20η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (142-147)

20η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 4η του μηνός Μαϊου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα:
142. Αναμόρφωση προϋπολογισμού,
143. Έγκριση ανάθεσης προμηθειών και υπηρεσιών για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
144.Έγκριση πρακτικού για την ανάδειξη των μελών που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ”
145. Έγκριση πρακτικού για την ανάδειξη των μελών που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο για το έργο “ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ”,
146.Έγκριση εξειδίκευσης του ΚΑ 00-6715.003 με τίτλο ‘Επιχορήγηση Δήμου σε Σχολικές Επιτροπές για την προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως διδασκαλίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων’.
147. Έγκριση ακύρωσης οικονομικής προσφοράς «146666» μέσω ΕΣΗΔΗΣ με αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 146666 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ της εταιρείας ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΛΙΣΣΟΣ Α.Τ.Ε

20η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (142-147)

19η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (135-141)

19η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 29η του μηνός Απριλίου έτους 2020, ημέρα Τετάρτη ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα:
135. Αναμόρφωση προϋπολογισμού,
136. Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης της υπηρεσίας: «Eργασία συντήρησης αρδευτικού δικτύου και ελέγχου αυτοματισμών των συστημάτων άρδευσης στους χώρους πρασίνου του Δήμου Αρταίων».
137.Έγκριση πρακτικού για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο: « Καταπολέμηση κουνουπιών, τρωκτικών σε κτίρια και κοινόχρηστους χώρους, επιβλαβών εντόμων σε σχολικά κτίρια και κοινόχρηστους χώρους »
138.Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης για την υπηρεσία «Συντήρηση και επισκευή μικρών κηποτεχνικών μηχανημάτων» ποσού 3.000, 00 ευρώ, προυπολογισμού 2020 με ΚΑ 35-6264.002
139.Έγκριση της υπηρεσίας με τίτλο:«Καθαρισμός Αρδευτικών & Αποστραγγιστικών Αυλάκων & Χειμμάρων ΔΕ Αρταίων, προϋπολογισμού 24.800 €».5
140. Έγκριση της υπηρεσίας με τίτλο «Καθαρισμός Αρδευτικών & Αποστραγγιστικών Αυλάκων & Χειμμάρων ΔΕ.Ξηροβουνίου, προϋπολογισμού 24.800 €».
141. Έγκριση της υπηρεσίας με τίτλο«Καθαρισμός Αρδευτικών & Αποστραγγιστικών Αυλάκων & Χειμμάρων ΔΕ.Βλαχερνών, προϋπολογισμού 24.800 €».

19η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (135-141)

18η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (133-134)

18η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 24η του μηνός Απριλίου έτους 2020, ημέρα Παρασκευή ώρα 15:30 μ.μ με τα εξής θέματα:
133.Έγκριση ακύρωσης προσφοράς «147710» μέσω ΕΣΗΔΗΣ της « ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΩΝ Α Ε»
134.Έγκριση παράτασης ημερομηνίας υποβολής προσφορών για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ» με Συστημικό αριθμό “88239”στο ΕΣΗΔΗΣ

18η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (133-134)

17η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (129-132)

17η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 23η του μηνός Απριλίου έτους 2020, ημέρα Πέμπτη ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα:
129.Έγκριση ακύρωσης προσφοράς «147791» μέσω ΕΣΗΔΗΣ της « ΑΓΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
130.Έγκριση ακύρωσης οικονομικής προσφοράς «147833» μέσω ΕΣΗΔΗΣ της « ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε»
131.Έγκριση διακύρυξης,όρων διακύρυξης και τεχνικών προδιαγραφων ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και για την «προμήθεια λυόμενων αιθουσών για κάλυψη αναγκών σχολικών μονάδων στον Δήμο Αρταίων»
132. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάδειξη αναδόχου για την επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) του Δήμου Αρταίων ετών 2019-2020-2021» σε συνέχεια της υπ αριθμ. 31/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

17η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (129-132)

16η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (127-128)

16η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 15η του μηνός Απριλίου έτους 2020, ημέρα Μ. Τετάρτη ώρα 13:30 μ.μ με τα εξής θέματα:
127.Αναμόρφωση προϋπολογισμού .
128.Έγκριση χορήγησης έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες

16η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (127-128)

15η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (120-126)

