Οικονομικές Επιτροπές 2019

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (28-36 )

13 Μαΐου 2019

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 6η 20-02-2019
28 Έγκριση ή μη πρακτικού Ι δικαιολογητικά συμμετοχής για την προμήθεια: Προμήθεια Μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Αρταίων
29 Έγκριση αρ. 566/2019 απόφασης Δημάρχου σχετικά με ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου
30 Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων Δ΄ τριμήνου 2018
31 Έγκριση ή μη πρακτικού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου της προμήθειας: Προμήθεια υλικών για συντήρηση κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων κλπ Δήμου Αρταίων
32 1η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
33 Συζήτηση και λήψη απόφασης και προσδιορισμός ενεργειών μετά την έκδοση της υπ΄ αριθμ. Υπουργικής απόφασης αριθμ. Οι.2/6748/ΔΛΚ/24-1-2019 (ΦΕΚ Β΄104) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Γ. Χουλιαράκη
34 Αποδοχή δωρεών για το Κοινωνικό Παντοπωλείο
35 Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου: Οριζόντια Σήμανση, Διαγραμμίσεις, Διαβάσεις Πεζών
36 Παραλαβή της μελέτης: Μελέτη Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια στο Δήμο Αρταίων
6 20-2-2019