Οικονομικές Επιτροπές 2021

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

59η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ αποφάσεις αριθ. 449 έως 476

01 Δεκεμβρίου 2021

59η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στην Άρτα, σήμερα την 24η Νοεμβρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, σύμφωνα διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν. 4635/2019 του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α’/ 11-3-2020), τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την 25242/19-11-2021 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
449 Αναμόρφωση προϋπολογισμού 683ΣΩΨΑ-Ι37
450 «Απάντηση στην υπ’ αριθμ. 20904/27.9.2021 αίτηση του Αθανάσιου Πουρναρά του Παντελή, για εξωδικαστικό συμβιβασμό επί τροχαίου ατυχήματος που φέρεται να προκλήθηκε από πτώση στο οδόστρωμα επί της οδού Νικηφόρου Αγγέλου στην Άρτα, λόγω ολισθηρότητας του οδοστρώματος» ΩΤΥ6ΩΨΑ-Υ6Λ
451 Αποδοχή Απόφασης ένταξης και σχετικής πίστωσης για την Πράξη ‘Αντικατάσταση οχημάτων ΔΗ.Κ.Ε. Δήμου Αρταίων’ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020 ΩΑΣΙΩΨΑ-ΝΛ2
452 Έγκριση Απολογισμού και κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων(ισολογισμός και αποτελέσματα χρήσης) έτους 2020 ΨΩΦΚΩΨΑ-Ω9Υ
453 Διαγραφή ποσών από λάθος χρέωση 6ΒΗΠΩΨΑ-0ΥΘ
454 Έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής για πληρωμή διοδίων λόγω μετακίνησης απορριμματοφόρων στην ΜΕΑ Ηπείρου (Δωδώνη Ιωαννίνων) και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου 6ΕΡΟΩΨΑ-787
455 Διαγραφή βεβαιωμένου ποσού από την υπόχρεα Νάκου Κωνσταντίνα με ΑΦΜ 127655517, λόγω οικειοθελούς αποχώρησης- παραίτησης από την σύμβαση μίσθωση του δημοτικού ακινήτου (κατ-μα αριθμ.5) που βρίσκεται στην πλατεία Σκουφά του Δήμου Αρταίων. 65ΑΞΩΨΑ-Φ3Ο
456 Διαγραφή βεβαιωμένου ποσού από τον υπόχρεο Γκαρτζώνη Φίλλιπο του Ανδρέα με ΑΦΜ 151998030, λόγω οικειοθελούς αποχώρησης από την εκμίσθωση του δικαιώματος χρήσης περιπτέρου που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Αμμότοπου της Δ.Ε. Ξηροβουνίου του Δήμου Αρταίων Ω2ΑΙΩΨΑ-Ξ6Μ
457 Αποδοχή απόφασης ένταξης και σχετικής πίστωσης για την πράξη «Αντικατάσταση οχημάτων Δήμου Αρταίων» από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020 6ΝΤΔΩΨΑ-ΒΕΣ
458 1) Οικονομική ενίσχυση Ιεράς Μητρόπολης Άρτης για την κοινωνική δομή «Τράπεζα Τροφίμων Καταφυγή». 2)Εξειδίκευση πίστωσης στον Κ.Α. 00-6736: σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία».«Επιχορηγήσεις ΩΗ5ΡΩΨΑ-6Μ3
459 Έγκριση προϋπολογισμού για το έτος 2022 του Γηροκομείου Γεωργίου και Σοφίας Μάτσου: 69Ζ8ΩΨΑ-Ε32
460 Έγκριση προϋπολογισμού για το έτος 2022του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος «ΕΛΕΗΑΡΤΗΣ» 6ΜΝ8ΩΨΑ-ΝΒΞ
461 Έγκριση Α΄ τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2021 του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος «ΕΛΕΗΑΡΤΗΣ» ΨΙΖ0ΩΨΑ-894
462 Έγκριση μελέτης του έργου «Κατασκευή Πράσινου σημείου Δήμου Αρταίων» Ω2ΕΠΩΨΑ-Τ2Ο
463 Έγκριση όρων διακήρυξης μελέτης «Μελέτη βελτίωσης ασφάλειας επί της Εθνικής Οδού που διέρχεται της πόλης της Άρτας και λοιπά επικίνδυνα σημεία» ΨΗΗ8ΩΨΑ-ΦΔΜ
464 Έγκριση μελέτης και Επιλογή τρόπου δημοπράτησης για το έργο «Αποκατάσταση τοιχίου στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Άρτας» Ψ80ΛΩΨΑ-25Φ
465 Έγκριση του 2ου ΑΠΕ και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου Ασφαλτοστρώσεις δρόμων για εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών -αγροτικών εκμεταλλεύσεων σε ΤΚ Καλογερικού και ΤΚ Ανέζας ΔΕ Αμβρακικού Ψ130ΩΨΑ-5ΑΥ
466 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου « Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες του έτους 2015 και έργα πρόληψης νέων 6Μ98ΩΨΑ-0ΒΜ
467 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Στεγανοποίηση αρδευτικών και αποστραγγιστικών αυλάκων 684ΣΩΨΑ-Ο1Μ
468 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση προσβασιμότητας και κατασκευή πεζοδρομίων στην Άνω Πόλη» Ψ9ΤΣΩΨΑ-ΓΒ9
469 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου « Έργα αποκατάστασης ζημιών στο Δήμο που προκλήθηκαν από τις θεομηνίες Φεβρουαρίου 2018» ΩΝΒ8ΩΨΑ-86Τ
470 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αναδιαρρύθμιση Εσωτερικών χώρων Δημοτικού Καταστήματος ΔΕ Φιλοθέης» Ω0Τ8ΩΨΑ-Λ5Π
471 Έγκριση 1ου πρακτικού της επιτροπής για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού» ΩΧΑΧΩΨΑ-ΕΧ1
472 Έγκριση ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την περισυλλογή και περίθαλψη αδέσποτων ζώων συντροφιάς. 6Β6ΧΩΨΑ-ΙΛ2
473 Σύναψη σύμβασης των εργασιών καθαρισμού τουαλετών και λοιπών εσωτερικών χώρων Δημοτικής Αγοράς Άρτας, λόγω αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα (προσωπικό) και εξοπλισμό ΨΚΗΜΩΨΑ-ΚΚΓ
474 Σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής Υπηρεσιών της εργασίας «Εργασίες θρυμματισμού υπολειμμάτων πρασίνου ογκωδών και αδρανών υλικών Κ.Α.70-6262.008 ποσού 3.968,00€ 6ΦΒ9ΩΨΑ-ΘΚ0
475 Προμήθεια υλικών για συντήρηση κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων κλπ ΔΕ Αρταίων 2021 ΨΧ5ΜΩΨΑ-7ΟΑ
476 Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας δύο(2) μηνών, στη Δ/νση Καθαριότητας, και του Ν. 3584/07, όπως τροποποιήθηκε και ισχύειΥπηρεσιών (Τμήμα Πολιτικής Προστασίας), σύμφωνα με τις διατάξεις το άρθρο 206 Πρασίνου( Τμήμα Καθαριότητας και Τμήμα Πρασίνου) και στην Δ/νση Τεχνικών Ανακύκλωσης Ω1ΜΧΩΨΑ-3ΛΝ

24-11-2021 (1)
24-11-2021 (2)
24-11-2021 (3)