19η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 28-8-2017 αποφάσεις από 437-485

ΕΚΤΑΚΤΑ
1 «Επιτάχυνση των διαδικασιών ολοκλήρωσης διαδικασίας ανάθεσης εκπόνησης της
μελέτης, για την «Αντιπλημμυρική προστασία της πόλης της Άρτας και της
ευρύτερης περιοχής του ποταμού Αράχθου»
2 Υποβολή πρότασης για «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων για εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών
– αγροτικών εκμεταλλεύσεων από Τ.Κ. Γαβριάς σε Δ.Κ. Κωστακιών στο Δήμο
Αρταίων» στα πλαίσια της πρόσκλησης 4.3.4 /ΕΥΔΠ_87(1η) του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020
3 Λήψη απόφασης – δέσμευσης του Δημοτικού Συμβουλίου για ένταξη της πράξης
«Ασφαλτοστρώσεις δρόμων για εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών – αγροτικών εκμεταλλεύσεων από Τ.Κ.
Γαβριάς σε Δ.Κ. Κωστακιών στο Δήμο Αρταίων» στο Επιχειρησιακό Σχεδιασμό του Δήμου
Αρταίων 2014 – 2019″
4 Αναμόρφωση προϋπολογισμού (αριθμ. 446/2017 Α.Ο.Ε.)
5 Έγκριση πρακτικού κλήρωσης επιτροπών φυσικού εδάφους
6 Έγκριση δαπάνης για επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού.
7 Παραχώρηση χώρου στο Μύτικα για τη στέγαση του Συλλόγου Γυναικών Άρτας
«ΘΕΑ ΔΗΜΗΤΡΑ»
ΤΑΚΤΙΚΑ
1.Αποδοχή απόφασης ένταξης της Πράξης «Αναπαλαίωση και αξιοποίηση Διατηρητέου κτιρίου Δημαρχιακού
Καταστήματος «Ιστορικό Δημαρχείο Άρτας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές μεταφορών περιβάλλον
& Αειφόρος Ανάπτυξη» και αποδοχή της πίστωσης
2.Αποδοχή χρηματοδοτήσεων
3.Δωρεάν παραχώρηση οικοπέδου εμβ. 659 μ2 από την ΔΕΥΑΑ στο Δήμο Αρταίων και Παραχώρηση οικοπέδου
του Δήμου Αρταίων στη ΔΕΥΑΑ για εξυπηρέτηση γραφείων συνεργείου και αποθηκευτικών χώρων
4. Στήριξη επί αιτήματος του Δήμου Αρταίων σχετικά με πληροφοριακές πινακίδες κατά μήκος της ΙΟΝΙΑΣ
ΟΔΟΥ
5.Αίτημα του Δήμου Αρταίων για κατασκευή Πλήρους Κόμβου στην Ιόνια Οδό στο ύψος του Αμμοτόπου Άρτας.
6.Συμμετοχή του Δήμου Αρταίων στην Προγραμματική Σύμβαση «Μελέτη αποκατάστασης Βυζαντινού μνημείου
Ι.Ν. Παρηγορήτισσας Άρτας» με το Υπουργείο Πολιτισμού και την Περιφέρεια Ηπείρου
7.Προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάθεση τροφίμων έτους 2017 του Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π.
8.Έγκριση και διάθεση πιστώσεων για επιχορήγηση Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Αρταίων για
προμήθεια Η/Υ
9.Τακτική επιχορήγηση του Δήμου Αρταίων προς το ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ
10.Διαγραφή ποσού λόγω λύσης μίσθωσης
11.Διαγραφή ποσών από λάθος χρέωση και επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων.
12.Διαγραφή ποσών από λάθος χρέωση.
13.Ανάκληση της αριθμ.331/2015 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
14.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για εργασίες καθαρισμού ακτών Κορωνησίας
15.Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών επισκευής & συνήρησης σηματοδοτούμενων κόμβων
Δήμου Αρταίων 2017
16.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών επισκευής αντλητικού συγκροτήματος γηπέδων
Πλησιών – Καλαμιάς-Ράχης
17.Έγκριση πρωτοκόλλου ποσοτικής παραλαβής υπηρεσιών οργάνωσης 13ου Διάπλου Αμβρακικού
18.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής παραλαβής υπηρεσιών ηχητικής κάλυψης εκδήλωσης (έκθεση
φωτογραφίας) για τα Ελευθέρια & το Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2017 του Δήμου Αρταίων
