Δημοτικά Συμβούλια 2021

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

10η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (απόφαση αριθμ. 64)

19 Μαΐου 2021

10η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 14-4-2021

Στην Άρτα σήμερα την 14η του μηνός Απριλίου του έτους 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.30 το Δημ. Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 60249/22-9-2020 (ΑΔΑ:Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 7362/14-4-2021 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

65 Διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση της κενωθείσας θέσης περιπτέρου (παραχώρησης του Δικαιώματος Χρήσης) μετά του κουβουκλίου αυτού που βρίσκεται στη θέση όπως αυτή οριοθετείτε από τις οδούς : Λέων Σπαή & Περιφ.Οδό στην Κοινότητα Άρτας του Δήμου Αρταίων

10)14-4-2021