Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Περίληψη διακήρυξης για Ανοιχτό Διεθνή Αρχιτεκτονικό Διαγωνισµό Προσχεδίων του έργου: «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ (OPEN MALL)»

14 Ιουλίου 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                           Άρτα 15/07/2020

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ                                                                        αρ. πρωτ. 15383/2020 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο Δήμος Αρταίων

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ανοιχτό  Αρχιτεκτονικό Διαγωνισµό Προσχεδίων

µε σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της πλήρους οριστικής µελέτης, της μελέτης εφαρμογής & των Τ.Δ. του έργου: «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ (OPEN MALL)».

 Ο διαγωνισµός διεξάγεται σύµφωνα µε τα οριζόμενα στην Υ.Α. 26804/16-06-2011 (ΦΕΚ 1427 Β’/2011) και στην τροποποίηση της µε την Υ.Α. 22186-04.05.12 (ΦΕΚ 1494 Β’/ 2012), καθώς και στο Ν.4412/ 2016, τα εκτελεστικά αυτού διατάγµατα και τις αποφάσεις, όπως ισχύουν κατά την ηµεροµηνία αποστολής της περιληπτικής Προκήρυξης για δημοσίευση στον Διεθνή και Ελληνικό τύπο και µε τους όρους του παρόντος.

 1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ

Διοργανώτρια Αρχή του Διαγωνισμού είναι     :  ο Δήμος Αρταίων.

Κύριος του Έργου είναι                                     :  ο Δήμος Αρταίων.

Διευθύνουσα Υπηρεσία – Σημείο επαφής είναι : η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αρταίων, με τα εξής στοιχεία:

Οδός           : Περιφερειακή οδός & Αυξεντίου, Άρτα    Ταχ. Κωδ.  : 47132

Τηλ.           : 2681 3 62235  Fax             : 2681 3 62254   E-mail        : siozou@arta.gr,

Ιστοσελίδα : www.arta.gr/prokirikseis/.gr

 1. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Η χρηματοδότηση θα βαρύνει  τις πιστώσεις της ΣΑΤΑ του Δήμου και ο συνολικός προϋπολογισμός είναι :

Α) 43.084,72 € (άνευ ΦΠΑ) για τα βραβεία και

             Β) 215.423,58 € (άνευ ΦΠΑ & Απροβλέπτων) αρχική αμοιβή και τελική αμοιβή αφαιρουμένου του 1ου βραβείου και της έκπτωσης  , όπως υπολογίζεται στο άρθρο 8 της διακήρυξης  131.408,39  € (άνευ ΦΠΑ & Απροβλέπτων)  και 187.388,36  με ΦΠΑ και απρόβλεπτα (15%) .

 1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

CPV : 71220000-6

Σκοπός του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων είναι ο σχεδιασμός επεμβάσεων για τη διαμόρφωση ενός λειτουργικού δημόσιου χώρου που να αναδεικνύει το αστικό και φυσικό τοπίο, να εξυπηρετεί τις σύγχρονες ανάγκες της πόλης, να διατηρεί τα σημεία αναφοράς και τη συλλογική μνήμη και παράλληλα να προστατεύει και να εμπλουτίζει το υφιστάμενο πράσινο. Ζητείται η εξεύρεση της βέλτιστης πρότασης – λύσης, από λειτουργική, αισθητική και τεχνική άποψη, προκειμένου να αναβαθμισθεί η περιοχή του κέντρου της πόλης της Άρτας.

 1. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο παρών διαγωνισµός χαρακτηρίζεται ως Ανοικτός  Αρχιτεκτονικός Διαγωνισµός προσχεδίων µελέτης μιας κατηγορίας μελετών που πραγματοποιείται σε ένα στάδιο προς υλοποίηση της περιπτώσεως β.2 της παρ.2 του άρθρου 1 της Υπουργικής Απόφασης 26804/2011 (ΦΕΚ 1427 Β’ 2011) και διεξάγεται σύµφωνα µε την Υ.Α. 26804/16-06-2011 (ΦΕΚ 1427 Β’/ 2011) και την τροποποίηση της µε την Υ.Α. 22186-04.05.12 (ΦΕΚ 1494 Β’/ 2012), η οποία διατηρείται σε ισχύ με το άρθρο 376 ν. 4412/2016 (βλ. και άρθρα 111-115 του Ν.4412/ 2016, Γνώμη 8/2017 ΕΑΑΔΗΣΥ “Παροχή διευκρινίσεων ως προς την εφαρμογή του ν. 4412/2016 σχετικά με τη διενέργεια αρχιτεκτονικών διαγωνισμών”)..

 1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Στον διαγωνισµό µελετών µπορούν να συµµετέχουν φυσικά (ατοµικά είτε ως υπεύθυνοι οµάδας) ή

νοµικά πρόσωπα, τα οποία κατέχουν την από τον Νόµο οριζόµενη άδεια άσκησης επαγγελµατικής

δραστηριότητας Αρχιτέκτονα στην Ελλάδα ή σε άλλα κράτη, σύµφωνα µε το άρθρο 77 του

Ν.4412/2016.