19.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής παραλαβής υπηρεσιών ταφών – εκταφών στο Δημοτικό
Κοιμητήριο Άρτας & στο Κοιμητήριο Αγίων Αναργύρων
20.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής παραλαβής υπηρεσιών ταχυμεταφορών (courier)
21.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για εργασίες έκδοσης ετήσιων πιστοποιητικών
καταλληλότητας δύο ανελκυστήρων Δημαρχείου Άρτας για το έτος 2017
22.Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής για ασφάλιστρα οχημάτων – μηχανημάτων – χορτοκοπτικών
μηχανημάτων του Δήμου Αρταίων για το έτος 2017
23.Έγκριση Πρόσληψης Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δίκαιου Ορισμένου Χρόνου, ενός (1)
ατόμου, για την υλοποίηση του Υποέργου(Α/Α) με τίτλο: «Λειτουργία Δομών και Υπηρεσιών της Δημ.
Διοίκησης προς όφελος των γυναικών για την καταπολέμηση της βίας –Συμβουλευτικό Κέντρο Δήμου
Αρταίων», στον άξονα Προτεραιότητας 5 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Κοινωνική Ένταξη και Κατ
απολέμηση των Διακρίσεων» του Ε.Π. «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020», με κωδικό ΟΠΣ 5000569
24.Συμπλήρωση της αριθμ. 425/2017 απόφασης Δημ. Συμβουλίου
25.Συμπλήρωση 194/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
26.Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο 76 Ν.3852/2010)
27.Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής για την: «Προμήθεια εξοπλισμού για την ανάπτυξη
των κοινωνικών δομών του Δήμου Αρταίων
28.Παραχώρηση αίθουσας από το πρώην Κοινοτικό Κατάστημα Αμμοτόπου στο Σύλλογο Γονέων και Μαθητών
του Δημοτικού Σχολείου Αμμοτόπου
29.Παραχώρηση αίθουσας από το πρώην Κοινοτικό Κατάστημα Αμμοτόπου στον Αιμοδοτικό Σύλλογο
Απανταχού Αμμοτοπιτών
30.Συμπαράσταση του Δήμου Αρταίων στο αίτημα του Δήμου της Μήλου για τον επαναπατρισμό του Αγάλματος
της Αφροδίτης της Μήλου
31.Έγκριση της αριθμ.11/2017 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής η οποία αφορά «7η τροποποίηση
Προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2017»
32.Συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Ηπείρου της εκδήλωσης με τίτλο «ΜΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟΣ» που θα
πραγματοποιηθεί στις 19-9-2017
33.Συνδριοργάνωση με Πανελλήνιο Σύνδεσμο Στρατιωτικών ειδικής κατάστασης με θέμα την υγεία που θα
πραγματοποιηθεί στις 16-9-2017
34.Συνδιοργάνωση με το Σύλλογο Νέων Καμπής για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης με τίτλο 1η γιορτή
προβατίνας που θα πραγματοποιηθεί στις 1-9-2017
35.Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών συντήρησης πρασίνου αθλητικών γηπέδων Δήμου Αρταίων
36.Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή τσιμεντοστρώσεων και αυλάκων ΔΕ Ξηροβουνίου – Φιλοθέης – Βλαχέρνας και Αμβρακικού
37.Επί αιτήσεως της ΒΛΑΧΑΣ Π.- Σ. ΑΤΕ η οποία αφορά παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου
‘Επεκτάσεις δικτύου δημοτικού φωτισμού»
38.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής της εργασίας «Καθαρισμός αρδευτικών &
αποστραγγιστικών αυλάκων Δ.Ε. Ξηροβουνίου»
39.Σύσταση επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων
40.Έγκριση ισολογισμού έτους 2016 της Διαδημοτικής Επιχείρησης Χονδρεμπορίου Γεωργικών Προϊόντων και
Αποθηκών Πρακτορείων Μεταφορών (Αριθ.14/2017 Απόφαση Δ.Σ)
41.Έγκριση της αριθμ. 17/2017 απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Άρτας η οποία αφορά
«Αναμόρφωση προϋπολογισμού»
28-8-2017

