Οικονομικές Επιτροπές 2020

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

66η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (607-623)

09 Φεβρουαρίου 2021

66η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 14η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα:
607.Έγκριση για την προμήθεια εξοπλισμού τηλεργασίας και τηλεδιασκέψεων λόγω της πανδημίας Covid-19 με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τους όρους της περίπτωσης Γ της ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 2 του άρθου 32 του Ν.4412/2016
608.Έγκριση 2ου ΑΠΕ για το έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»
609.Εξειδίκευση του Κ.Α.: 20-7325.001 με τίτλο « Δαπάνες για Επεκτάσεις δικτύου Ηλεκτροφωτισμού» συνολικού ποσού 2.317,83 €
610.Έγκριση υποβολής αιτήματος για την παροχή «Δαπάνες για Επεκτάσεις δικτύου Ηλεκτροφωτισμού».
611.Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ενός ΠΕ Κοινωνιολόγων/Κοινωνικών Επιστημών της Πράξης «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας-Συμβουλευτικό Κέντρο Δήμου Αρταίων» χρηματοδοτούμενη από Ε.Π «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5000569
612Αποδοχή δωρεών Κοινωνικού Παντοπωλείου/ Παροχής Συσσιτίου.
613.Έγκριση απόφασης 8/2020 για την «Αναμόρφωση προϋπολογισμού» πρακτικού 4/2020 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Άρτας
614.Έγκριση απόφασης 9/2020 για την «Ψήφιση Ισολογισμού και κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως και απολογισμού του 2019 »πρακτικού 4/2020 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Άρτας
615.Αναμόρφωση προϋπολογισμού
616.Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας – Παιδείας – Αθλητισμού – Πολιτισμού Δήμου Αρταίων» Αριθμός απόφασης: 66/2020
617.Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Αρταίων με το Δίκτυο ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ, για την “Τεχνική και συμβουλευτική Υποστήριξη στην εκπόνηση μελετών για ένταξή τους στο ΕΠ Ήπειρος 2014-2020” και έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής»
618.Έγκριση παράτασης Σύμβασης παροχής υπηρεσιών συμβούλου για την ωρίμανση του φακέλου του Επιχειρηματικού Πάρκου Άρτας».
619.Αποδοχή Απόφασης ένταξης και σχετικής πίστωσης για την πράξη: ‘Αναβάθμιση στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού στο Δήμο Αρταίων’, από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
620.Αποδοχή Απόφασης ένταξης και σχετικής πίστωσης για την πράξη: ‘Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Αρταίων’, από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»
621.Αποδοχή Απόφασης ένταξης και σχετικής πίστωσης για την πράξη: ‘Χρηματοδότηση διεξαγωγής αρχιτεκτονικών διαγωνισμών έτους 2019-2020’ από το Πράσινο Ταμείο Ν.Π.Δ.Δ.
622.Εγκριση πρακτικού ΙΙΙ για «Προμήθεια λυόμενων αιθουσών για κάλυψη αναγκών σχολικών μονάδων στο Δήμο Αρταίων (ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ)
623.Λήψη απόφασης για την μίσθωση χώρου για το Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας.

66η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (607-623)