Ληξιαρχείο

Υπόχρεοι

Οι σύζυγοι (ένας από τους δύο), ή τρίτος με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Εμπρόθεσμη Προθεσμία δήλωσης

Η δήλωση γάμου γίνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου τέλεσης εντός 40 ημερών από την ημερομηνία τέλεσής του.

Εκπρόθεσμη Προθεσμία δήλωσης

Από την 40η ημέρα μέχρι και την 130η δηλώνεται με πρόστιμο 100 ευρώ. Μετά την 130η ημέρα δηλώνεται με πρόστιμο 300 ευρώ.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

 1.  Οι ταυτότητες των δύο συζύγων.
 2.  Η δήλωση γάμου την οποία συντάσσει ο Ιερέας που τέλεσε το μυστήριο του γάμου ή ο Δήμαρχος (στην περίπτωση που ο γάμος είναι πολιτικός), υπογεγραμμένη από τον αντίστοιχο Λειτουργό, τους δύο συζύγους, τον κουμπάρο ή τους μάρτυρες.

Γενικές Πληροφορίες

Η δήλωση γίνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου όπου έλαβε χώρα η γέννηση. Στο ληξιαρχείο της Δ.Ε.Αρταίων δηλώνεται κάθε γέννηση που λαμβάνει χώρα ως γεγονός στα όρια της Δ.Ε.Αρταίων Δήμου Αρταίων.

Προθεσμία Δήλωσης

Η δήλωση γέννησης πρέπει να γίνει μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερών από τον τοκετό (Εμπρόθεσμη προθεσμία δήλωσης).
Εκπρόθεσμη προθεσμία δήλωσης : Από την ενδέκατη (11η) μέχρι και την 100η (εκατοστή) ημέρα δηλώνεται με πρόστιμο 100 ευρώ.
Μετά την εκατοστή (100η) ημέρα  δηλώνεται με πρόστιμο 300 ευρώ.

Υπόχρεοι

Ο πατέρας, ο γιατρός, η μαία και κάθε τρίτος που αποδεδειγμένα παραστάθηκε στον τοκετό.
Η δήλωση μπορεί να γίνει και από τη μητέρα του παιδιού ή από τον αντιπρόσωπό της με ειδική εντολή (συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο).

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

 1. Δήλωση γέννησης η οποία συντάσσεται και υπογράφεται από τον μαιευτήρα ιατρό ή μαία, νόμιμα θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής τους.
 2. Δελτία Ταυτότητας των γονέων.
 3. Ληξιαρχική πράξη γάμου των γονέων.
 4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης.
 5. Εάν πρόκειται για αλλοδαπό απαιτείται το διαβατήριο, το οποίο πρέπει να είναι εν ισχύ καθώς και άδεια παραμονής εν ισχύ (θεώρηση εισόδου, βεβαίωση κατάθεσης αίτησης για έκδοση άδειας παραμονής, συνθήκη Σένγκεν).

Υπόχρεοι

Υπόχρεοι για τη δήλωση του συμφώνου συμβίωσης είναι ο ένας εκ των δύο συμβαλλομένων ή οποιοσδήποτε τρίτος με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Πληροφορίες

Το σύμφωνο συμβίωσης δηλώνεται στο ληξιαρχείο του τόπου διαμονής των δύο συμβαλλομένων ή στον τόπο κατοικίας του ενός από τους δύο (όταν κατοικούν σε διαφορετικούς δήμους)

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

 1. Σύμφωνο συμβίωσης (πρωτότυπο)
 2. Ταυτότητες και των δύο συμβαλλομένων
 3. ΑΦΜ και ΑΜΚΑ και των δύο συμβαλλομένων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξής τους.
 4. Αν υφίσταται ασφαλιστικός φορέας.
 5. Πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης (πρόσφατα)

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση για χορήγηση άδειας γάμου (ειδικό έντυπο υπάρχει στο τμήμα πολιτικών γάμων)
 2. Υπ. Δήλωση του άρθρου 8, Ν. 1599/1986 (ειδικό έντυπο υπάρχει στο τμήμα πολιτικών γάμων)
 3. Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο και απλή φωτοτυπία τους (και των δύο συζύγων)
 4. Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης από το Ληξιαρχείο του τόπου γέννησης του ενδιαφερόμενου.
 5. Απόδειξη ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή συμβόλαιο σπιτιού ή εκκαθαριστικό ΔΥΟ για την απόδειξη κατοικίας
 6. Παράβολο χαρτοσήμου 15 Ευρώ (ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προμηθευτεί το παράβολο από μία ΔΥΟ)
 7. Μια ολόκληρη ημερήσια τοπική εφημερίδα (της Άρτας), στην οποία θα έχει δημοσιευτεί η αγγελία του γάμου, και όπου θα φαίνεται ως τόπος κατοικίας η Άρτα
 8. Σε περίπτωση ύπαρξης διαζυγίου, προσκομίζεται η Ληξιαρχική Πράξη του Γάμου με καταχωρημένο το διαζύγιο. Σε περίπτωση χηρείας, προσκομίζεται η Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου
 9.  Δικαστική Απόφαση για ανηλίκους κάτω των 18 ετών, για την άδεια γάμου
 10. Τέλος τέλεσης πολιτικού Γάμου 60 Ευρώ
Σε περίπτωση που ο ένας των μελλόνυμφων είναι αλλοδαπός απαιτείται:
 • Αντί της υπεύθυνης δήλωσης, βεβαίωση από την αρμόδια αρχή της χώρας του ή την οικεία Προξενική Αρχή στην Ελλάδα περί του ότι δεν υπάρχει νομικό κώλυμα για να τελέσει γάμο ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός (μεταφρασμένη και επικυρωμένη)
 • Αποδεικτικό στοιχείο της νόμιμης παραμονής του στην Ελλάδα (άδεια παραμονής, πράσινη κάρτα, βίζα κτλ.)
 • Πιστοποιητικό γέννησης μεταφρασμένο και επικυρωμένο
 • Φωτοτυπία διαβατηρίου επικυρωμένη από δικηγόρο
 • Σε περίπτωση ύπαρξης διαζυγίου, το διαζευκτήριο μεταφρασμένο και επικυρωμένο

Σημείωση: Η άδεια γάμου εκδίδεται σε 8 ημερολογιακές ημέρες, από τον Δήμο του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Συνημμένα έγγραφα

Αρμόδια Υπηρεσία

 • Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης – Ληξιαρχείου

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
Παπαγεωργίου Σοφία 2681362299 papagsof@arta.gr