Δημοτικά Συμβούλια 2021

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

16η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Αποφάσεις από 90 έως 99 )

28 Ιουλίου 2021

16η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Αποφάσεις από 90 έως 99 )

Στην Άρτα σήμερα την 9η του μηνός Ιουνίου του έτους 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30 το Δημ. Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 60249/22-9-2020 (ΑΔΑ:Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9), την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 35169/04.06.2021 του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 12449/4-6-2021 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

90 1 ·         Αναμόρφωση του προϋπολογισμού (αριθμ. 212/2021 Α.Ο.Ε.)
91 2 ·         Ανάκληση μεταφοράς ποσού από το ΙΦΕΤ ΑΕ που αφορά σε χρηματική δωρεά του Δήμου προς το ΓΝ Άρτας
92 1 1.    Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Δ’ Τριμήνου 2020
93 2 2.    Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Α’ Τριμήνου 2021
94 3 3.   Έγκριση στοχοθεσίας (ΟΠΔ) έτους 2020 του Ν.Π.Δ.Δ Κ.Κ.ΜΠΑΠ έτους 2021 Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας Παιδείας Αθλητισμού Πολιτισμού Δήμου Αρταίων (αριθμ. 16/2021 ΑΔΣ)
95 4 4.      Διοργάνωση έκθεσης με έργα του Γιάννη Μόραλη στη Δημοτική Πινακοθήκη του Δήμου Αρταίων
96 5 5.   Τροποποίηση Κανονισμών Κοινόχρηστων χώρων και Περιπτέρων Δήμου Αρταίων (ΑΡΙΘΜ. 13/2021 Α.Ε.Π.Ζ.)
97 6 6.    Χορήγηση δύο (2) γενικών θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ και μιας (1) θέσης στάθμευσης ποδηλάτων στον Αγ. Σπυρίδωνα
98 7 7.   Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και Επανακαθορισμός της κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου και παροχής Συσσιτίου του Δήμου Αρταίων
99 8 8.   Εξέταση αιτήματος Τοπικής Κοινότητας Κιρκιζατών για ονοματοδοσία πλατείας στην Τ.Κ. Κιρκιζατών οικισμός Πλησιών

16)9-6-2021