Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ  Δημοτικού ακινήτου -κατάστημα αριθ. (1)- που βρίσκεται στην Δημοτική-Λαϊκή Αγορά του Δήμου Αρταίων.

12 Ιουνίου 2024


ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ
Αρ.Πρ. : 13223 / Οικ.
Ημ.Πρ. : 11/06/2024

ΑΔΑ: 97Β0ΩΨΑ-Π5Β

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ Δημοτικού ακινήτου -κατάστημα αριθ. (1)- που βρίσκεται στην Δημοτική-Λαϊκή Αγορά του Δήμου Αρταίων.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ  ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ:

εκτίθενται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή,  η εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου- αριθ. (1) κατάστημα  που βρίσκεται στην Δημοτική (Λαϊκή) Αγορά του Δήμου Αρταίων, συνολικού εμβαδού 13,90 τ.μ., για να στεγαστούν και να λειτουργήσουν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος – μαζικής εστίασης και υπάγονται στις κατηγορίες και δραστηριότητες των άρθρων 1-3 του ΠΔ 34/1995.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών μίσθωσης και εκμίσθωσης ακινήτων, που συγκροτήθηκε με την αριθ. 52/2024 (ΑΔΑ: ΨΧΜ6ΩΨΑ-ΤΚΣ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αρταίων (Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου) στον 3ο όροφο, στην αίθουσα συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου στις  26 Ιουνίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα από 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ.

Ως ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 251,00€ μηνιαίως.  Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία, μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών που αναφέρονται αναλυτικά στην αριθ. 13178/11-06-2024 διακήρυξη, οφείλει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, ως εγγύηση συμμετοχής, γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού ίσου με το δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου των μισθωμάτων ενός έτους επί του οριζόμενου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς, ήτοι: Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού 301,20€. 

Η παραπάνω εγγύηση συμμετοχής θα επιστραφεί σε όσους λάβουν μέρος αλλά δεν αναδειχθούν πλειοδότες, μετά την έγκριση του πρακτικού δημοπρασίας.

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.

Η παρούσα περιληπτική διακήρυξη να αναρτηθεί αμελλητί στο διαδίκτυο & στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.arta.gr), όπου θα αναρτηθεί και η διακήρυξη με τους αναλυτικούς όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

             

ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