15η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 15η του μηνός Απριλίου έτους 2020, ημέρα Μ.Τετάρτη ώρα 13:00 π.μ με τα εξής θέματα:
120.Αναμόρφωση προϋπολογισμού .
121.Τακτική επιχορήγηση του Δήμου Αρταίων προς το ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
122.Έγκριση ανάθεσης προμηθειών και υπηρεσιών για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
123. Έγκριση δαπάνης και την απ ευθείας ανάθεση για την μίσθωση μηχανημάτων λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 24 και 25 -02-2020 στην ,ΤΚ Βλαχέρνας,
124.Έγκριση για την προμήθεια επιβατικού οχήματος από το ελεύθερο εμπόριο.
125.Έγκριση πρακτικού κλήρωσης μέσω του Μη.Μ.Ε.Δ. για την ανάδειξη των μελών που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο “Ασφαλτοστρώσεις δρόμων για εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών – αγροτικών εκμεταλλεύσεων σε Τ.Κ. Καλογερικού και Τ.Κ. Ανέζας Δ.Ε. Αμβρακικού”
126. Ενημέρωση για την προδικαστική προσφυγή επί της αριθμ 109/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με τίτλο «Καθαρισμός Αρδευτικών & Αποστραγγιστικών Αυλάκων & Χειμμάρων ΔΕ Βλαχερνών & ΔΕ Αρταίων» από την εταιρεία Σ. Παπανικολάου & ΣΙΑ ΟΕ.Ενημέρωση για την προδικαστική προσφυγή επί της αριθμ 110/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με τίτλο «Καθαρισμός Αρδευτικών & Αποστραγγιστικών Αυλάκων & Χειμμάρων ΔΕ Ξηροβουνίου» από την εταιρεία Σ. Παπανικολάου & ΣΙΑ ΟΕ

15η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (120-126)

14η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (111-119)

14η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 7η του μηνός Απριλίου έτους 2020, ημέρα Τρίτη ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα:
111.Έγκριση διόρθωσης της 103/2020 απόφασης Οικονομικής επιτροπής
112.Έγκριση πρακτικού του διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο: «Σίτιση επανενταγμένων ζώων συντροφιάς του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων του Δήμου Αρταίων
113.Έγκριση ανάθεσης εργασιών σε ιδιώτες με μηχανήματα έργου λόγω πυρκαγιάς
114.Σύνταξη όρων διακήρυξης για το έργο Κατασκευή Ιερού Ναού στο Νέο Δημοτικό Κοιμητήριο Άρτας (Α’ φάση – φέρων οργανισμός.
115.Αποδοχή της παραχώρησης για χρήση του αρ. ΚΗΟ-4746 απορριμματοφόρου οχήματος απο το Δήμο Γ. Καραϊσκάκη
116.Αναμόρφωση προϋπολογισμού & στοχοθεσίας (ΟΠΔ) έτους 2020 του Ν.Π.Δ.Δ Κ.Κ.ΜΠΑΠ.
117. Έγκριση πρακτικού οριστικού αναδόχου για την εργασία: «Συντήρηση παραποτάμιου πάρκου και αλσυλίου Αγ. Αναργύρων»
118. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την καταπολέμηση κουνουπιών, τρωκτικών σε κτίρια και κοινόχρηστους χώρους, επιβλαβών εντόμων σε σχολικά κτίρια και κοινόχρηστους χώρους.
119 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εργασία: « Μεταφορά Ανακυκλώσιμων Υλικών σε συνεργαζόμενο ΚΔΑΥ του συστήματος 90512000-9

14 η Συνεδριαση Οικονομικης Επιτροπής 7-4-2020.

13η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (106-110)

13η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 31η του μηνός Μαρτίου έτους 2020, ημέρα Τρίτη ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα:
106.Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
107.Έγκριση παράτασης ημερομηνίας υποβολής προσφορών για το έργο«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ» με συστημικό αριθμό ‘’88239’’ στο ΕΣΗΔΗΣ.
108.Έγκριση ανάθεσης προμηθειών και υπηρεσιών για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 με αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2020
109.Έγκριση πρακτικού για το έργο με τίτλο με τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ & ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ Δ.Ε. ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ ΚΑΙ Δ.Ε. ΑΡΤΑΙΩΝ».
110.Έγκριση πρακτικού για το έργο με τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ & ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ Δ.Ε. ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ.
13Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 31-3-2020

4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2020 (Αποφάσεις από 16η έως 54η ) 17-2-2020

