Οικονομικές Επιτροπές 2021

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

34η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

28 Ιουλίου 2021

34η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στην Άρτα, σήμερα την 2α Ιουλίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ συνήλθε σε δια περιφοράς συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, σύμφωνα διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν. 4635/2019 του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α’/ 11-3-2020), τις υπ’αρ.18318/13-3-2Ο2Ο, 20930/31-3-2020 33282/29-5-2020 και της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 39842/25.06.2021 (ΦΕΚ 2744/26.06.2021 τεύχος Β’) του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την 14236 Οικ/28-6-2021 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

249 1 Έγκριση του 1ου πρακτικού συνεδρίασης της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης αποτελεσμάτων προμηθειών του Δήμου Αρταίων (πλην Τεχνικής Υπηρεσίας) για τον συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια “Προμήθεια εξοπλισμού 1ου ειδικού Δημοτικού Σχολείου και 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου Άρτας”
250 2 Υποβολή πρότασης για την πράξη «Επικαιροποίηση μελέτης Πολυδύναμου Κέντρου Κοινωνικών Δράσεων» στην με αρ. 2840/16.06.2021 Πρόσκληση της ΜΟΔ ΑΕ
251 3 Αποδοχή όρων και προϋποθέσεων επενδυτικού δανείου συνολικού ποσού 620.000,00€
252 1 Άσκηση ή μη ένδικων μέσων – βοηθημάτων κατά της υπ’ αριθμ. 6/2021 απόφασης του Ειρηνοδικείου Άρτας (διαδικασία περιουσιακών διαφορών)
253 2 Έγκριση ή μη Διαχειριστικού Απολογισμού του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Αρταίων για το χρονικό διάστημα από 1-7-2020 έως 31-12-2020
254 3 Γνωμοδότηση για παράσταση σύμβασης σίτισης μαθητών μουσικού σχολείου
255 4 Έγκριση πρακτικού Μειοδοτικής δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτων από το Δήμο για τη στέγαση των 1ου,6ου,9ου και 10ου νηπιαγωγείων Άρτας
256 5 Διαγραφή ποσών από λάθος χρέωση
257 6 Έγκριση 1ου πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για το έργο “Επισκευές και παρεμβάσεις στα σχολεία του Δήμου”
258 7 Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου “Υπόγεια δίκτυα δημοτικού φωτισμού στο Δήμο Αρταίων”
259 8 Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Επεκτάσεις – Αποκαταστάσεις βλαβών δικτύου ηλεκτροφωτισμού.
260 9 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Κλειστό Γυμναστήριο Τ9 1200 θέσεων”
261 10 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου ” Διάνοιξη και κατασκευή τμήματος οδού Δρυάδων και πεζοδρόμηση οδού Αμβρακιώτη”
262 11 Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για οριστική – προσωρινή παραλαβή Έργων
34) 2-7-2021