36η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018 (αποφάσεις αριθμ. από 736 έως 738)

36η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Παρασκευή 28-12-2018 και ώρα 13,00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στην αριθμ. 31599/28-12-2018 πρόσκληση:
736 Παράταση χρόνου ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Αρταίων και της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Αρταίων (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α) για την υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια οχήματος για τις ανάγκες του ΚΔΑΠ ΜΕΑ της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α Άρτας»
737 Παράταση διάρκειας ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Αρταίων και Νομικού Προσώπου Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. για την υλοποίηση του έργου: «Μετατροπή Πνευματικού Κέντρου Κωστακιών σε Παιδικό Σταθμό»
738 Αναμόρφωση Προϋπολογισμού (αριθμ.612/2018 Α.Ο.Ε.

34) 28-12-2018

35η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018 (αποφάσεις αριθμ. από 705 έως 735)

35η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Παρασκευή 21-12-2018 και ώρα 17,30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στην αριθμ. 30517/17-12-2018 πρόσκληση:

705 Έγκριση προϋπολογισμού ΔΗΚΕΔΑ έτους 2019 (αριθμ. 24/2018 απόφ. ΔΣ ΔΗΚΕΔΑ)
706 Έγκριση της αριθμ. 33/2018 απόφασης Δ.Σ. Διαδημοτικής Επιχείρισης Χονδρεμπορίου Γεωργικών Προϊόντων και Αποθηκών Πρακτορείων Μεταφορών
707 Έγκριση Συγκριτικού πίνακα που αφορά την μελέτη ¨ «Ολοκλήρωση της κτηματογράφησης και Πολεοδομική μελέτη της Κοινότητας Βλαχέρνας Νομού Άρτας
708 Αποδοχή τροποποίησης της παρ.1 του άρθρου 4 της από 22-11-2018 σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του προγράμματος: «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε 17 Δήμους (θύλακες υψηλής ανεργίας)(συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων)» Ά ΚΥΚΛΟΣ, ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
709 Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης «Ολοκληρωμένα έργα αναπλάσεων κοινοχρήστων χώρων στις θέσεις, πλατεία Αγ. Θεοδώρας στην πόλη της Άρτας και πλατεία Ροδαυγής του Δήμου Αρταίων» στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2018, αποδοχή της πίστωσης και του Συμφώνου Αποδοχής των όρων της απόφασης αυτής.
710 Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Επισκευή – Συντήρηση σχολικών κτιρίων στο Δήμο Αρταίων»
711 Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αντικατάσταση συνθετικών δαπέδων και επισκευή περίφραξης στα γήπεδα τένις στο Δήμο Αρταίων»
712 Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αντικατάσταση στέγης , εγκατάσταση φωτισμού και εργασίες συντήρησης Αθλητικού Κέντρου Άρτας»
713 Έγκριση μελέτης του έργου «Οριζόντια σήμανση, διαγραμμίσεις,διαβάσεις,πεζών
714 Σύσταση επιτροπών οριστικής και προσωρινής παραλαβής έργου.
715 Επικαιροποίηση της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου Αρταίων (αρθρο 70, παρ.1 του Ν.3852/2010)
716 Έγκριση της αριθμ. 144/2018 απόφασης ΔΣ ΝΠΔΔ ΚΚΜΠΑΠ που αφορά αναμόρφωση προϋπολογισμού
717 Έγκριση της αριθμ. 142/2018 Απόφασης του Δ.Σ. ΝΠΔΔ ΚΚΜΠΑΠ η οποία αφορά ψήφιση προϋπολογισμού έτους 2019 
718 Έγκριση της αριθμ. 33/2018 απόφασης Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου η οποία αφορά ψήφιση προϋπολογισμού έτους 2019 
719 Λήψη απόφασης για διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση των καταστημάτων με αριθμ. 9 και 13 τη πλατείας των Αγίων Αναργύρων
720 αναμόρφωση προϋπολογισμού
721 Εκ νέου έγκριση της μελέτης «Ολοκληρωμένα έργα αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων στις θέσεις πλατεία και πλατεία Ροδαυγής του Δήμου Αρταίων» σε συνέχεια της αριθμ. 699/2017 απόφασης Δημ. Συμβουλίου
722 Aποστολή προτάσεων και Παρατηρήσεων επί του Σχεδίου «Μελέτη Οργάνωσης Φορέα Διαχείρισης» στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης με τίτλο : «Κατασκευή έργων ύδρευσης Νομών Πρέβεζας – Άρτας – Λευκάδας. Προμελέτες και Οριστικές μελέτες Υδραυλικών και λοιπών έργων, Υποστηρικτικές Μελέτες (Περιβαλλοντική μελέτη, Τοπογραφική μελέτη, Γεω6λογική μελέτη, Γεωτεχνικές Έρευνες και μελέτες), Τεύχη Δημοπράτησης»
723 Αναμόρφωση προϋπολογισμού (αριθ.585/2018 ΑΟΕ)
724 Διαγραφή δημοτικών τελών που έχουν επιβληθεί στους ιδιοκτήτες πτηνοτροφικών μονάδων.
725 Διαγραφή οφειλής
726 Διαγραφή προσαυξήσεων οφειλής
727 Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής του Τμήματος Προμηθειών και Αποθηκών
728   Έναρξη δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου «Εγκατάσταση επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου»
729 Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του Θεσμικού Πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ σύμφωνα με το Ν.4555/2018
730 Έγκριση πίνακα δικαιούχων άδειας δραστηριοποίησης και χρήσης χώρου στη Δημοτική Αγορά του Δήμου Αρταίων
731 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων κοιμητηρίων»
732Έγκριση 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Βελτίωση προσβασιμότητας και κατασκευή πεζοδρομίων στην Άνω Πόλη»
733 Ενίσχυση του προσωπικού των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αρταίων με πρόσληψη χειριστή Μ.Ε.
734 Έγκριση προγραμματικής σύμβασης στο πλαίσιο του έργου » Παροχή Υπηρεσιών για την Αναβάθμιση του Οδοφωτισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου και στο Αστικό Οδικό δίκτύο των Δήμων Αρταίων, Ηγουμενίτσας και Πρέβεζας» που συνχρηματοδοτείται από το Μηχανισμό ELENA (EE-ETEπ)
735 Συγκρότηση Επιτροπών: Α) Παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών του Δήμου Αρταίων σε εφαρμογή του άρθρου 221 Ν.4412/2016 Β) Παραλαβής συμβάσεων παροχής υπηρεσιών του Δήμου Αρταίων  σε εφαρμογή του άρθρου 221 του Ν.4412/2016