 1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η Κριτική Επιτροπή θα λάβει υπόψη ως κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων την εκπλήρωση των

στόχων του διαγωνισµού, την πρωτοτυπία της συνολικής προσέγγισης και την ενσωµάτωση καινοτοµιών, την αισθητική και τη λειτουργικότητα της πρότασης,  την ταυτότητα και αναγνωρισιµότητα του κέντρου και του περιβάλλοντος χώρου του, την υιοθέτηση στοιχείων βιοκλιµατικού και ενεργειακού σχεδιασµού και χρήση ποιοτικών και µε µικρή απαίτηση συντήρησης υλικών, το επίπεδο ευκολίας υλοποίησης της πρότασης και τη γενικότερη οικονοµία της κατασκευής και της συντήρησης του έργου, την ποιότητα της παρουσίασης της πρότασης και της τεκµηρίωσής της.

 1. ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η σύνθεση της Κριτικής Επιτροπής, σύµφωνα µε το άρθρο 114 του Ν.4412/2016 και το άρθρο 12 της

Υ.Α. 26804/2011 π. ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 1427/Β’/2011), θα είναι πενταµελής και θα οριστεί ως εξής: • Ένας κριτής «εκ προσωπικοτήτων». • Ένας κριτής εκπρόσωπος της Διοργανώτριας Αρχής. • Τρεις κριτές από τον κατάλογο κριτών του ΥΠΕΝ.

 1. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η απόφαση της Κριτικής Επιτροπής είναι δεσµευτική για τη Διοργανώτρια Αρχή, εφόσον δεν

αντιτίθεται στους όρους της Προκήρυξης.

 1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

Τα βραβεία είναι τρία (3) και η κατανοµή στους βραβευθέντες γίνεται σύµφωνα µε την παρ.3 του

άρθρου 11 της Υ.Α. 26804/2011: • 1ο βραβείο: 19.388,12 € (άνευ ΦΠΑ) • 2o βραβείο: 14.217,96 € (άνευ ΦΠΑ) • 3o βραβείο: 9.478,64 € (άνευ ΦΠΑ)

 1. ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η Διοργανώτρια Αρχή αναλαμβάνει την υποχρέωση να αναθέσει την εκπόνηση της µελέτης του έργου,

δυνάµει της παρ. 5 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, στην οµάδα µελέτης που θα βραβευθεί µε το Α΄

Βραβείο. Η συµβατική αµοιβή της συνολικής πλήρους µελέτης (οριστική, μελέτη εφαρμογής και Τ.Δ.) ορίζεται στο 70% της προεκτίμησης της αμοιβής ,  η οποία ανέρχεται στο ποσό των 215.423,58 € χωρίς Φ.Π.Α. , αφαιρουμένου του πρώτου βραβείου [ (215.423,58*70%-19.388,12)=131.408,37 χωρίς απρόβλεπτα και ΦΠΑ], και  187.388,36 € με απρόβλεπτα 15% και  ΦΠΑ 24%.

 1. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Ως ηµεροµηνία λήξης του διαγωνισµού και υποβολής των συµµετοχών ορίζεται η  ημέρα Τρίτη  18/08/2020 και ώρα  14:00.

Η κατάθεση των προσφορών  θα γίνεται στα γραφεία της Διοργανώτριας Αρχής,  Περιφερειακή οδός και Αυξεντίου, Άρτα. Δεκτές γίνονται συµµετοχές που αποστέλλονται εµπρόθεσµα στην ίδια διεύθυνση µε το ταχυδροµείο ή µέσω ιδιωτικής εταιρείας µεταφορών, µε ευθύνη του διαγωνιζόµενου για την έγκαιρη υποβολή και µε προϋπόθεση την τήρηση της ανωνυµίας των συµµετεχόντων.

Μετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν παρατάσεων, καµία συµµετοχή δεν γίνεται δεκτή.

 1. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Επίσηµη γλώσσα του Διαγωνισµού είναι η Ελληνική. Η Διακήρυξη του Διαγωνισµού, τα Τεύχη Τεχνικών Δεδοµένων, το Τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων και τα λοιπά χορηγούµενα στοιχεία θα είναι αναρτηµένα στην ιστοσελίδα www.arta.gr/prokirikseis/.gr του Δήμου Αρταίων, η δε παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ, του ΤΕΕ και του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ. Τα στοιχεία παρέχονται ηλεκτρονικά.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να εγγραφούν σε κατάλογο που θα τηρεί η Δ/νση Τεχνικών Έργων του Δήμου Αρταίων, µε αίτηση τους. Η αίτηση για εγγραφή στον κατάλογο πρέπει να

σταλεί µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στο : siozou@arta.gr το αργότερο έως δέκα πέντε (15) ημέρες πρίν την ημερομηνία υποβολής των προσφορών

Η Διοργανώτρια Αρχή θα επικοινωνεί µε τους εκπροσώπους των διαγωνιζοµένων µε σχετικές

αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του Δήμου www.arta.gr/prokirikseis/.gr και µε ηλεκτρονικό

ταχυδροµείο, µε ευθύνη των συµµετεχόντων ως προς την παραλαβή των µηνυµάτων.

Άρτα   14  –  07  – 2020

Ο

Δήμαρχος  Αρταίων

Τσιρογιάννης Χρήστος

δείτε τα αρχεία ΕΔΩ 

και OPEN MALL_GEN_ORIZONT (2)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ: 16. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