18η Συνεδρίαση Δημ. Συμβουλίου 26-7-2017 (αποφάσεις από 433-436)

ΘΕΜΑ 1ο :Έγκριση της αριθμ. 409/2017 απόφασης Οικον. Επιτροπής η οποία αφορά Κατάρτιση κατάστασης απόρων δημοτών που χρήζουν βοήθειας εν όψει της εορτής του Δεκαπενταύγουστου
ΘΕΜΑ 2ο :Διαγραφή ποσών από λάθος χρέωση
ΘΕΜΑ 3ο :Λύση της εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ»
ΘΕΜΑ 4ο :Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 342/2017 απόφασης Δ.Σ Δήμου Αρταίων για την επιχορήγηση της Φιλαρμονικής Συλλόγου Σκουφά
26-7-2017

17η Συνεδρίαση Δημ. Συμβουλίου 14-7-2017 (αποφάσεις από 405-432)

EKTAKTA
1. Έγκριση απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας
Δήμου Αρταίων που εντάχθηκε στο Ε.Π. Ήπειρος 2014-2020
2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού χρήσης 2017 (Αριθ. 387/2017 Α.Ο.Ε)
3. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού (βίντεο) για την
τουριστική προβολή του Δήμου Αρταίων
4. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την πραγματοποίηση του 13ου Διάπλου Αμβρακικού. Διάθεση
δαπάνης για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης
5. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης σίτισης μαθητών μουσικού σχολείου 2017-2018 προϋπολογισμού
150.343,80 με ΦΠΑ και διενέργεια διαγωνισμού
6. Ορισμός επιτροπής παραλαβής έργου «σίτισης μουσικού σχολείου Άρτας 2017-2018
7. Διαγραφή ποσών από λάθος χρέωση και επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων
8. Διαγραφή χρεώσεων από βεβαιωτικούς καταλόγους
9. Αίτηση πραγματοποίησης δαπάνης της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες συντήρησης του μονοπατιού
της Βίδρας»
10. Έγκριση πρωτοκόλλων ποσοστικής & ποιοτικής παραλαβής για εργασίες καθαρισμού ακτών
Κορωνησίας
11. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για εργασίες απομαγνητοφώνησης πρακτικών ΔΣ Ο.Ε. για
το έτος 2017
12. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής & ποιοτικής παραλαβήςτων εργασιών μίσθωσης
ισοπεδωτή – γκρέϊντερ για τη διαμόρφωση αγροτικών δρόμων στην ΔΕ Αμβρακικού & ΔΕ Κωστακιών
13. Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή σχολικών συγκροτημάτων στο Δήμο
Αρταίων»
14. Έγκριση 1ου Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Εργασίες συντήρησης &
ανακατασκευής των ρουφραχτών & των τοίχων στήριξης αυτών στο αρδευτικό δίκτυο»
15. Έγκριση της αριθμ. 58/2017 απόφασης του ΔΣ του ΚΚΜΠΑΠ η οποία αφορά «Δημιουργία παραρτημάτων
ΚΑΠΗ στις Δημοτικές ενότητες Άρτας και Ανέζας ως αποκεντρωμένες υπηρεσίες του ΝΠΔΔ Κέντρο
Κοινωνικής Μέριμνας Παιδείας – Αθλητισμού – Πολιτισμού Δήμου Αρταίων»
16. Έγκριση μελέτης εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση προσβασιμότητας και κατασκευή πεζοδρομίων στην
Άνω πόλη»
17. Τροποποίηση της αριθμ. 208/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
18. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης «Γιορτή σαρδέλας με το Σύλλογο γυναικών Δήμου Αμβρακικού
και τον Μοπρφωτικό Σύλλογο Ανέζας και έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση δαπάνης για
την συγκεκριμένη εκδήλωση.
ΤΑΚΤΙΚΑ
1. Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αρταίων (αριθμ. 10/2017 Απόφαση Εκτ.
Επιτροπής)
2. Απασχόληση προσωπικού με νέες συμβάσεις σε Ανταποδοτικές Υπηρεσίες Καθαριότητας (Σύμφωνα με
τις εξαιρετικές προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν.4479/2017
3. Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό
Έτος- Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ, Μαθητεία ΕΠΑ.Σ Μαθητεία ΙΕΚ) για απασχόληση στο Δήμο Αρταίων
κατά το σχολικό έτος 2017-18
4. Επιστροφή ποσού που προέρχεται από λάθος χρέωση τετραγωνικών μέτρων
5. Καταγγελία μίσθωσης για το αριθμ. 2 Δημοτικό Κατάστημα της Πλατείας Σκουφά.
6. Επιχορήγηση Αθλητικών και Πολιτιστικών Συλλόγων
7. Έγκριση της αριθμ. 11/2017 απόφασης Εκτελεστικής Επιτροπής η οποία αφορά τροποποίηση
τεχνικού προγράμματος 2017
8. Έγκριση της αριθμ.29/2017 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής η οποία αφορά «Καθορισμό
θέσεων δικύκλων οχημάτων και επέκταση των θέσεων στάθμευσης για την εξυπηρέτηση της
Δημοτικής Λαικής Αγοράς »
9. Έγκριση μελέτης του έργου «Βελτιώσεις συντηρήσεις δημοτικής οδοποιίας Δήμου Αρταίων ΔΕ
Αρταίων»
10. Έγκριση δαπάνης για επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού
14-7-2017

