ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 70 (572-573)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 70η 5-12-2018 ΕΚΤΑΚΤΗ
572 1.   Έγκριση παράτασης έλεγχου δικαιολογητικών και αποσφράγισης οικονομικών προσφορών για το έργο: Έργα οδοποιίας ( ασφαλτοστρώσεις –τσιμεντοστρώσεις-τεχνικά )
573 2.   Έγκριση τροποποίησης διαγωνισμού και παράταση υποβολής προσφορών για το έργο: Διάνοιξη αντιπυρικού οδικού δικτύου στη Δυτική Βαλαώρα περιαστικού δάσους Άρτας.
70 5-12-2018 ΕΚΤΑΚΤΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 69 (565-571)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 69η 3-12-2018
565 Έγκριση ή μη πρακτικού ΙΙ για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών κατακόρυφης σήμανσης Δήμου Αρταίων
566 Έγκριση ή μη πρακτικού ΙΙ για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων κλπ. Δήμου Αρταίων
567 Έγκριση ή μη γνωμοδότησης σχετικά με την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αρ. 39/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Άρτας
568 Απευθείας ανάθεση μίσθωσης μηχανημάτων λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων που εκδηλώθηκαν 25-26-27/11/2018 στις Τ.Κ. Αμμοτόπου, Σκούπας, Πιστιανών και Καμπής
569 Αποδοχή δωρεών για το Κοινωνικό Παντοπωλείο
570 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης για την υπηρεσία: Υπηρεσίες φύλαξης κοινοχρήστων χώρων Δημοτικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού
571 Καθορισμός Ωριαίας δαπάνης για τη μίσθωση μηχανημάτων και οχημάτων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών για το έτος 2019
69 3-12-2018

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 67 (562-563)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 67η 26-11-2018
562 Έγκριση έκθεσης απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2017
563 Απευθείας ανάθεση μίσθωσης μηχανημάτων λόγω έντονων βροχοπτώσεων που εκδηλώθηκαν 22//11/2018 στις Τ.Κ. Ροδαυγής και Βίγλας
67 26-11-2018

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 66 (558-561)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 66η 21-11-2018
558 1. Έγκριση ή μη πρακτικού, οριστικής κατακύρωσης, επιτροπής διαγωνισμού, για την ‘‘Σίτιση Μαθητών του Μουσικού Σχολείου για το σχολικό έτος 2018-2019’’
559 2. Έγκριση αρ. 669/12-11-2018 συμβολαίου σχετικά με την δωρεάν παραχώρηση απορριμματοφόρου οχήματος από το Δήμο Θέρμης.
560 3. Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την υπηρεσία: Διαδικτυακή πλατφόρμα ανακύκλωσης
561 4. Σύνταξη όρων διακήρυξης του έργου: Ασφαλτοστρώσεις για τη βελτίωση πρόσβασης σε Γεωργική Γή και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στο Δήμο Αρταίων
66 21-11-2018 ΕΚΤΑΚΤΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 65 (552- 557)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 65η 19-11-2018
552 Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2019
553 Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια οχήματος για τις ανάγκες του ΚΔΑΠ ΜΕΑ της ΔΗΚΕΔΑ
554 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης για την προμήθεια: Προμήθεια-Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Αρταίων
555 Έγκριση ή μη πρακτικού ΙΙ διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια Οχημάτων (Μεταχειρισμένο φορτηγό γερανοφόρο και μεταχειρισμένο όχημα για τις ανάγκες του ΚΔΑΠ ΜΕΑ της ΔΗ.ΚΕ.Δ.Α.)
556 Έγκριση ή μη πρακτικού Ι δικαιολογητικά συμμετοχής για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων κλπ. Δήμου Αρταίων
557 Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
65 19-11-2018

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 64 (543-551 )

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 64η 14-11-2018
543 Έγκριση ή μη πρακτικού οριστικού αναδόχου του έργου: Κατασκευή πεζοδρομίων
544 Έγκριση ή μη 2ου πρακτικού οριστικού αναδόχου του έργου: Εγκαταστάσεις Φωτισμού στο Δήμο Αρταίων
545 Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη προσωρινών αναδόχων της προμήθειας: Προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αρταίων
546 Έγκριση ή μη πρακτικού υποβολής δικαιολογητικών για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών κατακόρυφης σήμανσης Δήμου Αρταίων
547 Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
548 1. Έγκριση ή μη γνωμοδότησης σχετικά με την αρ. 123/2018 διαταγή πληρωμής Ειρηνοδικείου Άρτας του κ. Ψαλίδα Σταύρου
549 2. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για γνωμοδότηση περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της αρ. 39/2018 απόφασης Ειρηνοδικείου Άρτας
550 3. Μερική τροποποίηση της αρ. 405/2017 Α.Ο.Ε. ως προς το όνομα του Συμβολαιογράφου
551 4. Έγκριση ή μη πρακτικού ΙΙ Αποσφράγισης-Διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο: Μελέτες ωρίμανσης του έργου Αξιοποίηση Παλαιού Ξενοδοχείου ΞΕΝΙΑ
64 14-11-2018

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 62 (534 -541 )

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 62η 5-11-2018
534 Έγκριση ή μη 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια τροφίμων του Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. ετών 2018-2019(είδη αρτοποιείου ομάδα Θ, για τις ΔΕ Αρταίων, Αμβρακικού, Φιλοθέης και για όλες τις ομάδες εκτός της Γ-είδη οπωροπωλείου για τις Δ.Ε. Βλαχερνών και Ξηροβουνίου
535 Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση Σχολικών-Δημοτικών εκτάσεων της Τ.Κ. Πολύδροσου της Δ.Ε. Αμβρακικού Δήμου Αρταίων
536 Έγκριση ή μη πρακτικού 4 επιτροπής διαγωνισμού για την υπηρεσία: Υπηρεσίες Πολιτιστικών Εκδηλώσεων 2018-2019
537 Απευθείας ανάθεση μίσθωσης μηχανημάτων λόγω πυρκαγιάς στις Τ.Κ. Καλογερικού, Απόμερου, Ψαθοτοπίου
538 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για γνωμοδότηση περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της αρ. 123/2018 διαταγή πληρωμής
539 Ορισμός υπολόγου υπαλλήλου του Δήμου και έκδοση εντάλματος προπληρωμής για τη συμμετοχή του Δήμου στην έκθεση PHILOXENIA 2018
540 Ορισμός υπολόγου υπαλλήλου για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ΔΕΗ
541 Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
62 5-11-2018