Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α. (Ομάδες 4, 5, 6 και 10)

29 Δεκεμβρίου 2022

ΑΔΑΜ: 22PROC011919054                                                   ΑΔΑ: ΨΩΖΖΩΨΑ-3ΣΦ

                                                                                               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                          Άρτα: 29-12-2022
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ                                                                     Αρ.Πρωτ.: 30978

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.: 2681362243

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α. (Ομάδες 4, 5, 6 και 10)

Ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

  1. Την αριθ. 14706 / 27-06-2022 (ΑΔΑM: 22PROC010814787) διακήρυξη ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την αντικατάσταση οχημάτων του Δήμου Αρταίων και της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.
  2. Την αριθ. 660 /2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΧΨΟΩΨΑ-177) με την οποία αποφασίστηκε η προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για τις ομάδες 4,5, 6 και 10 μετά την σύμφωνη γνώμη της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. (απόφαση Δ26).

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 

Την διενέργεια διαπραγματεύσεων για την αντικατάσταση οχημάτων του Δήμου Αρταίων και της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α. για τις ομάδες που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%
4 Ελαφρύ ημιφορτηγό ημικάμπινο 4χ4 (τύπου pick-up) – συνολικά 5 τεμ. 139.907,85 173.485,73
5 Επιβατικό αυτοκίνητο (van 9 θέσεων) – συνολικά 2 τεμ. 54.524,18 67.609,98
6 Επιβατικό όχημα (van 2 θέσεων) – συνολικά 1 τεμ. 21.903,57 27.160,43
10 Δίκυκλο τύπου παπί 109 έως 125 cc – συνολικά 3 τεμ. 6.447,57 7.994,99
  ΣΥΝΟΛΟ= 222.783,17 276.251,13

 

Η συνολική αξία της διαπραγμάτευσης είναι 276.251,13 € με τον ΦΠΑ.  Η διαπραγμάτευση θα γίνει σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού που προηγήθηκε.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Ηπείρου, Κωδ. ΣΑ 2021ΕΠ01810023 και 2021ΕΠ01810024. Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στο προϋπολογισμό έτους 2022 του Δήμου Αρταίων στους Κ.Α. 64-7132.003 «Αντικατάσταση οχημάτων Δήμου Αρταίων (ΕΣΠΑ)» ύψους 1.536.562,29 € και ΚΑ 60-7132.002 «Αντικατάσταση οχημάτων ΔΗ.Κ.Ε. Δήμου Αρταίων (ΕΣΠΑ)» ύψους 82.988,55 €.  Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω ΠΔΕ (αριθ. ενάριθ. έργου 2021ΕΠ01810023 και 2021ΕΠ01810024).

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στις Πράξεις: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ» και «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ» που έχουν ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020»  με βάση τις αποφάσεις ένταξης με αρ. πρωτ. 1656/05-11-2021 (ΑΔΑ: 6Ζ6Λ7Λ9-4ΓΙ) και 1690/15-11-2021 (ΑΔΑ: ΨΕ4Η7Λ9-ΒΨΡ) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου και έχουν λάβει κωδικούς MIS 5094999 και 5095001 αντίστοιχα. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την  09-01-2023 ημέρα Δευτέρα ώρα 15:00 στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της  Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», τον 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  Οι αριθμοί του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. είναι οι 180699 (ομάδα 4), 180700 (ομάδα 5), 180701 (ομάδα 6) και 180702 (ομάδα 10).  Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 13-01-2023 και ώρα 10:00.

Αντίγραφα της διακήρυξης για τη συμμετοχή στην διαπραγμάτευση και πληροφορίες γι’ αυτόν παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Αρταίων, (αρμόδιος υπάλληλος: Πετσιμέρης Άγγελος, τηλ.2681362243), καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου www.arta.gr στην επιλογή «Εφημερίδα της Υπηρεσίας» – «Προκηρύξεις».

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