Δημοτικά Συμβούλια 2019

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

22η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (αποφάσεις από 397-445)

14 Ιανουαρίου 2020

22η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (αποφάσεις από 397-445)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 21-10-2019 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 23148/17-10-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

397 Υποβολή αιτήματος στο πλαίσιο της συμπληρωματικής της 3Κ προκήρυξης
398 Συζήτηση για το Στρατοπέδο Άρτας
399 Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης  (άρθρο 76 Ν.3852/2010)
400 Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας – Παιδείας – Αθλητισμού – Πολιτισμού  (Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π.)
401 Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.
402 «Ορισμός μελών Δ.Σ. «ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ»,  με διακριτικό τίτλο Α.Δ.Α.Ε.»
403 Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Άρτας
404 Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Διαδημοτικής Επιχείρησης Χονδρεμπορίου – Γεωργικών Προϊόντων και Αποθηκών Πρακτορείων Μεταφορών
405 Εκλογή αντιπροσώπων στον ΣΔΙΠΕ για την τετραετία 01/09/2019 – 31/12/2023 σύμφωνα με το άρθρο 246 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Λημών & Κοινοτήτων), τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «Καλλικράτης») και του Ν. 4623/2019.
406 Εκλογή αντιπροσώπων στο ΦΟΣΔΑ
407 Τροποποίηση της μελέτης του Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια
408 Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης «καινοτόμες δράσεις του Δήμου Αρταίων για τον Πολιτισμό και Τουρισμό» με κωδικό ΟΠΣ 5038163 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ηπείρος 2014-2020
409 Υποβολή Πρότασης για την «Προμήθεια φωτιστικών LED αστικού φωτισμού για την πόλη της Άρτας» στα πλαίσια της αριθμ. 81/2019 πρόσκλησης του Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΣ και έγκριση του προς υποβολή φακέλου
410 Υποβολή Πρότασης για την «Δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών σύνδεσης αρχαιολογικών χώρων στην πόλη της Άρτας» στα πλαίσια της αριθμ. 81/2019 πρόσκλησης του Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΣ και έγκριση του προς υποβολή φακέλου
411 Υποβολή Πρότασης για την «Ολοκληρωμένη ανάπλαση οικισμού Ανέζας» στα πλαίσια της αριθμ. 81/2019 πρόσκλησης του Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΣ και έγκριση του προς υποβολή φακέλου
412 Υποβολή Πρότασης για την «Προμήθεια δημοτικών ενεργειακά αποδοτικών οχημάτων» στα πλαίσια της αριθμ. 81/2019 πρόσκλησης του Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΣ και έγκριση του προς υποβολή φακέλου
413 Λήψη απόφασης σχετικά με την Δανειακή σύμβαση στα πλαίσια του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις για τη βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στο Δήμο Αρταίων»
414 Αποδοχή απόφασης ένταξης της δράσης με τίτλο «WIFI4EU – Προώθηση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στις τοπικές κοινότητες» στον Δήμο Αρταίων στο πλαίσιο του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) – WIFI4EU
415 Αναμόρφωση προϋπολογισμού (αριθμ.205/2019 & 217/2019 αποφάσεις Οικ. Επιτροπής)
416 Ενοικίαση γραφείων για παραχώρηση στις δημοτικές παρατάξεις λόγω έλλειψης αντίστοιχων χώρων εντός του Δημοτικού Καταστήματος.
417 Νομιμοποίηση εκπροσώπου του Δήμου για τα έργα Π.Δ.Ε.
418 Νομιμοποίηση εκπροσώπων σε πιστωτικούς λογαριασμούς
419 Έγκριση ισολογισμού εκκαθάρισης της Αναπτυξιακής Δημοτικής επιχείρησης Δήμου Αμβρακικού, έγκριση ή μη ανάληψης υποχρεώσεων της, απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
