Δημοτικά Συμβούλια 2021

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2021 (απόφαση αριθμ. 1/2021)

10 Φεβρουαρίου 2021

1η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2021 (αριθμ.1/2021 απόφαση)

Στην Άρτα σήμερα την 5η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ. το Δημ. Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε, σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 60249/22-9-2020 (ΑΔΑ:Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 333/5-1-2021 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω Θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ: Επί αιτήσεως της κ. Τσαμπά Μαρίας η οποία αφορά «Την κατασκευή βρύσης και διαδρόμου από σκυρόδεμα στο Δημοτικό Κοιμητήριο Χαλκιάδων

1