Δημοτικά Συμβούλια 2018

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

35η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018 (αποφάσεις αριθμ. από 705 έως 735)

14 Μαΐου 2019

35η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Παρασκευή 21-12-2018 και ώρα 17,30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στην αριθμ. 30517/17-12-2018 πρόσκληση:

705 Έγκριση προϋπολογισμού ΔΗΚΕΔΑ έτους 2019 (αριθμ. 24/2018 απόφ. ΔΣ ΔΗΚΕΔΑ)
706 Έγκριση της αριθμ. 33/2018 απόφασης Δ.Σ. Διαδημοτικής Επιχείρισης Χονδρεμπορίου Γεωργικών Προϊόντων και Αποθηκών Πρακτορείων Μεταφορών
707 Έγκριση Συγκριτικού πίνακα που αφορά την μελέτη ¨ «Ολοκλήρωση της κτηματογράφησης και Πολεοδομική μελέτη της Κοινότητας Βλαχέρνας Νομού Άρτας
708 Αποδοχή τροποποίησης της παρ.1 του άρθρου 4 της από 22-11-2018 σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του προγράμματος: «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε 17 Δήμους (θύλακες υψηλής ανεργίας)(συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων)» Ά ΚΥΚΛΟΣ, ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
709 Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης «Ολοκληρωμένα έργα αναπλάσεων κοινοχρήστων χώρων στις θέσεις, πλατεία Αγ. Θεοδώρας στην πόλη της Άρτας και πλατεία Ροδαυγής του Δήμου Αρταίων» στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2018, αποδοχή της πίστωσης και του Συμφώνου Αποδοχής των όρων της απόφασης αυτής.
710 Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Επισκευή – Συντήρηση σχολικών κτιρίων στο Δήμο Αρταίων»
711 Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αντικατάσταση συνθετικών δαπέδων και επισκευή περίφραξης στα γήπεδα τένις στο Δήμο Αρταίων»
712 Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου “Αντικατάσταση στέγης , εγκατάσταση φωτισμού και εργασίες συντήρησης Αθλητικού Κέντρου Άρτας”
713 Έγκριση μελέτης του έργου “Οριζόντια σήμανση, διαγραμμίσεις,διαβάσεις,πεζών
714 Σύσταση επιτροπών οριστικής και προσωρινής παραλαβής έργου.
715 Επικαιροποίηση της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου Αρταίων (αρθρο 70, παρ.1 του Ν.3852/2010)
716 Έγκριση της αριθμ. 144/2018 απόφασης ΔΣ ΝΠΔΔ ΚΚΜΠΑΠ που αφορά αναμόρφωση προϋπολογισμού
717 Έγκριση της αριθμ. 142/2018 Απόφασης του Δ.Σ. ΝΠΔΔ ΚΚΜΠΑΠ η οποία αφορά ψήφιση προϋπολογισμού έτους 2019 
718 Έγκριση της αριθμ. 33/2018 απόφασης Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου η οποία αφορά ψήφιση προϋπολογισμού έτους 2019 
719 Λήψη απόφασης για διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση των καταστημάτων με αριθμ. 9 και 13 τη πλατείας των Αγίων Αναργύρων
720 αναμόρφωση προϋπολογισμού
721 Εκ νέου έγκριση της μελέτης “Ολοκληρωμένα έργα αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων στις θέσεις πλατεία και πλατεία Ροδαυγής του Δήμου Αρταίων» σε συνέχεια της αριθμ. 699/2017 απόφασης Δημ. Συμβουλίου
722 Aποστολή προτάσεων και Παρατηρήσεων επί του Σχεδίου “Μελέτη Οργάνωσης Φορέα Διαχείρισης” στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης με τίτλο : “Κατασκευή έργων ύδρευσης Νομών Πρέβεζας – Άρτας – Λευκάδας. Προμελέτες και Οριστικές μελέτες Υδραυλικών και λοιπών έργων, Υποστηρικτικές Μελέτες (Περιβαλλοντική μελέτη, Τοπογραφική μελέτη, Γεω6λογική μελέτη, Γεωτεχνικές Έρευνες και μελέτες), Τεύχη Δημοπράτησης”
723 Αναμόρφωση προϋπολογισμού (αριθ.585/2018 ΑΟΕ)
724 Διαγραφή δημοτικών τελών που έχουν επιβληθεί στους ιδιοκτήτες πτηνοτροφικών μονάδων.
725 Διαγραφή οφειλής
726 Διαγραφή προσαυξήσεων οφειλής
727 Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής του Τμήματος Προμηθειών και Αποθηκών
728   Έναρξη δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου “Εγκατάσταση επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου”
729 Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του Θεσμικού Πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ σύμφωνα με το Ν.4555/2018
730 Έγκριση πίνακα δικαιούχων άδειας δραστηριοποίησης και χρήσης χώρου στη Δημοτική Αγορά του Δήμου Αρταίων
731 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου “Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων κοιμητηρίων”
732Έγκριση 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου “Βελτίωση προσβασιμότητας και κατασκευή πεζοδρομίων στην Άνω Πόλη”
733 Ενίσχυση του προσωπικού των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αρταίων με πρόσληψη χειριστή Μ.Ε.
734 Έγκριση προγραμματικής σύμβασης στο πλαίσιο του έργου ” Παροχή Υπηρεσιών για την Αναβάθμιση του Οδοφωτισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου και στο Αστικό Οδικό δίκτύο των Δήμων Αρταίων, Ηγουμενίτσας και Πρέβεζας” που συνχρηματοδοτείται από το Μηχανισμό ELENA (EE-ETEπ)
735 Συγκρότηση Επιτροπών: Α) Παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών του Δήμου Αρταίων σε εφαρμογή του άρθρου 221 Ν.4412/2016 Β) Παραλαβής συμβάσεων παροχής υπηρεσιών του Δήμου Αρταίων  σε εφαρμογή του άρθρου 221 του Ν.4412/2016

33)21-12-2018