4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2020 (Αποφάσεις από 16η έως 54η ) 17-2-2020
Την ((17η) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 3061/13-2-2020 0 πρόσκληση του προέδρου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
16 Επικαιροποίηση της αριθμ. 532/2019 απόφασης η οποία αφορά «Καθιέρωση  24ωρης λειτουργίας, καθώς και λειτουργίας  τα Σάββατα, Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των Ληξιαρχείων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας και του Τμήματος Η/Μ Έργων & Ηλεκτροφωτισμού της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, του Τμήματος Αποκομιδής, Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων υλικών της Δ/νσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Πρασίνου, του τμήματος Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης και του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Δ/νσης Ανάπτυξης του Δήμου Αρταίων καθώς και καθορισμός πενθήμερης εργασίας από Τρίτη μέχρι και το Σάββατο, καθιερωμένης ως μη εργάσιμης ημέρας της Δευτέρας του Τμήματος Αποκομιδής, Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων υλικών της Δ/νσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Πρασίνου και του τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Δ/νσης Ανάπτυξης του Δήμου Αρταίων για το έτος 2020»
17 Παραχώρηση προσωρινής χρήσης καλαθοφόρου οχήματος στο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων
18 Στήριξη του θεσμού των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ – ΜΕΑ (Εισηγητής Πρόεδρος ΔΗΚΕΔΑ)
19 Παραίτηση από το ένδικο βοήθημα της αίτησης αναίρεσης κατά της υπ’ αριθμ. 247/2019 τελεσίδικης απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Ιωαννίνων
20 «Γνωμοδότηση για έγκριση εισόδου-εξόδου συνεργείου αυτοκινήτων μετά την από 16-1-2020 αίτηση του κ.Κουτσοχρήστου Θωμά.
»
21 Στήριξη ενεργειών του Δικηγορικού Συλλόγου Άρτας προκειμένου: α) να ανακληθεί η υπ’ αριθμ. 88/5/21-11-2019 απόφαση του Φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» και την έκδοση αντίστοιχης απόφασης περί υπαγωγής της τοπικής αρμοδιό τητας του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Φιλιππιάδας στο Έμμισθο Υποθηκοφυλακείο Άρτας και στη συνέχεια στο δημιουργηθησόμενο Υποκατάστημα Άρτας του Κτηματολογικού Γραφείου Ηπείρου (άρθρο 15§2N4512/2018)β)Να διατηρηθεί φυσικά το Γραφείο του τέως Υποθηκοφυλακείου Φιλιππιάδας στην πόλη της Φιλιππιάδας όπου θα υφίσταται ολόκληρο το αναλογικό του αρχείο, προς έλεγχο τίτλων κλπ.
22 Επικαιροποίηση της αριθμ. 356/2019 απόφασης ΔΣ η οποία αφορά: «Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις για τη «Δημιουργία Πολιτιστικών Διαδρομών Σύνδεσης Αρχαιολογικών Χώρων (μικρό θέατρο, κάστρο, Παρηγορίτισσα, γεφύρι κ.ά.)»
23 Υποβολή Αίτησης στήριξης για το έργο «Επένδυση κεντρικού αρδευτικού αύλακα Βλαχέρνα – Γραμμενίτσα – Ρόκκα» στα πλαίσια της αριθμ.3316/04.12.2019 πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου με αρ. πρωτ. 27604/05.12.2019
24 Επανυποβολή για έγκριση του πίνακα στοχοθεσίας του Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας Παιδείας Αθλητισμού Πολιτισμού Δήμου Αρταίων ΝΠΔΔ έτους 2020
25 Παραγραφή αξιώσεων προμηθευτών
26 Παράταση μίσθωσης ακινήτων
27 Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού του άρθρου 1 του Π∆ 270/81
28 Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Καταµέτρησης & Εκτίμησης εκποιούμενων, εκμισθούμενων και μισθούμενων, κινητών και ακινήτων πραγμάτων του άρθρου 7 του Π.∆. 270/81
29 Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής Υπηρεσιών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου
30 Πρόταση κατατομής πίστωσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Α΄ Κατανομή 2020 Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αρταίων
31   Έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης της απόφασης ένταξης της πράξης: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αρταίων» και του αντίστοιχου Τεχνικού Δελτίου Πράξης
32 Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και συμπλήρωση της Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου και Παροχής Συσσιτίου του Δήμου Αρταίων
