Δημοτικά Συμβούλια 2021

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (αποφάσεις από 27 έως 35)

16 Απριλίου 2021

4η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 10-2-2021

Στην Άρτα σήμερα την 10η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 το Δημ. Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε, σε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 60249/22-9-2020 (ΑΔΑ:Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 28274/10-12- -2020 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

27 Ψήφισμα για την εστίαση
28 Έκδοση πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής κατά της Ευτυχίας Κουρεμένου για κατάληψη δημοτικής έκτασης
29 Συμβιβαστικός διακανονισμός υποχρεώσεων μεταξύ της Ιεράς Μητρόπολης Άρτας και του Δήμου Αρταίων, στα πλαίσια εφαρμογής της Π1/98 πράξης προσκύρωσης – αναλογισμού αποζημίωσης
30 Λήψη απόφασης για εξασφάλιση πίστωσης ,για την κατασκευή του έργου «Δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών σύνδεσης αρχαιολογικών χώρων στην πόλη της Άρτας»
31 Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και επανακαθορισμός της Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου και Παροχής Συσσιτίου του Δήμου Αρταίων»
32 Χορήγηση προσωπικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Ασημάκη Κροκίδα (αριθμ. 2/2021 απόφ. Τοπ. Κοινότητας Αρταίων
33 Έγκριση πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων οικονομικού έτους 2021 του ΝΠΔΔ ΚΚΜΠΑΠ Δήμου Αρταίων
34 Έγκριση τροποποίησης συστατικής πράξης Διαδημοτικής Επιχείρησης
35 Μετατροπή της εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ» (δ.τ. «ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ ») σε «Αναπτυξιακό Οργανισμό

4)10-2-2021