Δημοτικά Συμβούλια 2021

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

30η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ αποφάσεις από 176 έως 177

19 Νοεμβρίου 2021

30η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ αποφάσεις από 176 έως 177

Στην Άρτα σήμερα την 2α του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.30 το Δημ. Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21 και σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 61910/07.10.2021, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 23612/2-11-2021 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

176 Αναμόρφωση προϋπολογισμού (αριθμ. 411/2021 ΑΟΕ 67ΓΚΩΨΑ-Λ08
177 Παροχή διόδου δουλείας κατά τον Αστικό Κώδικα (αρ 1012 με 1017) 6ΑΓ1ΩΨΑ-ΞΨ5

30)2-11-2021