13η Συνεδρίαση Δημ. Συμβουλίου 24-5-2017 (απόφαση αριθμ. 317)

Επανάληψη της υπ.αρ.278/2017 απόφασης Δ.Σ. Δήμου Αρταίων, «Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για τη συνδιοργάνωση με τη ΔΕΥΑ στην Άρτα της 28ης Πανελλήνιας Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης Ελλάδος (ΕΔΕΥΑ)» και διάθεση ποσού 3.000,00€
24-5-2017

16η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 10-7-2017 (Αποφάσεις από 371-404)

ΤΑΚΤΙΚΑ
1. Επί αιτήσεως δεκατεσσάρων (14) Δημοτικών Συμβούλων της Μειοψηφίας με Θέμα: «Ενημέρωση σχετικά με την ενέργεια των αναγκαστικών κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών πολιτών από τον Δήμο Αρταίων και λήψη απόφασης για την ανάκλησή της»
2. Δωρεάν παραχώρηση οικοπέδου της ΔΕΥΑΑ στο Δήμο Αρταίων (αριθμ.47/2017) της ΔΕΥΑΑ
3. Παραχώρηση οικοπέδου του Δήμου Αρταίων στη ΔΕΥΑΑ για εξυπηρέτηση γραφείων συνεργείου και αποθηκευτικών χώρων
4. Επιστροφή ποσού που προέρχεται από λάθος χρέωση τετραγωνικών μέτρων
5. Διαγραφή ποσών από λάθος χρέωση και επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων
6. Διαγραφή χρεώσεων από βεβαιωτικούς καταλόγους και επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού
7. Λύση μίσθωσης χώρου στο ισόγειο του Δημαρχιακού Μεγάρου για χρήση κυλικείου
8. Λύση του με αριθμ. Πρωτ. 2371/26-1-2017 συμφωνητικού μίσθωσης
9. Μείωση μισθωμάτων βάσει της παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν. 4071/2012
10. Ανάκληση της αριθμ. 331/2017 απόφασης του Δημ. Συμβουλίου «Περί παραχώρησης κατά χρήση του Ι.Ν. Αγ. Αποστόλων που βρίσκεται στο χώρο του κοιμητηρίου των Αγ. Αποστόλων και τη διοικησή του από την κοσμητεία»
11. Αναμόρφωση προϋπολογισμού χρήσης 2017 (αριθμ. 341 & 372/2017 Α.Ο.Ε.)
12. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών ασφαλίστρων μεταφορικών μέσων
13. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής «Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών για τα οχήματα –μηχανήματα έργου του Δήμου Αρταίων έτους 2017
14. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών αναβάθμισης & Υποστήριξης ιστοσελίδας Δήμου Αρταίων (www.arta.gr)
15. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών με τίτλο ¨Προμήθεια βιβλίων κλπ ΚΑ:10-6611 ποσού 791,31€ με ΦΠΑ 6% για το έτος 2017
16. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών πιστοποίησης παιδικών χαρών
17. Έγκριση πρωτοκόλλων ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής για προμήθεια υλικών συντήρησης & επισκευής κτιρίων & λοιπών εγκαταστάσεων Δήμου Αρταίων Λαικών αγορών Δήμου Αρταίων (ΟΜΑΔΑ 3.1η Κατασκευαστικά υλικά) για το έτος 2017
