Δημοτικά Συμβούλια 2021

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

14η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (αποφάσεις 87 έως 88)

01 Ιουνίου 2021

14η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (αποφάσεις 87 έως 88)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α’/ 11-3-2020), τις υπ’αρ.18318/13-3-2Ο2Ο, 20930/31-3-2020 33282/29-5-2020 και 60249/22-9-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, σας καλούμε να συμμετάσχετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση, την 27η Μαΐου 2021 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα έναρξης 13,00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω Θέματα της ημερήσιας διάταξης:
87 Λήψη απόφαση για παράταση μίσθωσης ακινήτου
88 Λήψη απόφαση περί έγκρισης μεταβίβασης μισθωτικής σχέσης, λόγω ασθένειας, του δυτικού τμήματος του αρ. 329 αγροτεμαχίου στη θέση «ΛΕΡΑ» της Τ.Κ. Αγίου Σπυρίδωνα

14)27-5-2021