Οικονομικές Επιτροπές 2021

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

57η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Αποφάσεις από 437 έως 448

19 Νοεμβρίου 2021

57η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Αποφάσεις από 437 έως 448
Στην Άρτα, σήμερα την 10η Νοεμβρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, σύμφωνα διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν. 4635/2019 του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α’/ 11-3-2020), τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την 23985/5-11-2021 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

437 Καθορισμός ωριαίας δαπάνης για την μίσθωση μηχανημάτων και οχημάτων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών για το έτος 2022 ΩΝΨΖΩΨΑ-ΓΞ1
438 Επί αιτήσεως του Θωμά Χριστιά για παράταση προθεσμίας του έργου “Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση αγροτικών οδών στην ΤΚ Γραμμενίτσας 60ΦΠΩΨΑ-ΙΚΜ
439 Έγκριση πρακτικού Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Προσφορών Ανοιχτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Δημοτικών Ενεργειακά Αποδοτικών Οχημάτων με αριθμό συτήματος 108452 για το όχημα καδοπλυντήριο ΨΔ98ΩΨΑ-ΣΡ8
440 Έγκριση πρακτικού Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Προσφορών Ανοιχτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Δημοτικών Ενεργειακά Αποδοτικών Οχημάτων για το όχημα απορριμματοφόρο 16m3 Ψ69ΦΩΨΑ-741
441 Έγκριση πρακτικού Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Προσφορών Ανοιχτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Δημοτικών Ενεργειακά Αποδοτικών Οχημάτων για το όχημα υδροφόρο Ψ0ΜΥΩΨΑ-2ΦΣ
442 Παροχή διόδου δουλείας κατά τον αστικό κώδικα (αρ.1012 με 1017) 6ΨΞΘΩΨΑ-Ι3Η
443 Προμήθεια δύο καινούριων απορριμματοφόρων οχημάτων συλλογής βιοαποβλήτων για τις ανάγκες του Δήμου Αρταίων 9ΖΣΒΩΨΑ-Τ74
444 Νομική συνδρομή του Γεωργίου Πανέτα τέως Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αρταίων, σε ποινική υπόθεση που ανέκυψε κατά την άσκηση των καθκόντων του 6Ν18ΩΨΑ-5Κ3
445 Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση από το Δήμο Αρταίων ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση και λειτουργία του ΚΕΠ 492Π στην κοινότητα Άρτας Ψ6ΖΩΩΨΑ-378
446 Έγκριση σύμβασης κινητής τηλεφωνίας νέων Αντιδημάρχων και ανανέωσης των υπολοίπων και του Προέδρου ΔΣ 6Υ5ΝΩΨΑ-944
447 Ακύρωση της αριθμ. 378/2021 Προηγούμενης απόφασης η οποία αφορά Εξειδίκευση πίστωσης για την έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή υπαλλήλου σε εξ αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο για το «ΕΡΓΑΝΗΕξειδίκευση της πίστωσης για κάλυψη δαπάνης συμμετοχής υπαλλήλου σε διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα «Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ», το οποίο θα διεξαχθεί on line στις 17 Νοεμβρίου 2021 9ΑΤΝΩΨΑ-7Ο7
448 Τροποποίηση της αριθμ. 53/2021 ΑΟΕ και αντικατάσταση υπαλλήλων μελών ΨΟΜΦΩΨΑ-ΒΗΑ

57)10-11-2021