Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας:« ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΙΡΩΣΕΙΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ»

22 Δεκεμβρίου 2022

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       ΑΔΑ: 6Λ3ΖΩΨΑ-ΘΟΞ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                               Άρτα: 22/12/2022
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ                                                                          Αρ.Πρωτ.:30475

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Μερκοβίτη Ανδριάνα

Τηλ.: 2681362290

e-mail : merkoviti@arta.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

« ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΙΡΩΣΕΙΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ

 

Διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την « ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΙΡΩΣΕΙΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ»  (cpv 77400000-4, 85200000-1 ), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής  συνολικού προϋπολογισμού  93.095,48 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (75.077,00 πλέον ΦΠΑ). Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό των ετών 2022 και 2023.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το Δήμο Αρταίων και το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ.  Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τους  με Κ.Α.:  70-6162.021 « περισυλλογή και περίθαλψη των αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αρταίων» σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού των οικονομικών  ετών 2022-2023  του Φορέα,  για το έτος 2022 ποσό 9.998,12 € και για το έτος 2023 ποσό 64.999,56  και Κ.Α. : 69-6162.002 « στειρώσεις αδέσποτων ζώων συντροφιάς » Φιλόδημος ΙΙ  σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022  του Φορέα ποσού 18.097,80 €.

.     Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ομάδων ή  για κάθε ομάδα ξεχωριστά, αλλά για το σύνολο των εργασιών της κάθε ομάδας.   Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι   06-01-2023 ημέρα Παρασκευή ώρα 15:00 μ.μ., στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της  Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», τον 4412/2016.  Ο αριθμός του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. είναι ο 178892.  Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει την  12 -01-2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

Η Διακήρυξη θα διατίθεται σε πλήρη & ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.arta.gr, στις προκηρύξεις, όπως επίσης στο διαδικτυακό τόπο υποβολής προσφοράς www.promitheus.gov.gr   του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.  Για πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Αρταίων, (αρμόδιος υπάλληλος: Μερκοβίτη Ανδριάνα,   τηλ.2681362290.)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