάνες για Επεκτάσεις δικτύου Ηλεκτροφωτισμού».
577. Έγκριση για την προμήθεια γρήγορου τεστ λόγω COVID 19 (RAPID TESTS)με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τους όρους της περίπτωσης Γ της ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 2 του άρθου 32 του Ν.4412/2016.
578. Έγκριση παράτασης του έργου «Αποκατάσταση τεχνικών και φθορών οδικού δικτύου που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα.»
579. Έγκριση παράτασης του έργου«ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΒΑΛΑΩΡΑ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΑΡΤΑΣ».
580. Έγκριση υποβολής πρότασης για την πράξη «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων και σχολικών μονάδων του Δήμου Αρταίων» στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΑΤ10 του Προγράμματος “Αντώνης Τρίτσης.
581. Έγκριση υποβολής πρότασης για την πράξη «Προσεισμικός έλεγχος κτιρίων Δήμου Αρταίων» στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΑΤ11 του Προγράμματος “Αντώνης Τρίτσης”.
582. Έγκριση υποβολής πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Αρταίων», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)».
583. Έγκριση για την προμήθεια έξι (6) καινούργιων οχημάτων από το ελεύθερο εμπόριο για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δ. Αρταίων.
584. Έγκριση μελέτης για προμήθεια λιπαντικών για το έτος 2021 για τα οχήματα-μηχανήματα του Δήμου Αρταίων με συνοπτικό διαγωνισμό.
585. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την προμήθεια τροφίμων για το ΚΚΜΠΑΠ και φρέσκου γάλακτος για τους δικαιούχους υπαλλήλους του ΚΚΜΠΑΠ και του Δήμου για δυο (2) έτη και προαίρεση για τον Δήμο Αρταίων.
586. Έγκριση για παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ««Ανέγερση κτιρίου 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου».
587. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου ««Ανέγερση κτιρίου 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου».
588. Έγκριση για τη μη παράσταση του Δήμου Αρταίων σε διαδικασία διόρθωσης απόφασης ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών μετά από αίτηση της «ΚΕΝΤΩΡ ΑΕ».
589. Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 520/2020 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αρταίων.
590. Λήψη απόφασης για την μίσθωση χώρου για το Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας.

60η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (571-590)

33η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 28-12-2020 (Απόφαση αριθμ. 289 )

33η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 28-12-2020 (Απόφαση αριθμ. 289 )

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α’/ 11-3-2020), τις υπ’αρ.18318/13-3-2Ο2Ο, 20930/31-3-2020 33282/29-5-2020 και 60249/22-9-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, σας καλούμε να συμμετάσχετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ μέσω της εφαρμογής ePresence.gov.gr, (σχετικό link και οδηγίες θα σας αποσταλούν με νέο mail), την 28η Δεκεμβρίου 2020 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα έναρξης 19,00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω Θέμα της ημερήσιας διάταξης:
Αναμόρφωση προϋπολογισμού αριθμ.636/2020 απόφ Οικ. Επιτροπής

289

32η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 28-12-2020 (Απόφαση αριθμ. 288 )

32η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 28-12-2020 (Απόφαση αριθμ. 288 )

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και της παρ. 1β του άρθρου 177 του Ν. 4635/19, τις διατάξεις του άρθρου 189 του Ν. 4555/18 και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020), την υπ΄αριθ. ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.:80189/12-12-2020 (ΦΕΚ 5486/τ.Β΄/12-12-2020), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, σας καλούμε να συμμετάσχετε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ μέσω της εφαρμογής ePresence.gov.gr, (σχετικό link και οδηγίες θα σας αποσταλούν με νέο mail) που θα διεξαχθεί, την 28η Δεκεμβρίου 2020 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα έναρξης 18,00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:
ΘΕΜΑ: Ψήφιση προϋπολογισμού και πινάκων στοχοθεσίας οικονομικών
αποτελεσμάτων έτους 2021

288 Προυπολογισμος

31η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 30-11-2020 (Αποφάσεις από 279 έως 287 )

31η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 30-11-2020 (Αποφάσεις από 279 έως 287 )
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α’/ 11-3-2020), τις υπ’αρ.18318/13-3-2Ο2Ο, 20930/31-3-2020 33282/29-5-2020 και 60249/22-9-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, σας καλούμε να συμμετάσχετε σε ΤΑΚΤΙΚΉ συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ μέσω της εφαρμογής ePresence.gov.gr, (σχετικό link και οδηγίες θα σας αποσταλούν με νέο mail), την 14η Δεκεμβρίου 2020 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα έναρξης 18,00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στον παρακάτω πίνακα θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

279 ΕΚΤΑΚΤΟ Υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Νοέμβριο & Δεκέμβριο 2020 από την Μπασιούκα Ξανθή του Ναπολέων, ιδιοκτήτρια της επιχείρησης με ΚΑΔ 56.10 –Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης «ΚΥΛΙΚΕΙΟ» -, για τη μίσθωση χώρου στο ισόγειο και εντός του Δημαρχιακού Μεγάρου για χρήση κυλικείου, λόγω COVID-19
«Παρουσίαση των προτάσεων – Βραβείων της Κριτικής Επιτροπής, για τον Ανοικτό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων με τίτλο: «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ (OPEN MALL)»
280 1    Αναμόρφωση προϋπολογισμού (ΑΡΙΘΜ. 603/2020 αποφ. Οικ. Επιτροπής)
281 2    Αναμόρφωση προϋπολογισμού (ΑΡΙΘΜ. 615/2020 αποφ. Οικ. Επιτροπής)
282 3 Κατανομή πίστωσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Δ’ Κατανομή 2020 Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αρταίων
283 4 Ανασυγκρότηση Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης & Ορισμός Διευθυντή της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας ως μέλος της Σχολικής Επιτροπής.
284 5 Ανασυγκρότηση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης & Ορισμός νέων Διευθυντών ως μέλη της Σχολικής Επιτροπής.
285 6 Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και Επανακαθορισμός της κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Αρταίων
286 7 Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και Επανακαθορισμός της κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου και παροχής Συσσιτίου του Δήμου Αρταίων
287 8   Συμπλήρωση της αριθμ. 231/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Συγκρότηση Επιστημονικής Επιτροπής για το σχεδιασμό δράσεων στο πλαίσιο του «Ελλάδα 2021

29)14-12-2020