33)21-12-2018

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ( 82-98)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13η 22-04-2019
82 Αποδοχή δωρεάς για το Κοινωνικό Παντοπωλείο
83 Έγκριση ή μη πρακτικού Ι για την προμήθεια: Προμήθεια ελαστικών για οχήματα – μηχανήματα έργου του Δήμου Αρταίων
84 Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
85 Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων Α΄ τριμήνου 2019
86 1.     Ορισμός υπολόγου και έκδοση εντάλματος προπληρωμής για τη συμμετοχή του Δήμου Αρταίων στην Έκθεση Τουρισμού «Ταξίδι 2019» (Λευκωσία 3-5 /05/2019)
87 2.     Ορισμός υπαλλήλου για έκδοση εντάλματος προπληρωμής ΔΕΗ
88 3.     Απευθείας ανάθεση σε ιδιώτες μηχανημάτων έργου λόγω έντονων βροχοπτώσεων
89 4.     Αποδοχή δωρεών στο Κοινωνικό Παντοπωλείο
90 5.     Έγκριση ή μη πρακτικών ανοικτού φανερού προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού για τη παραχώρηση δικαιώματος χρήσης 2ης θέσης περιπτέρου που βρίσκεται στην T.K. Κορωνησία, του Δήμου Αρταίων και 1ης θέσης περιπτέρου που βρίσκεται στην T.K. Αμπέλια Αμμότοπου, του Δήμου Αρταίων
91 6.     Σύνταξη όρων και καθορισμό κατώτατου ορίου μισθώματος για την εκ νέου εκμίσθωση Σχολικών-Δημοτικών εκτάσεων των Τ.Κ. Αγίου Σπυρίδωνα-Κιρκιζατών-Χαλκιάδων της Δ.Ε. Φιλοθέης Δήμου Αρταίων
92 7.     Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση ισόγειο ακίνητο εμβαδού 34,68 τ.μ. (αριθμ. 9-10 κατ-μα) και (αρ. 13 κατ-μα εμβαδού 34,68 τ.μ.) στην Πλατεία Αγ. Αναργύρων στην Πλατεία Αγ. Αναργύρων
93 8.     Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ που αφορά την προμήθεια οχήματος για τις ανάγκες του ΚΔΑΠ ΜΕΑ της ΔΗΚΕΔΑ
94 9.     Έγκριση πρακτικού ΙV που αφορά την Προμήθεια Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Αρταίων
95 10.   Ορισμός μελών επιτροπής για την εκτέλεση των έργων :
Α) Διευθέτηση Ρέματος Αμμοτόπου β) Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κλειστού γυμναστηρίου Τ9 στους Κωστακιούς Άρτας γ) Διαμόρφωση δημοτικού οικοπέδοτυ στη γέφυρα Καλογήρου για στάθμευση των δημοτικών οχημάτων και μηχανημάτων.
96 11.   Παράταση ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών για το έργο : Διευθέτηση Ρέματος Αμμοτόπου
97 12.   Έγκριση 2ου Πρακτικού κατακύρωσης για το έργο: Ολοκληρωμένα έργα αναπλάσεων κοινοχρήστων χώρων στις θέσεις πλατεία Αγ. Θεοδώρας στην πόλη της Άρτας και πλατεία Ροδαυγής του Δήμου Αρταίων
98 13.   Έγκριση 1ου Πρακτικού του έργου :Ασφαλτοστρώσεις για τη βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στο Δήμο Αρταίων.
13 22-4-2019