420 Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής Υπηρεσιών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου
421 Τροποποίηση συστατικής πράξης της Σχολικής Επιτροπής με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ» (αριθμ.129/2011)
422 Τροποποίηση συστατικής πράξης της Σχολικής Επιτροπής με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ» (αριθμ.130/2011)
423 Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αρταίων στην Έκθεση Τουρισμού PHILOXENIA 2019 (08-10/11/2019, Θεσσαλονίκη), στο περίπτερο της Περιφέρειας Ηπείρου, και έγκριση μετάβασης εκπροσώπων του Δήμου Αρταίων.
424 Έγκριση διοργάνωσης από τον Δήμο Αρταίων «Φεστιβάλ Γαστρονομίας», Άρτα & Αθήνα 29/11-01/12/2019 (πρώην Γιορτή Πορτοκαλιού, Μανταρινιού, Ακτινιδίου & Ελιάς).
425 Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Προβολής & Ανάπτυξης» (άρθρο 70 παρ.1 Ν.3852/2010)
426 Έγκριση ετήσιου Προγράμματος Τουριστικής Προβολής Δήμου Αρταίων για το έτος 2020
427 Έγκριση επικοινωνιακής πολιτικής Δήμου Αρταίων για το έτος 2020
428 Έγκριση ή μη μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Αρταίων
429 Σύσταση επιτροπής για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμιά αξία του Κοινωνικού Παντοπωλείου/Παροχής συσσιτίου Δήμου Αρταίων
430 Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και Επανακαθορισμός της Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Αρταίων
431 Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και Επανακαθορισμός της Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής Κοινωνικού Παντοπωλείου και Παροχής Συσσιτίου του Δήμου Αρταίων
432 Αδυναμία εκτέλεσης του έργου «Πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Αρταίων» για το έτος 2020
433 Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών «Συντήρησης πρασίνου παραποτάμιου πάρκου και αλσυλλίου Αγίων Αναργύρων» έτους 2018
434 Χορήγηση προσωπικής θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος (αριθμ. 28/2019 απόφαση Ε.Π.Ζ)
435 Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (αριθμ.29/2019 απόφαση Ε.Π.Ζ.)
436 Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες του συνεργείου ηλεκτροφωτισμού του τμήματος ηλεκτρομηχανολογικών έργων, Ηλεκτροφωτισμού και Εξοικονόμισης ενέργειας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αρταίων.
437 Επί αιτήσεως Μπούγα Δημητρίου για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Διαμόρφωση παιδικών χαρών»
438 Επί αιτήσεως Αλυμάρα Χρήστου για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου Βελτίωση ασφάλειας και άρση επικινδυνότητας στο οδικό δίκτυο κάθετη & οριζόντια σήμανση διαγραμμίσεις στηθαία ασφαλείας κάγκελα κλπ»
439 Επί αιτήσεως Σφήκα Σωτηρίου για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Αποκατάσταση τεχνικών τοιχίων και σωληνωτών στο Δήμο Αρταίων από τις ζημιές που προκλήθηκαν από τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα στο διάστημα 01-03/12/2017»
440 Επί αιτήσεως Λάμπρου Γεωργούλα για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Αντικατάσταση στέγης εγκατάστση φωτισμού και εργασίες συντήρησης Αθλητικού Κέντρου Άρτας»
441 Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2017»
442 Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου «Διαμόρφωση παιδικών χαρών»
443 Τροποποίηση της αριθμ. 156/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά «Έγκριση πίνακα κατηγοριοποίησης υπαίθριων και
κλειστών αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Αρταίων»
444 Επί αιτήσεως ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για παράταση προθεσμίας προγράμματος.
445 Αδυναμία εκτέλεσης υπηρεσίας «Συντήρηση ασύρματου δικτύου ΔΕ Ξηροβουνίου Φιλοθέης» από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού,
Πληροφορικής και Περιβαλλοντικών Πολιτικών του Δήμου.
22)21-10-2019