Δημοτικά Συμβούλια 2021

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (αποφάσεις από 55 έως 61)

19 Μαΐου 2021

7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 31-3-2021
Στην Άρτα σήμερα την 31η του μηνός Μαρτίου του έτους 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 το Δημ. Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 60249/22-9-2020 (ΑΔΑ:Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 5918/26-3-2021 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

55 Λήψη απόφασης για τη δημοτική οδό που διέρχεται από το 9ο Δημοτικό σχολείο έως το Νοσοκομείο Άρτας
56 Κατάργηση της αριθμ. 276/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και καθορισμός χρόνου ανόρυξης και εκταφής χώρων ταφής Θανόντων από SARS-COV-2
57 Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικής Αγοράς Άρτας (αρ.9/2021 απ. Ε.Π.Ζ.)
58 Έγκριση πινάκων εκτιμήσεων Μεσοπρόθεσμων Προβλέψεων Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025 του Δήμου Αρταίων
59 1η Υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021 και διαμόρφωση του πίνακα στοχοθεσίας (αριθμ.99/2021 αποφ. Οικ. Επιτροπής)
60 Συγκρότηση επιτροπής καταστροφής άχρηστου υλικού
61 Αποδοχή παραίτησης της Ουρανίας Τρομπούκη από μέλος του ΔΣ της ΔΗΚΕΔΑ και ορισμός νέου μέλους

7) 31-3-2021