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ( 80-81)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 12η 10-04-2019 ΕΚΤΑΚΤΗ
80 1.     Έγκριση ή μη πρακτικού 2 (ΑΝΟΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) επιτροπής διαγωνισμού διενεργείας διαγωνισμού και αξιολόγησης αποτελεσμάτων προμηθειών του Δήμου Αρταιων (πλην Τεχνικής Υπηρεσίας) για την προμήθεια: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΕΤΩΝ 2018-2019 ,ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020.
81 Αναμόρφωση προϋπολογισμού
12 10-4-2019

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ( 74-79)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 11η 5-04-2019
74 Έγκριση ή μη πρακτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για την εργασία: Καταπολέμηση κουνουπιών, τρωκτικών σε κτίρια και κοινόχρηστους χώρους, επιβλαβών εντόμων σε σχολικά κτίρια και κοινόχρηστους χώρους
75 Ορισμός υπολόγων υπαλλήλων για έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής
76 1.    Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια Μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού τουΔήμου Αρταίων.
77 2.   Έγκριση ή μη πρακτικού ΙΙ επιτροπής διαγωνισμού του έργου: Αποκατάσταση τεχνικών και φθορών οδικού δικτύου που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα
78 3.   Έγκριση ή μη πρακτικού ΙΙ επιτροπής διαγωνισμού του έργου: Έργα αποκατάστασης ζημιών στο Δήμο που προκλήθηκαν από τις θεομηνίες Φεβρουαρίου 2018
79 4.   Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
11 5-4-2019

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ( 63-73)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 10η 1-04-2019

63 1. Ακύρωση της αρ. 587/2018 Α.Ο.Ε.- Εξέταση ένστασης κ. Σφήκα Ευστάθιου και εκ νέου έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση Σχολικών –Δημοτικών εκτάσεων των Τ.Κ. Καλοβάτου και Χαλκιάδων της Δ.Ε. Φιλοθέης.
64 2.   Εξώδικος ή μη συμβιβασμός μεταξύ του Δήμου και του Συμεωνίδη Κων/νου για αποζημίωση οχήματος.
65 3.   Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών για την συντήρηση κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων κλπ Δήμου Αρταίων.
66 4.   Ορισμός υπολόγου υπαλλήλου για έκδοση εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή ποσού στη ΔΕΗ
67 5.   Έγκριση ή μη πρακτικού ΙΙ επιτροπής διαγωνισμού του έργου: Οριζόντια σήμανση, Διαγραμμίσεις, Διαβάσεις Πεζών.
68 6.   Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης για την προμήθεια: Προμήθεια ελαστικών για οχήματα- μηχανήματα έργου του Δήμου Αρταίων έτους 2019.
69 7.   Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης για την προμήθεια: Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας δικαιούχων υπαλλήλων Δήμου Αρταίων
70 8.   Σύνταξη όρων διακήρυξης του έργου: Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κλειστού Γυμναστηρίου Τ9 στους Κωστακιούς Άρτας.
71 9.   Σύνταξη όρων διακήρυξης του έργου: Διαμόρφωση Δημοτικού οικοπέδου στη Γέφυρα Καλογήρου για στάθμευση των Δημοτικών Οχημάτων και Μηχανημάτων.
72 10. Έγκριση ή μη πρακτικού για την ανάθεση της προμήθειας: Προμήθεια οχήματος για τις ανάγκες του ΚΔΑΠ ΜΕΑ της ΔΗΚΕΔΑ.
73 11.  Σύσταση πάγιας προκαταβολής και ορισμός υπολόγων προέδρων τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων έτους 2019
10 1-4-2019

