Οικονομικές Επιτροπές 2021

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

17η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (114-134)

14 Απριλίου 2021

17η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 9η του μηνός Απριλίου έτους 2021, ημέρα Παρασκευή ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα:
114 Εξώδικος συμβιβασμός επί αιτήσεως Λάμπρου Γ. Νίκαρη
115 Εξώδικος συμβιβασμός επί αιτήσεως Ιωάννη Αγγέλη λόγω σύγκρουσης με αδέσποτο σκύλο
116 Έγκριση πρακτικού Νο 1 για την προμήθεια τροφίμων για τις κοινωνικές δομές ετών 2020-2021-2022 και προαίρεση για το έτος 2023
117 Έγκριση μελέτης Εγκατάσταση γεωθερμικής αντλίας θερμότητας για θέρμανση του 1ου Δημοτικού Σχολείου Άρτας στο πλαίσιο της δράσης GOAL NZEBs
118 Έγκριση όρων διακήρυξης για το έργου: Εγκατάσταση γεωθερμικής αντλίας θερμότητας για θέρμανση του 1ου Δημοτικού Σχολείου Άρτας στο πλαίσιο της δράσης GOAL NZEBs
119 1. Έγκριση συμμετοχής και αποζημίωσης της δαπάνης συμμετοχής εκπροσώπου του Δήμου Αρταίων σε διαδικτυακό σεμινάριο και 2. έγκριση αιτήματος εξειδίκευσης πίστωσης στον Κ.Α. 00-6073 «Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια» του προϋπολογισμού 2021
120 Υποβολή πρότασης για την πράξη «Ολοκληρωμένη παρέμβαση στο Δίκτυο Οδοφωτισμού της Περιφερειακής Οδού στον Αστικό Ιστό της πόλης της Άρτας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος» Άξονα Προτεραιότητας 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» με κωδικό 102/2020 και τίτλο «Παρεμβάσεις που συμβάλουν στην ενεργειακή αποδοτικότητα των αστικών μεταφορών και κέντρων- Β’ κύκλος
121 Αποδοχή δωρεών Κοινωνικού Παντοπωλείου
122 Ακύρωση της αριθμ. 424/2020 προηγούμενης απόφασης Ο.Ε.και έγκριση Υποβολής Πρότασης για την «Δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών σύνδεσης αρχαιολογικών χώρων στην πόλη της Άρτας» στα πλαίσια της αριθμ. 102/2020 πρόσκλησης του Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΣ και έγκριση του προς υποβολή φακέλου
123: Υποβολή αίτηση χρηματοδότησης για την Πράξη «Κυκλικός κόμβος επί της Ε.Ο. Αθηνών – Ιωαννίνων στο ύψος της οδού Βενιζέλου» στα πλαίσια της αριθμ. 102/2020 πρόσκλησης του Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΣ
124: Υποβολή αίτηση χρηματοδότησης για την Πράξη «Κατασκευή πεζοδρομίου 9ο Δημοτικό -Νοσοκομείο» στα πλαίσια της αριθμ. 102/2020 πρόσκλησης του Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΣ
125 : Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και Δήμου Αρταίων για την υλοποίηση του έργου: «Κυκλικός κόμβος επί της Ε.Ο. Αθηνών – Ιωαννίνων στο ύψος της οδού Βενιζέλου
126: Διόρθωση της αριθμ. 409/2020 απόφασης της Οικ. Επιτροπής ως προς την ειδικότητα του ΠΕ Κοινωνιολόγου
127 : Έγκριση πρακτικού Ν2 για την Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων ΔΕ Αρταίων
128 : Έγκριση πρακτικού Νο 1 για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας καθαριστριών Δ. Αρταίων
129 : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ενεργειακής αναβάθμισης του Δημαρχείου και του 1ου Γυμνασίου /Λυκείου Άρτας στο πλαίσιο της πράξης GOAL nZEBs
130 : Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εγγυημένης λειτουργίας προμήθειας κάδων κομποστοποίησης (ομάδα Β)
131 : Έγκριση του 2ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων για εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών αγροτικών εκμεταλλεύσεων από ΤΚ Γαβριάς σε ΔΚ Κωστακιών στο Δήμο Αρταίων
132: Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση φωτισμού και εργασίες συντήρησης Αθλ. Κέντρου Άρτας
133 : Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για τη σύσταση επιτροπών Οριστικής και Προσωρινής παραλαβής έργων
134 : Ψήφιση και έγκριση προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου Πλαισίου δράσης (ΟΠΔ) του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Άρτας για το οικ. Έτος 2021

17η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (114-124)
17η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (125-134)