33 Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και συμπλήρωση Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Αρταίων
34 Απομάκρυνση κλειστών περιπτέρων που βρίσκονται στην Κοινότητα Αγ. Σπυρίδωνα στην Κοινότητα Ανέζας και στον οικισμό Αγ. Αναργύρων (αριθμ. 1,2&4/2020) αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
35 Μετατόπιση περιπτέρου επί της περιφερειακής οδού (ΚΤΕΛ) αριθμ.3/2020 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
36 Τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας δημοτικής αγοράς αριθμ.46/2019 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
37 Υπογραφή σύμβασης συνεργασίας του Δήμου Αρταίων με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ), για την μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών(ΚΔΑΥ)
38 Αποδοχή δωρεάς κατασκευής τοιχίου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Αμμοτόπου Άρτας
39 Επί αιτήσεως του Σωτηρίου Σφήκα για παράταση συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση τεχνικών τοιχίων και σωληνωτών στο Δήμο Αρταίων από τις ζημιές που προκλήθηκαν από τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα στο διάστημα 01-03/122017»
40   Επί αιτήσεως της εταιρείας «Κατασκευαστική Χαρμπής & ΣΙΑ Ο.Ε.» για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Διάνοιξη
αντιπυρικού οδικού δικτύου στην δυτική Βαλαώρα περιαστικού δάσους Άρτας.
41 Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Διαμόρφωση Δημοτικού οικοπέδου στη γέφυρα Καλόγηρου για στάθμευση Δημοτικών οχημάτων και
μηχανημάτων»
42 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Μετατροπή πνευματικού κέντρου σε παιδικό σταθμό»
43    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση παιδικών χαρών»
44   Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής για την «Συντήρηση παιδικών χαρών ΔΕ Ξηροβουνίου»
45   Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την «Συντήρηση παιδικών χαρών ΔΕ Αμβρακικού»
46 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση Αρδευτικού δικτύου από νερόμυλο προς περιοχή «ΠΑΡΑΓΚΕΣ» της Τ.Κ.
ΚΑΜΠΗΣ
47 Τροποποίηση της αριθμ. 696/2018 απόφασης Δ.Σ. που αφορά έγκριση εισόδου – εξόδου υπεραγοράς τροφίμων μετα την από 7-11-2019
αίτηση της ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ.
48 Γνωμοδότηση για έγκριση εισόδου-εξόδου πτηνοτροφικής μονάδας μετά την από 27-11-2019 αίτηση του Μαντζούτσου Βασίλειου.
49 Γνωμοδότηση για έγκριση εισόδου-εξόδου πτηνοτροφικής μονάδας μετά την από 27-11-2019 αίτηση της κ.Μαρέτη Μαριάνα.
50    Γνωμοδότηση για έγκριση εισόδου-εξόδου πτηνοτροφικής μονάδας μετά την από 11-12-2019 αίτηση του κ.Μπελέρη Κων/νου.
51 Γνωμοδότηση για έγκριση εισόδου-εξόδου πτηνοτροφικής μονάδας μετά την από 15-1-2020 αίτηση της ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΡΤΑΣ ΙΚΕ
52 Αποδοχή παραίτησης του Κων/νου Μάρου από τακτικό μέλος του ΔΣ της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α. και εκλογή νέου μέλους. (401/2019 ΑΔΣ)
53 Συγκρότηση επιτροπής ισότητας των δύο φύλων Δήμου Αρταίων
54 1η Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2020 (αριθμ.1/2020 αποφ Ε.Ε.)

17-2-2020

12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (100-105)

12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 23η του μηνός Μαρτίου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ με τα εξής θέματα:
100.Έγκριση πρόσληψης δέκα (10) ατόμων, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου δύο (2) μηνών,
101.Έγκριση μελέτης με τίτλο Κατασκευή Ιερού Ναού στο Νέο Δημοτικό Κοιμητήριο Άρτας (Α’ φάση – φέρων οργανισμός).
102.Αναμόρφωση προϋπολογισμού,
103.Έγκριση πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Ασφάλιση οχημάτων-μηχανημάτων, χορτοκοπτικών μηχανημάτων και ακινήτων του Δήμου Αρταίων ».
104.Ακύρωση διαδικασίας της αρίθμ. πρωτ. 18118/2019 δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση σχολικών χώρων.
105.Aποδοχή και χρήση του απορριμματοφόρου οχήματος από το Δήμο Γεωργίου Καραισκάκη που αφορά το αρ. ΚΗΟ-4746 όχημα ωσότου συνταχθεί η συμβολαιογραφική πράξη μεταβίβασής.

12