Οικονομικές Επιτροπές 2021

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

35η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

28 Ιουλίου 2021

35η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Στην Άρτα, σήμερα την 12η Ιουλίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ συνήλθε σε δια περιφοράς συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, σύμφωνα διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν. 4635/2019 του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α’/ 11-3-2020), τις υπ’αρ.18318/13-3-2Ο2Ο, 20930/31-3-2020 33282/29-5-2020 και της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 39842/25.06.2021 (ΦΕΚ 2744/26.06.2021 τεύχος Β’) του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την 15194Οικ/8-7-2021 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
263 1 “Έγκριση δαπάνης και την απευθείας ανάθεση για την μίσθωση μηχανημάτων λόγω
πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 11& 12-6-2020 στην Τ.Κ. Κωστακιών”
264 2 Έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού που αφορά το έργο “Διαμόρφωση πλατείας Κεραματών”
265 1 Διαγραφή ποσών από λάθος χρέωση
266 2 Αποδοχή δωρεάς βιβλίων
267 3 Έγκριση παράτασης του έργου «Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίτου Τ.Κ. Κεραματών»
268 4 Έγκριση παράτασης του έργου «Κατασκευή κιβωτοειδών οχετών, χανδάκων από οπλισμένο σκυρόδεμα, σωληνωτών και επισκευές αυλάκων
269 5 Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου “Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση κεντρικών σημείων αστικού ιστού της πόλης της Άρτας”
270 6 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου “Διάνοιξηεσοχών σε πεζοδρόμια για τοποθέτηση κάδων”
35) 12-7-2021