Οικονομικές Επιτροπές 2021

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

32η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

23 Ιουνίου 2021

32η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α’/ 11-3-2020), τις υπ’αρ.18318/13-3-2Ο2Ο, 20930/31-3-2020 33282/29-5-2020 και 60249/22-9-2020 ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 35169/04.06.2021 (ΦΕΚ 2366/05.06.2021 τεύχος Β’) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, σας καλούμε να συμμετάσχετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση, την 18η Ιουνίου 2021 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 09,30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω Θέματα της ημερήσιας διάταξης:
2282η Τροποποίηση της από 8-5-2019 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Αρταίων και Νομικού Προσώπου ΚΚΜΠΑΠ για την υλοποίηση της πράξης Προμήθεια ενός ηλεκτρουδραυλικού ανελκυστήρα ατόμων με αναπηρία καθώς και πέντε απινιδωτών για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του Αθλητικού Κέντρου Δήμου Αρταίων
229Εξειδίκευση της πίστωσης και έγκριση μετακίνησης και αποζημίωσης δαπανών μετακίνησης του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών στην Κόρινθο την 1η Ιουλίου 2021, προκειμένου να συμμετάσχει σε τριήμερο Επιστημονικό Συνέδριο που θα υλοποιηθεί στις 02 – 04 Ιουλίου 2021 στην Κόρινθο, με θέμα «Αναπτυξιακή Χρηματοδοτική Πολιτική & Δημοσιονομικός Έλεγχος στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
230Εξειδίκευση της πίστωσης για κάλυψη δαπάνης συμμετοχής υπαλλήλου στο τριήμερο επιστημονικό συνέδριο που θα διεξαχθεί στην Κόρινθο 2-4 Ιουλίου 2021 με θέμα «Αναπτυξιακή Χρηματοδοτική Πολιτική & Δημοσιονομικός Έλεγχος στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
231Έγκριση 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “Εγκατάσταση γεωθερμικής αντλίας θερμότητας για θέρμανση του 1ου Δημοτικού Σχολείου Άρτας στο πλαίσιο της δράσης GOAL NZEBs” (ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΔΙΑΚ. 7791/20-04-2021 – Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 180312
232Έγκριση 1ου πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για το έργο “Αναβαθμιση κτιρίων και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε δημοσια κτιρια του Δήμου Αρταίων Α’ Φάση.
233Σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής εργασιών συντήρησης αγροτικών δρόμων με μηχάνημα έργου ισοπεδωτή – διαμορφωτή γης (γκρέϊντερ)
234Αποδοχή απόφασης ένταξης της Πράξης “Βελτίωση της προσβασιμότητας σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Αρταίων” στο Πρόγραμμα “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” και αποδοχή πίστωσης.
235Έγκριση πρακτικού Νο 4 της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης αποτελεσμάτων προμηθειών του Δήμου Αρταίων (πλην Τεχνικής Υπηρεσίας) για τον συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια τροφίμων για τις κοινωνικές δομές ετών 2020-2021-2022 και προαίρεση για το έτος 2023
236Έγκριση της 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΡΤΑ
237 Επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων Δήμου Αρταίων για το έτος 2021
238 Αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία Servier μέσω της Φαρμακαποθήκης
239 Επί αίτησης της εργοληπτικής επιχείρησης «Ι.ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε», αναδόχου του έργου: «Εγκαταστάσεις φωτισμού στο Δήμο Αρταίων», για παράταση της προθεσμίας περατώσεως των εργασιών.
240 Πρακτικό Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Προσφορών Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια με Τίτλο: «Προμήθεια και Εγκατάσταση εξοπλισμού ενεργειακής αναβάθμισης του Δημαρχείου και του 1ου Γυμνασίου/Λυκείου Άρτας στο πλαίσιο της Πράξης  GOAL nZEBs»
241 Έγκριση του 2ου Ανακεφ. Πίνακα εκτέλεσης του έργου ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ
242 Εξειδίκευση του ΚΑ 20-7325.001 με τίτλο «Δαπάνες για Επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού συνολικού ποσού 2317,83€ (Κορφοβούνι)
243 Εξειδίκευση του ΚΑ 20-7325.001 με τίτλο «Δαπάνες για Επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού συνολικού ποσού 2317,83€ (Κορφοβούνι)
244 Εξειδίκευση του ΚΑ 20-7325.001 με τίτλο «Δαπάνες για Επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού συνολικού ποσού 2317,83€ (Καμπή)
245 Εξειδίκευση του ΚΑ 20-7325.001 με τίτλο «Δαπάνες για Επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού συνολικού ποσού 2317,83€ (Καμπή)
246 Άσκηση ή μη ένδικων μέσων – βοηθημάτων κατά της υπ’ αριθμ. 881/2019 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων (Τμήμα Β’)»
18-6-2021