Οικονομικές Επιτροπές 2021

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

56η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Αποφάσεις από 413έως 436

19 Νοεμβρίου 2021

56η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Αποφάσεις από 413έως 436

Στην Άρτα, σήμερα την 8η Νοεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, σύμφωνα διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν. 4635/2019 του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α’/ 11-3-2020), τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την 23873/4-11-2021 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

413 Έγκριση της αριθμ. 49/2021 απόφασης ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας – Παιδείας – Αθλητισμού – Πολιτισμού Δήμου Αρταίων ΚΚΜΠΑΠ η οποία αφορά αναμόρφωση προϋπολογισμού ΨΨ59ΩΨΑ-Χ18
414 Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΨΑΗΞΩΨΑ-ΔΤΥ
415 Αναμόρφωση προϋπολογισμού 6Ι5ΗΩΨΑ-Ρ5Υ
416 Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Β’ Τριμήνου 2021 ΩΔΚΨΩΨΑ-Ι0Τ
417 Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Γ’ Τριμήνου 2021 ΨΓΣ2ΩΨΑ-4ΨΑ
418 Απευθείας ανάθεση μηχανημάτων έργου για αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών Ψ3Π6ΩΨΑ-4ΗΞ
419 Διαγραφή ποσών από λάθος χρέωση 6Μ4ΛΩΨΑ-Χ7Φ
420 Έγκριση ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2021 647ΩΩΨΑ-ΞΕ3
421 Έγκριση επικοινωνιακής Πολιτικής Δήμου Αρταίων για το έτος 2022 9ΩΤΙΩΨΑ-Δ45
422 1) Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αρταίων στο περίπτερο της Περιφέρειας Ηπείρου στην Έκθεση Τουρισμού PHILOXENIA 202 2) Έγκριση μετάβασης εκπροσώπων του Δήμου Αρταίων στην Έκθεση Τουρισμού
PHILOXENIA 2021 και αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησής των 3) Εξειδίκευση των Κ.Α. 70.6422 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων», Κ.Α. 00-6423 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων» και Κ.Α. 00.6421 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» ΩΔ50ΩΨΑ-ΣΤ1
423 Ορισμός υπόλογου και έκδοση εντάλματος προπληρωμής για τη συμμετοχή του Δήμου Αρταίων στην Έκθεση Τουρισμού PHILOXENIA 2021 (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, 12–14/11/2021)» 6ΝΒ1ΩΨΑ-ΤΚΑ
424 Έγκριση αιτήματος εξειδίκευσης πίστωσης στον Κ.Α. 70-6162.010 «Δαπάνη συμμετοχής Φιλαρμονικής σε διάφορες εκδηλώσεις του Δήμου Αρταίων» του του Δήμου Αρταίων προϋπολογισμού έτους 2021 6ΣΜ8ΩΨΑ-ΗΛ1
425 Σύναψη δημόσιας Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών, της εργασίας: «Πλύσιμο κοινοχρήστων χώρων, ΚΑ: 70-6262.001, ποσού 7.979,40 ΩΦΘΖΩΨΑ-0Θ1
426 Παραχώρηση για χρήση του υπ’ αριθμ. ΚΗΙ 6788 οχήματος στην ΔΗΚΕΔΑ Ω21ΗΩΨΑ-ΙΓΨ
427 Επί αιτήσεως της εταιρείας διοπτρα κατασκευαστικη ε.ε. για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου “Επισκευή Δημοτικών καταστημάτων επί της οδού Σκουφά έμπροσθεν ΙΝ Αγίου Δημητρίου”ΩΞ2ΒΩΨΑ-Π5Φ
428 Σύνταξη όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου Επένδυση κεντρικού αρδευτικού αύλακα Βλαχέρνα – Γραμμενίτσα – Ρόκκα Ω1ΞΓΩΨΑ-ΠΨΑ
429 Έγκριση του 1ου ΑΠΕ μαζί με το 1ο ΠΚΤΜΝΕ της αρχικής σύμβασης του έργου ” Επισκευή Δημοτικών καταστημάτων επί της οδού Σκουφά έμπροσθεν Ι.Ν. Αγίου ΔημητρίουΩ5ΞΣΩΨΑ-ΝΛΥ
430 Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου “κατασκευή πεζοδρομίου και χώρου στάθμευσης έμπροσθεν του Μουσικού Σχολείου» Ω1ΚΔΩΨΑ-Ω91
431 Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου “Οδοποιία νέου οικισμού Κορωνησίας» ΩΖΤΙΩΨΑ-24Ψ
432 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου “Διευθέτηση ρέματος Αμμοτόπου» 965ΩΩΨΑ-ΘΙΠ
433 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου “Υπόγεια δίκτυα
δημοτικού φωτισμού στο Δήμο Αρταίων» 923ΩΩΨΑ-0ΥΙ
434 Αποδοχή δωρεών Κοινωνικού Φαρμακείου 9Κ10ΩΨΑ-2Β0
435 Αποδοχή δωρεών Κοινωνικού Παντοπωλείου Ω1ΩΘΩΨΑ-9ΒΑ
436 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή των Προέδρων τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων έτους 2020 6Λ1ΧΩΨΑ-ΩΤ8

56)8-11-2021 (1)
56)8-11-2021 (2)
56)8-11-2021 (3)
56)8-11-2021 (4)