Δημοτικά Συμβούλια 2019

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

27η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (αποφάσεις από 518 έως 550 )

14 Ιανουαρίου 2020

27η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (αποφάσεις από 518 έως 550 )

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 16-12-2019 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 28297/12-12-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

518 1 Μερική τροποποίηση της αριθμ. 351/2019 απόφασης ΔΣ η οποία αφορά Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής Υπηρεσιών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου
519 2 Επικαιροποίηση της αριθμ. 32/2019 απόφασης ΔΣ η οποία αφορά Αίτημα στήριξης των συμβασιούχων καθαριστριών παιδικών σταθμών ΠΕ Άρτας από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων και από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΚΜΠΑΠ κατά τη δικάσιμο της 20ης Φεβρουαρίου 2019 (και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο) ενώπιον του μονομελούς πρωτοδικείου Αθηνών όπου και συζητείται αίτηση ασφαλιστικών μέτρων
520 3 Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης “Έργο προσαρμογής λειτουργούντων παιδικών, βρεφονηπιακών σταθμών ΚΚΜΠΑΠ Δήμου Αρταίων σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 99/2017” σε Πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών
521 4 Τροποποίηση της αριθμ. 407/2019 απόφασης ΔΣ η οποία αφορά πρόταση για την “προμήθεια δημοτικών ενεργειακά αποδοτικών οχημάτων” στα πλαίσια της αριθμ. 81/2019 πρόσκλησης του Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΣ και έγκριση του προς υποβολή φακέλου”
522 1 7η Τροποποίηση Προγράμματος Εκτελεστέων έργων έτους 2019 (αριθμ. 2 /2019) απόφ. Εκτελεστικής Επιτροπής
523 2 8η Τροποποίηση Προγράμματος Εκτελεστέων έργων έτους 2019 (αριθμ. 3 /2019) απόφ. Εκτελεστικής Επιτροπής
524 3 Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος και σχεδίου δράσης  έτους 2020 (αριθμ. 4/2019 αποφ. Εκτελεστικής Επιτροπής)
525 4 Εκλογή αιρετών αντιπρόσωπων του Δήμου Αρταίων για τον Σύνδεσμο Ύδρευσης Πεδινών και Ημιορεινών Δήμων Νομού Άρτας
526 5 Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Ε.Υ.Α.Α.
527 7 Υποβολή Πρότασης για την «Εγκατάσταση φωτιστικών LED στην πόλη της Άρτας» στα πλαίσια της αριθμ. 81/2019 πρόσκλησης του Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΣ και έγκριση του προς υποβολή φακέλου και ακύρωση της 409/2019 Απόφ. ΔΣ
528 8 Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» του Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 29816/18-04-2019 πρόσκλησης VΙΙΙ, με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας.
529 9 Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου Αρταίων στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» του Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 29878/18-04-2019 πρόσκλησης IX με τίτλο: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες»
530 10 «Υποβολή Πρότασης για την «Κατασκευή Καταφυγίου Αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο Δήμο Αρταίων» στα πλαίσια της Πρόκλησης Χ του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»
531 11 Αναμόρφωση προϋπολογισμού (αριθμ. 295/2019,314/2019 & 317/2019 αποφ. Οικ. Επιτροπής)
532 12 Καθιέρωση  24ωρης λειτουργίας, λειτουργίας  τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, των Ληξιαρχείων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Τμήματος Αποκομιδής, Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων υλικών της Δ/νσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Πρασίνου του Δήμου Αρταίων καθώς και καθορισμός πενθήμερης εργασίας από Τρίτη μέχρι και το Σάββατο, καθιερωμένης ως μη εργάσιμης ημέρας της Δευτέρας του Τμήματος Αποκομιδής, Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων υλικών της Δ/νσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Πρασίνου του Δήμου Αρταίων για το έτος 2020
533 13 Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής Υπηρεσιών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου
534 14 Πρόταση κατατομής πίστωσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Δ΄ Κατανομή 2019 Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αρταίων
535 15 Μετατοπίσεις ή απομακρύνεις περιπτέρων αριθμ.42,43,44 & 48/2019 αποφάσεων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
536 16 Κατάργηση ή διατήρηση θέσης περιπτέρου που βρίσκεται στα Πιστιανά (αριθμ. 45/2019 απόφ. ΕΠΖ)
537 18 Καθορισμός θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου(αριθμ. 47/2019 απόφ. ΕΠΖ)
538 19 Δωρεά απορριμματοφόρου οχήματος
539 20 Χορήγηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ (αριθμ. 52/2019 απόφ. ΕΠΖ)
540 21 Τροποποίηση – ίδρυση νέας Αστικής Γραμμής (αριθμ. 51/2019 απόφ. ΕΠΖ)
541 22 Επικαιροποίηση και έκδοση Κανονιστικής Απόφασης περί διατήρησης υπαρχόντων και δημιουργίας νέων σταθμών στάθμευσης (πιάτσες) ΕΔΧ (ταξί) σε Τοπικές Κοινότητες Δήμου Αρταίων (αριθμ. 50/2019 απόφ. ΕΠΖ)
542 23 Τροποποίηση της αριθμ. 482/2018 Α.Δ.Σ. (αριθμ. 49/2019 απόφ. ΕΠΖ)
543 24 Επί αιτήσεως Λάμπρου Γεωργούλα για παράταση περαίωσης εργασιών του έργου «Επισκευές συντηρήσεις κοινόχρηστων χώρων»
544 25 Επί αιτήσεως Δημητρίου Φούκα για παράταση περαίωσης εργασιών του έργου «Έργα οδοποιίας (ασφαλτοστρώσεις τσιμεντοστρώσεις) & τεχνικών έργων (αυλάκια, τοιχία κ.α.)»
545 26 Σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαρισμού αρδευτικών και αποστραγγιστικών αυλακων και χειμάρρων ΔΕ ΑΡΤΑΙΩΝ, ΔΕ ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ, ΔΕ ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ
546 27 Συγκρότηση επιτροπής ισότητας των δύο φύλων δήμου Αρταίων
547 28 Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Αρταίων και του Νομικού Προσώπου Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. για την υλοποίηση του έργου: «Έργο προσαρμογής λειτουργούντων παιδικών, βρεφονηπιακών σταθμών του Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. Δήμου Αρταίων σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017»
548 29 2η Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Αρταίων και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Άρτας για την υλοποίηση : «Υπηρεσίες αδειοδότησης Υδατοδρομίου στην Κορωνησία»
549 30 Τροποποίηση της αρ.493/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αρταίων με θέμα: « Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης για την υλοποίηση του έργου «Υπηρεσίες αδειοδότησης Υδατοδρομίου στην Κορωνησία
550 31 “Αποστολή αντιγράφου της υπ’ αρ. 550/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου :
Απόφαση για την πρόθεση κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων, για την υλοποίηση του έργου «Δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών σύνδεσης αρχαιολογικών χώρων στην πόλη της Άρτας”

27) 16-12-2019