Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν.4412/2016

19 Οκτωβρίου 2017

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

 

 

 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

 

 

30-7411.004 (ΣΑΤΑ)

 

 

 

  Προεκτιμώμενη Αμοιβή: 625.666,91€ (χωρίς ΦΠΑ 24%)

                                                                     Αριθμ. Πρωτ.: 40226/19-10-2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν.4412/2016

ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Ι.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ, Διεύθυνση: Περιφερειακή Οδός 35 & Αυξεντίου, 47100, Άρτα (κωδικός NUTS:

EL541)

Τηλέφωνο: 2681362101, fax: 2681362253, Διεύθυνση Διαδικτύου: https://www.arta.gr

 

Διευθύνουσα Υπηρεσία: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αρταίων

Σημείο επαφής: Τμήμα Έργων & Μελετών, Πληροφορίες κ. Άγγελος Σακκάς, Τηλ. 2681362227,

fax: 2681362254

ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΙΙ.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο τίτλος της μελέτης είναι: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ» και ο τόπος της παροχής είναι η Άρτα.

 

ΙΙ.1.1 Σύντομη περιγραφή της σύμβασης

Ο Δήμος Αρταίων, στα πλαίσια γενικότερου προγράμματος, για την βελτίωση των επαγγελματικών, κοινωνικών, τουριστικών και πολιτιστικών υποδομών της πόλης, προτίθεται να προχωρήσει στην ανέγερση του νέου Κτιρίου για τη στέγαση  Μόνιμου Στεγασμένου Εκθεσιακού Κέντρου στην πόλη της Άρτας. Το νέο Κτίριο του Μόνιμου Στεγασμένου Εκθεσιακού Κέντρου της Άρτας θα ανεγερθεί σε οικόπεδο, που βρίσκεται επί της Περιφερειακής οδού της πόλης, στο Ο.Τ. 428. Η σύμβαση θα περιλαμβάνει την Αρχιτεκτονική, τη Στατική και την Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη του κτιρίου, συνολικής επιφανείας 3267,00 m2, καθώς και τη μελέτη διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, έκτασης 1133,00 m2 περίπου.

Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις δεν κατανέμεται σε τμήματα και δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές.

Εκτιμώμενη Αξία: 625.666,91 € (χωρίς Φ.Π.Α. 24%)

Ανά κατηγορία μελέτης:

203.453,76 € για μελέτη κατηγορίας 06 (Αρχιτεκτονικές Μελέτες) – CPV 71200000

98.845,35 € για μελέτη κατηγορίας 08 (Στατικές Μελέτες) – CPV 71322000

200.721,94 € για μελέτη κατηγορίας 00 (Η/Μ Μελέτες) – CPV 71321000

34.569,92 € για Τεύχη Δημοπράτησης – CPV 71242000

6.467,22 € για μελέτη Σ.Α.Υ. & Φ.Α.Υ. – CPV 71300000

Απρόβλεπτες δαπάνες: 81.608,73 €.

Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία εκτέλεσης: Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε 240 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή του συμφωνητικού.

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ

Α. Νομικές, Οικονομικές και Τεχνικές Πληροφορίες

ΙΙΙ.Α.1 Απαιτούμενες Εγγυήσεις

Εγγύηση συμμετοχής: Η εγγύηση συμμετοχής στη διαδικασία του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 12.513,34 €,

Εγγύηση καλής εκτέλεσης Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, που θα καταθέσει ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης ανέρχεται στο  5% επί της αξίας της σύμβασης

ΙΙΙ.Α.2 Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής:

Για τη χρηματοδότηση των μελετών υπάρχει ο Κωδικός Αριθμός (Κ.Α.) 30-7411.004 με τίτλο “Μελέτη κατασκευής μόνιμου στεγασμένου Εκθεσιακού Κέντρου” στον προϋπολογισμό του τρέχοντος οικονομικού έτους 2017 του Δήμου Αρταίων, με συνολική πίστωση 100.000,00€ για το έτος  2017, 110.000,00 € για το έτος 2018 και 565.826,97 για το έτος 2019 (Σ.Α.Τ.Α.). Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει τμηματικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 187 του Ν.4412/2013

ΙΙΙ.Α.3. Σύμπραξη ή κοινοπραξία

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του Ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών

Β. Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό

Οι Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό αναφέρονται στο άρθρο 17 του τεύχους της αναλυτικής Διακήρυξης, όταν δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 18 του τεύχους της αναλυτικής Διακήρυξης.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά – αποδεικτικά έγγραφα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό αναφέρονται στο άρθρο 20.1 του τεύχους της αναλυτικής Διακήρυξης, ενώ στο άρθρο 22.1 αναφέρονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προσωπικής κατάστασης των διαγωνιζομένων.

Στον διαγωνισμό καλούνται:

α) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείων Μελετών για τις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΛΟΥΜΕΝΗ ΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥ
Αρχιτεκτονική ( 06  ) Δ’ και άνω
Στατική ( 08 ) Δ’ και άνω
Ηλεκτρομηχανολογική ( 09 ) Ε’ και άνω

 

β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

γ) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου.

Κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 19 της αναλυτικής Διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, σχετικά με τη χρηματοοικονομική επάρκεια καθώς και τεχνική επαγγελματική ικανότητα.

ΤΜΗΜΑ ΙV ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Α. Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.Για τον προσδιορισμό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές των προσφερόντων με βάση τα κριτήρια και υποκριτήρια του άρθρου 21 της Διακήρυξης, καθώς και την σχετική στάθμισή τους.

Β. Όροι για την παραλαβή των τευχών του διαγωνισμού:

  1. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης από τις 19-10-2017 στην ιστοσελίδα https://www.arta.gr.
  2. Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 10.00, Οι φάκελοι των προσφορών κατατίθενται στο Κεντρικό Πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής,  Περιφερειακή οδός 35 & Αυξεντίου, Τ.Κ. 47100. Τα έντυπα των προσφορών πρέπει να είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα.
  3. Απαιτούμενος χρόνος ισχύος των προσφορών: 10 μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών.
  4. Η Επιτροπή Διαγωνισμού θα αποσφραγίσει τους κυρίως φακέλους και στη συνέχεια, τους φακέλους των δικαιολογητικών συμμετοχής την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 00 στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στον 3ο όροφο του Δημαρχιακού Καταστήματος, Περιφερειακή οδός 35 & Αυξεντίου, 47100, Άρτα.

ΤΜΗΜΑ V ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημιά από παράνομη κατά την κρίση του πράξη, συμπεριλαμβανομένης της διακήρυξης και των  λοιπών  εγγράφων  της  σύμβασης, ή παράλειψη της Αναθέτουσας Αρχής δικαιούται προσωρινής δικαστικής προστασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 3886/2010. Οι προθεσμίες άσκησης και εξέτασης των προβλεπόμενων δικαστικών μέσων περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 6 της Διακήρυξης.

Β. H Προκήρυξη σύμβασης, που περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Παράρτημα V του

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 απεστάλη προς δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 17-10-2017.

ΑΡΤΑ, 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

δειτε τα αρχεια εδώ                                     Διευκρίνηση επί της Διακήρυξης