Δημοτικά Συμβούλια 2018

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

19η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018 (αποφάσεις από 340 – 372 )

19 Ιουλίου 2018

19η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018 (αποφάσεις από 340 – 372 )
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Δευτέρα 20-6-2018 και ώρα 19,00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στην αριθμ. 14297/15-6-2018 πρόσκληση:

ΘΕΜΑΤΑ
340 Άνοιγμα και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών (αριθμ. 296/2018 Α.Ο.Ε.)
341 Διαγραφή ποσών από λάθος χρέωση και επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
342 Επιστροφή ποσού που προέρχεται από λάθος χρέωση τετρ. μέτρων
343 Επιστροφή ποσού ασφαλιστικών εισφορών ως αχρεωστήτως καταβληθέν
344 Εγγραφή ως συνδρομητές στον ιστότοπο e-dimos.gr
345 Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήματος Προμηθειών & Αποθηκών
346 Συμμετοχή του Δήμου Αρταίων σε Διεθνές Συνέδριο Τουρισμού Υγείας στην Κω.
347 Συμμετοχή του Δήμου Αρταίων σε συνεδρίαση του ΔΣ του ΣΔΙΠΕ στην Κύθνο.
348 Παράθεση γεύματος κατά την επίσκεψη του Πρέσβη της Ρουμανίας στην Άρτα
349 Επικαιροποίηση της υπ αριθμ. 296/2018 απόφασης Δ.Σ. για ετήσια επιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων.
350 Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 180/2018 απόφασης ΔΣ τη οποία αφορά ετήσιες πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης.
351 Επιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων Δήμου Αρταίων για το έτος 2018.
Τροποποίηση της αριθμ. 329/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Άρτας: «Συνδιοργάνωση εκδήλωσης με το Μουσικό Σχολείο Άρτας και έκτακτης εκδήλωσης με τον Αθλητικό και Λαογραφικό Όμιλο Άρτας “Το Εργαστήρι”, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα Ελευθέρια και το Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2018 του Δήμου Αρταίων», έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης
352 Αδυναμία εκτέλεσης με ίδια μέσα του Δήμου Αρταίων της εργασίας «Συντήρηση χώρων πρασίνου στις ΔΕ του Δήμου Αρταίων»
353 Τροποποίηση της 123/2018 προηγούμενης απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά «Παράταση σύμβασης για την «Συντήρηση πρασίνου παραποτάμιου πάρκου και αλσυλλίου Αγίων Αναργύρων Δήμου Αρταίων»
354 Ενστάσεις κατά της αριθμ. 144/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (περί τροποποίησης σχεδίου πόλεως)
355 Αίτηση πραγματοποίησης δαπάνης της μελέτης με τίτλο «Μελέτες ωρίμανσης του έργου Αξιοποίηση του παλαιού ξενοδοχείου ΞΕΝΙΑ στην Άρτα»
356 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση καταπτώσεων ημιορεινού και ορεινού δικτύου αρμοδιότητας Δήμου Αρταίων»
357 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την υπηρεσία «Υπηρεσίες έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης και Ενεργειακού Ελέγχου για το Κολυμβητήριο Άρτας»
358 Αδυναμία εκτέλεσης της υπηρεσίας «Εργασίες συντήρησης του μονοπατιού βίδας»
359 Αποδοχή απόφασης ένταξης της Πράξης ‘Αξιοποίηση του Παλαιού Ξενοδοχείου ΞΕΝΙΑ στην Άρτα’ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-2020» και αποδοχή της πίστωσης
360 Έγκριση της αριθμ. 49/2018 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του «Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας – Παιδείας – Αθλητισμού – Πολιτισμού Δήμου Αρταίων» Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018
361 Έγκριση γνωμοδότησης επί της άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 20/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Άρτας (τακτική διαδικασία – αγωγή χρέους)
362 Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Αρταίων, Νομικού Προσώπου Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. για την υλοποίηση του έργου: «Μετατροπή Πνευματικού Κέντρου Κωστακιών σε Παιδικό Σταθμό»
363 «Πρόσληψη δέκα (10) υπαλλήλων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) δίμηνης διάρκειας, στην ανταποδοτικού χαρακτήρα Υπηρεσία Καθαριότητας της Διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Πρασίνου»
364 «3η Τροποποίηση Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 2018»Αριθμ. 5/2018 Α.Ε.Ε.
365 Αδυναμία «Εκπόνηση σχεδίου δράσης για τη δημιουργία ανοικτού εμπορικού κέντρου στην Άρτα» από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Περιβαλλοντικών Πολιτικών του Δήμου
366 Έγκριση και διάθεση πιστώσεων για επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων έτους 2018 βάσει των αριθμ. 292/2018 & 326/2018 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου
367 Έγκριση και διάθεση πιστώσεων για επιχορήγηση Α/θμιας & Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Αρταίων για επισκευές και συντηρήσεις σχολικών κτιρίων
368 Επιχορήγηση Αθλητικών συλλόγων Δήμου Αρταίων για το έτος 2018
369 Αναμόρφωση προϋπολογισμού (αριθμ. 33& 343/2018 Α.Ο.Ε.)
370 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την συντήρηση παιδικών χαρών
371 Έγκριση δαπάνης για τοποθετήσεις φωτιστικών σωμάτων στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού
372 Πρόσληψη προσωπικού δυνάμει του άρθρου 82 του ν.4483/2017

19) 20-6-2018 (19)