Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την ανάθεση του έργου: « Αναβάθμιση κτιρίων και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια του Δήμου Αρταίων –Α’ Φάση»

25 Μαΐου 2021

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΗΠΕΙΡΟΥ 2014-2020

 

Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκό Ταμείο

Περιφερειακής Ανάπτυξης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της ΕΕ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ     ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ-Α’ ΦΑΣΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:[i]

 

 

 

 

ΚΩΔ.ΠΡΑΞΗΣ Σ.Α.     

 

 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020,  ΑΞΟΝΑΣ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2   «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»                                                  

ΣΥ    ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  ΑΠΟ ΕΤΠΑ

ΓΩ2

202            2020ΕΠ01810018  

1

                                                       ΑΔΑ: 9ΘΒΤΩΨΑ-ΜΛΣ

                                                                                   Άρτα 24/ 05/ 2021

                                                                                   Αριθμ. Πρωτ. 11387/2021  

                                         ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

C P V :  4 5 214200 -2   «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ»

N U T S :     EL541

 Έργο: O Δήμος Αρταίων, (Περ.οδός και Αυξεντίου , 47100, Άρτα, τηλ. 2681362100, fax:2681362253,

e-mail: dimos@arta.gr, www.arta.gr ) διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία  επιλογή αναδόχου για

την κατασκευή του έργου : «Αναβάθμιση κτηρίων και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτήρια του Δήμου Αρταίων-Α’ Φάση» εκτιμώμενης αξίας 769.759,81 (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) ή  960.000,00€  (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν4412/2016 (Α’ 147) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

α) Κατηγορία Οικοδομικών έργων με προϋπολογισμό 381.068,22€ και Ηλεκτρομηχανολογικών έργων με προϋπολογισμό 388.346,29(δαπάνη εργασιών, ΓΕ & Ο.Ε. και απρόβλεπτα).

Αντικείμενο του έργου:

Το αντικείμενο του έργου αφορά επεμβάσεις σε τρεις σχολικές μονάδες του Δήμου Αρταίων και συγκεκριμένα στο Γυμνάσιο Γραμμενίτσας, στο Δημοτικό Χαλκιάδων και στο Δημοτικό Καλαμιάς με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας. Προβλέπονται μηχανολογικές εργασίες (αντικατάσταση λεβήτων),θερμομόνωση, αντικαταστάσεις κουφωμάτων και ηλεκτρολογικές εργασίες(αλλαγή φωτιστικών κλπ.)

  Χρηματοδότηση: . Το έργο χρηματοδοτείται από  το Ε.Π. «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020», άξονας προτεραιότητας 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος και αειφόρος ανάπτυξη».

. Προβλέπεται    χορήγηση προκαταβολής.

Σύστημα δημοπράτησης: Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης της παραγράφου 2α του άρθρου 95 του Ν4412/2016.

Δικαιούμενοι συμμετοχής: Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στην

κατηγορία Οικοδομικά  τάξης 1ης και άνω ή ένωση οικονομικών φορέων στην κατηγορία Οικοδομικά  τάξης Α2 και οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία Η/Μ τάξης 1η και άνω ή ένωση οικονομικών φορέων στην κατηγορία ΗΜ τάξης Α2 ανεξάρτητα από την

έδρα τους και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Τόπος και χρόνος παράδοσης προσφορών: Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους , σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος, ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία που ορίζεται η       09-06-2021 ημέρα Τετάρτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 19.00μ.μ.  Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα  (9) μήνες.

Οι προσφορές συντάσσονται και υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Εγγυήσεις Συμμετοχής : Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ 1 α) του άρθρου 72 του Ν 4412/2016,  εγγυητικής επιστολής ύψους 15.483,87 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον δέκα (10) μηνών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες.

Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δώδεκα(12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Παραλαβή τευχών: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης   στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.arta.gr. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 31/05/2021 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις  02/06/2021.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το Πρότυπο Τεύχος Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Έργου της ΕΑΑΔΗΣΥ.

Προσφυγές: Οι προσφυγές κατατίθενται στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών όπως προβλέπεται από την ελληνική νομοθεσία μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.

Λοιπές πληροφορίες:  Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2681362235, fax: 2681362254, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Κατερίνα Σιώζου. Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού.

                                                                                            Ο Δήμαρχος  Αρταίων

                                                                                           Χρήστος Κ.  Τσιρογιάννης

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΕΔΩ : ΜΕΛΕΤΗ ΦΑΥ-ΣΑΥ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ_ΟΦΕΛΟΥΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ TEYD-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΠΕΡΙΛΗΨΗ 14. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_protocol-2021-11385

ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:  21PROC008650479