18. Πρόσληψη ενός υπαλλήλου ειδικότητας ΔΕ Ηλεκτρολόγων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) δίμηνης διάρκειας
19. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης «Προμήθεια εξοπλισμού για την ανάπτυξη των κοινωνικών δομών του Δήμου Αρταίων» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης.
20. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Δημιουργία οπτικοακοστικού υλικού (βίντεο) για την τουριστική προβολή του Δήμου Αρταίων
21. Ορισμός εκπροσώπου για την ετήσια Τακτική συνέλευση των μετόχων της ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.
22. Έγκριση της αριθμ. 27/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Χορήγηση Γενικής Θέσης Στάθμευσης Αμεα
23. Έγκριση των αριθμ 26 & 28/2017 αποφάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Μετατόπιση Περιπτέρων λόγω Επικινδυνότητας
24. Έγκριση Συμμετοχής του Δήμου Αρταίων στο περίπτερο της Περιφέρειας Ηπείρου στην Έκθεση Τουρισμού Tour Natur 2017
25. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την αγορά του βιβλίου «Χαλκιάδες Άρτας, 1830 – 2000» του κου Βασιλείου Φώτη.
26. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την αγορά του βιβλίου «Ο Φόνος της Αποκάλυψης» του κου Γιάννη Τζαμπούρα
Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Πρασίνου
27. Αδυναμία εκτέλεσης με ίδια μέσα της εργασίας: «Εργασίες φυτοπροστασίας δένδρων» και επιλογή τρόπου εκτέλεσης
28. Έγκριση της αριθμ.23/2017 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής η οποία αφορά «Εισήγηση επί τροποποίησης σχεδίου πόλεως ΟΤ 4Α »
29. Επί αιτήσεως Γεωργίου Μπαλαούρα η οποία αφορά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Στεγανοποίηση αρδευτικών και αποστραγγιστικών αυλάκων»
30. Επί αιτήσεως της Κ/Ξ ΜΠΟΥΖΑΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ – ΛΙΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ η οποία αφορά παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Προσθήκη κατ’ επέκταση και αναδιαρρύθμιση χώρου στο ισόγειο του Δημαρχείου»
31. Αδυναμία εκτέλεσης διαδικασίας νομιμοποίησης λεπίδας του υπ’ αριθμ. ΚΗΙ 1557 φορτηγού οχήματος της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Αρταίων
32. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Καθαρισμός αρδευτικών και αποστραγγιστικών αυλάκων Δ.Ε. Φιλοθέης»
33. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου Καθαρισμός αρδευτικών & αποστραγγιστικών αυλάκων ΔΕ Βλαχερνών & ΔΕ Αρταίων και καθαρισμός χειμάρων.
34. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση δρόμου Μηλιανά – Μεσόπυργος»
35. Συγκρότηση της επιτροπών προσωρινής – Οριστικής παραλαβής έργων
36. Έγκριση δαπάνης για επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού
10-7-2017

