Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΚΚΜΠΑΠ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

13 Δεκεμβρίου 2023

ΑΡ.ΠΡΩΤ.:32363/13-12-2023

ΑΔΑ: 9ΨΡΞΩΨΑ-ΘΚΖ

23PROC013952254                                                                          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                             
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ              

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Μερκοβίτη Ανδριάνα

Τηλ.: 2681362290

e-mail : merkoviti@arta.gr

 

           ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ                 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ¨ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΚΚΜΠΑΠ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ¨

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ

 

Διακηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό ΓΙΑ ΤΗΝ ¨ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΚΚΜΠΑΠ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ¨ για τα έτη 2023-2024-2025 (cpv: 15811000-6, 15000000-8, 15411110-6, 03221200-8, 15119000-5, 15500000-3, 15220000-6, 15842300-5, 15112130-6, 15331170-9 και 15511000-3), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, όπως προκύπτει από το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από το τμήμα Εμπορίου  ή τον αρμόδιο φορέα, όπως ισχύει κάθε φορά, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για τις ομάδες Β’, Γ’, Δ’, Ε’ και Ζ’, και των τιμών του ενδεικτικού προϋπολογισμού για τις ομάδες Α’, ΣΤ’, Η’, Θ’, Ι’ και Κ’ συνολικού προϋπολογισμού 404.040,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τις σχετικές πιστώσεις του φορέα για τα έτη 2023-2024-2025. Αναλυτικότερα οι Κ.Α. που θα βαρύνουν τους ετήσιους προϋπολογισμούς του φορέα είναι οι εξής:

Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π: 60-6481.001, 60-6481.002, 60-6481.003, 60-6481.004, 60-6481.005, 60-6481.006, 60-6481.007, 60-6481.008, 60-6481.009 και 15-6063.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 12/01/2024 ημέρα Παρασευή και  ώρα 15:00 μ.μ. στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της  Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», τον 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει βάσει του 4497/2017.  Ο αριθμός του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. είναι ο  280179.

Η προμήθεια είναι χωρισμένη σε συνολικά πενήντα πέντε (55) τμήματα από τα οποία και τα πενήντα πέντε (55) αφορούν το Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. και τις πέντε Δημοτικές Ενότητες που υπάρχουν παιδικοί σταθμοί (Αρταίων, Αμβρακικού, Βλαχερνών, Ξηροβουνίου και Φιλοθέη).

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των τμημάτων (45 τμήματα), εκτός δηλαδή των τμημάτων που αφορούν την ομάδα Α΄( είδη παντοπωλείου) και την ομάδα Β΄ ( είδη ελαιολάδων ) ( τμήματα 1, 2, 12, 13, 23, 24, 34, 35, 45 και 46)  που θα ανατεθούν με τη διαδικασία της απ΄ευθείας ανάθεσης, ή για συγκεκριμένα τμήματα ή και συγκεκριμένα τμήματα Δημοτικής Ενότητας.  Πάντα όμως η προσφορά θα καλύπτει το σύνολο των ειδών του τμήματος για το οποίο κατατίθεται.

Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε σαράντα πέντε (45). 

Η προμήθεια αφορά τα έτη 2023-2024-2025 ( για 24 μήνες)  ή μέχρι αναλώσεως των ποσοτήτων.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Εγγύηση συμμετοχής

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, το ύψος της οποίας προσδιορίζεται στο 2% της αξίας για την οποία κατατίθεται προσφορά χωρίς τον ΦΠΑ.

Μπορεί να εκδοθεί μια εγγυητική συμμετοχής για περισσότερα του ενός τμημάτων, αρκεί η αξία της να περιλαμβάνει το σύνολο των αξιών εγγυητικών συμμετοχής των τμημάτων για τα οποία κατατίθεται προσφορά.

Για την καλή εκτέλεση της προμήθειας θα πρέπει να κατατεθεί εγγυητική καλής εκτέλεσης από τον προμηθευτή, η οποία καθορίζεται στο 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή  του τμήματος σύμβασης, χωρίς τον ΦΠΑ.

Προκήρυξη υπό τη μορφή Τυποποιημένου Εντύπου της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 07/ 12 /2023 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Διακήρυξη θα διατίθεται σε πλήρη & ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.arta.gr, στις προκηρύξεις, όπως επίσης στο διαδικτυακό τόπο υποβολής προσφοράς www.promitheus.gov.gr   του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.  Για πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Αρταίων, (αρμόδιος υπάλληλος: Μερκοβίτη Ανδριάνα,   τηλ.2681362290)

                                           Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

                                        ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