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ( 59-62)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 9η 20-03-2019 ΕΚΤΑΚΤΗ
59 1.   Έγκριση αρ. 6347/19-3-2019 αποφάσεως Δημάρχου σχετικά με ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου
60 2.   Αποδοχή δωρεάς για το Κοινωνικό Φαρμακείο
61 3.   Σύνταξη όρων διακήρυξης του έργου: Διευθέτηση ρέματος Αμμοτόπου
62 4.   Σύσταση Πάγιας Προκαταβολής έτους 2019 και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου για τη διαχείριση αυτής.
9 20-3-2019

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ( 43- 58)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 8η 18-03-2019
43 ‘‘ Έγκριση αρ. 5172/2019 απόφασης Δημάρχου σχετικά με ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου
44 Απευθείας ανάθεση μίσθωσης μηχανημάτων λόγω έντονων βροχοπτώσεων που εκδηλώθηκαν 12&13/03-2019 στις Τ.Κ. Γρίμποβο, Καμπή και Ροδαυγή.
45 Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
46 Έγκριση ή μη πρακτικού ΙΙ του έργου: Ολοκλήρωση διαμόρφωσης Παιδικών Χαρών Δήμου Αρταίων
47 Έγκριση 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου: Διάνοιξη αντιπυρικού οδικού δικτύου στη δυτική Βαλαώρα Περιαστικού δάσους Άρτας
48 Έγκριση ή μη πρακτικού Ι του έργου: Ολοκληρωμένα έργα αναπλάσεων κοινοχρήστων χώρων στις θέσεις , πλατεία Αγ. Θεοδώρας στην πόλη της Άρας και πλατεία Ροδαυγής του Δήμου Αρταίων
49 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης για την εργασία: Καθαρισμός αρδευτικών και αποστραγγιστικών αυλάκων ΔΕ Βλαχερνών, ΔΕ Αρταίων και ΔΕ Ξηροβουνίου και καθαρισμός χειμάρων
50 Έγκριση ή μη πρακτικού ΙΙ δικαιολογητικά συμμετοχής για την προμήθεια: Προμήθεια Μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Αρταίων
51 Έγκριση ή μη πρακτικού ΙΙΙ επιτροπής διαγωνισμού για την υπηρεσία: Υπηρεσίες φύλαξης Δημοτικών Εγκαταστάσεων, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων Δήμου Αρταίων
52 Αποδοχή δωρεών για το Κοινωνικό Παντοπωλείο και φαρμακείο
53 Παραίτηση από δικόγραφο της από 1-7-2016 προσφυγής του Δήμου Αρταίων κατά του Δ. Παππά και κατά του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας η οποία εκδικάζεται στις 27-3-2019
54 Έγκριση ή μη πρακτικού IV για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών κατακόρυφης σήμανσης Δήμου Αρταίων
55 Έγκριση ή μη πρακτικού ΙΙΙ για την προμήθεια: Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Αρταίων
56 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για τις εργασίες: Καταπολέμησης κουνουπιών στο Δήμο Αρταίων, καταπολέμησης τρωκτικών σε κτίρια και κοιν. Χώρους και καταπολέμηση επιβλαβών εντόμων σε σχολικά κτίρια και κοινόχρηστους χώρους
57 Τροποποίηση αρ. 419/2018 Α.Ο.Ε. ‘’Σύνταξη όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης (2) θέσεων περιπτέρων μετά των κουβουκλίων αυτών και καθορισμός ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς’’
58 Σύνταξη όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση των κατ-των με αρ. 9,10 και 13 που βρίσκονται στην πλατεία του οικισμού Αγ. Αναργύρων και καθορισμός ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς
8 18-3-2019

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (37-42 )

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 7η 26-02-2019
37 Έγκριση ή μη πρακτικού διαπραγμάτευσης για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων κλπ. Δήμου Αρταίων (ομάδες: 1η Ξυλουργικά,6η Σκυρόδεμα,7η Χαλίκια).
38 Αποδοχή δωρεών για το Κοινωνικό Παντοπωλείο
39 Ορισμός υπολόγου υπαλλήλου για έκδοση εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή ποσού στη ΔΕΗ
40 Έγκριση ή μη πρακτικού ΙΙΙ για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών κατακόρυφης σήμανσης Δήμου Αρταίων
41 Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου: Αποκατάσταση τεχνικών και φθορών οδικού δικτύου που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα.
42 Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου: Έργα αποκατάστασης ζημιών στο δήμο που προκληθήκαν απο τις θεομηνίες Φεβρουαρίου 2018
7 26-2-2019