Συνεδρίαση 38 Οικονομικής Επιτροπής (450-455 )

450 1.   Ορισμός υπολόγων υπαλλήλων για έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων Δ΄ διμήνου 2017
451 2.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία: Καθαρισμός ακτών Κορωνησίας και επιλογή τρόπου εκτέλεσης
452 3.   ‘Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία: Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έργου Δήμου Αρταίων
453 4.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών
454 5.   Διευκρινήσεις επί τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας: Προμήθεια εξοπλισμού για την ανάπτυξη των κοινωνικών δομών του Δήμου Αρταίων
455 6.   Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
2017-38

Συνεδρίαση 37 Οικονομικής Επιτροπής (442-449 )

442 Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου εντός του Δημαρχιακού μεγάρου για τη λειτουργία κυλικείου
443 Σύνταξη όρων και καθορισμός κατωτάτου ορίου μισθώματος για εκμίσθωση χώρου εντός του Δημαρχιακού μεγάρου για την λειτουργία κυλικείου
444 Έγκριση αρ. 31693/2017 αποφάσεως Δημάρχου σχετικά με ορισμό δικηγόρου
445 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού
446 2.Έγκριση Πρακτικού Ι ( που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και στη βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών ) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της μελέτης: Μελέτη κατασκευής κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Αντιρρίου- Ιωαννίνων στην πόλη της Άρτας
447 3.Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου ως χώρου στέγασης της Δομής Βασικών Αγαθών του Δήμου Αρταίων
448 4.Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης έγκριση διάθεσης πίστωσης και απευθείας σε ιδιώτες με μηχανήματα έργου λόγω της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε την Κυριακή 13/8/2017 και την Δευτέρα 14/8/2017 στην Τ.Κ. Ψαθοτοπίου ( έγκριση αρ. 31130 και 31131/18-8-2017 αποφάσεων Δημάρχου )
449 5.Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης του έργου: Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες του έτους 2015 και έργα πρόληψης νέων
2017-37

Συνεδρίαση 36 Οικονομικής Επιτροπής (431-441 )

431 1.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης για την προμήθεια: Προμήθεια εξοπλισμού για την ανάπτυξη των κοινωνικών δομών του Δήμου Αρταίων
432 2.Έγκριση οριστικής κατακύρωσης του έργου: Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων στο Δήμο Αρταίων.
433 3.Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου: Μετατροπή πνευματικού κέντρου Κωστακιών σε Παιδικό Σταθμό.
434 4.Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου: Διαμόρφωση Παιδικών Χαρών.
435 5.Έγκριση μελέτης της προμήθειας: Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος Δ.Ε. Αρταίων
436 6.Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια: Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος Δ.Ε. Αρταίων και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης.
437 7.Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης της μελέτης: Μελέτη τεχνικής οργάνωσης κατασκευής επιχειρηματικού πάρκου Άρτας (υλοποίηση μέσω προγραμματικής σύμβασης με Περιφέρεια Ηπείρου και Επιμελητήριο Άρτας).
438 8.Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης της μελέτης: Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατασκευής επιχειρηματικού πάρκου Άρτας (υλοποίηση μέσω προγραμματικής σύμβασης με Περιφέρεια Ηπείρου και Επιμελητήριο Άρτας).
439 9.Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης της υπηρεσίας: Σύνταξη φακέλου σκοπιμότητας/βιωσιμότητας κατασκευής επιχειρηματικού πάρκου Άρτας (υλοποίηση μέσω προγραμματικής σύμβασης με Περιφέρεια Ηπείρου και Επιμελητήριο Άρτας).
440 10.Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
441 11.Έγκριση ή μη πρακτικού για την προμήθεια: Προμήθεια ομπρελών για κοινόχρηστους χώρους.
2017-36

