Οικονομικές επιτροπές 2017

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Συνεδρίαση 22 Οικονομικής Επιτροπής (249-266)

04 Ιουλίου 2017

Έκτακτα
1.Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμάτευσης επί της διαγραφής των τελών άρδευσης της Τ.Κ. Καμπής
2.Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Άρτας κατά την ημερομηνία που θα ορισθεί επί αγωγής Βασιλείου Χαλκιά κατά του Δήμου
3.Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για κατάθεση έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 3/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Άρτας επί της αγωγής της κ. Φωτεινής Πλακιά κατά του Δήμου Αρταίων και παράσταση κατά τη δικάσιμο που θα ορισθεί και σε κάθε μετ΄αναβολή δικάσιμο
4.Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
5.Έγκριση και διάθεση πίστωσης πολυετούς δαπάνης
6.Έγκριση ή μη πρακτικού προσωρινής κατακύρωσης του έργου: Επισκευές και επεκτάσεις τσιμεντόστρωτων οδοστρωμάτων Δήμου Αρταίων
7.Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την Υπηρεσία: Καθαρισμός αρδευτικών και αποστραγγιστικών αυλάκων Δ.Ε. Βλαχερνών & Δ.Ε. καθαρισμός χειμάρρων
8.Σύνταξη όρων διακήρυξης του έργου: Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες του έτους 2015 και έργα πρόληψης νέων
9.Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια: Προμήθεια ελαστικών για οχήματα-μηχανήματα έργου Δήμου Αρταίων έτους 2017
10.Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης των εργασιών: Συντήρηση και επισκευή λοιπού 11.εξοπλισμού ( αντλιών γεωτρήσεων άρδευσης) για το έτος 2017
Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης των εργασιών: Μεταφορά Ανακυκλώσιμων υλικών στο ΚΔΑΥ Ιωαννίνων(νέο) για το έτος2017 και έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού
Τακτικά
1. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια οχημάτων.
2. Έγκριση ή μη πρακτικού οριστικής κατακύρωσης ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια τροφίμων και φρέσκου γάλακτος δικαιούχων υπαλλήλων του Δήμου και του Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π.
3. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου: Επισκευές και επεκτάσεις ασφαλτικών οδοστρωμάτων Δήμου Αρταίων.
4. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης της μελέτης: Μελέτη δημιουργίας δικτύου ποδηλατοδρόμων
5. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών για συντήρηση κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων κ.λ.π. της Δ.Ε. Αρταίων.
6. Έγκριση ή μη πρακτικού ΙΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της μελέτης με τίτλο: Μελέτη ωρίμανσης έργων πράσινου Σημείου Δήμου Αρταίων
2017-22