Συνεδρίαση 35 Οικονομικής Επιτροπής (423-430 )

423 Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών κατακόρυφης σήμανσης Δήμου Αρταίων
424 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την Προμήθεια: Προμήθεια γραμματοθυρίδων
425 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την Υπηρεσία: Αμοιβή ελεγκτή δόμησης
426 Έγκριση ή μη πρακτικού αποσφράγισης Οικονομικών προσφορών για την προμήθεια: Προμήθεια Οχημάτων (επιβατικά, ελαφρύ ημιφορτηγό, τρακτέρ με καταστροφέα και γερανοφόρο φορτηγό)
427 Μερική τροποποίηση της αρ. 64/2014 Α.Ο.Ε. ως προς το όνομα του δικηγόρου
428 Έγκριση ή μη πρακτικού διαγωνισμού οριστικής κ2017-352017-352017-35ατακύρωσης για την ‘’Προμήθεια υλικών καθ/τας και ευπρεπισμού, λοιπών ειδών υγιεινής και σάκων απορριμμάτων έτους 2017 Δήμου Αρταίων και Νομικών Προσώπων (ομάδα Α – Υλικά Καθ-τας για το ΝΠΔΔ Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π)
429 Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών για συντήρηση κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων κ.λ.π. Δ.Ε. Αρταίων
430 Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
2017-35

Συνεδρίαση 34 Οικονομικής Επιτροπής (401-422)

401 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την προμήθεια: Προμήθεια κάδων απορριμμάτων και δοχείων απορριμμάτων
402 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία: Εργασίες καθαρισμού και αποψίλωσης οικοπέδων ιδιωτών
403 Μερική τροποποίηση της αρ. 343/2016 Α.Ο.Ε. ως προς το όνομα του Συμβολαιογράφου
404 Εξουσιοδότηση Δημάρχου για κατάθεση μήνυσης
405 Ορισμός Συμβολαιογράφου για δωρεάν παραχώρηση οικοπέδου της ΔΕΥΑΑ στο Δήμο Αρταίων
406 Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας προσωρινού αναδόχου του έργου: Αντικατάσταση στέγης του 1ου Παιδικού Σταθμού Άρτας
407 Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
408 1.   Κατάρτιση κατάστασης απόρων δημοτών που χρήζουν βοήθειας εν όψει της εορτής του Δεκαπενταύγουστου
409 2.   Έγκριση ή μη πρακτικού οριστικής κατακύρωσης για την εργασία: Μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών στο ΚΔΑΥ Ιωαννίνων
410 3.   Έγκριση πρακτικών για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της Υπηρεσίας: Συντήρηση-Υποστήριξη-Αναβάθμιση υφιστάμενων εφαρμογών λογισμικού και υπηρεσία παρακολούθησης των οχημάτων με εγκατεστημένο GPS μέσω διαδικτυακής εφαρμογής.
411 4.   Έγκριση ή μη πρακτικού οριστικής κατακύρωσης για την εργασία: Περισυλλογή και περίθαλψη αδέσποτων ζώων συντροφιάς
412 5.   Ορισμός υπολόγου υπαλλήλου και έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την συμμετοχή του Δήμου στην έκθεση τουρισμού TOURNATUR 2017
413 6.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόματου μηχανισμού εισόδου parking.
415 7.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και ορισμός υπαλλήλου για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής
416 8.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία: Εργασίες συντήρησης του Μονοπατιού Βίδρας
417 9.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία: Εργασίες φυτοπροστασίας δένδρων
418 10. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
419 11. Έγκριση και διάθεση πίστωσης πολυετούς δαπάνης
420 12. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου για το σχολικό έτος 2017-2018
421 13. Έγκριση αποδέσμευσης ποσών
422 14. Σύνταξη όρων και καθορισμό κατωτάτου ορίου μισθώματος για εκμίσθωση χώρου εντός του Δημαρχιακού μεγάρου για τη λειτουργία κυλικείου.
2017-34